Quy trình thực hiện cấp, đổi, bổ sung, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh pps

5 418 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:20

UBND THỊ XÃ TÂY NINH PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY TRÌNH THỰC HIỆN CẤP, ĐỔI, BỔ SUNG, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH Tây Ninh, ngày tháng 11 năm 2007 1. Mục đích: - Quy định rõ trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thời gian kiểm soát hồ sơ liên quan đến việc cấp, đổi, bổ sung, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thị xã Tây Ninh. - Nhằm đảm bảo cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thị xã Tây Ninh thực hiện đúng theo quy định của Nhà nuớc về đăng ký kinh doanh. 2. Phạm vi áp dụng: - Áp dụng đối với các Tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã Tây Ninh; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp; - Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký kinh doanh. 3. Tài liệu tham khảo: Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh; Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 4.Định nghĩa: (Không áp dụng) 5. Thành phần hồ sơ: 5.1 Hồ sơ đăng ký kinh doanh mới gồm: - 02 đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu) . - 01 chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản sao) - 01 bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: QT-TCKH-ĐKKD 1/5 Lần BH 1 + Đại lý thuốc tây, khám chữa bệnh, kinh doanh đông y phải có chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế cấp. + Kinh doanh dịch vụ thú y, kinh doanh thuốc thú y, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật phải có chứng chỉ hành nghề do Chi cục Thú y cấp. + Kinh doanh karaokê, vũ trường, nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà cho thuê phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy do Công an PCCC cấp. + Kinh doanh ngành ăn uống phải có giấy khám sức khỏe. Ghi chú: Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam chỉ được đăng ký tại một điểm, sử dụng không quá 10 (mười) lao động. 5.2 Hồ sơ đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc thay đổi gồm: - 02 Thông báo thay đổi (theo mẫu) . - 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính) * Nếu kinh doanh các ngành có điều kiện thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ các điều kiện. * Nếu chuyển địa điểm hộ kinh doanh phải chứng minh được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh mới. 5.3 Hồ sơ ngừng kinh doanh gồm: - 03 Thông báo ngưng kinh doanh (theo mẫu) . - 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính) - 01 biên lai thuế tháng cuối cùng (bản sao) hoặc xác nhận của cơ quan Thuế đến thời điểm ngưng nghỉ kinh doanh không còn nợ thuế. 5.4 Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 5.5 Lệ phí đăng ký kinh doanh - Lệ phí 30.000 đồng đối với hộ đăng ký kinh doanh mới. - Lệ phí 20.000 đồng đối với hộ đăng ký bổ sung hoặc thay đổi QT-TCKH-ĐKKD 2/5 Lần BH 1 5. Lưu trình: Trách nhiệm Lưu trình Thời gian Chuyên viên Quản lý đăng ký kinh doanh 0,5 ngày Chuyên viên Quản lý đăng ký kinh doanh 02 ngày Chuyên viên Quản lý đăng ký kinh doanh 0,5 ngày Lãnh đạo UBND Thị xã 1 ngày Chuyên viên VP UBND Chuyên viên Quản lý đăng ký kinh doanh 1 ngày QT-TCKH-ĐKKD 3/5 Lần BH 1 Thẩm tra hồ sơ kinh doanh kiểm tra địa điểm kinh doanh và các thành phần khác theo quy định Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ theo thành phần hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận Vào sổ theo dõi, lập thủ tục trình UBND Thị xã Phê duyệt giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Vào sổ, phô tô, đóng đấu, kiểm tra sắp xếp, lưu trử hồ sơ, thu lệ phí kinh doanh và hoàn trả kết quả 6.Chi tiết thủ tục: Bước Nội dung công việc Trách nhiệm Biểu mẫu Thời gian 1 -Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ theo thành phần hồ sơ, ghi phiếu nhận. - Vào sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả Chuyên viên Quản lý đăng ký kinh doanh - phiếu nhận hồ sơ ; phụ lục I-6, phụ lục III-6; phụ lục V-5; Thông tư 03/2006/TT-BKH - Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Phiếu kiểm soát quá trình luân chuyển hồ sơ 0,5 ngày 2 - Thẩm tra hồ sơ kinh doanh chi tiết theo thành phần hồ sơ, kiểm tra quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định (giấy chứng nhận QSDĐ hoặc hợp đồng thuê nhà, đất) - Kiểm tra địa điểm kinh doanh Chuyên viên Quản lý đăng ký kinh doanh - Phiếu chuyển văn bản và kiểm soát quá trình luân chuyển hồ sơ 02 ngày 3 - Vào sổ theo dõi, đánh máy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lập thủ tục trình lãnh đạo UBND Thị xã phê duyệt Chuyên viên Quản lý đăng ký kinh doanh -Phụ lục IV-6 Thông tư 03/2006/TT-BKH - Sổ theo dõi hồ sơ đăng ký kinh doanh - Phiếu kiểm soát quá trình luân chuyển hồ sơ 0,5 ngày 4 - Ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Lãnh đạo UBND Thị xã -Phụ lục IV-6 Thông tư 03/2006/TT-BKH - Phiếu kiểm soát quá trình luân chuyển hồ sơ 1 ngày 5 - Nhận kết quả gửi Văn thư Văn phòng UBND đóng dầu, kiểm tra sắp xếp lại hồ sơ, thu lệ phí kinh doanh theo quy định, hoàn trả kết quả và lưu trử hồ sơ. Chuyên viên Quản lý đăng ký kinh doanh - Sổ theo dõi lệ phí kinh doanh - Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Phiếu kiểm soát quá trình luân chuyển hồ sơ - Phụ lục VII-4 Thông tư 03/2006/TT-BKH 1 ngày QT-TCKH-ĐKKD 4/5 Lần BH 1 7.Biểu mẫu: - Phiếu nhận hồ sơ BM-TCKH-TTDA-01 - Phiếu kiểm soát quá trình luân chuyển hồ sơ BM-TCKH-TTDA-02 - Sổ theo dõi hồ sơ đăng ký kinh doanh. BM-TCKH-TTDA-03 - Sổ theo dõi lệ phí kinh doanh. BM-TCKH-TTDA-04 - Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. BM-TCKH-TTDA-05 Phê duyệt Kiểm tra QT-TCKH-ĐKKD 5/5 Lần BH 1 . phúc QUY TRÌNH THỰC HIỆN CẤP, ĐỔI, BỔ SUNG, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH Tây Ninh, ngày tháng 11 năm 2007 1. Mục đích: - Quy định rõ trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng. doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thời gian kiểm soát hồ sơ liên quan đến việc cấp, đổi, bổ sung, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể. được đăng ký tại một điểm, sử dụng không quá 10 (mười) lao động. 5.2 Hồ sơ đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc thay đổi gồm: - 02 Thông báo thay đổi (theo mẫu) . - 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình thực hiện cấp, đổi, bổ sung, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh pps, Quy trình thực hiện cấp, đổi, bổ sung, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh pps, Quy trình thực hiện cấp, đổi, bổ sung, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh pps