0

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Yahoo toàn tập

30 1,625 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 10:08

Tài liệu hướng dẫn sử dụng yahoo toàn tập http://vinasofts.ws/forums YAHOO ! Toaứn taọp created by Longhorn-vista Email: lbvmvtechip@yahoo.com.vn Homepage: http://lbvmvtechip.t60host.com/home/ Mục lục Chương I: Yahoo! M essenger . 3 1. G iới thiệu 3 2. Các điểm m ới trong phiên bản Yahoo! M essenger 8.0 3 3. D ow nload và cài đặt Yahoo! Messenger 3 4. Tạo m ột ID m ới để chat trong Yahoo! M essenger 3 5. Login vào Yahoo! M essenger để chat 5 6. Các thành phần giao diện của Yahoo! M essenger . 5 7. Q uản lý danh sách chat 7 8. Xem thông tin về bạn chat 8 9. H iệu chỉnh thông tin cá nhân và thông tin bạn chat . 8 10. T hanh trạng thái 9 11. G iao diện và các thành phần trong cử a sổ chat . 11 12. Làm quen với Plugin trong Yahoo! M essenger 8 11 13. Các plugin được hỗ trợ trong của sổ chat . 12 14. M ột số thủ thuật khi chat với Yahoo! M essenger . 13 Chương II: Yahoo! M ail 19 1. Đ ăng ký m ột địa chỉ Yahoo! M ail m iễn phí 19 2. N hận m ail từ Yahoo! Thư . 20 3. G ử i m ail từ Yahoo! Thư 22 4. Các tuỳ chọn Yahoo! M ail . 22 5. M ột số thủ thuật với Yahoo! M ail . 22 Chương III: Yahoo! 3600 25 Bản quyền thuộc về Vinasofts.ws longhorn-vista 3 http://www.vinasofts.ws C hư ơn g I: Yahoo! Messenger 1. G iới th iệu Yahoo! M essenger là m ột chương trình chat đư ợc Yahoo hỗ trợ cho những Yahoo! ID của Yahoo. B ạn có thể dễ dàng vào chat bởi địa chỉ Em ail Yahoo có sẵn hoặc tạo m ột Yahoo! ID m ới. Yahoo! M essenger xứng đáng với tên gọi của nó (xứ giả, người đư a tin) với chứ c năng truyền tải thông điệp nhanh, truyền tải tập tin với dung lư ợng lớn. Với phiên bản 6.x trở lên, bạn có thể chia sẻ hình ảnh của m ình với bạn bè và người thân. Với phiên bản Yahoo! Messenger 7.x trở lên. B ạn còn có thể tạo cho m ình m ột phòng chat riêng và m ời m ọi ngư ời vào phòng chat của m ình. Yahoo! M essenger hỗ trợ bạn m ột hộp thư điện tử có dung lư ợng 1G B , bạn có thể nhận m ail trên W eb Yahoo rất nhanh chóng. Yahoo! M essenger giúp bạn tìm kiếm bạn bè trên Internet rất dễ dàng và nhanh chóng, bạn có thể làm quen với bất kỳ ai và Yahoo! M essenger sẽ giúp bạn tìm đư ợc ngư ời theo yêu cầu của bạn. Yahoo! M essenger hỗ trợ Voice C hat và W ebcam , bạn có thể nghe đư ợc giọng nói và hình ảnh đối phương qua Yahoo! M essenger. Bạn m uốn làm quen với bạn bè trên Internet hãy trang bị cho m ình m ột m áy tính với M odem 56k(hoặc cao hơn), Sound C ard, Speaker, M icrophone, Cam era và chỉ cần tạo m ột A ccount Yahoo Free. 2. C ác điểm m ới trong phiên bản Y ahoo! M essenger 8.0 a. Cho phép bạn chat trự c tiếp với người dùng tài khoản M SN , H otm ail hay SB C G lobal không cần chư ơng trình Live M essenger (M SN M essenger) của M icrosoft. B ạn có thể đư a các tài khoản đó vào danh sách của m ình (nhập đầy đủ địa chỉ em ail, VD : myname@hotmail.com) b. Tìm kiếm nguyên câu văn trong cử a số thoại. B ạn đưa chuột đến câu văn nào thì cái kính lúp sẽ hiển thị ở câu văn đó. Yahoo! Search sẽ tìm những câu văn giống (hay gần giống) giúp bạn. c. Cac thẻ M usic, Calendar, Sports, Answ er, LaunchCast, W eather, … được chuyển thành các plugin. Bạn tuỳ chọn các plugin này theo sở thích hay phóng to thu nhỏ rất tiện (phần này sẽ đư ợc m ình nói thêm ở dưới). 3. D ow nload và cài đặt Y ah oo! M essenger a. Bạn có thể m ua Yahoo! M essenger trên các đĩa phần m ềm có bán ở các cử a hàng tin học. b. Bạn vào trang w eb http://messenger.yahoo.com/ và nhấn vào nút “G et it now ” c. Sau khi dow nload Yahoo! M essenger, bạn cho chạy file *.exe để bắt đầu cài đặt Yahoo! M essenger. 4. Tạo m ột ID m ới để chat trong Y ahoo! M essenger a. B ạn chạy Yahoo! M essenger và nhấn chuột vào dòng chữ “G et a new Yahoo! ID ” dưới khung đăng nhập, m àn hình R egister sẽ hiện lên. b. B ạn nhập đầy đủ các thông số về H ọ tên, G iới tính, … Sau đó bấm N ext để tiếp tục c. Yahoo sẽ đư a ra m ột số ID có sẵn, bạn có thể chọn m ột số Yahoo! ID trên hoặc có thể tạo m ột Yahoo! ID theo sở thích bằng cách chọn “C reat M y O w n” và nhập ID vào ô trống bên cạnh và nhập Passw ord vào hai ô trống phía dư ới. Sau đó bấm vào nút “N ext”, Yahoo sẽ hiện ra m ột cử a sổ m ới d. Yahoo! M essenger sẽ yêu cầu bạn chọn câu hỏi gợi nhớ và bạn nhập câu trả lời(bạn nên nhớ câu trả lời và câu hỏi gợi nhớ để khi bạn quên m ật m ã bạn có thể khôi phục lại m ật m ã), bạn chọn ngày tháng năm sinh và m ột địa chỉ Em ail khác( khác địa chỉ Em ail Yahoo) và sau đó nhấp vào nút “N ext” Bản quyền thuộc về Vinasofts.ws longhorn-vista 5 http://www.vinasofts.ws e. Yahoo! Sẽ kiểm tra ID của bạn, N ếu ID của bạn đã được chọn, Yahoo sẽ hiện ra cửa sổ m ới và m ời bạn chọn lại. Sau đó bấm nút “N ext” f. M ột cử a sổ m ới hiện lên và yêu cầu bạn nhập lại m ã kiểm tra. Sau đó bấm “N ext” g. Đ ợi m ột lát, Yahoo sẽ tạo ID cho bạn. h. B ạn có thể dùng ID này để check m ail và tất nhiên là bạn cũng có thể dùng ID này để sử dụng tất cả các dịch vụ của Yahoo 5. Login vào Y ahoo! M essen ger để ch at a. Sau khi đã có m ột Yahoo! ID , bạn chạy Yahoo! M essenger và nhập Yahoo! ID và Passw ord của bạn để và chat 6. C ác thành phần giao diện củ a Y ahoo! M essenger Thanh Menu Thanh trạng thái Thanh công cụ Hộp chứa danh sách nick chat (Friend List) Phần quảng cáo, mình sẽ hướng dẫn cách phá nó ở phần sau C ôn g dụng củ a các thành ph ần giao diện Messenger Menu:  M y Status: B ạn có thể chỉnh trạng thái online của bạn ở đây, chứ c năng tư ơng tự như “T hanh trạng thái;  M y Contact D etails: Tinh chỉnh thông tin cá nhân của bạn  M y Account Info: Xem , điều chỉnh thông tài khoản  M y Profiles: Xem thông tin cá nhân đư ợc điều chỉnh trong tài khoản  M y D isplay Im age: Xem , điều chỉnh hình ảnh đại diện trong lúc chat  My Webcam: Thiết lập w ebcam của bạn  Show /H ide: Đ iều chỉnh sự ẩn/hiện của các thành phần trên cử a sổ chính  Change skin: T hay đổi giao diện của Yahoo! M essenger  Preferences/Privacy O ptions: T hay đổi các tuỳ chọn Yahoo! Mesenger  Sign Out: thoát khỏi tài khoản  Exit: T hoát khỏi Yahoo! M essenger Contacts Menu:  Add a C ontact: Thêm m ột nick m ới vào danh sách của bạn  Im port Contacts: N hập m ột nick m ới từ các chư ơng trình nhận gử i mail  Stealth Settings: Đ iều chỉnh trạng thái online/offline với m ột nick hay m ột nhóm  Contact D etails: Xem thông tin của nick chat  View Profiles: Xem thông tin cá nhân của nick chat  M essenger A rchive: Xem lại nhữ ng thông tin đã chat  Voice M essenger & Call H istory: Xem , nghe lại nhữ ng cuộc Voice Chat  R ingtone: Đ iều chỉnh tiếng đổ chuông khi có cuộc gọi hay thông điệp m ới  Show O ffline Contact: H iển thị luôn những nick offline/ invisible  Show Em pty G roups: H iển thị những nhóm chưa có nick  Show M essenger List: H iển thị nhóm chat  Show A ddress Book: H iển thị Sổ địa chỉ  D elete… : Xoá m ột nick hay m ột nhóm khỏi danh sách chat  O rganize M essenger List: Tuỳ chọn, điều chỉnh m ột nhóm chat. Actions Menu:  Send an Instant M essenger: G ửi tin nhắn tới m ột nick hay m ột nhóm  Call com puter: G ọi điện thoại từ m áy tính đến m áy tính  Call a Phone N um ber: G ọi điện thoại từ m áy tính đến điện thoại (có phí)  Send an SM S M essenger: G ử i tin nhắn đến điện thoại di động  Send an Em ail: G ử i m ail đến m ột nhóm hay m ột nick  Send M y Contact D etails: G ửi thông tin cá nhân của m ình đến m ột nick hay m ột nhóm (thư ờng áp dụng để bom )  Send M y M essenger List: G ử i danh sách chat của m ình đến người khác  Send a File, Share Photos: G ử i m ột file, chia sẻ hình ảnh của m ình đến ngư ời khác  Play a G am e: C hơi gam e  Choose a Plugin (chỉ có ở phiên bản 8): Chọn m ột chức năng mà mình cần  View W ebcam : Xem w ebcam của bạn chat  Invite to V iew M y W ebcam : m ời xem w ebcam của m ình  Invite to C onference: M ời m ọi ngư ời vào phòng chat của bạn 7. Q uản lý dang sách chat a. Friend List là danh sách tất cả bạn chat trong Yahoo! M essenger của bạn , là nơi chứa các Group (nhóm) và các Yahoo! ID (bạn chat) do bạn thêm vào Yahoo! M essenger. Bản quyền thuộc về Vinasofts.ws longhorn-vista 7 http://www.vinasofts.ws b. G roup là tên của m ột nhóm (trong m ột thư m ục trên Yahoo! M essenger) do bạn tạo ra trong Yahoo! M essenger. K hi chat với nick lần đầu sử dụng thì Yahoo! sẽ tạo m ột nhóm m ặc nhiên là “Friend”. B ạn có thể tạo các Group khác và Add thêm bạn chat của m ình vào các Group này để m ỗi khi bạn vào chat, bạn sẽ biết đư ợc bạn chat của m ình ở Group nào và biết được họ đang Online (đang kết nối trong Yahoo! Messenger) hay Offline (không kết nối vào Yahoo! M essenger). Bạn có thể chat trự c tiếp với bạn chat của m ình khi họ Online hoặc bạn nhắn tin cho họ khi họ Offline, nếu bạn nhắn tin khi bạn chat Offline thì khi họ kết nối vào Yahoo! M essenger thì họ sẽ nhận đư ợc thông điệp này. B ạn có thể tạo ra nhiều Group trong Friend List và bạn có thể A dd cả trăm Yahoo! ID vào Group. N ên đặt tên cho G roup m ô tả nhóm bạn chat của m ình ví dụ: Banhoc, BanCty, Ban Canada, Giadinh, Family, U18, . . c. Tạo n hóm trong Y ahoo! M essenger  Sau khi đăng nhập vào Yahoo! M essenger, bạn chọn Contacts -> Organize Messenger List -> Create new Group  M ột cử a sổ m ới hiện ra, bạn gõ tên của G roup m à bạn m uốn tạo vào ô trống rồi nhấn “O K” d. Thêm m ột nick vào m ột n hóm  Vào M enu Contacts và chọn A dd a Contact và làm theo hư ớng dẫn như trong hình 8. X em thông tin về bạn ch at  Trong quá trình add Yahoo! ID hoặc tạo Yahoo! ID thì nhữ ng thông tin cá nhân đ ư ợc lư u lại trên Yahoo. Đ ể xem lại, bạn làm theo cách sau: a. Bấm chuột phải vào nick, chọn View Profile, m ột trang w eb m ới hiện ra và sẽ cho bạn biết m ột số thông tin về ngư ời bạn chat. b. N ếu kế bên nick bạn để ý có dấu “*” thì khi bạn bấm vào đấy hoặc áp dụng cách trên thì Yahoo sẽ đư a bạn đến B log của ngư ời bạn chat 9. Hiệu chỉnh thông tin cá n hân và thông tin bạn chat a. H iệu chỉnh thông tin cá nhân 1) Bạn chọn M essenger -> My Contact Details 2) Bạn nhập đầy đủ vào các ô trống và nhấn “Save & C lose” để lư u lại b. Hiệu chỉnh thông tin bạn chat. 1) Bạn nhấn chuột phải vào nick m uốn hiệu chỉnh và chọn Contact D etails Dấu “*” Bản quyền thuộc về Vinasofts.ws longhorn-vista 9 http://www.vinasofts.ws 2) N hập thông tin vào các ô trống và nhấn “Save & Close” 10. Thanh trạng th ái a. B ạn có thể thông báo cho cho đối phư ơng biết hiện tại bạn đang ở tình trạng (chat) như thế nào bằng những thông điệp của Yahoo! M essenger, m ặc nhiên của Yahoo! M essenger là: A vailable (đang O nline và sẵn sàng chat), bạn có thể thay đổi thông điệp m ặc nhiên này theo sở thích của m ình. Ð ể thay đổi thông điệp m ặc nhiên bạn chọn: M essenger -> My Status -> N ew Status M essenger hoặc bấm chuột trái vào thanh trạng thái -> New Status Messenger b. N hập thông điệp tuỳ theo sở thích vào phần trống trong cửa sổ hiện ra, nhấn vào ô “Show Busy Icon” nếu bạn đang bận. Sau đó bấm “O K” c. M ột số thông điệp có sẵn của Yahoo! M essenger  Busy: M ình đang bận  Stepped O ut: M ình đi ra ngoài  Be R ight B ack: M ình sẽ trở lại sau  Not at M y D esk: M ình không ngồi ở bàn  O n the Phone: M ình đang bận nói điện thoại  Invisible to Everyone: Ẩn m ặt với m ọi người 11. G iao diện và các th ành phần trong cử a sổ chat Bấm vào đây [...]... thuật khi chat với Yahoo! M essenger 13 Chương II: Yahoo! M ail 19 1. Đ ăng ký m ột địa chỉ Yahoo! M ail m iễn phí 19 2. N hận m ail từ Yahoo! Thư 20 3. G ử i m ail từ Yahoo! Thư 22 4. Các tuỳ chọn Yahoo! M ail 22 5. M ột số thủ thuật với Yahoo! M ail 22 Chương III: Yahoo! 3600 25 Bản quyền thuộc về Vinasofts.ws longhorn-vista 19 http://www.vinasofts.ws C hư ơn g II: Yahoo! Mail 1.... “Featured Plug-ins” liệt kê danh sách các plug-ins đư ợc Yahoo! cung cấp. Đ ể sử dụng Plugin, bạn nhấn vào dòng chữ “T ry it now ”. Ở thẻ M y Plug-ins là các plugin m à bạn đã chọn sử dụng d. M ặc định các plug-ins được bạn chọn sử dụng sau khi tải về m áy là khơng hoạt động, để kích hoạt, bạn nhấn vào nút Start. N ếu bạn không m uốn sử dụng Plugin đó nữ a, bạn bấm vào nút “Stop” hoặc m uốn bỏ... điệp quảng cáo vớ vẩn hay sử dụng ngôn từ thô tục. Bài viết này sẽ hư ớng dẫn m ột số phương pháp phịng chống, có thể khơng triệt để 100% , nhưng ít ra cũng giảm thiểu đến m ứ c thấp nhất việc bị phá rối khi đang sử dụng Y ahoo! Messenger. Cách đơn giản nhất để dùng YM m ột cách an toàndựng tư ờng lử a (Firew all). T uy nhiên nếu dùng Firew all, các bạn sẽ khơng cịn sử dụng tính năng V oice –... thẻ “M y Plug-ins” hiện, để sử dụng, bạn thự c hiện tương tự như trên. c. Khi bạn chọn m ột Plug-ins để sử dụng, sẽ có m ột thẻ m ới xuất hiện với tên của tên Plug -in bạn vừ a chọn (Vd: Yahoo! iTranslate). M ột số plugin bắt buộc phải có hai người cùng xài thì m ới chịu hoạt động. Vì thế nên khi bạn ấn vào m ột plugin nào đó thì người bạn chat sẽ nhận đư ợc lời m ời sử dụng. 14. M ột số thủ thuật... trong blog Yahoo! 360° cho phép bạn sử dụng khá nhiều thẻ HTML và CSS trong việc soạn thảo Blog (có thể xem danh sách sách thẻ CSS properties được cho phép tại http://help .yahoo. com/l/us /yahoo/ 360/blog/blog-22.html) Vì thế, bạn có thể trình bày bài gử i của mình theo những cách ấn tượng nhất chẳng hạn như: chèn bao nhiêu ảnh tuỳ ý (kể cả gif động) vào bài gử i bằng thẻ <img>, sử dụng thẻ <table>... bạn sẽ thấy là Yahoo! V iệt N am ”. B ạn bấm vào liên kết Yahoo! V iệt N am ” này. 2. T iếp theo, trong ô “C hế Đ ộ T hiết Lập M ới”, bạn bấm chọn ngôn ngữ m ới cho giao diện hộp thư Yahoo của m ình. Thường thì chúng ta chọn tiếng A nh, để chọn giao diện là tiếng A nh thì bạn có thể bấm chọn vào m ột trong các tùy chọn sau: Yahoo! V ư ơng quốc A nh, Yahoo! Ú c, Yahoo! H ồng K ông, Yahoo! H ợp chủng...d. Chống phá rối trên Yahoo! M essenger Yahoo! M essenger hiện được xem là chư ơng trình chat, liên lạc, trao đổi thông tin trên Internet đư ợc sử dụng nhiều nhất vì m iễn phí, nhiều chứ c năng, tiện dụng, hỗ trợ W ebcam và V oice - Chat tốt. T uy nhiên khi sử dụng nó, các bạn vẫn không tránh khỏi m ột số phiền phứ c, nhất là bị phá rối khi... phí a. Yahoo M ail hiện đang là m ột trong những địa chỉ w eb m ail m iễn phí được nhiều người sử dụng nhất với các tính năng giao diện thân thiện dễ sử dụng, tính năng lọc bỏ m ail rác cao, đặc biệt dung lư ợng của hộp m ail m ới được nâng cấp đến 1GB, quá dư xài cho nhu cầu liên lạc. V iệc đăng ký m ột địa chỉ cũng rất dễ, B ạn vào trang w eb: http://mail .yahoo. com hoặc http://login .yahoo. com/config/login?.intl=vn... thể thay đổi nó.T rong phần soạn thảo,bạn cũng có thể chỉnh sửa m àu sắc,font chữ,các biểu tư ợng cảm xúc hay thậm chí chèn m ột đường dẫn cũng được.N gồi ra ,Yahoo còn cho phép người sử dụng chèn m ột đoạn video có định dạng file Flash vào blog.Q uả là m ột bư ớc cải tiến đáng quan tâm . 6. Thủ thuật thiết kế Blog đẹp và hấp dẫn với Yahoo! 3600 a. Edit Custom Theme Chức năng này cho phép... và m ột địa chỉ Em ail khác( khác địa chỉ Em ail Yahoo) và sau đó nhấp vào nút “N ext” http://vinasofts.ws/forums YAHOO ! Toàn tập created by Longhorn-vista Email: lbvmvtechip @yahoo. com.vn Homepage: http://lbvmvtechip.t60host.com/home/ Bản quyền thuộc về Vinasofts.ws longhorn-vista 17 http://www.vinasofts.ws C:\Program Files \Yahoo! \Messenger\M edia rùi thay tiếng Buzz ( doorbell.w . http://www.vinasofts.ws C hư ơn g I: Yahoo! Messenger 1. G iới th iệu Yahoo! M essenger là m ột chương trình chat đư ợc Yahoo hỗ trợ cho những Yahoo! ID của Yahoo. B ạn có. (trong m ột thư m ục trên Yahoo! M essenger) do bạn tạo ra trong Yahoo! M essenger. K hi chat với nick lần đầu sử dụng thì Yahoo! sẽ tạo m ột nhóm m
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn sử dụng Yahoo toàn tập, Tài liệu hướng dẫn sử dụng Yahoo toàn tập, , G iới th iệu C ác điểm m ới tron g phiên b ản Y ahoo M essen ger 8 .0, D ow n load và cài đặt Y ah oo M essen ger Tạo m ột ID m ới để ch at tron g Y ah oo M essen ger Login vào Y ahoo M essen ger để ch at, C ác th àn h ph ần g iao diện củ a Y ah oo M essen ger, X em th ôn g tin về b ạn chat Hiệu chỉn h thôn g tin cá n h ân và th ôn g tin b ạn chat Th anh trạn g th ái G iao diện và các th ành ph ần tron g cử a sổ ch at Làm qu en với P lu gin tron g Y ah oo M essen ger 8 .0, Các plu gin đư ợc hỗ trợ tron g cử a sổ ch at M ột số thủ th u ật kh i ch at với Y ah oo M essen ger, Đ ăn g ký địa ch ỉ Y ah oo M ail m iễn ph í Nhận mail từ Yahoo Thư, Gử i mail từ Yahoo Mail Các tuỳ chọn Yahoo Mail, Một số thủ thuật với Yahoo Mail, Giới thiệu Tìm hiểu về Blog Đ ăn g ký dịch vụ Yahoo 360 Giới thiệu các thành phần chính củ a Yahoo 360, Hư ớn g dẫn tạo thành phần chính trên trang Yahoo 360

Hình ảnh liên quan

 My D isplay Im age: Xem ,đ iều chỉnh hình ảnh đ ại diện trong lúc chat  - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Yahoo toàn tập

y.

D isplay Im age: Xem ,đ iều chỉnh hình ảnh đ ại diện trong lúc chat Xem tại trang 6 của tài liệu.
 Vào Menu Contacts và chọn Add aC ontact và làm theo hư ớ ng dẫn như trong hình - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Yahoo toàn tập

o.

Menu Contacts và chọn Add aC ontact và làm theo hư ớ ng dẫn như trong hình Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan