Tài liệu hướng dẫn sử dụng Yahoo toàn tập

30 1.7K 6
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Yahoo toàn tập

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng yahoo toàn tập

http://vinasofts.ws/forums YAHOO ! Toàn tập created by Longhorn-vista Email: lbvmvtechip@yahoo.com.vn Homepage: http://lbvmvtechip.t60host.com/home/ Mụ c lụ c C h n g I: Y ah o o ! M essen g er G iớ i thiệu C ác đ iểm m i tro n g p h iên b ản Y ah o o ! M essen g er 3 D o w n load cài đ ặt Yahoo! Messenger T ạo m ộ t ID m i đ ể ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er Lo gin vào Y aho o ! M essen g er đ ể ch at C ác th àn h p h ần g iao d iện củ a Y ah o o ! M essen g er Q u ản lý d an h sách ch at X em th ô n g tin b ạn ch at H iệu ch ỉn h th ô n g tin cá n h ân th ô n g tin b ạn ch at T h an h trạn g thái 1 G iao diện th àn h p h ần tro n g cử a sổ ch at 11 Làm q u en vớ i Plu g in tro n g Y ah o o! M essen g er 11 C ác p lu g in đ ợ c h ỗ trợ tro n g củ a sổ ch at 12 M ộ t số th ủ th u ật kh i ch at vớ i Y ah o o! M essen g er 13 C h n g II: Y ah oo ! M ail 19 Đ ăn g ký m ộ t đ ịa ch ỉ Y ah oo ! M ail m iễn p h í 19 N h ận m ail từ Y ah o o ! T h 20 G i m ail từ Y ah oo ! T h 22 C ác tu ỳ ch ọ n Y ah o o ! M ail 22 M ộ t số th ủ th u ật vớ i Y ah o o ! M ail 22 C h n g III: Yahoo! 3600 25 Bản quyền thuộ c Vinasofts.ws C h n g I: Yahoo! Messenger G iớ i th iệu Y ah o o ! M essen g er m ộ t ch n g trìn h ch at đ ợ c Y ah o o h ỗ trợ ch o n h ữ n g Y ah o o ! ID củ a Y ah o o B ạn có th ể dễ d àn g vào ch at b i đ ịa ch ỉ E m ail Y ah o o có sẵn h o ặc tạo m ộ t Y ah o o ! ID m i Y ah oo ! M essen g er xứ n g đ án g vớ i tên g ọ i củ a n ó (xứ g iả, n g i đ a tin ) vớ i ch ứ c n ăn g tru yền tải th ô n g đ iệp n h an h , tru yền tải tập tin vớ i d u n g lư ợ ng lớ n V i p hiên b ản x trở lên, b ạn có th ể ch ia sẻ h ìn h ản h củ a m ìn h vớ i b ạn b è n g i th ân V i p h iên b ản Yahoo! Messenger 7.x trở lên B ạn cò n có th ể tạo ch o m ìn h m ộ t p h ò n g ch at riên g m i m ọi n g i vào p h ò ng ch at củ a m ìn h Y ah o o ! M essen g er h ỗ trợ b ạn m ộ t h ộ p th đ iện tử có d u n g lư ợ n g G B , b ạn có th ể n h ận m ail W eb Y ah o o n h an h ch ó n g Y ah o o ! M essen g er g iú p bạn tìm kiếm b ạn b è In tern et d ễ dàn g n h an h ch ó n g , b ạn có th ể làm q u en vớ i b ất kỳ Y ah oo ! M essen g er giú p b ạn tìm đ ợ c n g i th eo yêu cầu củ a b ạn Y ah o o ! M essen g er h ỗ trợ V o ice C h at W eb cam , b ạn có th ể n g h e đ ợ c g iọ n g n ó i h ìn h ản h đ ố i p h n g q u a Yah o o ! M essen g er B ạn m u ố n làm q u en vớ i b ạn b è In tern et h ãy tran g b ị ch o m ìn h m ộ t m áy tín h vớ i M o dem k(h o ặc cao h n ), S o u n d C ard , S p eaker, M icro p h o n e, C am era ch ỉ cần tạo m ộ t A cco u n t Y ah oo Free C ác đ iểm m i tro n g p h iên b ản Y ah o o ! M essen g er a Ch o p h ép b ạn ch at trự c tiếp vớ i n g i d ù n g tài kh o ản M S N , H o tm ail h ay S B C G lo b al kh ô n g cần ch n g trìn h Live M essen g er (M S N M essen g er) củ a M icro so ft B ạn có th ể đ a tài kh o ản đ ó vào d an h sách củ a m ìn h (n h ập đ ầy đ ủ đ ịa ch ỉ em ail, V D : myname@hotmail.com) b T ìm kiếm n g u yên câu văn tro n g cử a số th o ại B ạn đ a ch u ộ t đ ến câu văn n th ì kín h lú p hiển th ị câu văn đ ó Y ah oo ! S earch tìm n h ữ n g câu văn g iố n g (h ay g ần g iố n g ) g iú p b ạn c C ac th ẻ M u sic, C alen d ar, S po rts, A nsw er, Lau n ch C ast, W eath er, … đ ợ c ch u yển th àn h p lu g in B ạn tu ỳ ch ọ n p lu g in n ày th eo sở thích h ay p h ó n g to th u n h ỏ tiện (p h ần n ày đ ợ c m ìn h n ó i th êm d i) D o w n lo ad cài đ ặt Y ah o o ! M essen g er a B ạn có th ể m u a Y ah o o ! M essen g er đ ĩa p h ần m ềm có b án cử a h àn g tin h ọ c b B ạn vào tran g w eb http://messenger.yahoo.com/ nh ấn vào n ú t “G et it n o w ” c S au kh i d o w n lo ad Y aho o ! M essen g er, b ạn ch o ch ạy file * exe đ ể b đ ầu cài đ ặt Y ah oo ! M essenger T ạo m ộ t ID m i đ ể ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er a B ạn ch ạy Y ah o o ! M essen g er n h ấn ch u ộ t vào d ò n g ch ữ “G et a n ew Y ah o o ! ID ” d i kh u n g đ ăn g n h ập , m àn h ìn h R eg ister lên longhorn-vista http://www.vinasofts.ws b B ạn n h ập đ ầy đ ủ th ô n g số H ọ tên, G iớ i tín h , … S au đ ó b ấm N ext đ ể tiếp tụ c c Y ah o o đ a m ộ t số ID có sẵn , b ạn có th ể ch ọ n m ột số Y ah o o! ID h o ặc có th ể tạo m ộ t Y ah o o! ID th eo sở thích b ằn g cách ch ọ n “C reat M y O w n ” n h ập ID vào ô trố n g b ên cạn h n h ập P assw o rd vào h trố n g p h ía d i S au đ ó b ấm vào n ú t “N ext”, Y ah o o h iện m ộ t cử a sổ m i d Y ah o o ! M essen g er yêu cầu b ạn ch ọ n câu h ỏ i g ợ i n hớ b ạn n h ập câu trả lờ i(b ạn n ên n h câu trả lờ i câu h ỏ i g ợ i n h đ ể kh i b ạn q u ên m ật m ã b ạn có th ể kh ô i p h ụ c lại m ật m ã), b ạn ch ọ n n g ày th án g n ăm sin h m ộ t đ ịa ch ỉ E m ail kh ác( kh ác đ ịa ch ỉ E m ail Y ah oo ) sau đ ó n h ấp vào n ú t “N ext” Bản quyền thuộ c Vinasofts.ws e Y ah o o ! S ẽ kiểm tra ID củ a b ạn , N ếu ID củ a b ạn đ ã đ ợ c ch ọ n , Y ah o o h iện cử a sổ m i m i b ạn ch ọ n lại S au đ ó b ấm n ú t “N ext” f M ộ t cử a sổ m i h iện lên yêu cầu b ạn n h ập lại m ã kiể m tra S au đ ó b ấm “N ext” g Đ ợ i m ộ t lát, Y ah o o tạo ID ch o b ạn h B ạn có th ể d ù n g ID n ày đ ể ch eck m ail tất n h iên bạn cũ n g có th ể d ù n g ID n ày đ ể sử d ụ n g tất d ịch vụ củ a Y ah o o Login vào Y ah o o ! M essen g er đ ể ch at a S au kh i đ ã có m ộ t Y ah oo ! ID , b ạn ch ạy Y ah oo ! M esseng er n h ập Y ah o o ! ID Passw o rd củ a b ạn đ ể chat C ác th àn h p h ần g iao d iện củ a Y ah o o ! M essen g er Thanh Menu Thanh trạn g thái Thanh công cụ Hộ p a danh sách nick chat (Friend List) Phần quản g cáo, hư n g dẫn cách phá phần sau longhorn-vista http://www.vinasofts.ws C ô n g d ụ n g củ a th àn h p h ần g iao d iện Messenger Menu:  M y S tatu s: B ạn có th ể ch ỉn h trạn g th o n lin e củ a b ạn đ ây, ch ứ c n ăn g tư n g tự n h “T h an h trạn g th ái;  M y C o n tact D etails: T in h ch ỉn h th ô n g tin cá n h ân củ a b ạn  M y A cco u n t In fo : X em , đ iều ch ỉn h th ô n g tài kho ản  M y P ro files: X em th ô n g tin cá n h ân đ ợ c đ iều ch ỉn h tron g tài kh o ản  M y D isp lay Im ag e: X em , đ iều ch ỉn h h ìn h ản h đ ại d iện lúc chat  My Webcam: T hiết lập w eb cam củ a b ạn  S h o w /H id e: Đ iều ch ỉn h ẩn /h iện củ a th àn h p h ần cử a sổ ch ín h  C h an g e skin : T h ay đ ổi g iao d iện củ a Y ah o o ! M essen g er  P referen ces/P rivacy O ptio ns: T h ay đ ổi tu ỳ ch ọ n Y ah o o ! Mesenger  Sign Out: thoát kh ỏi tài kh o ản  E xit: T ho át kh ỏi Y ah o o ! M essen g er Contacts Menu:  A d d a C o n tact: T h êm m ộ t nick m i vào dan h sách củ a b ạn  Im p o rt C o n tacts: N h ập m ộ t n ick m i từ ch n g trìn h n h ận g i mail  S tealth S ettin g s: Đ iều ch ỉn h trạn g th o n lin e/o fflin e vớ i m ộ t nick h ay m ộ t n h ó m  C o n tact D etails: X em th ô n g tin củ a n ick ch at  V iew P ro files: X em th ô n g tin cá n h ân củ a n ick ch at  M essen g er A rch ive: X em lại n h ữ n g th ô n g tin đ ã ch at  V o ice M essen g er & C all H isto ry: X em , n g h e lại n h ữ n g cu ộ c V o ice Chat  R in g to n e: Đ iều ch ỉn h tiến g đ ổ ch u ô n g kh i có cu ộ c g ọ i hay th ô n g đ iệp m i  S h o w O fflin e C o n tact: H iển th ị lu ô n n h ữ n g n ick o fflin e/ in visib le  S h o w E m p ty G ro u ps: H iển th ị n h ữ n g n h ó m ch a có n ick  S h o w M essen g er List: H iển th ị n h ó m ch at  S h o w A d d ress B o o k: H iển th ị S ổ đ ịa ch ỉ  D elete… : X o m ộ t nick h ay m ộ t n h ó m khỏ i d an h sách ch at  O rg an ize M essen g er List: T u ỳ ch ọ n , đ iều ch ỉn h m ộ t n h ó m ch at Actions Menu:  S en d an In stan t M essen g er: G i tin n h ắn tớ i m ộ t n ick hay m ộ t nhóm  C all co m p u ter: G ọ i đ iện th o ại từ m áy tín h đ ến m áy tín h  Call a Phone N u m b er: G ọ i đ iện th o ại từ m áy tín h đ ến đ iện th o ại (có phí)  S en d an S M S M essen g er: G i tin n h ắn đ ến đ iện th o ại di đ ộ n g  S en d an E m ail: G i m ail đ ến m ộ t n h ó m h ay m ộ t n ick  S en d M y C o n tact D etails: G i th ô n g tin cá n h ân củ a m ìn h đ ến m ộ t n ick h ay m ộ t n h ó m (th n g áp d ụ n g đ ể b o m )  S en d M y M essen g er List: G i d an h sách ch at củ a m ìn h đ ến n g i khác  S en d a File, S h are P h o to s: G i m ộ t file, ch ia sẻ h ìn h ảnh củ a m ìn h đ ến n g i kh ác  P lay a G am e: C h i gam e  Choose a Plugin (ch ỉ có p hiên b ản ): C h ọ n m ộ t ch ứ c n ăn g mà mìn h cần  V iew W eb cam : X em w eb cam củ a b ạn ch at  In vite to V iew M y W eb cam : m i xem w eb cam củ a m ìn h  In vite to C o n feren ce: M i m ọ i n g i vào p hò n g ch at củ a b ạn Q u ản lý d an g sách ch at a Frien d List d an h sách tất b ạn ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er củ a b ạn , nơ i ch ứ a Group (nhóm) Y ah o o ! ID (b ạn ch at) d o b ạn th êm vào Y ah o o ! M essen g er Bản quyền thuộ c Vinasofts.ws b G ro u p tên củ a m ộ t n h ó m (tro n g m ộ t th m ụ c Y ah o o ! M essen g er) d o b ạn tạo tro n g Y ah o o ! M essen g er K h i ch at vớ i n ick lần đ ầu sử d ụ n g th ì Y ah o o! tạo m ộ t n h ó m m ặc n h iên “Frien d ” B ạn có th ể tạo Group kh ác A d d th êm b ạn ch at củ a m ìn h vào Group n ày đ ể m ỗi kh i b ạn vào ch at, b ạn b iết đ ợ c b ạn ch at củ a m ìn h Group n b iết đ ợ c h ọ đ an g Online (đ an g kết n ối tro n g Y ah o o ! Messenger) hay Offline (không kết n ối vào Y ah o o ! M essen g er) B ạn có th ể ch at trự c tiếp vớ i b ạn ch at củ a m ìn h kh i h ọ Online h o ặc b ạn n h ắn tin ch o h ọ kh i h ọ Offline, n ếu b ạn n h ắn tin kh i b ạn ch at Offline kh i h ọ kết n ối vào Y aho o ! M essen g er th ì h ọ n h ận đ ợ c th ô n g đ iệp n ày B ạn có th ể tạo n h iều Group Friend List b ạn có th ể A d d trăm Yahoo! ID vào Group N ên đ ặt tên ch o G ro u p m ô tả n h ó m b ạn ch at củ a m ìn h ví d ụ : Banhoc, BanCty, Ban Canada, Giadinh, Family, U18, c T ạo n h ó m tro n g Y ah oo ! M essen g er  S au kh i đ ăn g n h ập vào Y ah o o ! M essen g er, b ạn ch ọ n C o n tacts -> Organize Messenger List -> Create new Group  M ộ t cử a sổ m i h iện ra, b ạn gõ tên củ a G ro u p m b ạn m u ố n tạo vào ô trố n g n h ấn “O K ” d Thêm m ộ t n ick vào m ộ t n h ó m  V M en u C o n tacts ch ọ n A d d a C o n tact làm th eo h n g d ẫn n h tro n g h ìn h X em th ô n g tin b ạn ch at  T ro n g q u trìn h ad d Y ah o o! ID h o ặc tạo Y aho o ! ID th ì n h ữ n g th n g tin cá n h ân đ ợ c lư u lại Y ah o o Đ ể xem lại, bạn làm th eo cách sau : a B ấm ch u ộ t p h ải vào nick, ch ọ n V iew P ro file, m ộ t tran g w eb m i h iện ch o b ạn b iết m ộ t số th ô n g tin n g i b ạn ch at longhorn-vista http://www.vinasofts.ws b N ếu kế b ên n ick b ạn đ ể ý có d ấu “* ” kh i b ạn b ấm vào đ h o ặc áp d ụ n g cách th ì Y ah o o đ a b ạn đ ến B lo g củ a n g i b ạn ch at Hiệu ch ỉn h th ô n g tin cá n h ân th ô n g tin b ạn ch at a H iệu ch ỉn h thông tin cá nhân 1) B ạn ch ọ n M essen g er -> My Contact Details Dấu “* ” 2) B ạn n h ập đ ầy đ ủ vào ô trố n g n h ấn “S ave & C lose” đ ể lư u lại b Hiệu ch ỉn h th ô n g tin b ạn ch at 1) B ạn n h ấn ch u ộ t p h ải vào n ick m u ố n h iệu ch ỉn h ch ọ n C o n tact D etails Bản quyền thuộ c Vinasofts.ws 2) N h ập th ô n g tin vào ô trố n g n h ấn “S ave & C lose” 10 T h an h trạn g th a B ạn có th ể th n g b áo ch o ch o đ ối p h n g b iết h iện b ạn đ an g tìn h trạn g (ch at) n h th ế n b ằn g n h ữ n g th ô n g đ iệp củ a Y ah o o ! M essen g er, m ặc n h iên củ a Y ah o o ! M essen g er là: A vailab le (đ an g O n lin e sẵn sàn g ch at), b ạn có th ể th ay đ ổi th ô n g đ iệp m ặc n h iên n ày th eo sở th ích củ a m ìn h Ð ể th ay đ ổ i th ô n g longhorn-vista http://www.vinasofts.ws đ iệp m ặc n h iên b ạn ch ọ n : M essen g er -> My Status -> N ew S tatu s M essen g er h o ặc b ấm ch u ộ t trái vào th an h trạn g th -> New Status Messenger Bấm vào đ ây b N h ập th ô n g đ iệp tu ỳ th eo sở th ích vào p h ần trố n g tro n g cử a sổ h iện ra, n h ấn vào ô “S h o w B u sy Ico n ” n ếu b ạn đ an g b ận S au đ ó b ấm “O K ” c M ộ t số th ô n g đ iệp có       sẵn củ a Y ah o o! M essen g er B u sy: M ìn h đ an g b ận S tep p ed O u t: M ìn h đ i n g o ài B e R ig h t B ack: M ìn h trở lại sau Not at M y D esk: M ìn h kh n g n g i b àn O n th e P h o n e: M ìn h đ an g b ận n ó i đ iện th oại In visib le to E veryo n e: Ẩ n m ặt vớ i m ọi n g i 11 G iao d iện th àn h p h ần tro n g cử a sổ ch at B o x T o : nick củ a n g i ch at vớ i b ạn B o x Fro m : B o x n ày ch ứ a list n ick củ a b ạn ,kh i b ạn m u ố n ch at vớ i n g i đ ó th ì bạn ch ỉ cần n h ấn vào m ũ i tên ch ỉ xu ố n g ch ọ n m ộ t tro n g n ick ảo m bạn đ ã tạo ch at C h at n h iều n ick vớ i m ộ t n g i : B ạn đ an g ch at b ằn g n ick ch ín h vớ i m ộ t n g i b ạn m u ố n ch at m ộ t h ay h n ick ảo vớ i n g i đ ó m kh i b ạn C lick vào n ick cu a n g i đ ó th ì m àn h ìn h ch at củ a n ick ch ín h h iện b ạn làm n h sau : B ạn C lick vào tên m ộ t n g i kh ác tìm b o x T o th ay n ick đ ó b ằn g n ick n g i b ạn m u ố n ch at b ằn g n h iều n ick b ên b o x Fro m b ạn ch ọ n n ick ảo T h ế bạn có th ể ch at đ ợ c rồ i đ ó n h a f Đ a n h ạc vào n ick  B ạn đ ăn g n h ập vào Y ah o o! M essen g er, ch ọ n m en u M essen g er -> My Contact Details  P aste đ o ạn co d e n ày vào ô Last n am e:  B ạn có th ể th ay lin k th àn h lin k củ a b ài h át m m ìn h th ích g Mộ t số lện h chat  join (chat room name) va`o phong chat /in vite [b u d d ys n am e] (sen d s in vitatio n req u est) m i ch at /tell [u ser] [m essag e] (p rivate m essag es a frien d )" n h ắn tin cá n h ân (b í m ật ) /fo llo w [u ser] (follow s a frien d )" th eo ( n g i b ạn ) (ch ả h iểu ý ?) /sto p fo llo w [user] (sto p fo llo w in g so m eo n e)" n g n g th eo /sto p fo llo w [yo u rn am e] (to sto p th em fro m follo w in g yo u )" kh ô n g ch o n g i n đ ó th eo n ữ a /g o to [u ser] đ i đ ến /aw ay o ff (to tu rn yo u r p rivate m essag es b ack o n )" b ật n h ắn tin cá n h ân lại /th in k (typ e th is to th in k a ran m th o u g h t)" đ án h n ày đ ể n g h ĩ ch u yện n g ẫu n h iên ! /th in k [m essage] (typ e th is to th in k w h at yo u w an t)" đ án h n ày đ ể n g h ĩ g ì m b ạn m ú n /exit (exits yo u b ack to lo gin p ag e)" q u ay trở tran g lo g in /quit (exits yo u b ack to lo g in p ag e)" n h /ig n o re ad d [u ser] (ad d so m eo n e to yo u r ig n o rin g list)" ad d tên đ ó vào d an h sách ig n o re ( p h t lờ ) /ig n o re ad d all (ig no res everyth in g g o in g o n )" p h t lờ m ọ i th ứ đ an h xảy /ignore remove all (stop you from ignorin g everythin g )" n g n g p h t lờ /au to fo llo w (list th e o p tio n s fo r au to follo w )" đ a d anh sách tù y ch ọ n ch o au to fo llo w /au to fo llo w ask (m akes p erso n sen d a req u est to follo w yo u )" b u ộ c m ọ i n g i p h ải g i yêu cầu kh i m ú n th eo b ạn /autofollow yes (allow an yo n e to follow yo u )" ch o p h ép m ọ i n g i th eo /au to fo llo w n o (disallow an yo n e fro m follow in g yo u )" ko ch o p h ép n g i n th eo /au to g o to (list th e o p tio n s fo r au to go to )" đ a d an h sách tù y ch ọ n ch o au to g o to /autogoto ask (makes person send a requ est to g o to yo u )" b u ộ c m ọ i n g i p h ải g i yêu cầu kh i m ú n g o to b ạn ( ko bít n ên d ịch g o to n ày g ì ? đ i đ ến b ạn ? ) /buddy add [user] (add someone to your buddy list)" add nick vào list /b u d d y list (w ill list everyo n e o n yo u r b u d d y list)" đ a d an h sách b ạn ch at tro n g Y M củ a b ạn /g o lo b b y (exits w h at ever ro o m yo u r in to lo b b y)" kh ỏ i p h ò n g ch át , vào lo b b y /g o (ro o m ) (go to w h at ever ro o m yo u w ish )"đ ể vào roo m n đ ó ( đ án h tên vào ) h Gử i đ i hình ản h bằn g ký tự lạ chat  ( n h ấp ch ọ n ô kiểu ch ữ , kéo kịch , đ ếm từ d i lên d ò n g th ứ W eb d in gs )    i N h giư n g ch ữ ã, co n ch ó ch ữ õ , m ặt trăn g ch ữ à, trái tim ch ữ Y , b ó h o a ch ữ Z , (W eb d in g s), xe cấp u ch ữ h , T ôi th có n h iều n g i thích làm h ìn h co n b câu "n g ậm " h o a tro n g ro o m Làm n h sau : B ạn g iữ A lt, bấm rồi ( p h ím số g ó c p h ải b àn p h ím n h é ) sau đ ó th ả tay B đ en h ìn h ÿ m i h iện đ ó C h ọ n fo n t W eb din g s R i ch ọ n m àu sắc ch o n ó , ch ọ n cỡ 32 ( lớ n n h ất ) V ậy đ ợ c co n b câu B ạn ch ọ n lại fo n t arial g õ đ ể có h ìn h b ô n g h o a E n ter g i đ i xo n g H y vọ n g có đ ó th ích th ú vớ i n h ữ n g h ìn h đ ặc b iệt n ày T ôi th ích ch iếc g iư n g Thay tiến g “b uzz” tro n g Y ah o o ! M essen g er  Đ ể ch at ch it đ ỡ n h àm ch án tô i th ay tiến g B uzz h ay âm th an h kh ác (âm b áo cò th , b áo có tin n h ắn b áo b ạn m ìn h o n lin e h ay lo g o u t ) củ a Y ah o o b ằn g đ o ạn n h ạc h ay b ài h át b ằn g cách vào : Bản quyền thuộ c Vinasofts.ws C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\M edia rù i th ay tiếng B u zz ( o rb ell.w av ) b ằn g đ o n n h ạc h ay b ài h át có d ạn g *.w av rù i đ ổ i tên n ó th àn h d o o rbell ( trư c đ ó p h ải cu t d oo rb ell cũ n g o ài đ ã n h a) cách n ày h i d ài H oặc vào Y ah oo / M essen g er / P referen ces / A lerts & S o u n d s ch ọ n A messenger contact buzzes me rùi B ro w se đ ến file n đ ó có sẵn tro n g m áy n h n g p h ải có d ạn g * w av rù i O k xo n g j Loại bỏ phần quản g cáo củ a Yahoo! Messenger 7.5 trở lên Mờ Notepad, gõ vào đ oạn code dư i lư u lại vớ i tên “yah o o rem oveb an n er.reg ” Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\yahoo\pager\YUrl] "First Login Beacon"="http://pclick.internal.yahoo.com/p/s=97416787/lng=us/rand=%d" "Tutorials"="http://help.yahoo.com/us/tutorials/ms75/index.html" "Messenger Ad"="*" "Webcam Upload Ad"="*" "Webcam Viewer Ad"="*" "Webcam Viewer Ad Big"="*" "Webcam Viewer Ad Medium"="*" "Change Room Banner"="*" "Conf Adurl"="*" "Chat Adurl"="*" k iFlashIM - Ngư i bạn Yahoo! Messenger  C h ắc h ẳn b ạn kh n g xa lạ g ì vớ i iFlash IM , nick Y M th ô n g m in h đ ầu tiên củ a V N (b áo @ , e -C H ÍP , m ộ t số b áo đ iện tử đ ã g iớ i th iệu ) S au m ộ t th i g ian n g n g h o ạt đ ộ n g lý d o tài ch ín h , iFlash IM trở lại  V ẫn ch ứ c n ă n g cũ n h tra từ đ iển , đ ọ c tru yện vu i, th vu i vớ i lư ợ n g d ữ lliệu p h o n g p h ú m i cập n h ật, iFlash IM h iện n ay có th êm ch ứ c n ăn g m i K IỂ M T R A M Ộ T N IC K C Ó O N LIN E H A Y KHÔNG XEM BĨI (bói tên bói ngày sinh)  Lư u ý d o n ick iFlash IM , kFlash IM , eFlash IM có nh iều n g i n h ắn q u n ên Y M đ ã b lo ck n ick n ày H iện n ay, iFlash IM h o ạt đ ộ n g vớ i n ick: iFlash IM , iFlashIM , iFlash IM 3, iFlashIM , iFlash IM B ạn h ãy th êm n ick n ày vào d an h sách b ạn b è tro n g Y M , n h ắn "/h elp " h o ặc "/vieth elp " (kh ô n g n h ắn d ấu n h áy) ch o n ick n o n line b iết câu lện h cách sử d ụ n g (xem hình)  B ảo đ ảm b ạn có n h ữ n g g iây p h ú t b ổ ích th g iãn th o ải m vớ i iFlashIM l Quà cho dân nghiện Yahoo! Messenger C h ắc b ạn đ ã cảm th n h àm ch án vớ i E m o tico ns ỏ i có sẵn đ ể d iễn tả cảm xú c củ a m ìn h vớ i "đ ối tác", xin g iớ i th iệu vớ i bạn m ộ t tran g w eb m iễn p h í có tên “S m iley C en tral”, tích h ợ p n g àn E m o tico n s T ran g w eb sử d ụ n g đ ợ c vớ i n h iều trìn h IM E -mail, tích hợ p n g àn E m o tico n s, đ ủ đ ể b ạn b iểu lộ cảm xúc củ a m ìn h vớ i b ạn C h at đ i ! longhorn-vista 17 http://www.vinasofts.ws Đ ể sử d ụ n g n g àn E m o tico ns n ày, b ạn tru y cập vào đ ịa ch ỉ http://www.smileycentral.com , click vào th ẻ m àu xan h : “C lick to D o w n lo ad ” (G et Fre S m iley !), sau đ ó b ạn th ự c h iện th eo h n g d ẫn D o w n lo ad m àn h ìn h S au kh i h o àn tất việc D o w n lo ad , b ạn th xu ất h iện th an h T ask B ar củ a trìn h IE b iểu tư ợ n g th àn h m i củ a S m iley C en tral, tron g đ ó có p h ần M y W eb Search , m ộ t trìn h tìm kiếm m ạn g m S m iley C en tral vừ a tặn g th êm ch o b ạn B ây g iờ , b ạn h ãy kích h o ạt Y ah o o! M essen g er, ch ọ n ID b ạn C h at, tro n g g ó c p h ải củ a m àn h ìn h Y ah o o ! M essen g er, b ạn click vào b iểu tư ợ n g b ộ m ặt cư i, cử a sổ S m iley C en tral h iện b ạn th a h m lự a ch ọ n n h ữ n g ico n m b ạn th ích tro n g h n đ ề m ụ c… B ạn ch ỉ việc click lên m ộ t ico n , S m iley C en tral tự đ ộn g ch èn ico n đ ó vào ô S en d A s củ a Y ah o o ! M essen g er, b ạn n h ấn n ú t S en d (h o ặc E n ter) đ ể g i ch ú n g đ i S m iley C en tral tích h ợ p m ộ t sư u tập ico ns đ ộ n g vô cù n g p h o n g p h ú có kết h ợ p âm th an h lờ i th o ại n gộ n g h ĩn h (T alkin g S m ileys), ch ắc ch ắn làm b ạn h ài lị n g K h n g ch ỉ có th ế, S m iley C en tral cò n cu n g cấp ch o b ạn n h ữ n g m ó n đ ch i kh ác cũ n g kh ô n g p h ần h ấp d ẫn , đ ó là: Cursor M an ia, Po p u lar S creen savers, M y Fu n C ard s, Fun B u d d y Ico n s , đ an g ch b ạn tự m ìn h kh ám p h đ Bản quyền thuộ c Vinasofts.ws C h n g II: Yahoo! Mail Đ ăn g ký đ ịa ch ỉ Y ah o o ! M ail m iễn p h í a Y ah o o M ail h iện đ an g m ộ t tro n g n h ữ n g đ ịa ch ỉ w eb m ail m iễn p h í đ ợ c n h iều n g i sử d ụ n g n h ấ t vớ i tín h n ăn g g iao d iện th ân th iện d ễ sử d ụ n g , tín h n ăn g lọ c b ỏ m ail rác cao , đ ặc b iệt d u n g lư ợ n g củ a h ộ p m ail m i đ ợ c n ân g cấp đ ến GB, q u d xài ch o n h u cầu liên lạc V iệc đ ăn g ký m ộ t đ ịa ch ỉ cũ n g d ễ, B ạn vào tran g w eb : http://mail.yahoo.com http://login.yahoo.com/config/login?.intl=vn , sau đ ó b ạn n h ấp vào n ú t “Sign up now” (Đ ăn g ký n g ay) Ở đ ây, đ ăng ký vớ i sử dụ n g vớ i hộ p thư Yahoo! Mail tiến g việt Các ngôn ngữ khác cũ n g tư ng tự b Bạn đ iền đ ầy đ ủ mụ c hình c S au đ ó b ấm n ú t “T ôi đ n g ý” đ ể tiếp tụ c Nếu thành công, bạn nhận đ ợ c mộ t trang web sau: d Nhấn “T iếp tụ c tớ i Yahoo! Thư ” đ ể đ ến hộ p thư củ a bạn longhorn-vista 19 http://www.vinasofts.ws Nhận mail từ Yahoo! Thư a Login vào hộ p thư Ngay trang chính, bạn thấy thơng báo số thư mà bạn chư a đ ọ c Hiện “H ộ p thư ” củ a có mộ t thư chư a đ ọ c Đ ể đ ọ c thư đ ó , bạn bấm vào chữ “H ộ p thư ” b Mộ t trang mớ i mở vớ i giao diện bên tro n g “H ộ p thư ” củ a bạn ... cấp Đ ể sử d ụ n g P lu g in , b ạn n h ấn vào d ò n g ch ữ “T ry it n o w ” Ở th ẻ M y P lug-in s p lu g in m b ạn đ ã ch ọ n sử dụng d M ặc đ ịn h p lu g -in s đ ợ c b ạn ch ọ n sử d ụ n g... http://mail .yahoo. com http://login .yahoo. com/config/login?.intl=vn , sau đ ó b ạn n h ấp vào n ú t “Sign up now” (Đ ăn g ký n g ay) Ở đ ây, đ ăng ký vớ i sử dụ n g vớ i hộ p thư Yahoo! Mail tiến... eu p , chimedwn,yahoomail,cowbell,phone,door ,yahoo,

Ngày đăng: 14/08/2012, 10:08

Hình ảnh liên quan

 My D isplay Im age: Xem ,đ iều chỉnh hình ảnh đ ại diện trong lúc chat  - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Yahoo toàn tập

y.

D isplay Im age: Xem ,đ iều chỉnh hình ảnh đ ại diện trong lúc chat Xem tại trang 6 của tài liệu.
 Vào Menu Contacts và chọn Add aC ontact và làm theo hư ớ ng dẫn như trong hình - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Yahoo toàn tập

o.

Menu Contacts và chọn Add aC ontact và làm theo hư ớ ng dẫn như trong hình Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan