0

Giới thiệu quản trị mạng và an toàn thông tin mạng

36 1,482 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 09:12

Giới thiệu quản trị mạng và an toàn thông tin mạng NHNHẬẬP MÔN MP MÔN MẠẠNG MNG MÁÁY TY TÍÍNHNHChương 7 GIỚI THIỆU QUẢN TRỊ MẠNGVÀAN TOÀN THÔNG TIN MẠNG2NNộội dung chương i dung chương 77I. Giới thiệu về quản trị mạngII. Giới thiệu về an toàn thông tin mạng3I. Giới thiệu về quản trị mạng1. Khái niệm2. Các bước thiết lập mạng cục bộ3. Ví dụ Windows 2000 Server41. Khái niệm Các loại mạng: WAN, LAN Các loại LAN:• Peer-to-peer• Server-based• Dạng tổ hợp Quản trị mạng có tính chất ñộng:• Quy mô mạng thay ñổi• Công dụng mạng thay ñổi5Công dụng mạng Chia sẻ tài nguyên Truy xuất có kiểm soát tài nguyên Môi trường truyền thông Quản lý các hệ thống máy tính tốt hơn62. Các bước thiết lập mạng cục bộa. Lập kế hoạchb. Hiện thực mạngc. Quản trị mạng7a. Lập kế hoạchCác bước lập kế hoạch: Thu thập dữ liệu cần thiết Khảo sát các khả năng hiện thực Chọn giải pháp tốt nhất về giá cả hiệu suất8Thông số mạng LAN Loại mạng Kiến trúc mạng Môi trường truyền vật lý Giao thức mạng Phần mềm mạng An toàn dữ liệu9b. Hiện thực mạng Cài ñặt Kiểm tra Tập huấn, ñào tạo10Cài ñặt Cài ñặt phần cứng Cài ñặt hệ ñiều hành mạng• Hệ ñiều hành mạng ñộc lập• Phần mềm mạng thêm vào hệ ñiều hành ñã có Cài ñặt các dịch vụ mạng Cài ñặt các ứng dụng• Ứng dụng mạng dạng multiuser• Ứng dụng dùng chung[...]... chương 77I. Giới thiệu về quản trị mạng II. Giới thiệu về an tồn thơng tin mạng 32b. Một số dạng tấn cơng Reconnaissance – Do thám• Thu thập thông tin hệ thống bất hợp lệ Eavesdropping – Nghe trộm• Nghe trộm dữ liệu trên mạng phục vụ các dạng tấn cơng khác Password Attacks• Truy xuất tài ngun khơng được phép(vì khơng có password hợp lệ) 24d. Thiết lập cấu hình các giao thức mạng Windows... TÍÍNHNHChương 7 GIỚI THIỆU QUẢN TRỊ MẠNGVÀ AN TỒN THƠNG TIN MẠNG 21b. Cài ñặt Windows 2003 ServerCác yêu cầu trước khi cài đặt: u cầu về phần cứng, tương thích phần cứng Phân vùng ñĩa, chọn hệ thống file Bản quyền CAL (Client Access License)• Per-server: CAL cấp cho server• Per-seat: mỗi máy truy xuất Server có CAL Chọn vai trị của server 27II. Giới thiệu về an tồn thơng tin mạng 1. Khái... Windows Server 2003 Standard Edition Windows Server 2003 Enterprise Edition Windows Server 2003 Datacenter Edition Windows Server 2003 Web Edition 13c. Quản trị mạng  Quản trị user• Tạo duy trì các tài khoản user Quản lý tài ngun• Hiện thực, hỗ trợ sử dụng tài nguyên Quản lý cấu hình• Bảo trì, mở rộng thơng tin cấu hình Quản trị hiệu suất• Kiểm tra hoạt động mạng, tăng hiệu suất... thuật an tồn 20Vai trò của Windows 2003 Server Member Server: thành viên của domain, không lưu trữ thông tin directory Domain Controller: lưu trữ thông tin domain, cung cấp dịch vụ kiểm chứng Stand-alone Server: không tham gia domain, tự kiểm chứng các yêu cầu ñăng nhập 41. Khái niệm Các loại mạng: WAN, LAN Các loại LAN:• Peer-to-peer• Server-based• Dạng tổ hợp Quản trị mạng có... bộ3. Ví dụ Windows 2000 Server 31a. Các nhược điểm về an tồn Nhược điểm cơng nghệ• Bộ giao thức TCP/IP khơng an tồn• Các hệ điều hành khơng hồn thiện• Các thiết bị mạng như router, firewall, …khơng tuyệt đối an tồn Nhược điểm về cấu hình• Administrator thiết lập cấu hình mạng khơng an tồn Nhược điểm trong quản trị, sử dụng mạng 23c. Quản lý users, groups Sử dụng các công cụ Active Directory... dụng mạng  Chia sẻ tài ngun Truy xuất có kiểm sốt tài ngun Mơi trường truyền thơng Quảncác hệ thống máy tính tốt hơn 143. Ví dụ Windows 2003 Servera. Các dạng Windows 2003b. Cài ñặt Windows 2003 Serverc. Quản lý users, groupsd. Thiết lập cấu hình các giao thức mạng e. Thiết lập cấu hình các dịch vụ ứng dụng 3I. Giới thiệu về quản trị mạng 1. Khái niệm2. Các bước thiết lập mạng cục... đến 2 CPU, 2GB RAM Khơng có một số chức năng như Domain Controller, Remote Installation Service, DNS services, … 353. Các kỹ thuật an toàn  An toàn mạng là cơng việc thường xun thực hiện dựa trên các chính sách an tồn Các kỹ thuật liên quan phần cứng• An tồn vật lý cho thiết bị• Dùng thiết bị dự phịng (RAID, Mirror, …)• Dùng các máy trạm khơng ñĩa (diskless workstation) Các kỹ thuật... dụng các công cụ Active Directory User accounts – User credentials• Cho phép user ñăng nhập vào máy tính hay ñăng nhập vào mạng  Group account• Là tập hợp các user accounts• Giúp đơn giản hố các thao tác quản trị • Khơng thể đăng nhập bằng group account 281. Khái niệmSự an toàn (security) liên quan 2 vấn ñề: Mất dữ liệu• Lỗi thiết bị• Lỗi phần mềm• Lỗi do con người Xâm nhập trái phép•... tra Tập huấn, ñào tạo 62. Các bước thiết lập mạng cục bộa. Lập kế hoạchb. Hiện thực mạng c. Quản trị mạng 17Windows Server 2003 Enterprise Edition Có các khả năng như bản Standard Hỗ trợ ñến 8 CPU, 32GB RAM – 32 bitHỗ trợ ñến 8 CPU, 64GB RAM – 64 bit Hỗ trợ ghép cụm (clustering) 8 nodes 11Kiểm traKiểm tra các thành phần bằng cách cô lập và kiểm tra: Các máy tính server Các máy tính... chất động:• Quy mơ mạng thay đổi• Cơng dụng mạng thay ñổi 34Một số dạng tấn cơng (tt) Denial of Service (DoS)• Ngăn cản người sử dụng hợp lệ bằng cách tiêu thụ tất cả tài ngun hệ thống• Ví dụ: Ping of death, SYN flood, E-mail bombs, malicious applets, … Distributed Denial of Service (DDoS)• Làm nghẽn mạch đường truyền bằng các thông tin giả mạo …… 9b. Hiện thực mạng  Cài ñặt Kiểm . GIỚI THIỆU QUẢN TRỊ MẠNGV AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG2NNộội dung chương i dung chương 77I. Giới thiệu về quản trị mạngII. Giới thiệu về an toàn thông tin mạng 3I.. cả và hiệu suất 8Thông số mạng LAN Loại mạng Kiến trúc mạng Môi trường truyền vật lý Giao thức mạng Phần mềm mạng An toàn dữ liệu9b. Hiện thực mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu quản trị mạng và an toàn thông tin mạng,

Hình ảnh liên quan

Quản lý cấu hình - Giới thiệu quản trị mạng và an toàn thông tin mạng

u.

ản lý cấu hình Xem tại trang 13 của tài liệu.
d. Thiết lập cấu hình các giao thức mạng e. Thiết lập cấu hình các dịch vụ ứng dụng - Giới thiệu quản trị mạng và an toàn thông tin mạng

d..

Thiết lập cấu hình các giao thức mạng e. Thiết lập cấu hình các dịch vụ ứng dụng Xem tại trang 14 của tài liệu.
Thiết lập cấu hình TCP/IP - Giới thiệu quản trị mạng và an toàn thông tin mạng

hi.

ết lập cấu hình TCP/IP Xem tại trang 25 của tài liệu.
e. Thiết lập cấu hình dịch vụ ứng dụng - Giới thiệu quản trị mạng và an toàn thông tin mạng

e..

Thiết lập cấu hình dịch vụ ứng dụng Xem tại trang 26 của tài liệu.
Nhược ñiểm về cấu hình - Giới thiệu quản trị mạng và an toàn thông tin mạng

h.

ược ñiểm về cấu hình Xem tại trang 31 của tài liệu.

Từ khóa liên quan