Recovering mailbox user using dial tone recovery

26 635 0
Recovering mailbox user using dial tone recovery

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Hệ thống Mail server của bạn đang hoạt động và bạn cũng có kế hoạch backup mailbox database định kỳ. Vì một lý do gì đó Mailbox database bị lỗi hay Mailbox server không làm việc. Toàn bộ hệ thống mail bị

Loading .Recovering Mailbox User Using Dial-Tone RecoveryViết bởi Nguyễn Mạnh Trọng Thứ bảy, 01 Tháng 11 2008 00:00Hệ thống Mail server của bạn đang hoạt động và bạn cũng có kế hoạch backup mailbox database định kỳ. Vì một lý do gì đóMailbox database bị lỗi hay Mailbox server không làm việc. Toàn bộ hệ thống mail bị tê liệt, bạn phải restore mailbox database lại. Nhưng côngviệc này tốn khá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến việc gửi và nhận mail của user, làm cho nhu cầu liên lạc e-mail của công ty bị gián đoạn trong thờigian dài. Là quản trị Mail server, bạn phải khôi phục hệ thống mail càng nhanh càng tốt. Dial-Tone Recovery là giải pháp có thể giúp bạn khôi phụchệ thống mail nhanh chóng, không làm gián đoạn nhu cầu liên lạc e-mail của công ty.Mục đích chính của Dial-Tone Recovery là xây dựng dial-tone mailbox database hay còn gọi là mailbox database tạm. Bạn sẽ cấu hình cho userchuyển sang sử dụng mailbox database tạm này thay thế cho mailbox database bị lỗi. Mục đích là khôi phục nhanh chóng việc gửi nhận thư củauser, giúp cho user có thể gửi nhận thư ngay lập tức không làm gián đoạn nhu cầu liên lạc e-mail của công ty. kế tiếp mới khôi phục mailboxdatabase bị lỗi từ backup file, sau đó cấu hình cho user sử dụng trở lại mailbox database thay cho mailbox database tạm, rồi thực hiện kết nối nộidung hai mailbox database lại với nhau để đảm bảo không mất mail của user. Lúc này hệ thống mail server đã trở lại làm việc bình thường.Hệ thống Mail server của bạn đang hoạt động và bạn cũng có kế hoạch backup mailbox database định kỳ. Vì một lý do gì đó Mailbox database bịlỗi hay Mailbox server không làm việc. Toàn bộ hệ thống mail bị tê liệt, bạn phải restore mailbox database lại. Nhưng công việc này tốn khá nhiềuSkip to Menu1.Skip to Content2.Skip to Footer>3.User AreaRegister FreeContact UsHomeIT-Training CoursesWindows ServerMessaging SystemSharepoint ServerNetwork SecurityVirtualization TechnologiesOther TechnologyRecovering Mailbox User Using Dial-Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .1 of 26 6/17/2011 1:47 PM thời gian, ảnh hưởng đến việc gửi và nhận mail của user, làm cho nhu cầu liên lạc e-mail của công ty bị gián đoạn trong thời gian dài. Là quản trịMail server, bạn phải khôi phục hệ thống mail càng nhanh càng tốt. Dial-Tone Recovery là giải pháp có thể giúp bạn khôi phục hệ thống mailnhanh chóng, không làm gián đoạn nhu cầu liên lạc e-mail của công ty.Mục đích chính của Dial-Tone Recovery là xây dựng dial-tone mailbox database hay còn gọi là mailbox database tạm. Bạn sẽ cấu hình cho userchuyển sang sử dụng mailbox database tạm này thay thế cho mailbox database bị lỗi. Mục đích là khôi phục nhanh chóng việc gửi nhận thư củauser, giúp cho user có thể gửi nhận thư ngay lập tức không làm gián đoạn nhu cầu liên lạc e-mail của công ty. kế tiếp mới khôi phục mailboxdatabase bị lỗi từ backup file, sau đó cấu hình cho user sử dụng trở lại mailbox database thay cho mailbox database tạm, rồi thực hiện kết nối nộidung hai mailbox database lại với nhau để đảm bảo không mất mail của user. Lúc này hệ thống mail server đã trở lại làm việc bình thường.Bài lab bao gồm các bước:1. Backup Mailbox Database.2. Giả lập Mailbox Database bị lỗi.3. Tạo Dial-tone Database.4. Chuyển sang dùng dial-tone database thay cho mailbox database bị lỗi.5. Tạo Mailbox Database mới và restore mailbox database từ backup file.6. Chuyển trở về dùng mailbox database thay cho dial-tone database.7. Merge dữ liệu từ Dial-Tone Database vào Mailbox Database.8. Xóa Dial-Tone Recovery và Dial-tone Databse.II. Thực hiện:1. Backup Mailbox Database: a. Gửi mail trước khi backup:- Log on u1, gửi mail cho u2 đồng thời CC cho chính u1b. Backup Mailbox database:- Vào Start\Run, gõ lệnh NTBackup- Màn hình Back up or Restore, chọn Back up files and setting, sau đó nhấn NextRecovering Mailbox User Using Dial-Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .2 of 26 6/17/2011 1:47 PM -Màn hình What to Back Up, chọn Let me choose what to back up, sau đó nhấn Next- Màn hình Item to Back Up, đánh dấu chọn vào First Storage Group, sau đó nhấn NextRecovering Mailbox User Using Dial-Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .3 of 26 6/17/2011 1:47 PM - Chọn ổ đĩa C: và lưu lại với tên file BackupEX.bkf, sau đó nhấn Next- Quá trình Backup mailbox database hoàn tất, nhấn Finishc. Gửi mail sau khi backup mailbox database:- Log on u2, gửi mail cho u1 đồng thời CC cho chính u22. Giả lập Mailbox Database lỗi:- Log on Administrator, mở Exchange Management Console, bung mục Server Configuration, chọn Mailbox, chuột phải vào MailboxDatabase chọn Dismount DatabaseRecovering Mailbox User Using Dial-Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .4 of 26 6/17/2011 1:47 PM - Mở Windows Explorer, vào C:\Program files\Microsoft\Exchange Server\Mailbox\First Storage Group, xóa file Mailbox database.edb- Quay trở lại Exchange Management Console, chuột phải vào Mailbox Database, chọn Remove 3. Tạo Dial-Tone Database:Bước này tạo Storage Group Temp và Mailbox Database Temp- Mở Exchange Management Console, bung mục Server Configuration, chọn Mailbox, chuột phải lên Server, chọn New Storage GroupRecovering Mailbox User Using Dial-Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .5 of 26 6/17/2011 1:47 PM - Màn hình New Storage Group, ở mục Storage group name, đặt tên là Temp Group, sau đó nhấn New- Tiếp theo chọn Temp Group, ở khung bên phải Action, chọn New Mailbox Database- Màn hình New Mailbox Database, ở mục Mailbox database name, đặt tên là Mailbox Temp, sau đó nhấn NewRecovering Mailbox User Using Dial-Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .6 of 26 6/17/2011 1:47 PM 4. Chuyển sang dùng dial-tone database thay cho mailbox database lỗi:- Vào Exchange Management Shell, gõ lệnh Get-Mailbox –Database “SerEx2k7\Mailbox Database” | Move-mailbox –ConfigurationOnly–TargetDatabase “SerEx2k7\Mailbox Temp”, ấn A, để chuyển cấu hình Mailbox từ Mailbox Database sang Mailbox Temp - Dùng Outlook Web Access để check mail của U1. Lúc này U1 không có mail vì đang sử dụng Mailbox TempRecovering Mailbox User Using Dial-Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .7 of 26 6/17/2011 1:47 PM - U1 gửi mail cho chính mình và CC cho U2 sử dụng Mailbox Temp- Nếu U1 check mail bằng Microsoft Outlook thì sẽ xuất hiện cửa sổ sau, chọn Use Temporary MailboxLúc này hệ thống mail đã nhanh chóng trở lại làm việc tạm thời, không làm ảnh hưởng đến việc gửi nhận mail của user. Nhưng những email cũchưa sử dụng được.5. Tạo Mailbox Database mới và restore mailbox từ file backup:- Mở Exchange Management Console, chuột phải vào First Storage Group, chọn New Mailbox DatabaseRecovering Mailbox User Using Dial-Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .8 of 26 6/17/2011 1:47 PM - Màn hình New Mailbox Database, đặt tên là Mailbox Database giống như Mailbox đã bị hư. Chú ý không đánh dấu check vào Mount thisdatabase, sau đó nhấn New- Chuột phải vào First Storage Group, chọn Properties, đánh dấu check vào This database can be overwritten by a restore- Vào Ntbackup, phục hồi file BackupEx.bkfRecovering Mailbox User Using Dial-Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .9 of 26 6/17/2011 1:47 PM - Lưu log file vào C:\Temp, sau đó nhấn OK- Copy các file transaction log từ C:\Programs Files\Microsoft\Exchange Server\Mailbox\Firs Storage Group, vào C:\Temp\Fist StorageGroup, không ghi đè lên những file đã có- Các file transaction log mới được copy- Vào Exchange Management Shell, dùng lệnh Eseutil /CC “C:\Temp\First storage Group” để thực hiện Hard Recovery cho MailboxDatabaseRecovering Mailbox User Using Dial-Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .10 of 26 6/17/2011 1:47 PM [...]... Storage Group, chọn New Mailbox Database Recovering Mailbox User Using Dial- Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 8 of 26 6/17/2011 1:47 PM - Nhấn Gather merge information - Đánh dấu check vào mục Swap database configurations để merge database từ Dial tone database vào Mailbox database Recovering Mailbox User Using Dial- Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... name, đặt tên là Mailbox Temp, sau đó nhấn New Recovering Mailbox User Using Dial- Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 6 of 26 6/17/2011 1:47 PM - Q trình Remove thành cơng, nhấn Go back to task center - Quay trở lại màn hình Exchange Management Console, chọn Mailbox Temp, chọn Dismount database Recovering Mailbox User Using Dial- Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... lỗi. 5. Tạo Mailbox Database mới và restore mailbox database từ backup file. 6. Chuyển trở về dùng mailbox database thay cho dial- tone database. 7. Merge dữ liệu từ Dial- Tone Database vào Mailbox Database. 8. Xóa Dial- Tone Recovery và Dial- tone Databse. II. Thực hiện: 1. Backup Mailbox Database: a. Gửi mail trước khi backup: - Log on u1, gửi mail cho u2 đồng thời CC cho chính u1 b. Backup Mailbox database: -... Restore, chọn Back up files and setting, sau đó nhấn Next Recovering Mailbox User Using Dial- Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 2 of 26 6/17/2011 1:47 PM - Nhấn Perform pre-merge tasks - Đánh dấu chọn tất cả các User, sau đó nhấn Perform merge actions Recovering Mailbox User Using Dial- Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... 6/17/2011 1:47 PM - Q trình merge thành cơng, chọn Go back to task center 8. Xóa Dial- Tone Recovery và Dial- tone Databse: Đến đây q trình merge đã thành cơng, cơng việc cịn lại là xóa Dial- tone Recorvery và xóa database temp. - Chọn Mount or Dismount databases in the recorvery storage group Recovering Mailbox User Using Dial- Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Server \Mailbox\ First Storage Group, xóa file Mailbox database.edb - Quay trở lại Exchange Management Console, chuột phải vào Mailbox Database, chọn Remove 3. Tạo Dial- Tone Database: Bước này tạo Storage Group Temp và Mailbox Database Temp - Mở Exchange Management Console, bung mục Server Configuration, chọn Mailbox, chuột phải lên Server, chọn New Storage Group Recovering Mailbox User Using Dial- Tone Recovery. .. chính của Dial- Tone Recovery là xây dựng dial- tone mailbox database hay còn gọi là mailbox database tạm. Bạn sẽ cấu hình cho user chuyển sang sử dụng mailbox database tạm này thay thế cho mailbox database bị lỗi. Mục đích là khơi phục nhanh chóng việc gửi nhận thư của user, giúp cho user có thể gửi nhận thư ngay lập tức không làm gián đoạn nhu cầu liên lạc e-mail của công ty. kế tiếp mới khôi phục mailbox database... center Recovering Mailbox User Using Dial- Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 21 of 26 6/17/2011 1:47 PM - Mở Exchange Management Console, chuột phải lên Mailbox Database, chọn Mount Dartabase - Q trình Mount Mailbox Database thành cơng 6. Chuyển trở về dùng mailbox database thay cho dial- tone database - Vào Exchange Management Shell, gõ lệnh Get -Mailbox. .. thay cho dial- tone database - Vào Exchange Management Shell, gõ lệnh Get -Mailbox –Database “SerEx2k7 \Mailbox Temp” | Move -mailbox –ConfigurationOnly –TargetDatabase “SerEx2k7 \Mailbox Database”, ấn A, để chuyển cấu hình Mailbox từ Mailbox Temp sang Mailbox Database Recovering Mailbox User Using Dial- Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 11 of 26 6/17/2011... u2 2. Giả lập Mailbox Database lỗi: - Log on Administrator, mở Exchange Management Console, bung mục Server Configuration, chọn Mailbox, chuột phải vào Mailbox Database chọn Dismount Database Recovering Mailbox User Using Dial- Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 4 of 26 6/17/2011 1:47 PM - Ở mục Manage Recovery Storage Group, chọn Create a recovery . configurations để merge database từ Dial tone database vào Mailbox databaseRecovering Mailbox User Using Dial- Tone Recovery http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=...16. chính của Dial- Tone Recovery là xây dựng dial- tone mailbox database hay còn gọi là mailbox database tạm. Bạn sẽ cấu hình cho userchuyển sang sử dụng mailbox

Ngày đăng: 14/08/2012, 08:51

Hình ảnh liên quan

Mục đích chính của Dial-Tone Recovery là xây dựng dial-tone mailbox database hay còn gọi là mailbox database tạm - Recovering mailbox user using dial tone recovery

c.

đích chính của Dial-Tone Recovery là xây dựng dial-tone mailbox database hay còn gọi là mailbox database tạm Xem tại trang 1 của tài liệu.
Mục đích chính của Dial-Tone Recovery là xây dựng dial-tone mailbox database hay còn gọi là mailbox database tạm - Recovering mailbox user using dial tone recovery

c.

đích chính của Dial-Tone Recovery là xây dựng dial-tone mailbox database hay còn gọi là mailbox database tạm Xem tại trang 2 của tài liệu.
-Màn hình Item to BackUp, đánh dấu chọn vào First Storage Group, sau đó nhấn Next - Recovering mailbox user using dial tone recovery

n.

hình Item to BackUp, đánh dấu chọn vào First Storage Group, sau đó nhấn Next Xem tại trang 3 của tài liệu.
-Màn hình What to BackUp, chọn Let me choose what to backup, sau đó nhấn Next - Recovering mailbox user using dial tone recovery

n.

hình What to BackUp, chọn Let me choose what to backup, sau đó nhấn Next Xem tại trang 3 của tài liệu.
-Màn hình New Storage Group, ở mục Storage group name, đặt tên là Temp Group, sau đó nhấn New - Recovering mailbox user using dial tone recovery

n.

hình New Storage Group, ở mục Storage group name, đặt tên là Temp Group, sau đó nhấn New Xem tại trang 6 của tài liệu.
-Màn hình New Mailbox Database, ở mục Mailbox database name, đặt tên là Mailbox Temp, sau đó nhấn New - Recovering mailbox user using dial tone recovery

n.

hình New Mailbox Database, ở mục Mailbox database name, đặt tên là Mailbox Temp, sau đó nhấn New Xem tại trang 6 của tài liệu.
–TargetDatabase “SerEx2k7\Mailbox Temp”, ấn A, để chuyển cấu hình Mailbox từ Mailbox Database sang Mailbox Temp - Recovering mailbox user using dial tone recovery

arget.

Database “SerEx2k7\Mailbox Temp”, ấn A, để chuyển cấu hình Mailbox từ Mailbox Database sang Mailbox Temp Xem tại trang 7 của tài liệu.
4. Chuyển sang dùng dial-tone database thay cho mailbox database lỗi: - Recovering mailbox user using dial tone recovery

4..

Chuyển sang dùng dial-tone database thay cho mailbox database lỗi: Xem tại trang 7 của tài liệu.
-Màn hình New Mailbox Database, đặt tên là Mailbox Database giống như Mailbox đã bị hư - Recovering mailbox user using dial tone recovery

n.

hình New Mailbox Database, đặt tên là Mailbox Database giống như Mailbox đã bị hư Xem tại trang 9 của tài liệu.
–TargetDatabase “SerEx2k7\Mailbox Database”, ấn A, để chuyển cấu hình Mailbox từ Mailbox Temp sang Mailbox Database - Recovering mailbox user using dial tone recovery

arget.

Database “SerEx2k7\Mailbox Database”, ấn A, để chuyển cấu hình Mailbox từ Mailbox Temp sang Mailbox Database Xem tại trang 11 của tài liệu.
6. Chuyển trở về dùng mailbox database thay cho dial-tone database - Recovering mailbox user using dial tone recovery

6..

Chuyển trở về dùng mailbox database thay cho dial-tone database Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Quay trở lại màn hình Exchange Management Console, chọn Mailbox Temp, chọn Dismount database - Recovering mailbox user using dial tone recovery

uay.

trở lại màn hình Exchange Management Console, chọn Mailbox Temp, chọn Dismount database Xem tại trang 23 của tài liệu.
Giải pháp quản lý tập trung cho mô hình quản lý doanh nghiệp - Phần 2: Triển khai nhiều sever chạy song song1. - Recovering mailbox user using dial tone recovery

i.

ải pháp quản lý tập trung cho mô hình quản lý doanh nghiệp - Phần 2: Triển khai nhiều sever chạy song song1 Xem tại trang 26 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan