0

Kiến thức mạng

24 629 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 08:36

Kiến thức về mạng nói chung ki n th c m ng ( bao g m 14 ph n)ế ứ ạ ồ ầĐ c vi t b i ượ ế ở Adminngày 17/04/2009 trong Ebook máy tính | Đ c xem 411 l n.ượ ầ Down file PDF: Link DownloadPh n 1 - Các thi t b ph n c ng m ng ầ ế ị ầ ứ ạTrong lo t bài này chúng ta s b t đ u hoàn toàn v i n i dung c b n vạ ẽ ắ ầ ớ ộ ơ ả ề m ng máy tính và h ng t i xây d ng m t m ng thi t th c. M đ u làạ ướ ớ ự ộ ạ ế ự ở ầ m t s th o lu n v m t s thành ph n m ng khác nhau và ch c năngộ ố ả ậ ề ộ ố ầ ạ ứ c a chúng. ủB n đã t ng th y nhi u bài vi t h ng đ n m c đích dành cho các qu nạ ừ ấ ề ế ướ ế ụ ả tr viên, nh ng ng i ít nh t có m t s kinh nghi m nào đó. Còn đây sị ữ ườ ấ ộ ố ệ ở ẽ ch là nh ng ph n c s nh t h ng đ n đ i t ng là nh ng ng i m iỉ ữ ầ ơ ở ấ ướ ế ố ượ ữ ườ ớ b t đ u làm quen v i m ng. Trong bài đ u tiên này chúng ta s th o lu nắ ầ ớ ạ ầ ẽ ả ậ m t s thi t b m ng khác nhau và kh năng làm đ c nh ng gì c aộ ố ế ị ạ ả ượ ữ ủ chúng. Network Adapter (B đi u h p m ng) ộ ề ợ ạThành ph n đ u tiên nên đ c p t i trong s các thi t b ph n c ng m ngầ ầ ề ậ ớ ố ế ị ầ ứ ạ là b đi u h p m ng (network adapter). Thi t b này còn đ c bi t đ nộ ề ợ ạ ế ị ượ ế ế v i nhi u tên khác nhau nh network card (card m ng), Network Interfaceớ ề ư ạ Card (card giao di n m ng), NIC. T t c đ u là thu t ng chung c a cùngệ ạ ấ ả ề ậ ữ ủ m t thi t b ph n c ng. Công vi c c a card m ng là g n m t cách v t lýộ ế ị ầ ứ ệ ủ ạ ắ ộ ậ máy tính đ nó có th tham gia ho t đ ng truy n thông trong m ng đó. ể ể ạ ộ ề ạĐi u đ u tiên b n c n bi t đ n khi nói v card m ng là nó ph i đ cề ầ ạ ầ ế ế ề ạ ả ượ ghép n i phù h p v i ph ng ti n truy n đ t m ng (network medium).ố ợ ớ ươ ệ ề ạ ạ Network medium chính là ki u cáp dùng trên m ng. Các m ng không dâyể ạ ạ là m t m ng khác và s đ c th o lu n chi ti t trong m t bài riêng sau. ộ ả ẽ ượ ả ậ ế ộĐ card m ng ghép n i phù h p v i ph ng ti n truy n đ t m ng là m tể ạ ố ợ ớ ươ ệ ề ạ ạ ộ v n đ th c s vì chúng đòi h i ph i đáp ng đ c l ng l n tiêu chu nấ ề ự ự ỏ ả ứ ượ ượ ớ ẩ c nh tranh b t bu c. Ch ng h n, tr c khi xây d ng m t m ng và b tạ ắ ộ ẳ ạ ướ ự ộ ạ ắ đ u mua card m ng, dây cáp, b n ph i quy t đ nh xem li u nên dùngầ ạ ạ ả ế ị ệ Ethernet, Ethernet đ ng tr c, Token Ring, Arcnet hay m t tiêu chu nồ ụ ộ ẩ m ng nào khác. M i tiêu chu n m ng có đ dài và nh c đi m riêng.ạ ỗ ẩ ạ ộ ượ ể Phác ho ra cái nào phù h p nh t v i t ch c mình là đi u h t s c quanạ ợ ấ ớ ổ ứ ề ế ứ tr ng. ọNgày nay, h u h t công ngh m ng đ c đ c p đ n trên đ u nhanhầ ế ệ ạ ượ ề ậ ế ở ề ***ng tr nên mai m t. Bâu gi ch có m t ki u m ng s d ng dây n iở ộ ờ ỉ ộ ể ạ ử ụ ố còn đ c dùng trong các doanh nghi p v a và nh là Ethernet. B n có thượ ệ ừ ỏ ạ ể xem ph n minh ho card m ng Ethernet trong ví d hình A d i đây.ầ ạ ạ ụ ướHình 1: Card Ethernet Các m ng Ethernet hi n đ i đ u s d ng cáp đôi xo n vòng 8 dây. Cácạ ệ ạ ề ử ụ ắ dây này đ c s p x p theo th t đ c bi t và đ u n i RJ-45 đ c g nượ ắ ế ứ ự ặ ệ ầ ố ượ ắ vào ph n cu i cáp. Cáp RJ-45 trông gi ng nh b k t n i ph n cu i dâyầ ố ố ư ộ ế ố ở ầ ố đi n tho i, nh ng l n h n. Các dây đi n tho i dùng b k t n i RJ-11,ệ ạ ư ớ ơ ệ ạ ộ ế ố t ng ph n v i b k t n i RJ-45 dùng trong cáp Ethernet. B n có thươ ả ớ ộ ế ố ạ ể th y ví d m t cáp Ethernet v i đ u n i RJ-45 trong hình B. ấ ụ ộ ớ ầ ốHình 2: Cáp Ethernet v i m t đ u k t n i RJ-45 ớ ộ ầ ế ốHub và Switch Nh b n đã th y trên, máy tính dùng card m ng đ g i và nh n d li u.ư ạ ấ ở ạ ể ử ậ ữ ệ D li u đ c truy n qua cáp Ethernet. Tuy nhiên, thông th ng b nữ ệ ượ ề ườ ạ không th ch ch y m t cáp Ethernet gi a hai PC đ g i đó là m t m ng. ể ỉ ạ ộ ữ ể ọ ộ ạV i th i đ i c a kh năng truy c p Internet t c đ cao ngày nay, ch cớ ờ ạ ủ ả ậ ố ộ ắ ch n b n th ng nghe nói đ n thu t ng "broadband" (băng thông r ng).ắ ạ ườ ế ậ ữ ộ Băng thông r ng là ki u m ng trong đó d li u đ c g i và nh n quaộ ể ạ ữ ệ ượ ử ậ cùng m t dây, còn Ethernet thì dùng hình th c truy n thông Baseband.ộ ở ứ ề Baseband s d ng các dây riêng trong vi c g i và nh n d li u. Đi u nàyử ụ ệ ử ậ ữ ệ ề có nghĩa là n u m t máy tính đang g i d li u qua m t dây c th bênế ộ ử ữ ệ ộ ụ ể trong cáp Ethernet thì máy tính đang nh n d li u c n m t dây khác đ cậ ữ ệ ầ ộ ượ đ nh h ng l i t i c ng nh n c a nó. ị ướ ạ ớ ổ ậ ủB n có th xây d ng m ng cho hai máy tính theo cách này mà ng i taạ ể ự ạ ườ th ng g i là hình th c cáp chéo. Cáp chéo đ n gi n là m t cáp m ng cóườ ọ ứ ơ ả ộ ạ các dây g i và nh n ng c nhau t i m t đi m cu i đ các máy tính có thử ậ ượ ạ ộ ể ố ể ể đ c liên k t tr c ti p v i nhau. ượ ế ự ế ớV n đ h n ch khi dùng cáp m ng chéo là b n không th thêm hay b tấ ề ạ ế ạ ạ ể ớ m t máy tính khác nào ngoài hai máy đã đ c k t n i. Do đó t t h n soộ ượ ế ố ố ơ v i cáp chéo, h u h t m i m ng đ u s d ng cáp Ethernet thông th ngớ ầ ế ọ ạ ề ử ụ ườ không có các dây g i và nh n ng c nhau cu i đ u n i. ử ậ ượ ở ố ầ ốT t nhiên các dây g i và nh n ph i ng c nhau m t s đi m nào đó đấ ử ậ ả ượ ở ộ ố ể ể quá trình truy n thông đ c th c hi n thành công. Đây là công vi c c aề ượ ự ệ ệ ủ m t hub ho c switch. Hub cũng đang tr nên l i th i nh ng chúng ta v nộ ặ ở ỗ ờ ư ẫ nên nói đ n chúng. Vì hi u v hub s giúp b n b n d dàng h n nhi uế ể ề ẽ ạ ạ ễ ơ ề khi nói t i switch. ớCó m t s ki u hub khác nhau nh ng thông th ng nói đ n hub t c là nóiộ ố ể ư ườ ế ứ đ n m t cái h p v i m t bó c ng RJ-45. M i máy tính trong m ng sế ộ ộ ớ ộ ổ ỗ ạ ẽ đ c k t n i t i m t hub thông qua cáp Ethernet. B n có th th y m tượ ế ố ớ ộ ạ ể ấ ộ hub có hình dáng nh trong hình C.ưHình 3: Hub là thi t b ho t đ ng nh m t đi m k t n i trung tâm cho cácế ị ạ ộ ư ộ ể ế ố máy tính trong m t m ng.ộ ạHub có hai nhi m v khác nhau. Nhi m v th nh t là cung c p m tệ ụ ệ ụ ứ ấ ấ ộ đi m k t n i trung tâm cho t t c máy tính trong m ng. M i máy tính đ uể ế ố ấ ả ạ ọ ề đ c c m vào hub. Các hub đa c ng có th đ c đ t xích l i nhau n uượ ắ ổ ể ượ ặ ạ ế c n thi t đ cung c p thêm cho nhi u máy tính. ầ ế ể ấ ềNhi m v khác c a hub là s p x p các c ng theo cách đ n u m t máyệ ụ ủ ắ ế ổ ể ế ộ tính th c hi n truy n t i d li u, d li u đó ph i đ c g i qua dây nh nự ệ ề ả ữ ệ ữ ệ ả ượ ử ậ c a máy tính khác. ủNgay bây gi có th b n s t h i, làm sao d li u có th đ n đ c đúngờ ể ạ ẽ ự ỏ ữ ệ ể ế ượ đích c n đ n n u nhi u h n hai máy tính đ c k t n i vào m t hub? Bíầ ế ế ề ơ ượ ế ố ộ m t n m trong card m ng. M i card Ethernet đ u đ c cung c p m t đ aậ ằ ạ ỗ ề ượ ấ ộ ị ch v t lý MAC (Media Access Control) duy nh t. Khi m t máy tính trongỉ ậ ấ ộ m ng Ethernet truy n t i d li u qua m ng có các máy PC k t n i v iạ ề ả ữ ệ ạ ế ố ớ m t hub, th c t d li u đ c g i t i m i máy có trong m ng. T t cộ ự ế ữ ệ ượ ử ớ ọ ạ ấ ả máy tính đ u nh n d li u, sau đó so sánh đ a ch đích v i đ a ch v t lýề ậ ữ ệ ị ỉ ớ ị ỉ ậ MAC c a nó. N u kh p, máy tính s bi t r ng nó chính là ng i nh n dủ ế ớ ẽ ế ằ ườ ậ ữ li u, n u không nó s l d li u đi. ệ ế ẽ ờ ữ ệNh b n có th th y, khi m t máy tính đ c k t n i qua m t hub, m iư ạ ể ấ ộ ượ ế ố ộ ọ gói tin đ u đ c g i t i t t c máy tính trong m ng. V n đ là máy tínhề ượ ử ớ ấ ả ạ ấ ề nào cũng có th g i thông tin đi t i b t c th i gian nào. B n đã t ng th yể ử ạ ấ ứ ờ ạ ừ ấ m t cu c h p mà trong đó t t c thành viên tham d đ u b t đ u nói cùngộ ộ ọ ấ ả ự ề ắ ầ m t lúc? V n đ c a ki u m ng này chính là nh th . ộ ấ ề ủ ể ạ ư ếKhi m t máy tính c n truy n d li u, nó ki m tra xem li u có máy nàoộ ầ ề ữ ệ ể ệ khác đang g i thông tin t i cùng th i đi m đó không. N u đ ng truy nử ạ ờ ể ế ườ ề r i, nó truy n các d li u c n thi t. N u đã có m t m t máy khác đang sỗ ề ữ ệ ầ ế ế ộ ộ ử d ng đ ng truy n, các gói tin c a d li u đang đ c chuy n qua dây sụ ườ ề ủ ữ ệ ượ ể ẽ xung đ t và b phá hu (đây chính là lý do vì sao ki u m ng này đôi khiộ ị ỷ ể ạ đ c g i là tên mi n xung đ t). C hai máy tính sau đó s ph i ch trongượ ọ ề ộ ả ẽ ả ờ m t kho ng th i gian ng u nhiên và c g ng truy n l i các gói tin đã bộ ả ờ ẫ ố ắ ề ạ ị phá hu c a mình. ỷ ủS l ng máy tính trên tên mi n xung đ t ngày càng tăng khi n s l ngố ượ ề ộ ế ố ượ xung đ t cũng tăng. Do s l ng xung đ t ngày càng tăng nên hi u quộ ố ượ ộ ệ ả c a m ng ngày càng gi m. Đó là lý do vì sao bây gi g n nh switch đãủ ạ ả ờ ầ ư thay th toàn b hub. ế ộM t switch (b n có th xem trên hình D), th c hi n t t c m i nhi m vộ ạ ể ự ệ ấ ả ọ ệ ụ gi ng nh c a m t hub. Đi m khác nhau ch là ch , khi m t PC trênố ư ủ ộ ể ỉ ở ỗ ộ m ng c n liên l c v i máy tính khác, switch s dùng m t t p h p cácạ ầ ạ ớ ẽ ộ ậ ợ kênh logic n i b đ thi t l p đ ng d n logic riêng bi t gi a hai máyộ ộ ể ế ậ ườ ẫ ệ ữ tính. Có nghĩa là hai máy tính hoàn toàn t do đ liên l c v i nhau màự ể ạ ớ không c n ph i lo l ng v xung đ tầ ả ắ ề ộHình 4: Switch trông gi ng h t nh hub nh ng ho t đ ng khác h n nhi uố ệ ư ư ạ ộ ơ ềSwitch th c s nâng cao đ c đáng k hi u qu c a m ng. B i chúngự ự ượ ể ệ ả ủ ạ ở lo i tr xung đ t và còn nhi u h n th , chúng có th thi t l p các đ ngạ ừ ộ ề ơ ế ể ế ậ ườ d n truy n thông song song. Ch ng h n khi máy tính A đang liên l c v iẫ ề ẳ ạ ạ ớ máy tính B thì không có lý do gì đ máy tính C không đ ng th i liên l cể ồ ờ ạ v i máy tính D. Trong m t tên mi n xung đ t (collision domain), các ki uớ ộ ề ộ ể truy n thông song song này là không th b i vì chúng s d n đ n xungề ể ở ẽ ẫ ế đ t. ộK t lu n ế ậTrong bài này chúng ta đã th o lu n v m t s thành ph n c b n đ t oả ậ ề ộ ố ầ ơ ả ể ạ m t m ng đ n gi n. Trong ph n hai chúng ta v n s ti p t c quan tâmộ ạ ơ ả ầ ẫ ẽ ế ụ đ n các thi t b ph n c ng m ng c b n. Xin m i các b n ti p t c đónế ế ị ầ ứ ạ ơ ả ờ ạ ế ụ xem ph n sauở ầPh n 2 - Router ầĐây là ph n ti p theo sau bài m đ u v các thi t b ph n c ng m ng.ầ ế ở ầ ề ế ị ầ ứ ạ Trong ph n này chúng ta s th o lu n n i dung chi ti t c a thi t b m ngầ ẽ ả ậ ộ ế ủ ế ị ạ quan tr ng nh t: router. ọ ấCho dù là ng i m i b t đ u làm quen v i m ng nh ng ch c h n b n đãườ ớ ắ ầ ớ ạ ư ắ ẳ ạ t ng nghe nói đ n router. Các k t n i Internet băng thông r ng, s d ngừ ế ế ố ộ ử ụ modem cáp hay modem DSL luôn đòi h i c n ph i có router. Nh ng côngỏ ầ ả ư vi c c a router không ph i là cung c p s n i k t Internet mà là chuy nệ ủ ả ấ ự ố ế ể các gói d li u t m ng này t i m ng khác. Có nhi u ki u router, t đ nữ ệ ừ ạ ớ ạ ề ể ừ ơ gi n đ n ph c t p. Các router bình dân th ng đ c dùng cho k t n iả ế ứ ạ ườ ượ ế ố Internet gia đình, còn nhi u router có m c giá “kinh kh ng” th ng đ cề ứ ủ ườ ượ các đ i gia là nh ng gã kh ng l a chu ng. Song, cho dù đ t hay r , đ nạ ữ ổ ồ ư ộ ắ ẻ ơ gi n hay ph c t p thì m i router đ u ho t đ ng v i các nguyên t c cả ứ ạ ọ ề ạ ộ ớ ắ ơ b n nh nhau. ả ư đây, chúng ta s t p trung vào các router đ n gi n v i giá thành th p,Ở ẽ ậ ơ ả ớ ấ ch y u đ c dùng đ n i k t m t máy tính vào m ng Internet băngủ ế ượ ể ố ế ộ ạ thông r ng. B i vì đ i t ng c a bài này là nh ng ng i m i b t đ u làmộ ở ố ượ ủ ữ ườ ớ ắ ầ quen m i m ng. Và t t nhiên s d dàng h n nhi u khi b t đ u v iớ ạ ấ ẽ ễ ơ ề ắ ầ ớ nh ng gì đã t ng quen thu c cho h u h t m i ng i thay vì đ ng đ n sữ ừ ộ ầ ế ọ ườ ộ ế ự ph c t p c a router dùng trong các t p đoàn l n. N u b n đã có hi u bi tứ ạ ủ ậ ớ ế ạ ể ế c b n v router và mu n có ki n th c chuyên sâu h n, b n s tìm đ cơ ả ề ố ế ứ ơ ạ ẽ ượ cái mình c n trong m t bài khác mà có d p chúng tôi s gi i thi u v i cácầ ộ ị ẽ ớ ệ ớ b n sau. ạNh đã nói trên, công vi c c a m t router là chuy n các gói d li u tư ở ệ ủ ộ ể ữ ệ ừ m ng này t i m ng khác. Đ nh nghĩa này có v l trong ng c nh các máyạ ớ ạ ị ẻ ạ ữ ả tính đã đ c k t n i v i đ ng truy n Internet băng thông r ng. Nh ngượ ế ố ớ ườ ề ộ ư th c t b n nên bi t m ng là m t t p h p l n v i các m ng con khác ự ế ạ ế ạ ộ ậ ợ ớ ớ ạ ở bên trong. V y, n u công vi c c a m t router là chuy n l u l ng gi a hai m ng,ậ ế ệ ủ ộ ể ư ượ ữ ạ trong đó m t m ng là Internet thì m ng kia đâu? Trong tr ng h p cộ ạ ạ ở ườ ợ ụ th này chính là máy tính đ c k t n i t i router. Nó đ c c u hình th cể ượ ế ố ớ ượ ấ ự s nh m t m ng đ n gi n. ự ư ộ ạ ơ ảĐ hình dung rõ h n, b n có th xem nh minh ho trong Hình A và B.ể ơ ạ ể ả ạ Hình A là m t tr c c a m t router băng thông r ng 3COM, còn hình B làặ ướ ủ ộ ộ m t sau c a nó. ặ ủHình A: M t tr c c a router băng thông r ng (broadband) 3COMặ ướ ủ ộ Hình B: Router Internet băng thông r ng g m m t t p h p các c ng RJ-45ộ ồ ộ ậ ợ ổ gi ng nh m t hub hay switchố ư ộ Nh b n có th th y trên hình, th c s không có đi m n i b t đ c bi tư ạ ể ấ ự ự ể ổ ậ ặ ệ nào trong m t tr c c a router. S dĩ chúng tôi v n đ a ra hình nh cặ ướ ủ ở ẫ ư ả ụ th c a nó nh m giúp các b n, nh ng ng i ch a quen thu c v i thi t bể ủ ằ ạ ữ ườ ư ộ ớ ế ị này có th bi t đ c m t router trông nh th nào. Hình B xem ch ng cóể ế ượ ộ ư ế ừ v thú v h n. ẻ ị ơNhìn vào hình B b n s th y có ba t p h p c ng m t sau router. C ngạ ẽ ấ ậ ợ ổ ở ặ ổ bên trái nh t là n i đi n ngu n đ c n i v i router. gi a là m t c ngấ ơ ệ ồ ượ ố ớ Ở ữ ộ ổ RJ-45 dùng cho vi c k t n i m ng t xa. Trong tr ng h p c th này,ệ ế ố ạ ừ ườ ợ ụ ể router đ c dùng đ cung c p k t n i Internet. C ng gi a ch y u đ cượ ể ấ ế ố ổ ữ ủ ế ượ dùng đ k t n i router v i m t modem cáp hay modem DSL. Các modemể ế ố ớ ộ này s cung c p k t n i th c t i Internet. ẽ ấ ế ố ự ớCòn t p h p bên ph i g m b n c ng RJ-45. N u b n xem l i ph n đ uậ ợ ở ả ồ ố ổ ế ạ ạ ầ ầ c a lo t bài này b n s th y các hub và switch cũng g m s l ng l n cácủ ạ ạ ẽ ấ ồ ố ượ ớ nhóm c ng RJ-45. Trong tr ng h p c a hub hay switch, các c ng RJ-45ổ ườ ợ ủ ổ đ c dùng đ cung c p k t n i t i các máy tính trên m ng. ượ ể ấ ế ố ớ ạ router, các c ng đ u ho t đ ng y nh nhau. Router trong ví d đây cóỞ ổ ề ạ ộ ư ụ ở m t switch b n c ng d ng s n. Công vi c c a m t router là chuy n cácộ ố ổ ự ẵ ệ ủ ộ ể gói tin t m ng này t i m ng khác. trên chúng ta đã gi i thích trongừ ạ ớ ạ Ở ả tr ng h p c a router băng thông r ng, Internet là m t m ng còn máy tínhườ ợ ủ ộ ộ ạ đóng vai trò là m t m ng th hai. Lý do vì sao m t máy tính đ n l l i cóộ ạ ứ ộ ơ ẻ ạ thay th nh m t m ng t ng th là do router không coi PC là m t thi t bế ư ộ ạ ổ ể ộ ế ị đ c l p. Router xem PC nh m t nút m ng. Nh b n có th th y trênộ ậ ư ộ ạ ư ạ ể ấ hình B, router c th này có th cung c p th c s m t m ng b n máyụ ể ể ấ ự ự ộ ạ ố tính. H u h t ng i dùng gia đình đ u s d ng ki u c u hình ch c nầ ế ườ ề ử ụ ể ấ ỉ ầ c m m t PC vào router. C th h n, ki u m ng này đ nh tuy n các gói dắ ộ ụ ể ơ ể ạ ị ế ữ li u gi a m t m ng nh (ngay c khi m ng đó ch có m t máy tính đ n)ệ ữ ộ ạ ỏ ả ạ ỉ ộ ơ và Internet (đ c xem nh là m ng th hai). ượ ư ạ ứQuá trình đ nh tuy n ị ếĐ hi u ho t đ ng đ nh tuy n đ c th c hi n nh th nào, đ u tiên b nể ể ạ ộ ị ế ượ ự ệ ư ế ầ ạ ph i bi t m t chút v cách th c ho t đ ng c a giao th c TCP/IP. ả ế ộ ề ứ ạ ộ ủ ứM i thi t b k t n i t i m ng TCP/IP đ u có m t đ a ch IP duy nh t gi iọ ế ị ế ố ớ ạ ề ộ ị ỉ ấ ớ h n trong giao di n m ng c a nó. Đ a ch IP là m t dãy b n s riêng phânạ ệ ạ ủ ị ỉ ộ ố ố tách nhau b i các d u ch m. Ví d m t đ a ch IP đi n hình có d ng:ở ấ ấ ụ ộ ị ỉ ể ạ 192.168.0.1. Ví d d hi u nh t khi nói v IP là đ a ch nhà. Đ a ch nhà thông th ngụ ễ ể ấ ề ị ỉ ị ỉ ườ luôn có s nhà và tên ph . S nhà xác đ nh c th v trí ngôi nhà trên phố ố ố ị ụ ể ị ố đó. Đ a ch IP cũng ho t đ ng t ng t nh v y. Nó g m mã s đ a chị ỉ ạ ộ ươ ự ư ậ ồ ố ị ỉ m ng và mã s thi t b . So sánh v i đ a ch nhà b n s th y đ a ch m ngạ ố ế ị ớ ị ỉ ạ ẽ ấ ị ỉ ạ gi ng nh tên ph còn mã s thi t b gi ng nh s nhà v y. Đ a ch m ngố ư ố ố ế ị ố ư ố ậ ị ỉ ạ ch m ng c th thi t b đang tham gia trong nó còn mã s thi t b thì cungỉ ạ ụ ể ế ị ố ế ị c p cho thi t b m t nh n d ng trên m ng. ấ ế ị ộ ậ ạ ạV y k t thúc c a đ a ch m ng và kh i đ u c a mã s thi t b đâu? Đâyậ ế ủ ị ỉ ạ ở ầ ủ ố ế ị ở là công vi c c a m t subnet mask. Subnet mask s “nói” v i máy tính v tríệ ủ ộ ẽ ớ ị cu i cùng c a đ a ch m ng và v trí đ u tiên c a s thi t b trong đ a chố ủ ị ỉ ạ ị ầ ủ ố ế ị ị ỉ IP. Ho t đ ng m ng con có khi r t ph c t p. B n có th tham kh o chiạ ộ ạ ấ ứ ạ ạ ể ả ti t h n trong m t bài khác mà có d p chúng tôi s gi i thi u sau. Còn bâyế ơ ộ ị ẽ ớ ệ gi hãy quan tâm đ n nh ng th đ n gi n nh t, xem xét m t subnet maskờ ế ữ ứ ơ ả ấ ộ r t c b n. ấ ơ ảSubnet mask tho t nhìn r t gi ng v i đ a ch IP vì nó cũng có 4 con s đ nhạ ấ ố ớ ị ỉ ố ị d ng theo ki u phân tách nhau b i các d u ch m. M t subnet mask đi nạ ể ở ấ ấ ộ ể hình có d ng: 255.255.255.0. ạTrong ví d c th này, ba s d u tiên (g i là octet) đ u là 255, con sụ ụ ể ố ầ ọ ề ố cu i cùng là 0. S 255 ch ra r ng t t c các bit trong v trí t ng ng c aố ố ỉ ằ ấ ả ị ươ ứ ủ đ a ch IP là m t ph n c a mã s m ng. S 0 cu i cùng ám ch không cóị ỉ ộ ầ ủ ố ạ ố ố ỉ bit nào trong v trí t ng ng c a đ a ch IP là m t ph n c a đ a ch m ng.ị ươ ứ ủ ị ỉ ộ ầ ủ ị ỉ ạ Do đó chúng thu c v mã s thi t b . ộ ề ố ế ịNghe có v khá l n x n, b n s hi u h n v i ví d sau. T ng t ngẻ ộ ộ ạ ẽ ể ơ ớ ụ ưở ượ b n có m t máy tính v i đ a ch IP là 192.168.1.1 và m t n m ng con là:ạ ộ ớ ị ỉ ặ ạ ạ 255.255.255.0. Trong tr ng h p này ba octet đ u tiên c a subnet maskườ ợ ầ ủ đ u là 255. Đi u này có nghĩa là ba octet đ u tiên c a đ a ch IP đ u thu cề ề ầ ủ ị ỉ ề ộ vào mã s m ng. Do đó v trí mã s m ng c a đ a ch IP này làố ạ ị ố ạ ủ ị ỉ 192.168.1.x. Đi u này là r t quan tr ng vì công vi c c a router là chuy n các gói dề ấ ọ ệ ủ ể ữ li u t m t m ng sang m ng khác. T t c các thi t b trong m ng (ho cệ ừ ộ ạ ạ ấ ả ế ị ạ ặ c th là trên phân đo n m ng) đ u chia s m t mã s m ng chung.ụ ể ạ ạ ề ẻ ộ ố ạ Ch ng h n, n u 192.168.1.x là s m ng g n v i các máy tính k t n i v iẳ ạ ế ố ạ ắ ớ ế ố ớ router trong hình B thì đ a ch IP cho b n máy tính viên có th là: ị ỉ ố ể• 192.168.1.1 • 192.168.1.2 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiến thức mạng,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Card Ethernet - Kiến thức mạng

Hình 1.

Card Ethernet Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2: Cáp Ethernet vi mt đu kt ni RJ-45 ố Hub và Switch  - Kiến thức mạng

Hình 2.

Cáp Ethernet vi mt đu kt ni RJ-45 ố Hub và Switch Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 3: Hub là thi tb ho tđ ng nh mt đi kt ni trung tâm cho các ố máy tính trong m t m ng.ộạ - Kiến thức mạng

Hình 3.

Hub là thi tb ho tđ ng nh mt đi kt ni trung tâm cho các ố máy tính trong m t m ng.ộạ Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 4: Switch trông gi ngh t nh hub nh ngho tđ ng khách n nhi uố ề Switch th c s  nâng cao đự ựược đáng k  hi u qu  c a m ng - Kiến thức mạng

Hình 4.

Switch trông gi ngh t nh hub nh ngho tđ ng khách n nhi uố ề Switch th c s nâng cao đự ựược đáng k hi u qu c a m ng Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình A: Mt tr ặ ướ ủ c ca router băng thông r ng (broadband) 3CO Mộ - Kiến thức mạng

nh.

A: Mt tr ặ ướ ủ c ca router băng thông r ng (broadband) 3CO Mộ Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình A: Tuỳ ch n Preferred DNS Server đọ ược đ nh nghĩa nh làm t ph ầ - Kiến thức mạng

nh.

A: Tuỳ ch n Preferred DNS Server đọ ược đ nh nghĩa nh làm t ph ầ Xem tại trang 14 của tài liệu.