0

Slide bài giảng lập trình Web ASP

35 1,835 27

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2012, 16:33

Bài giảng web asp dành cho lập trình viên TRƯTRƯỜỜNG ĐNG ĐẠẠI HI HỌỌC SƯ PHC SƯ PHẠẠM KM KỸỸTHUTHUẬẬT NAM ĐT NAM ĐỊỊNHNHKHOA CÔNG NGHKHOA CÔNG NGHỆỆTHÔNG TINTHÔNG TINGiGiááooviênviên: : NguyNguyễễnnMinhMinhĐĐứứccBBộộmônmôn: : MMạạngngmmááyyttíínhnhNguyễn Minh Đức - Khoa CNTTGiới thiệuHãng Microsoft sáng tạo ra phần mềm Active server Pages (ASP) để kết nối nhóm công nghệtạo Web site, có khả năng tương tác thông minhvới người dùng máy khách và với máy phục vụcùng kho dữ liệu ở máy phục vụ . Trong các công nghệ đó có ActiveX QLSVObject(ADO), cho phép kiểm soát dễ dàng công nghệtruy cập cơ sở dữ liệu .Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTTGiới thiệuViệc cơ sở dữ liệu tập trung tại server và cácclient có thể truy cập đồng thời nên có thể xẩy ratranh chấp, cụ thể như có nhiều người cùng ghilên cơ sở dữ liệu một lúc khi ấy dữ liệu của ngườinày chưa ghi xong thì dữ liệu của người khác đãghi vào (Bài toán đăng ký các môn học ). Do đó khi ghi dữ liệu lên file, cần khoá cơ sở dữliệu không cho client khác truy xuất cho đến khimở khoá. Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTTASP làm việc như thế nàoTrang HTML tĩnhNguyễn Minh Đức - Khoa CNTTTrang HTML động (Dynamic)ASP làm việc như thế nàoNguyễn Minh Đức - Khoa CNTTASP làm việc như thế nàoASP thực chất là mở rộng máy phục vụ WEB , cho phép viết kòch bản bên máyphục vụ .Đồng thời nó còn cung cấp bảng tóm tắt đối tượng và thành phần , quản lý tương tác giữa máy phục vụ Webtrình duyệt. Có thể thao tác đốitượng này qua ngôn ngữ viết kòch bản.Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTTCác đối tượng trong ASPRequest (Xử lý yêu cầu)Response (Xử lý trả về)ServerApplicationSession (Quản lý thông tin về ứng dụng)ObjectContext (Dùng với MicroSoft Transaction Server)Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTTKhái niệm ODBC ( Open Database Connectivety )ODBC là tiêu chuẩn được lập vào năm 1992 chũ yếược Microsoft hỗ trợ nó cho phép truy cập thông tin trong cơ sở dữ liệu thuộc nhiều loại khác nhauMuốn chuyển cơ sở dữ liệu lên trang Web ta dùngphương pháp CGI ( Common Gateway Interface ) cùngvới ODBC Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTTKhái niệm ODBC ( Open Database Connectivety )Mã ASP thường được thi hành trên Server. Mã này tạora các trang HTML rồi gởi nó qua mạng Internet đếntrình duyệt, không cần trình duyệt cụ thể nghóa làkhông có mã lập trình gởi đến Client. Kòch bản trênClient có thể bao hàm trên trang ASP, nhưng không cầnthiết để khai thác ASP và ADONguyễn Minh Đức - Khoa CNTTKhái niệm ODBC ( Open Database Connectivety )Về cơ bản , giải pháp bên máy phục vụ ASP và ADO khác với kòch bản bên máy khách viết bằng JavaScripthay VBScript hay trình con viết bằng Java . Giải phápbên máy khách gởi mã viết kòch bản thật đến trìnhduyệt. Trình duyệt phải có phần mếm thích hợp mớimong thi hành kòch bản bên trình duyệt. Thi hành kòchbản đó chiếm thời gian CPU trình duyệt thay vì thờigian CPU máy phục vụ[...]... đãghi vào (Bài toán đăng ký các môn học ). Do đó khi ghi dữ liệu lên file, cần khoá cơ sở dữliệu không cho client khác truy xuất cho đến khimở khoaù. Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTTKhái niệm ODBC ( Open Database Connectivety )Mã ASP thường được thi hành trên Server. Mã này tạora các trang HTML rồi gởi nó qua mạng Internet đến trình duyệt, không cần trình duyệt cụ thể nghóa làkhông có mã lập trình gởi... trênClient có thể bao hàm trên trang ASP, nhưng không cầnthiết để khai thác ASP và ADO Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTTKhái niệm ODBC ( Open Database Connectivety )Về cơ bản , giải pháp bên máy phục vụ ASP và ADO khác với kịch bản bên máy khách viết bằng JavaScripthay VBScript hay trình con viết bằng Java . Giải phápbên máy khách gởi mã viết kịch bản thật đến trình duyệt. Trình duyệt phải có phần mếm thích... Active server Pages (ASP) để kết nối nhóm công nghệtạo Web site, có khả năng tương tác thông minhvới người dùng máy khách và với máy phục vụcùng kho dữ liệu ở máy phục vụ . Trong các công nghệ đó có ActiveX QLSVObject(ADO), cho phép kiểm soát dễ dàng công nghệtruy cập cơ sở dữ liệu . Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTT ASP làm việc như thế nào ASP thực chất là mở rộng máy phục vụ WEB , cho phép viết... %>Viết lệnh trên nhiều dòng<%Response. Write “Chào mừng bạn đến với Website” &_“của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định”%>Sử dụng <% = %><%Response. Write “Trường Đại học SPKT Nam Định”%><%=“Trường Đại học SPKT Nam Định” %> Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTTXử lý kết xuất dữ liệu Tạo trang Web có Form<FORM> Year<SELECT NAME= "Year" ><OPTION... CNTTCác đối tượng trong ASP Request (Xử lý yêu cầu)Response (Xử lý trả về)ServerApplicationSession (Quản lý thông tin về ứng dụng)ObjectContext (Dùng với MicroSoft Transaction Server) Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTTXử lý dữ liệu từ người dùng File: Input.html<HTML><HEAD><TITLE>Input data</TITLE></HEAD><BODY><FORM ACTION="hello .asp& quot; NAME="myform"... VBScript hay trình con viết bằng Java . Giải phápbên máy khách gởi mã viết kịch bản thật đến trình duyệt. Trình duyệt phải có phần mếm thích hợp mớimong thi hành kịch bản bên trình duyệt. Thi hành kịchbản đó chiếm thời gian CPU trình duyệt thay vì thờigian CPU máy phục vụ Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTTXử lý dữ liệu từ người dùng <HTML><HEAD><TITLE>Output data</TITLE></HEAD><BODY><%FName... việc như thế nào ASP thực chất là mở rộng máy phục vụ WEB , cho phép viết kịch bản bên máyphục vụ .Đồng thời nó còn cung cấp bảng tóm tắt đối tượng và thành phần , quản lý tương tác giữa máy phục vụ Web trình duyệt. Có thể thao tác đốitượng này qua ngôn ngữ viết kịch bản. ... SubmitTrang xử lý dữ liệu, sử dụng đối tượng RequestRequest.QueryString(“FieldName”) – method GETRequest.Form(“FieldName”) – method POST Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTTXử lý kết xuất dữ liệu Dùng Code ASP (Phần header của table)<html><head><title>STT</title></head><body><table border="1" ><tr><td width="25%"> <p align="center">STT</td><td... "<hr>"</script><% response.write ("are you"&chr(34)&"ok"&chr(34)) %></body></html> Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTTTrang HTML động (Dynamic) ASP làm việc như thế nào Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTTXử lý kết xuất dữ liệu In ra ký tự HTML < , >, & Server.HTMLEncode (str): Xuất đầy đủ ký tựHTMLServer.URLEncode (str): Xuất chuỗi theodạng... Request.QueryString("Gender")%><p>Hello<%Response. Write Gender & " " & FName & " " & LName%></BODY></HTML>File: hello. asp Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTTXử lý kết xuất dữ liệu <HTML><HEAD> <TITLE>Output data</TITLE></HEAD><BODY><%Response.Write "<B>Hyperion</B> . Internet đếntrình duyệt, không cần trình duyệt cụ thể nghóa làkhông có mã lập trình gởi đến Client. Kòch bản trênClient có thể bao hàm trên trang ASP, nhưng. bản bên trình duyệt. Thi hành kòchbản đó chiếm thời gian CPU trình duyệt thay vì thờigian CPU máy phục vụNguyễn Minh Đức - Khoa CNTTLập trình với ASPMột
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng lập trình Web ASP , Slide bài giảng lập trình Web ASP ,

Hình ảnh liên quan

Tạo bảng dữ liệu động - Slide bài giảng lập trình Web ASP

o.

bảng dữ liệu động Xem tại trang 28 của tài liệu.