0

Kiem tra trac nghiem Dai so 9 Bai- Can bac 2 va hang dang thuc

1 650 3
  • Kiem tra trac nghiem  Dai so 9 Bai- Can bac 2 va hang dang thuc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 23:00

Họ và Tên: Đề số : Kiểm tra Trắc nghiệm Môn Toán ĐS lớp 9 2. Căn bậc 2 và hăng đẳng thức 2 A = |A| Điểm Lời phê của thầy giáo Câu 1 Chọn câu trả lời đúng Cho biểu thức M = x47 − . Tìm x để M có nghĩa: A. 4 7 >x B. 4 7 ≥x C. 4 7 <x D. 4 7 ≤x Câu 2 Chọn câu trả lời đúng Cho biểu thức M = 2510 2 −− xx . Tìm x để M có nghĩa: A.x = 5 B.x ≥ 5 C.x > 5 D. x ≤ 5 Câu 3 Chọn câu trả lời đúng Cho biểu thức M = 3 5 −x . Tìm x để M có nghĩa: A.x > 3 B.x ≥ 3 C.x > 3 D. x ≤ 3 Câu 4 Chọn câu trả lời đúng Cho biểu thức M = 23 47 −− +− x x . Tìm x để M có nghĩa: A.3 ≤ x ≤ 7 và x ≠ 5 B. 5 < x ≤ 7 C. 5 ≤ x < 7 D. 5 ≤ x ≤ 7 Câu 5 Chọn câu trả lời đúng A. Với mọi số nguyên a ta có 2 a = a  B. Với mọi số hữu tỷ a ta có 2 a = a  C. Với mọi số vo tỷ a ta có 2 a = a  D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 6 Chọn câu trả lời đúng Tính ( ) 2 31 − A. 31− B. 31+ C. 31+− D. 31−− Câu 7 Chọn câu trả lời đúng ?625 =− A. 3 B. 23 − C. 23 + D. 2 Câu 8 Chọn câu trả lời đúng 2 5a = ? A. 5a 2 B.+ 5a 2  C.  5 3 a  D. ± 3 5 Câu 9 Chọn câu trả lời đúng Phương trình 296 2 =++ xx có tập nghiệm là: A. S = {- 1; - 5} B. S = {- 1} C. S = {- 5} D. S = ∅ Câu 10 Chọn câu trả lời đúng. Phương trình 498112 2 +=+− xx có tập nghiệm là: A. S = ∅ B. S = {- 3} C. S = {5} D. S = {- 3; 5} . đúng ? 625 =− A. 3 B. 23 − C. 23 + D. 2 Câu 8 Chọn câu trả lời đúng 2 5a = ? A. 5a 2 B.+ 5a 2  C.  5 3 a  D. ± 3 5 Câu 9 Chọn câu trả lời đúng Phương trình 29 6 2 =++ xx có tập nghiệm. Họ và Tên: Đề số : Kiểm tra Trắc nghiệm Môn Toán ĐS lớp 9 2. Căn bậc 2 và hăng đẳng thức 2 A = |A| Điểm Lời phê của thầy giáo Câu 1 Chọn câu trả lời đúng Cho. 2 a = a  C. Với mọi số vo tỷ a ta có 2 a = a  D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 6 Chọn câu trả lời đúng Tính ( ) 2 31 − A. 31− B. 31+ C. 31+− D. 31−− Câu 7 Chọn câu trả lời đúng ? 625
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra trac nghiem Dai so 9 Bai- Can bac 2 va hang dang thuc, Kiem tra trac nghiem Dai so 9 Bai- Can bac 2 va hang dang thuc