0

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa. pdf

4 387 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 08:20

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trạm kiểm dịch động, Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú y Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm kiểm dịch động, Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú y Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận tại các Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa 20.000đ / lần cấp / thời hạn 1 ngày Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa thực hiện các thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật xuất, nhập tỉnh: - Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch, số lượng, chủng loại sản phẩm động vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch, mã số, tem vệ sinh thú y, dấu niêm phong phương tiện vận chuyển. 2. Kiểm dịch viên kiểm tra tình trạng thực trạng vệ sinh thú y của sản phẩm động vật. Kiểm tra thực trạng vệ sinh thú y của phương tiện, vận chuyển và các vận dụng có liên quan trong qúa trình vận chuyển. 3. Kiểm dịch viên đổi giấy chứng nhận kiểm dịch xuất tỉnh, nếu nhập tỉnh thì phải xác nhận sản phẩm động vật có giấy chứng nhận kiểm dịch hợp lệ, phương tiện vận chuyển các vật dụng khác có liên quan bảo đảm vệ sinh thú y. 4. Trong trường hợp phát hiện không có giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch không hợp lệ, phương tiện vận Tên bước Mô tả bước chuyển, các vật dụng khác có liên quan không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y hoặc xuất phát từ địa phương đang có dịch phải tạm đình chỉ việc xuất sản phẩm động vật do dịch bệnh thì cán bộ kiểm dịch phải: - Tạm đình chỉ ngay việc vận chuyển. - Xử lý theo quy định của pháp lệnh thú y. - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xử lý của mình. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển; 2. Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của sản phẩm động vật (nếu có); 3. Bản sao yêu cầu vệ sinh thú y của chủ hàng (nếu có); 4. Các giấy tờ khác có liên quan. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa. Thông tin Lĩnh vực thống. biên giới và nội địa thực hiện các thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật xuất, nhập tỉnh: - Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch, số lượng, chủng loại sản phẩm động vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch, mã số,. 3. Kiểm dịch viên đổi giấy chứng nhận kiểm dịch xuất tỉnh, nếu nhập tỉnh thì phải xác nhận sản phẩm động vật có giấy chứng nhận kiểm dịch hợp lệ, phương tiện vận chuyển các vật dụng khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa. pdf, Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa. pdf,