ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 7 TRƯỜNG THCS HOÀNG XUÂN HÃN ĐỨC THỌ - HÀ TĨNH potx

2 630 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 23:20

Đề số 1/Lớp 7/kì 2 1 TRƯỜNG THCS HOÀNG XUÂN HÃN ĐỨC THỌ - TĨNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 7 Thời gian làm bài: 90 phút I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm) Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 9 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng. Câu1 : Điểm kiểm tra học kỳ I môn của lớp 7A được ghi ở bảng sau: Điểm 4 5 6 7 8 9 10 Số HS đạt được 3 4 7 9 8 6 5 a) Giá trị có tần số bằng 7 là: A. 9 ; B. 6 ; C. 4 ; D. 7. b) Mốt của dấu hiệu trên là: A. 10 ; B. 5; C. 7; D. 9 Câu 2: Trọng tâm của tam giác là giao điểm của: A. Ba đường trung tuyến. B. Ba đường trung trực. C. Ba đường phân giác. D. Ba đường cao. Câu 3 : Bộ ba số đo nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác? A. 5cm, 3cm, 2cm; B. 3cm , 4cm, 5cm; C. 8cm, 4cm, 3cm; D. 1cm, 2cm, 3cm. Câu 4 : Bậc của đơn thức 2 x 3 y z 2 là: A. 8; B. 5; C. 10; D. 6 Câu 5 : Giá trị của biểu thức x 2 y + xy 2 − 5 tại x = − 1 và y = 1 là : A. −7 ; B. − 5 ; C. − 6 ; D. −9 Câu 6 Hai đơn thức nào đồng dạng với nhau? A. 5x 3 và 5x 4 ; B. (xy) 2 và xy 2 ; C. x 2 y và (xy) 2 ; D. (xy) 2 và x 2 y 2 . Đề số 1/Lớp 7/kì 2 2 Câu 7: Bậc của đa thức 7x 4 y 4 + 6x 2 y 3 – 3xy + 9 là: A. 7 ; B. 9 ; C. 8; D. 4. Câu 8 : Tất cả các nghiệm của đa thức x 2 – 4 là : A. 2 ; B. – 2 ; 2 ; C. – 4 ; D. 4. Câu 9 : Trong ABC∆ có l l 00 60 , 80==AB thì a. AC BC AB>> b. AB BC AC>> c. AC AB BC>> d. BC > AC > AB. II.Tự luận: (7,5 điểm) Câu10 : Cho f(x) = x 3 − 2x + 1, g(x) = 2x 2 − x 3 + x − 3. a) Tính f(x) + g(x) ; f(x) − g(x). b) Tính f(x) +g(x) tại x = – 1; x = 3 2 − Câu 11: Tìm nghiệm của đa thức : P(x) = x 2 – x. Câu 12: Cho ∆ ABC vuông tại A có BD là phân giác, kẻ DE ⊥ BC ( E∈ BC ). Gọi F là giao điểm của AB và DE. Chứng minh rằng: a) BD là trung trực của AE. b) DF = DC c) AD < DC; d) AE // FC. . Đề số 1 /Lớp 7/ kì 2 1 TRƯỜNG THCS HOÀNG XUÂN HÃN ĐỨC THỌ - HÀ TĨNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 7 Thời gian làm bài: 90 phút I. Trắc nghiệm. đến câu 9 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng. Câu1 : Điểm kiểm tra học kỳ I môn của lớp 7A được ghi. bảng sau: Điểm 4 5 6 7 8 9 10 Số HS đạt được 3 4 7 9 8 6 5 a) Giá trị có tần số bằng 7 là: A. 9 ; B. 6 ; C. 4 ; D. 7. b) Mốt của dấu hiệu trên là: A. 10 ; B. 5; C. 7; D. 9 Câu 2: Trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 7 TRƯỜNG THCS HOÀNG XUÂN HÃN ĐỨC THỌ - HÀ TĨNH potx, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 7 TRƯỜNG THCS HOÀNG XUÂN HÃN ĐỨC THỌ - HÀ TĨNH potx, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 7 TRƯỜNG THCS HOÀNG XUÂN HÃN ĐỨC THỌ - HÀ TĨNH potx

Từ khóa liên quan