Giáo án môn toán lớp 2 " 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ " pot

19 965 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 13:20

[...]... = 13 7 + 6 = 5 + 8 = 13 6 + 7 = 13 – 8 = 13 – 7 = 5 13 – 5 = 13 – 6 = 8 13 9 + 4 = 13 4 + 9 = 13 – 9 = 6 13 – 4 = 7 13 13 4 9 Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 20 11 TOÁN Tiết 57 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ Bài 1: Tính nhẩm 13 – 5 Bài 2: Tính VBT/59: _ 13 6 7 _ 13 8 5 _ 13 5 8 _ 13 9 4 _ 13 7 6 Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 20 11 TOÁN Tiết 57 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ hàng 13 13 quạt đi n, có 5 Bài 4: Một cửa đã bán 9 quạt đi n... tháng 11 năm 20 11 TOÁN Tiết 57 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 13 – 5 * Học thuộc bảng trừ: 13 – 4 = 13 – 5 = 13 – 6 = 13 – 7 = 13 – 8 = 13 – 9 = Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 20 11 TOÁN Tiết 57 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 13 – 5 * Học thuộc bảng trừ: 13 – 4 = 9 13 – 5 = 8 13 – 6 = 7 13 – 7 = 6 13 – 8 = 5 13 – 9 = 4 13 – 4 = 99 4 13 – 5 = 88 5 13 – 6 = 77 6 13 – 7 = 66 7 13 – 8 = 55 8 13 – 9 = 44 9 Nhận xét các số ở : Các số. .. số ở cột Cột số trừ số trừ là các số tăng dần từ 4 đến 9 Các số ở cột Cột số bị trừ số bị trừ đều là số 13 Các số ở cột Cột hiệu hiệu là các số giảm dần từ 9 về 4 Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 20 11 TOÁN Tiết 57 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 13 – 5 Học sinh đọc thuộc bảng trừ 13 – 4 = 9 13 – 5 = 8 13 – 6 = 7 13 – 7 = 6 13 – 8 = 5 13 – 9 = 4 Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 20 11 TOÁN Tiết 57 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 13 – 5 Bài... còn lại mấy quạt đi n? Tóm tắt Có : 13 quạt đi n Đã bán : 9 quạt đi n Còn lại : … quạt đi n ? Bài giải Cửa hàng đó còn lại số quạt đi n là: 13 – 9 = 4 (quạt đi n) Đáp số: 4 quạt đi n Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 20 11 TOÁN Tiết 57 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 13 – 5 CỦNG CỐ Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 20 11 TOÁN Tiết 57 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 131 3 – 5= 9 –4 13 – 5 = 8 13 – 6 = 7 13 – 7 = 6 13 – 8 = 5 13 – 9 = 4 . năm 20 11 TOÁN Tiết 57 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 13 – 5 Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 20 11 TOÁN Tiết 57 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 13 – 5 CỦNG CỐ 13 – 4 = 13 – 5 = 13 – 6 = 13 – 8 = 13 – 7 = 13 –. 13 – 8 = 13 – 7 = 13 – 9 = 13 – 5 = 13 – 6 = 13 – 4 = 13 13 13 5 8 13 6 7 13 13 4 9 Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 20 11 TOÁN Tiết 57 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 13 – 5 Bài 1: Tính nhẩm Bài 2: . TOÁN Tiết 57 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 13 – 5 13 5 = ? – Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 20 11 TOÁN Tiết 57 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 13 – 5 13 – 5 = ? 13 – 5 = 8 8 _ 13 5 Thứ năm ngày 10 tháng 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn toán lớp 2 " 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ " pot, Giáo án môn toán lớp 2 " 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ " pot, Giáo án môn toán lớp 2 " 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ " pot