0

Báo cáo đồ án website bán hàng điện tử

133 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2023, 21:19

Có 124 trang là 1 bài báo rất có ích có thể tham khảo hoàn chỉnh và được đánh giá rất cao dùng phương pháp phân tích hướng đối tượng gồm 4 chương: Tổng quan, Phân tích và đặc tả, Thiết kế phần mềm, Kết quả đạt được. Chương 1 sẽ giới thiệu chung về dự án, các công cụ hỗ trợ,..Chương 2 có yêu cầu chức năng, tác nhân hệ thống, các yêu cầu chức năng, phi chức năng,... Chương 3 mô hình thiết kế , thiết kế dữ liệu , thiết kế giao diện ,.. Chương 4 đề mô sản phẩm hướng phát triển các hạn chế,... và có thể mua website khi nhắn tin qua email: quyenminh301gmail.com BỘ CÔNG THƯƠNG QUYỀN NGỌC MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN PHÁT TRIỂN WEBSITE BÁN VÀ GIỚI THIỆU VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG ASP.NET HỆ THỐNG THÔNG TIN CBHD : TS Vũ Đình Minh Sinh viên : Quyền Ngọc Minh Mã sinh viên : 2019606061 Hà Nội – Năm 2023 Mục lục LỜI CẢM ƠN .1 DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT .2 DANH MỤC BIỂU MẪU DANH MỤC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU .7 Lý chọn chủ đề/đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Kết mong muốn đạt đề tài: Cấu trúc báo cáo: CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN PHẦN MỀM 10 1.1 Giới thiệu chung 10 1.2 Giới thiệu dự án phần mềm 12 1.3 Công cụ, kỹ thuật phương pháp phát triển phần mềm 15 1.3.1 Công cụ .15 1.3.2 Kỹ thuật .16 1.3.3 Phương pháp phát triển .18 CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM 20 2.1 Giới thiệu 20 2.2 Yêu cầu chức .21 2.2.1 Các tác nhân hệ thống 21 2.2.2 Các yêu cầu chức .21 2.3.Yêu cầu phi chức 85 2.3.1 Giao diện người dùng 86 2.3.2 Tính bảo mật ràng buộc 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 CHƯƠNG THIẾT KẾ PHẦN MỀM .88 3.1 Giới thiệu 88 3.2 Tổng quan phần mềm 89 3.3 Thiết kế kiến trúc phần mềm 90 3.3.1 Mơ hình kiến trúc 90 3.3.2 Mô tả kiến trúc 90 3.4 Thiết kế liệu 91 3.4.1 Biểu đồ Entity Relationship Diagram 91 3.4.2 Các bảng sở liệu 92 3.4.3 Mối quan hệ lớp 95 3.5 Thiết kế giao diện người sử dụng .100 KẾT LUẬN CHƯƠNG 105 CHƯƠNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 106 4.1 Giao diện website .106 4.1.1 Giao diện phía khách hàng 106 4.1.2 Giao diện phía người quản trị 119 4.2 Đánh giá kết .122 KẾT LUẬN .123 LỜI CẢM ƠN Để đồ án đạt kết tốt em nhận nhiều hỗ trợ hướng dẫn thầy giáo Vũ Đình Minh Xuất phát từ chân thành, em xin bày tỏ biết sâu sắc đến thầy Đồng thời em xin trân trọng cảm ơn tình cảm q báu thầy cô trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội truyền đạt cho em kinh nghiệm, kỹ kiến thức bổ ích việc xây dựng đề tài Tuy nhiên, thời gian có hạn nên em phát triển hết ý tưởng, khả hỗ trợ ngôn ngữ kỹ thuật lập trình vào đề tài Trong trình xây dựng website khơng thể tránh sai sót, em mong đóng góp thơng thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023 Sinh viên thực Quyền Ngọc Minh DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Ý nghĩa SQL Structured Query Language MVC Model – Controller – View HTML Hypertext Markup Language CSS Cascading Style Sheets DML Data Manipulation Language XML Extensible Markup Language DANH MỤC BIỂU MẪU Bảng 2.0.1: Bảng Use case Đăng nhập .22 Bảng 2.0.2: Bảng Use case đăng ký tài khoản 25 Bảng 2.0.3: Bảng Use case tìm kiếm sản phẩm 29 Bảng 2.0.4: Bảng Use case thêm sản phẩm vào giỏ hàng 33 Bảng 2.0.5: Bảng Use case xem chi tiết sản phẩm 36 Bảng 2.0.6: Bảng Use case đánh giá sản phẩm 40 Bảng 2.0.7: Bảng Use case quản lý giỏ hàng 50 Bảng 2.0.8: Bảng Use case thông tin viết 56 Bảng 2.0.9: Bảng Use case quản lý người dùng 66 Bảng 2.0.10: Bảng Use case quản lý sản phẩm 70 Bảng 2.0.11: Bảng Use case quản lý viết 76 Bảng 3.0.1: Bảng liệu Nguoidung 86 Bảng 3.0.2: Bảng liệu Hangsanxuat .86 Bảng 3.0.3: Bảng liệu Sanpham 86 Bảng 3.0.4: Bảng liệu Hedieuhanh 87 Bảng 3.0.5: Bảng liệu Donhang 87 Bảng 3.0.6: Bảng liệu Chitietdonhang 87 Bảng 3.0.7: Bảng liệu PhanQuyen .87 Bảng 3.0.8: Bảng liệu Comment 88 Bảng 3.0.9: Bảng liệu Category 88 Bảng 3.0.10: Bảng liệu Post 88 Bảng 3.0.11: Bảng liệu Tag 89 Bảng 3.12: Bảng liệu PsstTagMap .89 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình ảnh 1.0.1: Cửa hàng Đức Thọ Mobie Hình ảnh 1.0.2: Cửa hàng Đức Thọ Mobie Hình ảnh 2.0.1: Sơ đồ Use case tổng quát 16 Hình ảnh 2.0.2: Sơ đồ Use case thứ cấp phía người dùng 17 Hình ảnh 2.0.3: Sơ đồ Use case thứ cấp phía người quản trị 18 Hình ảnh 2.0.4: Biểu đồ hoạt động chức đăng nhập 21 Hình ảnh 2.0.5: Quy trình sử dụng chức đăng nhập 23 Hình ảnh 2.0.6: Biểu đồ VOPC chức đăng nhập 24 Hình ảnh 2.0.7: Biểu đồ hoạt động chức đăng ký 25 Hình ảnh 2.0.8: Quy trình sử dụng chức đăng ký tài khoản .27 Hình ảnh 2.0.9: Biểu đồ VOPC chức đăng ký tài khoản 28 Hình ảnh 2.0.10: Biểu đồ hoạt động chức tìm kiếm sản phẩm 29 Hình ảnh 2.0.11: Quy trình sử dụng chức tìm kiếm sản phẩm 31 Hình ảnh 2.0.12: Biểu đồ VOPC chức tìm kiếm sản phẩm 31 Hình ảnh 2.0.13: Biểu đồ hoạt động chức thêm sản phẩm vào giỏ hàng: .32 Hình ảnh 2.0.14: Quy trình sử dụng chức thêm sản phẩm vào giỏ hàng 34 Hình ảnh 2.0.15: Quy trình sử dụng chức thêm sản phẩm vào giỏ hàng 35 Hình ảnh 2.0.16: Biểu đồ hoạt động chức Xem chi tiết sản phẩm 36 Hình ảnh 2.0.17: Quy trình sử dụng chức xem chi tiết sản phẩm 38 Hình ảnh 2.0.18: Biểu đồ VOPC chức xem chi tiết sản phẩm 38 Hình ảnh 2.0.19: Biểu đồ hoạt động chức đánh giá sản phẩm 39 Hình ảnh 2.0.20: Quy trình sử dụng chức đánh giá sản phẩm 42 Hình ảnh 2.0.21: Biểu đồ VOPC chức đánh giá sản phẩm 43 Hình ảnh 2.0.22: Biểu đồ hoạt động chức tốn đơn hàng 44 Hình ảnh 2.0.23: Quy trình sử dụng chức tốn đơn hàng .47 Hình ảnh 2.0.24: Biểu đồ VOPC chức tốn đơn hàng 48 Hình ảnh 2.0.25: Biểu đồ hoạt động chức quản lý giỏ hàng 49 Hình ảnh 2.0.26: Quy trình sử dụng chức Quản lý giỏ hàng 53 Hình ảnh 2.0.27: Biểu đồ VOPC chức Quản lý giỏ hàng 54 Hình ảnh 2.0.28: Biểu đồ hoạt động chức quản lý giỏ hàng 55 Hình ảnh 2.0.29: Quy trình sử dụng chức Thơng tin bái viết 59 Hình ảnh 2.0.30: Biểu đồ VOPC chức Thông tin bái viết 59 Hình ảnh 2.0.31: Biểu đồ hoạt động chức quản lý đơn hàng 60 Hình ảnh 2.0.32: Quy trình sử dụng chức Quản lý đơn hàng 63 Hình ảnh 2.0.33: Biểu đồ VOPC chức Quản lý đơn hàng 64 Hình ảnh 2.0.34: Biểu đồ hoạt động chức quản lý người dùng 65 Hình ảnh 2.0.35: Quy trình sử dụng chức người dùng .68 Hình ảnh 2.0.36: Biểu đồ VOPC chức Quản lý người dùng 69 Hình ảnh 2.0.37: Biểu đồ hoạt động chức quản lý sản phẩm 70 Hình ảnh 2.0.38: Quy trình sử dụng chức Quản lý sản phẩm 73 Hình ảnh 2.0.39: Biểu đồ VOPC chức Quản lý sản phẩm .74 Hình ảnh 2.40: Biều đồ hoạt động chức quản lý viết 75 Hình ảnh 2.0.41: Quy trình sử dụng chức Quản lý viết 78 Hình ảnh 2.0.42: Biểu đồ VOPC chức Quản lý viết 79 Hình ảnh 3.0.1: Mơ hình kiến trúc MVC 84 Hình ảnh 3.0.2: Biểu đồ Entity Relationship Diagram 85 Hình ảnh 3.0.15: Màn hình giao diện trang chủ 94 Hình ảnh 3.0.16: Màn hình giao diện xem chi tiết sản phẩm 94 Hình ảnh 3.0.17: Màn hình giao diện tìm kiếm sản phẩm 95 Hình ảnh 3.0.18: Màn hình giao diện đăng nhập 95 Hình ảnh 3.0.19: Màn hình giao diện đăng ký 96 Hình ảnh 3.0.20: Màn hình giao diện mua hàng .96 Hình ảnh 3.0.21: Màn hình giao diện chỉnh sửa giỏ hàng 97 Hình ảnh 3.0.22: Màn hình giao diện xem viết sản phẩm điện tử 98 Hình ảnh 3.0.23: Màn hình giao diện điện thoại .98 Hình ảnh 4.0.1: Giao diện trang chủ khách hàng 100 Hình ảnh 4.0.2: Màn hình sản phẩm điện thoại .101 Hình ảnh 4.0.3: Màn hình sản phẩm laptop 102 Hình ảnh 4.0.4: Màn hình sản phẩm tivi 103 Hình ảnh 4.0.5: Màn hình sản phẩm tủ lạnh 104 Hình ảnh 4.0.6: Màn hình sản phẩm phụ kiện 105 Hình ảnh 4.0.7: Màn hình thơng tin viết 106 Hình ảnh 4.0.8: Màn hình thơng tin sản phẩm bán chạy 107 Hình ảnh 4.0.9: Màn hình thơng tin sản phẩm mắt 108 Hình ảnh 4.0.10: Màn hình thơng tin sản phẩm mắt .109 Hình ảnh 4.0.11: Màn hình tìm kiếm sản phẩm 110 Hình ảnh 4.0.12: Màn hình liên hệ 110 Hình ảnh 4.0.13: Màn hình đăng nhập 111 Hình ảnh 4.0.14: Màn hình đăng ký 111 Hình ảnh 4.0.15: Màn hình giỏ hàng .111 Hình ảnh 4.0.16: Màn hình chỉnh sửa giỏ hàng 112 Hình ảnh 4.0.17: Màn hình chi tiết sản phẩm 112 Hình ảnh 4.0.18: Giao diện quản lý sản phẩm 113 Hình ảnh 4.0.19: Giao diện quản lý hãng sản xuất 113 Hình ảnh 4.0.20: Giao diện quản lý hệ điều hành 114 Hình ảnh 4.0.21: Giao diện quản lý người dùng .114 Hình ảnh 4.0.22: Giao diện quản lý tin viết .115 Hình ảnh 4.0.23: Giao diện quản lý viết 115 MỞ ĐẦU Lý chọn chủ đề/đề tài: Sau năm học tập nhà trường, đồ án tốt nghiệp trở thành môn học cuối để chứng minh kiến thức học rèn luyện suốt thời gian tổng hợp tích luỹ kiến thức kỹ cách sử dụng cơng cụ hỗ trợ lập trình như: Visual Studio, SQL Server, Rational Rose phương pháp, kỹ thuật để hồn thiện dự án lĩnh vực công nghệ thông tin Đây hội để khám phá khai thác ứng dụng thực tế kiến thức yêu cầu em phải kết hợp kiến thức qua môn học: Thiết kế web, Thiết kế phần mềm, Cơ sở liệu, Hệ quản trị sở liệu, Lập trình.Net, Lập trình Web Asp.Net, để cung cấp cho em tảng kiến thức lĩnh vực lập trình, nâng cao kỹ lập trình, có thêm hiểu biết kinh doanh công nghệ điện tử, tiếp cận cập nhật công nghệ lĩnh vực IT để trở thành nhà phát triển phần mềm, nhà thiết kế web chuyên nghiệp đạt thành cao công việc, em định lựa chọn đề tài: “Phát triển website bán giới thiệu thiết bị điện tử sử dụng Asp.Net” với mong muốn tạo môi trường mang xã hội thương mại điện tử giúp người dùng giao lưu mua bán sản phẩm công nghệ điện tử trực tuyến Bên cạnh em có mong muốn cho thân thực đề tài áp dụng kiến thức kinh nghiệm chuyên ngành mà học để tạo sản phẩm hoàn chỉnh chất lượng Rèn luyện phát triển kỹ mềm quản lý thời gian, giải vấn đề tư logic trình thực đề tài tăng khả giải vấn đề tư sáng tạo thông qua trình thiết kế phát triển sản phẩm Để tạo sản phẩm, dịch vụ giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tế người dùng, cải thiện sống người giải vấn đề xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đồ án website bán hàng điện tử,