0

Bài giảng sản xuất và chi phí

14 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2023, 21:20

Microsoft PowerPoint lý thuyết về San Xuat va Chi Phi (new) ppt Compatibility Mode 1 Chương 7 Sản xuất và chi phíp Th S Lê Thị Kim Dung Nội dung • Mục tiêu của doanh nghiệp và khái niệm về sản xuất • Chi ph. Nội dung • Mục tiêu doanh nghiệp khái niệm sản xuất • Chi phí • Chi phí hi hí ngắn ắ hạn h • Tính sản lượng tối đa chi phí tối thiểu • Chi phí dài hạn Chương 7 Sản xuất và chi phí p Th.S Lê Thị Kim Dung 5.1 Ngắn hạn dài hạn Hàm sản xuất • Hàm sản xuất tổng quát • Q = f(x1, x2,……….xn) • Hàm sản xuất COBB‐DOUGLAS • Q = f(K,L) = a.KαLβ • Ngắn hạn: khoảng thời gian số lượng nhiều yếu tố đầu vào khơng đổi • Dài hạn: khoảng hạn: khoảng thời gian cần thiết để số lượng tất yếu tố đầu vào thay đổi 5.3 K Biểu đồ sản xuất: tổng sản lượng (TP Q), sản lượng biên (MP) s.lượng bình qn (AP) Ngắn hạn dài hạn • Đầu vào biến đổi: yếu tố đầu vào mà số lượng biến đổi ngắn hạn • Đầu vào cố định: yếu tố đầu vào mà số lượng biến đổi ngắn hạn • Hàm sản ả xuất ấ ngắn ắ hạn: Q = f (K , L)   h f( ) • K cố định • Hàm sản xuất dài hạn:  Q = f ( K, L) • hai K L biến đổi 5.4 Các đường sản lượng a Số lượng lao động ngà g y Tổng sản Sản lượng biên Sản lượng bình lượng (số lượng quân (số (áo len/ len/ áo len lượng áo len ngày) công nhân công cộng thêm) nhân sản xuất) b 4 4.00 c 10 5.00 d 13 4.33 e 15 3.75 f 16 3.20 g 16 2.66 Tổng sản lượng • Tổng sản lượng (Total Product: TP) • Sản lượng bình qn (Average Product:  AP) • Sản Sả lượng l biên biê (M (Marginal i l Product: MP) P d t ) 5.6 Tổng sản lượng: tổng số lượng sản phẩm sản xuất 5.7 • Sản lượng bình quân Sản lượng biên tổng sản lượng chia cho nhập lượng sử dụng Sả lượng Sản l bì bình h quân lao động: APL = Q/ L Sản lượng bình quân yếu tố X : APX = Q/ X 5.8 Các đường sản lượng Khi MP> AP: AP↑ Khi MP< AP: AP↓ Khi MP= AP: APmax Sản lượng biên: sản lượng tăng thêm xuất phát từ việc tăng thêm đơn vị nhập lượng Sản lượng biên lao động: MPL = ∆Q / ∆L Sản lượng biên yếu tố X: MPX = ∆Q / ∆X 5.9 Hiệu suất biên • Hình dáng đường sản lượng giống nhau, trình sản xuất có hai đặc điểm: • Đầu tiên sản lượng (hiệu suất/ suất) biên tăng lên • Cuối sản lượng (hiệu suất/ suất) biên giảm xuống 5.10 • Hiệu suất biên tăng lên: MP người công nhân sau vượt q MP người cơng nhân trước • Hiệu ệ suất biên giảm g dần: MP người công nhân sau nhỏ MP người công nhân trước Lý do: ngày có nhiều cơng nhân sử dụng số lượng máy móc thiết bị mặt 5.11 Hiệu suất biên Chi phí • Quy lụât hiệu suất biên giảm dần: doanh nghịêp sử dụng ngày nhiều số lượng đầu vào biến đổi, mà không thay đổi số lượng đầu vào cố định, định sản lượng biên đầu vào biến đổi cuối giảm • Chi phí kế toán: lượng tiền mà doanh nghiệp dùng để mua yếu tố sản xuất • Chi phí hội = chi phí biểu + chi phí ẩn – Chi phí biểu hiện: trả trực tiếp tiền – Chi phí ẩn: phát sinh hãng sử dụng nguồn lực người chủ hãng sở hữu.Chi phí khơng tạo giao dịch toán tiền mặt 5.12 5.13 How an Economist Views a Firm Chi phí • Chi phí chìm: các chi phí lịch sử, đã bỏ q khứ khơng thể thu hồi • Khơng nên quan tâm tới chi phí định Economic profit Revenue Accounting profit Implicit costs Explicit costs 14 How an Accountant Views a Firm Revenue Total opportunity costs Explicit costs 5.15 Tổng chi phí CHI PHÍ NGẮN HẠN • Tổng chi phí (Total Cost):chi phí tất nguồn lực mà sử dụng Tổng phí bao gồm chi phí đất đai, máy móc lao động • Tổng định phí (Total Fixed Cost): chi phí tất đau cac đầu vaoo co cố định cua doanh nghiệp Định phí độc lập mức sản lượng • Tổng biến phí (Total Variable Cost): chi phí tất đầu vào biến đổi Biến phí thay đổi theo mức sản lượng • Tổng phí: TC = TFC + TVC • Tổng chi phí (total cost) • Chi  phí biên (marginal cost) • Chi phí bình qn (average cost) 5.16 5.17 Tổng chi phí Số CN ngày a b c Sản TFC TVC TC lượng (áo len/ ($ ngày) ngaøy) 25 25 10 25 25 25 50 50 75 MC ($ AFC AVC ATC áo thêm ($ ngày) vào) 6.25 4.17 6.25 6.25 2.50 5.00 12.50 7.50 d 13 25 75 100 8.33 1.92 5.77 7.69 e 15 25 100 125 12.50 1.67 6.67 8.33 f 16 25 125 150 25.00 1.56 7.81 9.38 5.18 5.19 Chi phí biên (marginal cost) Chi phí biên (marginal cost) • Chi phí biên: lượng tổng phí tăng thêm xuất phát từ việc tăng thêm đơn vị sản lượng • MC = ΔTC/ ΔQ • MC cóù d ng hình hì h chữ h õU • MC giảm mức sản lượng thấp lợi ích chuyên môn hóa Cuối tăng lên quy luật hiệu suất biên giảm daàn Khi MC < AC: AC↓ Khi MC > AC: AC↑ ↑ Khi MC = AC: ACmin 5.20 Chi phí bình qn 5.21 Chi phí ngắn hạn • Mối liên hệ APL AVC, MPL MC Các tiêu chi phí bình qn • Biến p phí bình q qn AVC = TVC/Q • Định phí bình qn AFC = TFC/Q • Chi phí bình qn AC = TC/Q = AVC+ AFC – Khi APL ((MPL) tăng g dần AVC ((MC)) g giảm dần – Khi APL (MPL) giảm dần AVC (MC) tăng dần 22 23 • Các đường chi phí đường sản lượng TÍNH SẢN LƯNG TỐI ĐA HOẶC CHI PHÍ SẢN XUẤT TỐI THIỂU 1) Phương pháp sản lượng biên 2) Phương pháp hình học 3) Đieu Điều chỉnh phoi phối hợ hơp p K va L 5.24 Phương pháp hình học Phương pháp sản lượng biên vaø MPL =    MPK PL PK L PL + K PK a) Đường đồng lượng b) Đường đồng phí c) Tiếp ñieåm (1) = TC 5.25 (2) 5.26 5.27 K Đường đồng lượng Đường đồng lượng • cho thấy phối hợp yếu tố sản xuất khác tạo mức sản lượng Q3(90) • Khi tăng số lượng lao động, sản lượng tăng: ΔQ = ΔL MPL • Khi giảm máy móc, sản lượng giảm: ΔQ = ΔK MPK Q2(75) Q1(55) L 5.28 Đường đồng lượng 5.29 Đường đồng lượng Dọc theo đường đồng lượng, sản lượng không đổi: ΔL MPL + ΔK MPK =0 - MPL = ΔK = MRTS ΔL MPK • Tỷ suất thay biên mặt kỹ thuật (marginal rate of technical substitution: MRTS LK): lượng máy móc giảm tăng thêm đơn vị lao động ma mà van co có cung mưc mức san sản lượ lương ng MRTS LK = ΔK / Δ L • MRTSLK mang dấu trừ (-) thường giảm đi, hình vẽ hệ số góc đường đồng lượng 5.30 5.31 Đường đồng lượng K Đường đồng phí • cho thấy kết hợp yếu tố sản xuất có mức chi phí K • Phương trình đường đồng phí: • K PK + L PL = TC • hoặc: K = TC – PL L PK PK Hệ số góc đường đồng phí: (- PL / PK ) 1 L Perfect Substitute L Perfect Complement 5.32 Tiếp điểm đường đồng phí với đường đồng lượng Đường đồng phí K 5.33 Điểm phối hợp tối ưu: điểm đường đồng phí tiếp xúc với đường đồng lượng cao có Tại điểm đó, hệ số góc hai đường nhau: K TC/PK Q TC/PLL MPL = PL MPK PK L • vaø 5.34 L PL + (1) K PK = TC (2) 5.35 Điều chỉnh phối hợp K L CHI PHÍ DÀI HẠN 1) Hàm sản xuất 2) Các đường chi phí ngắn hạn đường chi phí dài hạn 3) Tính Tí h kinh ki h tế t / phi hi kinh ki h teá t theo th quy môâ 4) Hiệu suất theo quy mô 5.36 5.37 Hàm sản xuất Hàm sản xuất • PL = $25 / người / ngày • PK = $25 / máy / ngày g äp: • Bảng cho thấy hàm sản xuất doanh nghiệ Tổng sản lượng bốn mức máy móc năm mức lao động khác – – – – Nhà Nhà Nhà Nhà máy máy máy máy 1: 2: 3: 4: nhà nhà nhà nhà máy máy máy máy với với với với máy máy máy máy dệt dệt dệt dệt 5.38 5.39 10 Bảng: hàm sản xuất Hàm sản xuất Sản lượng (áo len ngày) Số công nhân ngày Nhà Máy 1 Nhà máy 10 Nhà Máy 13 Nhà máy 15 10 15 18 21 13 18 22 24 15 20 24 26 16 21 25 27 Số máy dệt • Sản lượng biên lao động giảm dần: MPL = ΔTP / ΔL • Sản lượng biên máy móc giảm dần: MPK = ΔTP / ΔK • 40 Các đường chi phí bình quân ngắn hạn dài hạn 5.41 Tính kinh tế theo quy mô tính phi kinh tế theo quy mô • Tính kinh tế theo quy mô: sản lượng tăng lên mà LRAC giảm xuống Khi có tính kinh tế theo quy mô, LRAC dốc xuống • Tính phi kinh te tế theo quy mo: mô: san sản lượ lương ng tang tăng lên LRAC tăng lên Khi có tính phi kinh tế theo quy mô, LRAC dốc lên • Tính kinh tế theo quy mô tính phi kinh tế theo quy mô xuất phát từ hiệu suất theo quy mô Đường LAC: chi phí tối thiểu với mức đầu thay đổi 5.42 5.43 11 Chi phí trung bình dài hạn khơng có tính kinh tế theo quy mơ Có nhiều quy mơ nhà máy, với SAC = $10 LAC = LMC đường thẳng Chi phí ($/sản phẩm) SAC SAC SAC SMC1 SMC2 SMC3 LAC = LMC Q1 Q2 Q3 Hiệu suất theo quy mô a) b) c) d) Sự thay đổi quy mô Hiệu suất theo quy mô không đổi Hiệu suất theo quy mô tăng dần Hiệu suất theo quy mô giảm dần Sản lượng 44 Sự thay đổi quy mô 5.45 Hiệu suất không đổi theo quy mô • Hiệu suất theo quy mô: tăng sản lượng xuất phát từ việc tăng nhập lượng theo tỷ lệ Có khả sau: – Hiệu suat suất khong không đoi đổi theo quy mo mô – Hiệu suất tăng dần theo quy mô – Hiệu suất giảm dần theo quy mô • % tăng sản lượng doanh nghiệp với % tăng nhập lượng • Với hiệu suất theo quy mô không đổi, LRAC không đoi khong đổi Khô Khong ng có co tính kinh te tế hay phi kinh tế theo quy mô 5.46 5.47 12 Hiệu suất tăng dần theo quy mô Hiệu suất khơng đổi theo quy mơ • Khi % tăng sản lượng doanh nghiệp lớn % tăng nhập lượng • Khi có hiệu suất theo quy mô tăng lên, LRAC giảm Có giam Co tính kinh te tế theo quy moâ mo A Vốn 30 20 10 10 Lao động 15 48 Hieäu suất giảm dần theo quy mô Hiệu suất tăng dần theo quy mơ • % tăng sản lượng doanh nghiệp % tăng nhập lượng • Khi hiệu suất theo quy mô giảm xuống, LRAC tăng lê tang len n Có Co tính phi kinh te tế theo quy moâ mo A Vốn 5.49 30 20 10 10 Lao động 50 5.51 13 Đường phát triển một doanh nghiệp Hiệu suất giảm dần theo quy mô Đường phát triển doanh nghiệp cho biết kết hợp có chi phí thấp Vốn/năm vốn lao động mức sản lượng A Vốn 150 $3000 Đường đồng phí 26 100 C 75 18 B 50 Đường đồng lượng 300 sản phẩm A 25 10 Đường phát triển $2000 Đường đồng phí 10 Lao động Đường đồng lượng 200 sp 50 100 150 200 300 Lao động/năm 52 Sản xuất với hai đầu – Tính kinh tế theo phạm vi 53 Sản xuất với hai đầu –Tính kinh tế theo phạm vi • Tính kinh tế theo phạm vi (economies of scope) tồn sản lượng đầu liên kết công ty lớn tổng sản lượng đầu hai công ty sản xuất riêng lẻ loại sản phẩm • Ưu điểm: Sử dụng chung vốn lao động – Cùng chia sẻ nguồn lực quản lý – Cùng sử dụng chung lao động máy móc thiết bị 54 • Nhận xét: Khơng có mối quan hệ trực tiếp tính kinh tế theo phạm vi và tính kinh tế theo quy mơ – Có thể có tính kinh tế theo phạm vi lại có tính phi kinh tế theo quy mơ – Có thể có tính kinh tế theo quy mơ lại khơng có tính kinh tế theo phạm vi 55 14 ... đổi cuối giảm • Chi phí kế tốn: lượng tiền mà doanh nghiệp dùng để mua yếu tố sản xuất • Chi? ?phí hội =? ?chi? ?phí biểu +? ?chi? ?phí ẩn – Chi phí biểu hiện: trả trực tiếp tiền – Chi phí ẩn: phát sinh... 5.15 Tổng chi phí CHI? ?PHÍ NGẮN HẠN • Tổng chi phí (Total Cost) :chi phí tất nguồn lực mà sử dụng Tổng phí bao gồm chi phí đất đai, máy móc lao động • Tổng định phí (Total Fixed Cost): chi phí tất... Định phí độc lập mức sản lượng • Tổng biến phí (Total Variable Cost): chi phí tất đầu vào biến đổi Biến phí thay đổi theo mức sản lượng • Tổng phí: TC = TFC + TVC • Tổng chi? ?phí (total cost) • Chi? ?? ?phí? ?biên (marginal cost)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sản xuất và chi phí,