0

Tổng tập Ca Văn Thỉnh: Phần 2

179 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2023, 02:47

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Tổng tập Ca Văn Thỉnh tiếp tục trình bày trình bày những tác phẩm của cố GS Ca Văn Thỉnh về con người, mảnh đất Nam Bộ đã góp phần làm nên lịch sử vẻ vang của dân tộc như nhà thờ, nhà giáo, chí sĩ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, Thủ Khoa Huân, Võ Trường Toản… https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org https://tieulun.hopto.org
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng tập Ca Văn Thỉnh: Phần 2,