0

Cách miêu tả tranh bằng tiếng anh vndoc com

3 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 19:26

Cách miêu tả tranh bằng Tiếng Anh VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 Cách miêu tả tranh[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Cách miêu tả tranh Tiếng Anh Bản quyền thuộc VnDoc nghiêm cấm hành vi chép mục đích thương mại Miêu tả tranh dạng thiếu TOEIC Speaking Part Để giúp em dễ dàng miêu tả tranh Tiếng Anh, sau VnDoc đưa bước miêu tả I Gợi ý miêu tả tranh Tiếng Anh Giới thiệu tổng quát tranh - Bức tranh chụp đâu - Nội dung tổng quát tranh - Mẫu câu tham khảo:  This is the picture taken in + N (chỉ nơi chốn) (Bức tranh chụp ở….)  The picture is about + N (Bức tranh về… )  It looks like it’s in + N (chỉ nơi chốn) (Trông ở…) Điểm bật tranh Miêu tả cụ thể hành động người bật tranh Chúng ta thường dùng cấu trúc tiếp diễn Mẫu câu tham khảo:  S + is/ are/ am + Ving…  There is/are + N (chỉ người/vật) + Ving + O What I can see first in the picture is + N (Điều mà tơi nhìn thấy tranh …)  Miêu tả chi tiết nội dung tranh Trong phần sử dụng nhiều đến giới từ miêu tả vị trí người vật (next to/by, in front of, opposite, behind…) Các cụm từ dùng để vị trí miêu tả tranh  In the foreground/ middle ground/ background you can see (there is )  In the foreground/background … Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí  In the middle/centre there are  The central focus of this picture is…  At the top/At the bottom there is  On the left/right of the picture there are  In the top left corner / bottom right corner of the picture, a man…  Behind/In front of you can see  Between there is … Bạn cảm thấy tranh Đây lúc bạn thể cảm xúc Tuy nhiên cảm xúc mang ln mang tính tương đối, từ sử dụng mang tính chất tương đối, khách quan Mẫu câu tham khảo:  It look like …  I think or I guess …  I think might be a symbol of  It seems as if  I (don't) like the picture because  It makes me think of  Maybe  The lady seems to  The atmosphere is peaceful/depressing  This maybe… II Một số từ vựng phổ biến dùng miêu tả tranh Từ Phiên âm picture /ˈpɪktʃə(r)/ (n) image /ˈɪmɪdʒ/ (n) Định nghĩa Bức tranh Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí painting /ˈpeɪntɪŋ/ (n) Tranh vẽ portrait /ˈpɔːtreɪt/ (n) Chân dung landscape painting (n) Tranh phong cảnh foreground /ˈfɔːɡraʊnd/ (n) Cận cảnh background /ˈbækɡraʊnd/ (n) Cảnh Bird’s eyes view Cảnh nhìn từ xuống Worm’s eye view Cảnh nhìn từ lên Phần giữa, trung tâm 10 in the central part ảnh 11 artificial light Ánh sáng nhân tạo 12 daylight /ˈdeɪlaɪt/ (n) Ánh sáng ban ngày 13 contrast /ˈkɒntrɑːst/ (n) Tương phản 14 Loud clouds Màu sắc sặc sỡ, lòe loẹt 15 Subdued light Ánh sáng nhẹ Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 ... phổ biến dùng miêu tả tranh Từ Phiên âm picture /ˈpɪktʃə(r)/ (n) image /ˈɪmɪdʒ/ (n) Định nghĩa Bức tranh Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline:... Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí painting /ˈpeɪntɪŋ/ (n) Tranh vẽ portrait /ˈpɔːtreɪt/ (n) Chân dung landscape painting (n) Tranh phong cảnh foreground /ˈfɔːɡraʊnd/ (n) Cận cảnh background... corner of the picture, a man…  Behind/In front of you can see  Between there is … Bạn cảm thấy tranh Đây lúc bạn thể cảm xúc Tuy nhiên cảm xúc mang ln mang tính tương đối, từ sử dụng mang tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách miêu tả tranh bằng tiếng anh vndoc com,