0

Getting started unit 8 lớp 10 new ways to learn vndoc com

5 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 18:38

Getting started Unit 8 lớp 10 New ways to learn VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập Miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 SOẠN[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí SOẠN TIẾNG ANH LỚP 10 THEO TỪNG UNIT UNIT 8: NEW WAYS TO LEARN - GETTING STARTED I Mục tiêu học Aims: By the end of the lesson, sts will be able to: - listen and read a conversation about personal electronic devices Objectives: - Topic: New ways to learn - Vocabulary: personal electronic devices II Soạn giải Getting started tiếng Anh Unit lớp 10 New ways to learn Learning with personal electronic devices Listen and read Nghe đọc Bài nghe Hướng dẫn dịch: Hung: Mình chuẩn bị thảo luận lớp thiết bị điện tử cá nhân Bạn có nghĩ điện thoại thơng minh, máy tính xách tay máy tính bảng hữu ích cho việc học khơng? Phong: Chính xác Chúng thiết bị đại mà thay đổi cách học Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Hung: Oh, tuyệt? Mình nghĩ người ta sử dụng điện thoại thơng minh để trị chuyện Phong: Đúng vậy, điện thoại thơng minh sử dụng để chụp hình hay ghi âm học học sinh, mà sau đem chia sẻ cho lớp Hung: Thật Cịn máy tính xách tay sao? Phong: Ơ, chúng cơng cụ học tập xuất sắc Bạn lưu trữ thơng tin, ghi chú, viết tiểu luận tính tốn Lâm: Bạn truy cập Internet, tải chương trình thơng tin mà có thê giúp bạn hiểu mở rộng kiến thức bạn Phong: Đúng Máy tính xách tay mình, q từ ba mẹ mình, hữu ích Mình sử dụng để làm dự án học để học tiếng Anh Hung: Mình hiểu Cịn máy tính bảng? Phong: À, tablet hay máy tính bảng loại máy tính di động Lâm: Nó dung để ghi với bút số hình cảm ứng Một máy tính bảng hồn hảo cho người mà cơng việc họ viết vẽ Phong: Đúng Một máy tính bảng với Wifi truy cập Internet công cụ hay để tra cứu thông tin Hung: Thật tuyệt! Khơng cịn nghi ngờ nhiều người sử dụng thiết bị Read the conversation again and check if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG) Đọc đàm thoại lần kiếm tra thử câu sau (T), sai (F) không cho (NG) Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Đáp án - T; - F; - NG; - T; - F; - T; Hướng dẫn dịch: Điện thoại thơng minh, máy tính xách tay máy tính bảng thiết bị đại mà thay đổi cách nghĩ Theo Phong, học sinh sử dụng điện thoại thông minh để ghi âm điện thoại chúng, mà chúng chia sẻ với lớp sau Phong nói người ta sử dụng máy tính để bàn cách mà họ dung máy tính xách tay Những chương trình học tải từ Internet giúp người ta mở rộng kiến thức Theo Lâm, máy tính bảng loại máy tính di động mà dung để ghi với bút thông thường hình cảm ứng Phong nghĩ máy tính bảng với Wifi cơng cụ hay để tra cứu thông tin Find the adjectives which describe the devices used as learning tools and write them down Discuss each word's meaning with your partner Tìm tính từ mà miêu tả thiết bị công cụ học tập viết chúng Thảo luận ý nghĩa từ với bạn em Đáp án personal: your own electronic: having many small parts that control and direct a small electric current Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí modern: of or relating to the present time or recent times excellent: exceptionally good useful: being of practical use mobile: able to be moved easily digital: showing information by using figures perfect: being complete and without weaknesses great: superior in quality or degree Read the conversation again and answer the following questions Đọc đàm thoại lần trả lời câu hỏi sau Đáp án - They are talking about smartphones, laptops and tablet computers - They have changed the way we learn - They use them to take photos or record their work, which can be shared later with class - Because they can be used to store information, take notes, write essays and or calculations - He does his assignments, projects and studies English Hướng dẫn dịch câu hỏi Người nói nói thiết bị diện tử cá nhân nào? Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Những thiết bị thay đổi gì? Những học sinh sử dụng điện thoại thơng minh để làm khác ngồi việc gọi? Tại máy tính xách tay cơng cụ học tập xuất sắc? Phong làm máy tính xách tay cậu ấy? Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 10 đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-10 Bài tập Tiếng Anh lớp 10 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-10 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh lớp 10: https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop-10 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 ... liệu Tiếng Anh lớp 10 đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo Unit: https:/ /vndoc. com/ tieng-anh-lop -10 Bài tập Tiếng Anh lớp 10 nâng cao: https:/ /vndoc. com/ tieng-anh-pho-thong-lop -10 Bài tập trắc... nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh lớp 10: https:/ /vndoc. com/ test/mon-tieng-anh-lop -10 Trang chủ: https:/ /vndoc. com/ | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 024 2242 6 188 ... current Trang chủ: https:/ /vndoc. com/ | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 024 2242 6 188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí modern: of or relating to the present time or
- Xem thêm -

Xem thêm: Getting started unit 8 lớp 10 new ways to learn vndoc com,