0

Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên .

118 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 16:25

Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên .Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên .Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên .Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên .Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên .Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên .Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên .Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên .Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên .Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên . LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố hình thức tư cách hoạt động khoa học Tôi cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên Dương Thị Huệ i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu thực Đề tài luận văn tốt nghiệp, đến tơi hồn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế với đề tài “Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước việc làm cho lao động nông thôn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Ngun ” Để hồn thành luận văn này, trước hết xin chân thành cám ơn Khoa Quản lý kinh tế – Trường Đại học Thủy lợi tận tình giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu thực đề tài Đặc biệt tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thế Hòa - Bộ môn Quản lý xây dựng - Khoa Quản lý kinh tế nhiệt tình, tận tâm định hướng xác, bảo chân thành, hướng dẫn dìu dắt tơi suốt trình học tập, nghiên cứu thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến người thân gia đình, thầy cơ, bạn bè, đồng nghiệp động viên, cổ vũ suốt trình học tập, nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cám ơn! ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TắT vii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước việc làm cho lao động nông thôn 1.1.1 Những khái niệm bản………………………………………………… 1.1.2 Vai trò Nhà nước quản lý việc làm cho lao động nông thôn 12 1.2 Cơ sở thực tiễn công tác quản lý nhà nước việc làm cho lao động nông thôn 13 1.2.1 Thực chức Nhà nước 13 1.2.2 Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho lao động nông thôn 16 1.2.3 Thực công xã hội .16 1.3 Nội dung quản lý Nhà nước việc làm cho lao động nông thôn 17 1.3.1 Xây dựng tổ chức thực Chiến lược, kế hoạch, quy hoạch việc làm cho lao động nông thôn 17 1.3.2 Xây dựng hồn thiện thể chế, sách việc làm cho LĐN…… 18 1.3.3 Tổ chức máy đào tạo nguồn nhân lực quản lý việc làm cho lao động nông thôn 20 1.3.4 Đầu tư nguồn lực tạo việc làm cho lao động nông thôn 22 1.3.5 Thanh tra, kiểm tra thực QLNN việc làm cho lao động nông thôn……… 23 1.3.6 Hợp tác lao động xuất .23 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác QLNN việc làm cho lao động nông thôn 24 1.4.1 Nhân tố chủ quan .24 1.4.2 Nhân tố khách quan 25 1.5Các tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý nhà nước việc làm cho lao iii động nơng thơn………………………………………………… .27 1.5.1 Tiêu chí đánh giá việc xây dựng thực thể chế, sách: 28 1.5.2 Tiêu chí đánh giá hiệu cơng tác quản lý nhà nước việc làm, giải việc làm cho lao động nông thôn: 28 1.6 Kinh nghiệm quản lý nhà nước giải việc làm cho lao động nông thôn 29 1.6.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước cho lao động nông thôn số nước… .29 1.6.2Kinh nghiệm quản lý nhà nước cho lao động nông thôn địa phương .32 1.6.3 Những học kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước việc làm cho lao động nơng thơn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 35 Kết luận chương .37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN .38 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phú Bình 38 2.1.1 Về điều kiện tự nhiên 38 2.1.2 Về Điều kiện kinh tế - Xã hội .39 2.2 Thực trạng việc làm cho lao động nông thơn huyện Phú Bình .44 2.2.1 Tình hình dân số, lao động 44 2.2.2 Việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Phú Bình 45 2.3 Thực trạng công tác quản lý nhà nước việc làm cho lao động nơng thơn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Ngun 49 2.3.1 Về công tác xây dựng tổ chức thực thể chế, sách việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện 49 2.3.2 Về công tác tổ chức máy đào tạo nguồn nhân lực quản lý việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện 52 2.3.3 Về đầu tư nguồn lực tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện 58 2.3.4 Về công tác tra, kiểm tra thực quản lý nhà nước tạo việc làm iv cho lao động nơng thơn huyện Phú Bình 62 2.3.5 Về hợp tác xuất lao động cho lao động nơng thơn huyện Phú Bình……… 63 2.3.6 Về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn 64 2.3.7 Tạo việc làm cho lao động nông thôn thông qua phát triển kinh tế - xã hội: …… 66 2.4 Đánh giá chung thành tựu, hạn chế nguyên nhân công tác quản lý nhà nước tạo việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Phú Bình 68 2.4.1 Thành tựu 68 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân .70 Kết luận chương .74 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NƠNG THƠN HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUN THỜI GIAN TỚI .75 3.1 Phương hướng, mục tiêu làm việc cho lao động nơng thơn huyện Phú Bình .75 3.1.1 Quan điểm Đảng tạo việc làm cho lao động nông thôn 75 3.1.2 Phương hướng tỉnh Thái Nguyên tạo việc làm cho lao động nông thôn…………… 77 3.1.3 Mục tiêu huyện Phú Bình tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện…………… 79 3.2 Những hội thách thức việc làm cho lao động nơng thơn huyện Phú Bình .82 3.3 Giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước tạo việc làm cho lao động nơng thơn huyện Phú Bình 83 3.3.1 Giải pháp 1: Hoàn thiện chiến lược việc làm cho lao động nông thôn huyện…………… 83 3.3.2 Giải pháp 2:Hồn thiện hệ thống văn bản, sách giải việc làm cho lao động nông thôn huyện .86 3.3.3 Giải pháp 3: Chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn huyện tạo việc v làm 88 3.3.4 Giải pháp 4: Tổ chức trung tâm dạy nghề, xúc tiến việc làm giải việc làm cho lao động nông thôn huyện 92 3.3.5 Giải pháp 5: Hợp tác lao động xuất 93 3.3.6 Giải pháp 6: Tổ chức máy đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện 94 3.3.7 Giải pháp 7: Đầu tư sử dụng nguồn lực tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện có hiệu 97 3.3.8 Giải pháp 8: Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm quản lý nhà nước tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện 98 Kết luận chương .98 KẾT LUẬN .100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 vi DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 2.1 Một số tiêu kinh tế huyện Phú Bình giai đoạn 2011 – 2016 42 Bảng 2.2 Dân số trung bình phân theo giới tính phân theo thành thị, nơng thôn 44 Bảng 2.3 Lao động làm việc thành phần kinh tế 44 Bảng 2.4 Trình độ chun mơn kỹ thuật lực lượng lao động huyện Phú Bình giai đoạn 2015– 2017 46 Bảng 2.5 Tình hình việc làm lực lượng lao động huyện Phú Bình .47 giai đoạn 2015 -2017 47 Biểu đồ: 2.2 Tình hình việc làm lực lượng lao động huyện Phú Bình giai đoạn 2013 -2015 48 Bảng 2.6: Tạo việc làm cho người lao động huyện Phú Bình giai đoạn 2015 2017 .60 Bảng 2.7: Kết thực hỗ trợ dạy nghề cho người lao động giai đoạn 205- 2017 .65 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT QLNN Quản lý nhà nước GQVL Giải việc làm LLLĐ Lục lượng lao động LĐNT Lao động nông thôn NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động KH-XH Kinh tế - Xã hội CNH,HĐH Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa XKLĐ Xuất lao động LĐ-TB&XH Lao động – Thương binh Xã hội UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân viii PHẦN MỞ ĐẦU tính cấp thiết đề tài Giải việc làm sách quan trọng quốc gia, đặc biệt nước phát triển có lực lượng lao động lớn Việt Nam; giải việc làm cho người lao động phát triển thị trường lao động tiền đề quan trọng để sử dụng có hiệu nguồn lao động, góp phần tích cực vào việc hình thành thể chế kinh tế thị trường, đồng thời tận dụng lợi để phát triển tiến kịp khu vực giới Hơn 30 năm thực công đổi đất nước, Đảng Nhà nước ta ban hành sách kinh tế phù hợp, nhờ đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội đạt thành tựu bước đầu quan trọng, trở thành nước có kinh tế động phát triển tương đối nhanh khu vực Tuy nhiên, thực trạng vấn đề việc làm nước ta cịn có nhiều bất cập, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế, đặc biệt từ sau nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO), hội nhập làm tăng hội việc làm, xuất nghề lĩnh vực, khu vực Việc hội nhập chuyển sang kinh tế thị trường kích thích di chuyển lao động vùng đồng thời xảy tình trạng việc làm số lĩnh vực, khu vực có khu vực nơng thơn Q trình thị hố, cơng nghiệp hố mạnh mẽ làm phận nông dân đất sản xuất dẫn đến việc làm Bên cạnh nước ta nước lên từ nơng nghiệp hay nói cách khác nông nghiệp mạnh sản xuất ngành mang tính thời vụ nên nhiều lao động ngành có thời gian rảnh dỗi Điều cho thấy tình trạng thiếu việc làm người lao động nông thôn lớn Hiện tượng thiếu việc làm, thu nhập thấp, đời sống khó khăn nguyên nhân chủ yếu cản trở phát triển kinh tế, văn hoá xã hội Do vậy, giải việc làm tăng thu nhập cho lao động nông thơn địi hỏi cấp bách Phú Bình huyện trung du niềm núi, nằm phía Nam tỉnh Thái Nguyên; phía bắc, tây bắc giáp với huyện Đồng Hỷ, phía tây phía tây nam giáp với thị xã Phổ Yên thành phố Thái Nguyên, phía nam giáp với huyện Hiệp Hịa ( tỉnh Bắc Giang) Diện tích 249,36 km2, dân số 15 vạn người, huyện có 20 đơn vị hành chính, gồm 19 xã 01 thị trấn Những năm vừa qua, với trình phát triển chung nước, kinh tế huyện phát triển, việc làm cho người lao động bước đầu giải Tuy nhiên, khu vực nơng thơn huyện cịn vấn đề nan giải Để phát triển mạnh kinh tế - xã hội huyện Phú Bình nói chung địa bàn nơng thơn nói riêng, tạo điều kiện đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố (CNH,HĐH), thực chương trình quốc gia xây dựng nơng vấn đề quan trọng tạo việc làm nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn địa bàn huyện Từ vấn đề ý nghĩa nêu trên, lựa chọn đề tài: “Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước việc làm cho lao động nơng thơn huyện Phú Bình” làm luận văn thạc sĩ Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn là: nghiên cứu cơng tác QLNN việc làm cho lao động nơng thơn Phú Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu hoạt động công tác quản lý nhà nước việc làm cho lao động nơng thơn huyện Phú Bình thời kỳ đổi 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: luận văn nghiên cứu nội dung công tác QLNN việc làm cho lao động nông thôn - Về không gian: lao động nông thôn địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên - Về thời gian: từ năm 2011 đến năm 2017 Phương pháp nghiên cứu luận văn Tác giả luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu .. . quản lý nhà nước việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước việc làm cho lao động nơng thơn địa bàn huyện. .. bản………………………………………………… 1.1 .2 Vai trò Nhà nước quản lý việc làm cho lao động nông thôn 12 1.2 Cơ sở thực tiễn công tác quản lý nhà nước việc làm cho lao động nông thôn 13 1.2 .1 Thực chức Nhà nước .. . CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước việc làm cho lao động nông thôn 1.1 .1 Những khái niệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên .,