0

Trac nghiem tu vung unit 15 lop 3 do you have any toys

3 8 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 15:55

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 3: Do you have any toys? Bản quyền thuộc VnDoc nghiêm cấm hành vi chép mục đích thương mại Exercise 1: Complete the words with missing letters sh_ p ki_e dr_m t_ddybear pl_ne Exercise 2: Choose the best answer A, B or C I _ a ship What toy you have? Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí A has B have C had The kitchen is cozy and My mother often cooks in the kitchen A clean B claen C cleans This is my and that is my ship A cas B car C caz She has a pink and a brown teddy bear A dols B donn C doll Is this your bedroom? - yes, it is It’s _ _ ry beautiful A se B ve C me -The end- Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 3: Do you have any toys? Exercise 1: Complete the words with missing letters Ship Kite Drum Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Teddy bear Plane Exercise 2: Choose the best answer A, B or C B A B C B Mời bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp chất lượng cao hay miễn phí tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-3-chat-luong-cao Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 ... brown teddy bear A dols B donn C doll Is this your bedroom? - yes, it is It’s _ _ ry beautiful A se B ve C me -The end- Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 3: Do you have any toys? Exercise 1:... chất lượng cao hay miễn phí tại: https://vndoc.com/tieng-anh -lop- 3- chat-luong-cao Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 ... missing letters Ship Kite Drum Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Teddy bear Plane
- Xem thêm -

Xem thêm: Trac nghiem tu vung unit 15 lop 3 do you have any toys,