0

Đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 đề 4 vndoc com

4 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 15:48

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 Đề 4 VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp học kì năm 2021 - Đề Bản quyền thuộc VnDoc nghiêm cấm hành vi chép mục đích thương mại I/ Complete the words with missing letters TE_DY BEAR L_MP K_TE D_LL II Choose the correct answer A, B, C or D What Peter and Dave have? A B does C is D are My brother has toys A any B a C some D x Peter, Lucas and David his friends Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí A not B C is D are The man him is my uncle A on the right B on the left C next to D in front Peter has _ robot and apple A a/ a B an/ an C a/ an D Ø/ Ø III/ Read the text and choose True (T) or False (T) My name is Elsa and this is my room There is a desk, a bed and a wardrobe in my room There is a computer on my desk There are toys under the bed My clothes are in my wardrobe The wardrobe is next to my desk I have a big teddy bear It is on the bed There isn’t a desk in my room There is a computer under my bed My clothes are in my wardrobe The wardrobe us behind my desk I have a small teddy bear IV/ Reorder these words to have correct sentences is/ that/ Who/ man/ ?/ there/ two/ in/ your/ Are/ tables/ classroom/ ?/ Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí skipping/ she/ Is/ a/ rope/ now/ ?/ she/ Does/ any/ have/ toys/ ?/ robots/ How/ they/ have/ do/ many/ ?/ V/ Choose the odd one out A tables B pegs C skateboard D chairs A tired B happy C scared D wardrobe A toys B plane C doll D train -The end- Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp học kì - Đề I/ Complete the words with missing letters TEDDY BEAR LAMP KIRE DOLL II Choose the correct answer A, B, C or D A C D C C F F III/ Read the text and choose True (T) or False (T) F F T IV/ Reorder these words to have correct sentences Who is that man? Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Are there two tables in your classroom? Is she skipping a rope now? Does she have any toys? How many robots they have? V/ Choose the odd one out C D A Mời bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp chất lượng cao hay miễn phí tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-3-chat-luong-cao Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 ... chairs A tired B happy C scared D wardrobe A toys B plane C doll D train -The end- Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp học kì - Đề I/ Complete the words with missing letters TEDDY BEAR LAMP KIRE DOLL... liệu Tiếng Anh lớp chất lượng cao hay miễn phí tại: https:/ /vndoc. com/ tieng -anh- lop -3- chat-luong-cao Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 2 6188... sentences Who is that man? Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Are there
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 đề 4 vndoc com,