0

Communication unit 12 lớp 7 an overcrowded world vndoc com

3 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 14:54

Communication Unit 12 lớp 7 An overcrowded world VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập Miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 SOẠ[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí SOẠN TIẾNG ANH LỚP THEO TỪNG UNIT UNIT 12: AN OVERCROWDED WORLD - COMMUNICATION I Mục tiêu học Aims: By the end of the lesson, sts will be able to: - talk about what An overcrowded world can Objectives: - Vocabulary: the lexical items related to the topic “An overcrowded world” - Structures: Could for past ability Will be able to for future ability II Soạn giải Communication tiếng Anh Unit 12 lớp An overcrowded world Look at the pictures and discuss Nhìn vào tranh thảo luận -Những nơi nơi nào? - Chúng khác nào? Gợi ý Places: modem city, village in the desert Modem city is beautiful with many cars and buildings There are also some bridges The population is so dense On the other hand, desert is poor There are few people and vehicles Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Match the words below with the places in Nối từ vói địa điếm phần Đáp án Picture one (big city): high living standards, clean water, densely populated, good education, crime Picture two (village in the desert): poor healthcare, crime, malnutrition, hunger Read the information about the two places Đọc thông tin địa điểm Mauritania, quốc gia hoang mạc châu Phi Diện tích: l,030,700km2 (quốc gia lớn thứ 29 giới) Dân số: triệu người Mật độ dân: người/km2 Kinh tế: chủ yếu nơng nghiệp Chăm sóc y tế: nghèo nàn, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao Những vấn đề: Á diện tích hoang mạc, nơ lệ, lao động trẻ em, đói Sự việc khơng bình thường: phụ nữ béo xem xinh đẹp Hồng Kơng Diện tích: 1,104 km2 Dân số: triệu dân Mật độ: 6.000 người/km2 Kinh tế: cơng nghiệp dịch vụ du lịch Chăm sóc y tế: hệ thống y tế tốt giới Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Những vấn đề: q đơng đúc, tội phạm Những vấn đề: đông đúc, tội phạm Work in pairs Use the information in to talk about the differences between the two places Làm việc theo cặp Sử dụng thơng tin để nói khác biệt địa điếm Gợi ý The population of Mauritania is very small, only over three million people Hong Kong is much larger It has more than seven million people The area of Mauritania is very large It's 1,037,000 km2 Hong Kong is much smaller It's 1,104 km2 large The population density of Mauritania is very low, only three people per square kilometre Hong Kong is much higher It has six thousand people per square kilometre The economy of Hong Kong is mainly based on service industry and tourism while that of Mauritania is mainly based on agriculture The healthcare of Mauritania is very poor while Hong Kong’s healthcare is very good Hong Kong has to face overpopulation and crime while Mauritania has to face slavery, child labour and hunger Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-7-moi Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thonglop-7 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 7: Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp trực ến Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 61 8 ... Mauritania has to face slavery, child labour and hunger Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: https:/ /vndoc.com/ tieng-anh -7 - moi Bài tập Tiếng Anh lớp. .. Tiếng Anh lớp nâng cao: https:/ /vndoc.com/ tieng-anh-pho-thonglop -7 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 7: Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp trực ến Trang chủ: ht t p s : / / v n d o... population of Mauritania is very small, only over three million people Hong Kong is much larger It has more than seven million people The area of Mauritania is very large It''s 1,0 37, 000 km2 Hong Kong
- Xem thêm -

Xem thêm: Communication unit 12 lớp 7 an overcrowded world vndoc com,