0

Soạn anh 6 unit 4 pronunciation and communication sgk cánh diều vndoc com

2 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 10:04

Soạn Anh 6 Unit 4 Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 02[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Soạn Anh Unit Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều Bản quyền thuộc VnDoc nghiêm cấm hành vi chép mục đích thương mại I/ Pronunciation A Listen and repeat (Nghe đọc theo) Do you have a sister? Do they have cousins? Does he have a brother? Does he have an aunt? Does she have a nephew? Does he have a niece? B Listen and answer Circle the words you hear (Nghe trả lời Khoanh vào từ bạn nghe thấy) (Does she / Do they) have a cousin? (Do they / Do you) have an aunt? (Do they / Does he) have younger brothers? (Does she / Do they) have a baby sister? (Do they / Does she) have aunts and uncles? Gợi ý đáp án Đang cập nhật C Work with a partner Take turns to read the questions in B, stressing the correct words (Làm việc với bạn học Thay đọc câu hỏi phần B, nhấn trọng âm từ đúng) II/ Communication Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Play a game Ask questions from the game board below When someone answers "Yes", write the name in the box The first person to complete all the boxes is the winner Chơi trò chơi Hỏi câu hỏi từ bảng chơi bên Khi trả lời "Có", viết tên bạn vào chỗ trống Người hoàn thiện tất chỗ trống người chiến thắng Mời bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp hay miễn phí tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-6-sach-canh-dieu Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 ... tài liệu Tiếng Anh lớp hay miễn phí tại: https:/ /vndoc. com/ tieng -anh- lop -6- sach-canh-dieu Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 2 61 88 ... the game board below When someone answers "Yes", write the name in the box The first person to complete all the boxes is the winner Chơi trò chơi Hỏi câu hỏi từ bảng chơi bên Khi trả lời "Có",
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn anh 6 unit 4 pronunciation and communication sgk cánh diều vndoc com,