0

Giải pháp ứng dụng marketing mix trong hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc.

97 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2023, 07:24

Giải pháp ứng dụng marketing mix trong hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc.Giải pháp ứng dụng marketing mix trong hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc.Giải pháp ứng dụng marketing mix trong hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc.Giải pháp ứng dụng marketing mix trong hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc.Giải pháp ứng dụng marketing mix trong hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc.Giải pháp ứng dụng marketing mix trong hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc.Giải pháp ứng dụng marketing mix trong hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc.Giải pháp ứng dụng marketing mix trong hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc.Giải pháp ứng dụng marketing mix trong hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc.Giải pháp ứng dụng marketing mix trong hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc.Giải pháp ứng dụng marketing mix trong hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI LÊ THỊ HUYỀN GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MARKETING - MIX TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP THỦY SẢN NÚI CỐC LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI LÊ THỊ HUYỀN GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MARKETING - MIX TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP THỦY SẢN NÚI CỐC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Hịe HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nội dung luận văn chưa sử dụng cho chương trình cấp cao học chương trình cấp khác cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tôi, không chép từ cơng trình nghiên cứu khác Tôi xin cam kết thêm rằng, nỗ lực để vận dụng kiến thức mà tơi học từ chương trình để hồn thành luận văn Tất nỗ lực thể luận văn Tất số liệu luận văn trung thực, xác thơng tin trích dẫn luận văn có ghi rõ nguồn gốc Nếu sai thực, tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Tác giả luận văn Lê Thị Huyền i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài này, bên cạnh nỗ lực thân, tác giả nhận nhiều quan tâm, hướng dẫn tận tình thầy giáo tồn thể cán nhân viên xí nghiệp thủy sản Núi Cốc Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn PGS.TS Trần Văn Hòe, người trực tiếp hướng dẫn em suốt thời gian nghiên cứu hoàn thiện luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Kinh tế Quản lý – trường Đại học Thủy lợi hướng dẫn em thời gian học tập trường Đồng thời tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo xí nghiệp thủy sản Núi Cốc cán công nhân viên giúp đỡ, cung cấp tài liệu hợp tác tác giả thực số nội dung luận văn trình nghiên cứu Nhưng điều kiện hạn chế, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu xót, tác giả xin cảm ơn đóng góp thầy giáo, CBNV để đề tài hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Thị Huyền ii MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH vi DANH MỤC BẢNG vii MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING – MIX VÀ ỨNG DỤNG MARKETING - MIX TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THỦY SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Marketing – mix ứng dụng marketing – mix hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Marketing – mix 1.1.2 Ứng dụng marketing – mix 11 1.2 Ứng dụng marketing – mix doanh nghiệp kinh doanh thủy sản 13 1.2.1 Thủy sản thị trường kinh doanh thủy sản .13 1.2.2 Ứng dụng marketing – mix kinh doanh thủy sản doanh nghiệp .16 1.3 Nội dung việc ứng dụng marketing – mix hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 24 1.3.1 Lựa chọn thị trường mục tiêu 24 1.3.2 Chính sách sản phẩm 26 1.3.3 Chính sách giá .30 1.3.4 Chính sách phân phối 34 1.3.5 Chính sách xúc tiến hỗn hợp .38 1.4 Kinh nghiệm ứng dụng marketing – mix hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 45 CHƯƠNG THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MARKETING – MIX TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP THỦY SẢN NÚI CỐC 46 2.1 Khái quát Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc .46 2.1.1 Giới thiệu chung 46 iii 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc giai đoạn 2014-2017 54 2.2 Thực trạng ứng dụng marketing – mix hoạt động kinh doanh Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc 64 2.2.1 Xác định nghiên cứu khách hàng mục tiêu .65 2.2.2 Chính sách sản phẩm 65 2.2.3 Chính sách giá .66 2.2.4 Chính sách phân phối 67 2.2.5 Chính sách xúc tiến .67 2.3 Đánh giá việc ứng dụng marketing – mix hoạt động kinh doanh Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc 68 2.3.1 Những điểm mạnh điểm yếu 68 2.3.2 Cơ hội thách thức đặt cho xí nghiệp thủy sản Núi Cốc hoạt động kinh doanh 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG MARKETING – MIX TẠI XÍ NGHIỆP THỦY SẢN NÚI CỐC 74 3.1 Định hướng phát triển kinh doanh hoạt động marketing Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc thời gian tới 74 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc thời gian tới……… .74 3.1.2 Định hướng ứng dụng marketing – mix nhằm phát triển kinh doanh Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc thời gian tới .74 3.2 Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng marketing – mix nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xí nghiệp thủy sản Núi Cốc 75 3.2.1 Hoàn thiện hoạt động nghiên cứu khách hàng mục tiêu .75 3.2.2 Những giải pháp hoàn thiện sách sản phẩm 76 3.2.4 Phát triển kênh phân phối 79 3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến .80 3.3 Các điều kiện cần thiết để đẩy mạnh ứng dụng marketing – mix xí nghiệp thủy sản Núi Cốc 81 iv 3.3.1 Các nguồn lực bên xí nghiệp thủy sản Núi Cốc 81 3.3.2 Khai thác thuận lợi môi trường kinh doanh .82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 v DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Hình 1.1 Các thành tố marketing – mix (4P) .12 Hình 1.2 Mối liên hệ Doanh nghiệp – Thị trường doanh nghiệp 16 Hình 1.3 Một số dạng kênh phân phối 37 Hình 1.4 Kênh phân phối Seafish 44 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc .50 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Sản lượng thủy sản Việt Nam năm 2017 .18 Bảng 1.2 Các hình thức xúc tiến hỗn hợp – chiêu thị 38 Bảng 2.1 Sản lượng thủy sản ước tính Hồ Núi Cốc giai đoạn 2015 – 2017 47 Bảng 2.2 Nguồn nhân lực Xí nghiệp năm 2017 52 Bảng 2.3 Cơ cấu trình độ chuyên môn lý luận cán bộ, công nhân viên 53 xí nghiệp thủy sản Núi Cốc 53 Bảng 2.4 Sản lượng thủy sản khai thác Hồ Núi Cốc giai đoạn 2015 – 2017 54 Bảng 2.5 Số lượng cá giống thả vào Hồ Núi Cốc .55 Bảng 2.6 Ao giao khoán thu sản phẩm năm 2017 .57 Bảng 2.7 Tình hình quản lý ao ni thủy sản Xí nghiệp năm 2017 .59 Bảng 2.8 Cơ cấu doanh thu Xí nghiệp giai đoạn 2015 – 2017 .60 Bảng 2.9 Kết kinh doanh Xí nghiệp theo nhóm hoạt động giai đoạn 2015 – 2017 61 Bảng 2.10 Tổng hợp chi phí Xí nghiệp từ 2015 – 2017 .62 Bảng 2.11 Lợi nhuận bình quân Xí nghiệp từ 2015 – 2017 63 Bảng 2.12 Kết sản xuất kinh doanh ao ni Xí nghiệp tự quản lý 64 giai đoạn 2015 – 2017 64 vii MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Thủy sản ngành hàng thực phẩm kinh doanh nhiều thị trường giới với nửa lượng thủy sản xuất đến từ nước phát triển Thương mại thủy sản đóng vai trị ngành khai thác ni trồng thủy sản tạo việc làm, cung cấp thực phẩm, tạo thu nhập đóng góp cho tăng trưởng phát triển kinh tế an toàn dinh dưỡng thực phẩm Các sản phẩm từ cá thủy sản khác mặt hàng kinh doanh nhiều ngành thực phẩm giới, với khoảng 78% tổng lượng hàng thực phẩm trao đổi, thương mại quốc tế Theo Báo cáo Tổng cục Thủy sản, tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng thủy sản nước ước đạt 3,328 triệu tấn, tăng 4,2% so kỳ Trong sản lượng khai thác đạt 1,66 triệu tấn, tăng 4,7%; sản lượng nuôi trồng đạt 1,67 triệu tấn, tăng 3,8% (tơm nước lợ ước đạt 195,0 nghìn tấn, tăng 7,7%; cá tra ước đạt 550 nghìn tấn, tăng 4,7%) So với kế hoạch năm 2017 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, tổng sản lượng thủy sản đạt 48,2%; sản lượng khai thác đạt 55,4%, sản lượng nuôi trồng đạt 42,8% (tôm nước lợ đạt 29,5%, cá tra đạt 47,8%) Theo số liệu Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất thủy sản đến ngày 15/6/2017 đạt 3,18 tỷ USD Ước tháng, kim ngạch xuất đạt 3,6 tỷ USD, tăng 14,4% so với kỳ 2016, đạt 50,7% kế hoạch năm Theo số liệu Tổng cục Thống kê, ước giá trị sản xuất thủy sản quý II/2017 đạt 91.896.5 tỷ đồng, tăng 5,17% so với kỳ năm 2016, ni trồng thủy sản ước đạt 50 nghìn tỷ, tăng 5,4%, khai thác đạt gần 42 nghìn tỷ, tăng 4,9% Mục tiêu Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 xác định rõ, “Ngành thủy sản cơng nghiệp hóa, đại hóa tiếp tục phát triển tồn diện theo hướng bền vững, thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, có cấu tổ chức sản xuất hợp lý, có suất, chất lượng, hiệu quả, có thương hiệu uy tín, có khả cạnh tranh cao” Giải đầu cho sản phẩm thủy sản mang yếu tố định đến ... CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING – MIX VÀ ỨNG DỤNG MARKETING - MIX TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THỦY SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Marketing – mix ứng dụng marketing – mix hoạt động kinh doanh doanh nghiệp. .. thể - Hệ thống hoá sở lý luận marketing - mix ứng dụng marketing - mix hoạt động kinh doanh thủy sản - Phân tích, đánh giá thực trạng ứng dụng marketing - mix hoạt động kinh doanh Xí nghiệp Thủy. .. 1.1.2 Ứng dụng marketing – mix 11 1.2 Ứng dụng marketing – mix doanh nghiệp kinh doanh thủy sản 13 1.2.1 Thủy sản thị trường kinh doanh thủy sản .13 1.2.2 Ứng dụng marketing – mix kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp ứng dụng marketing mix trong hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc.,