0

Ma Trận Kiểm Tra Lần 2 ( Unit 4,5,6) Học Kỳ I: Thời Gian 45 Phút

4 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 11:04

Ma trận kiểm tra lần 2 ( Unit 4,5,6) học kỳ I Thời gian 45 phút Ma trận kiểm tra lần 2 ( Unit 4,5,6) học kỳ I Thời gian 45 phút Môn Tiếng Anh 6 Năm Học 2013 2014 Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Cấp[.] Ma trận kiểm tra lần ( Unit 4,5,6) học kỳ I: Thời gian 45 phút Môn Tiếng Anh 6: Năm Học 2013- 2014 Nhận biết Vocabs - Học sinh nhận biết loại danh từ đồ dùng học tập, nghề nghiệp, đồ dùng gia đình, thành viên gia đình.(số ít, số nhiều) - Học sinh nhận biết số đếm - Học sinh hiểu động từ “to be” - HS nhận biết đại từ nhân xưng, từ để hỏi La Focus - Hs hiểu tượng ngữ pháp: + “to be”; Wh - questions; Greetings; + Đại từ định; Danh từ số ít,số nhiều + Câu mệnh lệnh Reading TN TL Vận dụng Thông hiểu Cấp độ thấp Cấp độ cao TN TL TN TL TN TL 1,0 22 5,5 10 - Học sinh đọc hiểu đoạn văn,làm dạng tập T/F điền từ cịn thiếu để hồn thành câu.( theo chủ đề từ Unit 1-Unit 3) Writing - - Hs làm tập xếp từ tạo thành câu hoàn chỉnh hoặc, sử dụng tượng ngữ pháp: + “to be”; Wh - questions; + Đại từ định; Danh từ số ít,số nhiều Tổng Tổng 2,5 1,0 16 12 4 40 10 ĐỀ KIỂM TRA LẦN : TIẾNG ANH TRƯỜNG THCS MƯỜNG NHÀ NĂM HỌC 2013-2014 Tiết: 37 Họ tên: Lớp: MÃ ĐỀ: ĐIỂM: A PHẦN TRẮC NGHIỆM I Tìm từ khơng nhóm với từ cịn lại: (1điểm) A get B wash C are D A teacher B between C behind D next to A between B Geography C literature D History A Bakery B Stadium C hospital D opposite II Chọn A,B,C D để hoàn thành câu sau (2,5điểm) I _ up at six every morning A get B wash C watch D have The restaurant is the bakery and the drugstore A next to B opposite C between D behind does he work? – He works in a factory A What B where C which D who _ we have history? – We have it on Tuesday A When B what C how D who There _ a park near my house A are B am C is D be Do you play sports? – Yes, I _ A watch B listen C go D She her homework A does B watch C listen D read What time does Ba to school? – at six o’clock A go B goes C.wash D have What those? – They are trees A is B am C are D be 10 Does Lan have math on Saturday? – No, she _ A.does B don’t C D doesn’t III Tìm lỗi sai khoanh tròn lỗi sai câu sau: (1,5điểm) 1.My house is between a hotel A B C D What does we have on Friday? – We have math A B C D Do you play sports? – Yes, I don’t A B C D She her homework everyday A B C D The movie theater are between the bakery and the drugstore A B C D 6.Who we have math? – We have it on Monday A B C D IV Cho dạng động từ ngoặc ( 1,5điểm) Nam (get) up at six o’clock (be) your school big? What time (do) you have breakfast? – at seven Where (do) she work? – She works in a hospital Behind the house, There _(be) flowers Minh (live) in the country V Đọc đoạn văn sau chọn câu trả lời T/F (1,25điểm) The photocopy store is next to the bakery The movie theater is between the bakery and the drug store The restaurant is opposite the drugstore The police station is next to the restaurant The children are in the bookstore T F The restaurant is opposite the drugstore … … The police station is next to the book store … … The movie theater is between the bakery and the drug store … … The photocopy is opposite the bakery … … The children are in the book store B PHẦN TỰ LUẬN VI Hãy điền từ thích hợp để hồn thành đoạn văn sau (1,25điểm) Hi, My name(1) _ Lan I am(2) _ student I live(3) Muong Nha There(4) flowers near my house My house is(5) _ a park and a hotel VII Hãy xếp từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.(1điểm) I/at six/get up - ……… Is/there/a river near my house - ………………………………………… Where/he work/does? - ……………………….………………………… play/sports/do you? - …………………………………………………… ………………… The end ………………… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LẦN : TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014 Tiết: 37 A PHẦN TRẮC NGHIỆM I Tìm từ khơng nhóm với từ lại: (1điểm) C A A 4.D II Chọn A,B,C D để hoàn thành câu sau (2,5điểm) A C B 4.A C D 7.A 8.A 9.C 10.D III Tìm lỗi sai khoanh trịn lỗi sai câu sau: (1,5điểm) C A D 4.B 5.B 6.A IV Cho dạng động từ ngoặc ( 1,5điểm) 1.get is 3.do does are lives V Đọc đoạn văn sau chọn câu trả lời T/F (1,25điểm) 1.T 2.F 3.T 4.F 5.T B PHẦN TỰ LUẬN VI Hãy điền từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn sau (1,25điểm) is a in 4.are between VII Hãy xếp từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.(1điểm) I get up at six There is a river near my house Where does he work? Do you play sports? ... ………………… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LẦN : TIẾNG ANH NĂM HỌC 20 13 -20 14 Tiết: 37 A PHẦN TRẮC NGHIỆM I Tìm từ khơng nhóm với từ l? ?i: (1 điểm) C A A 4.D II Chọn A,B,C D để hoàn thành câu sau (2 , 5điểm) A C B 4.A... thích hợp để hồn thành đoạn văn sau (1 ,25 điểm) Hi, My name(1) _ Lan I am (2 ) _ student I live(3) Muong Nha There(4) flowers near my house My house is(5) _ a park and a hotel VII Hãy...ĐỀ KIỂM TRA LẦN : TIẾNG ANH TRƯỜNG THCS MƯỜNG NHÀ NĂM HỌC 20 13 -20 14 Tiết: 37 Họ tên: Lớp: MÃ ĐỀ: ĐIỂM: A PHẦN TRẮC NGHIỆM I Tìm từ khơng nhóm với từ cịn l? ?i: (1 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma Trận Kiểm Tra Lần 2 ( Unit 4,5,6) Học Kỳ I: Thời Gian 45 Phút,