0

Bài Tập Cuối Tuần 25

3 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 03:59

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 25 BÀI TẬP CUỐI TUẦN 34 MÔN TIẾNG VIỆT Câu 1 Những từ nào đồng nghĩa với từ quyền lực? a quyền công dân d quyền bính b quyền hạn e quyền thế c quyền hành g quyền lợi Câu 2 Những từ n[.] BÀI TẬP CUỐI TUẦN 34 MÔN : TIẾNG VIỆT Câu 1: Những từ đồng nghĩa với từ quyền lực? a quyền công dân b quyền hạn c quyền hành d quyền bính e quyền g quyền lợi Câu 2: Những từ đồng nghĩa với từ bổn phận? a nhiệm vụ b chức vụ c phận d chức phận e trách nhiệm g số phận h.Nghĩa vụ i thân phận Câu : Điền dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp đoạn trích nêu tác dụng dấu ngoặc kép a, Cuối cùng, Chim Gõ Kiến đến nhà Gà Bảo Gà Choai tìm mặt trời Gà Choai nói: Đến mai bác Bảo Gà Mái, Gà Mái đẻ trứng xong kêu lên: Mệt! Mệt lắm, mệt lắm! b, Đầu năm học, Bắc bố đưa đến trường Bố cậu nói với thầy giáo: Xin thầy kiên nhẫn, tơi tối Từ đó, có người gọi Bắc Tối Bắc không giận mà trả lời việc làm Câu : Viết đoạn văn khoảng đến dịng nói số hoạt động trẻ em địa phương em , có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu liệt kê
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Tập Cuối Tuần 25,