0

Liªn ®Oµn L® Tam N«Ng Céng Hµo X• Héi Chñ Nghüa Viöt Nam

5 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 03:09

Liªn ®oµn l® tam n«ng céng hµo x• héi chñ nghÜa viÖt nam Phßng GD&§T mai s¬n céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam trêng Th nµ bã §éc lËp – Tù do –H¹nh phóc  Nµ Bã , Ngµy 25 th¸ng 05 n¨m 2009 B¸o c[.] Phòng GD&ĐT mai sơn nam trờng Th nà bó cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt Độc lập Tự –H¹nh -  - Nà Bó , Ngày 25 tháng 05 năm 2009 Báo cáo sơ kết thực phong trào thi ®ua “ x©y dùng trêng häc th©n thiƯn, häc sinh tích cực Năm học: 2008 - 2009 I đặc điểm tình hình: Thuận lợi kết đạt đợc: - Những năm gần giáo dục thực đợc quan tâm mặt Đảng nhà nớc đầu t ngày toàn diện, đặc biệt së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ cho trêng häc -NhËn thức nhân dân giáo dục môi trờng giáo dục đà có nhiều tiến - Nhận thức giáo viên, học sinh yêu cầu giáo dục ngày đầy đủ rõ ràng, từ trách nhiệm đợc nâng cao - Ngay từ đầu năm học nhà trờng đà triển khai quán triệt chủ đề năm häc 2008 – 2009 chao tÊt c¶ CB, GV, CNV trờng Qua họp Hội đồng giao ban tuần, BGH thờng xuyên nhắc nhở GV HS quan tâm thực tốt nội dung, yêu cầu phong trào thi đua xây dựng trờng häc th©n thiƯn, häc sinh tÝch cùc Cơ thĨ mèi quan hệ gia đình nhà trờng đợc chặt trẽ hơn, thầy cô giáo HS trù dập, xúc phạm thân thể học sinh, đồng thời em phát huy nét đẹp truyền thống cđa nhµ trêng lµ häc sinh lƠ phÐp, hiỊn hoµ, biết kính trọng ngời lớn tuổi thầy cô giáo khó khăn: - Địa phơng nghèo, đầu t vào nhà trờng hạn chế, việc quy hoạch tổng thể nhà trờng thiếu quan tâm đầu t sở hạ tầng trờng lớp học - Sự ủng hộ nguồn lực hầu nh - Đội ngũ giáo viên trờng cần đầu t vào công tác chuyên môn, nên thời gian dành cho hoạt động khác hạn chế Là năm học tiếp tục thực nghị đại hội Đảng cấp đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X Là năm học thực thị Đảng Học tập làm theo gơng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” lång ghÐp cuéc vËn ®éng Hai không với nội dung: Nói không với tiêu cục thi cử bệnh thành tích giáo dục; Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo không để học sinh ngồi nhầm lớp Là năm học có thị số: 40/2008/CT-BGD & ĐT ngày 22/07/2008 Bộ trởng Bộ GD & ĐT việc phát động phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực nhà trờng phổ thông năm học 2008-2009 giai đoạn 2008-2013 văn phòng GD & ĐT kế hoạch triển khai phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực trờng phổ thông năm học 2008-2009 giai đoạn 2008-2013 Có đạo sâu sát, chặt chẽ Phòng giáo dục đào tạo huyện Mai Sơn trực tiếp Đảng uỷ - HĐND - UBND xà Nà Bó Chi nhà trờng gồm 11 Đảng viên chiếm 45,8 %, hạt nhân lÃnh đạo toàn diện nhà trờng có hiệu Đội ngũ cán giáo viên đủ số lợng, đảm bảo cấu môn, có: 24/24 GV = 100 % đạt chuẩn, 11/24 đạt trªn chuÈn = 45,8% Trêng häc tËp trung ë ba khu: Trung Tâm, Thành Công, Phiêng Hịnh nên khó khăn cho công tác đạo CSVC cha ổn định, cha đủ phòng học phải học ca Hoạt động BCH hội phụ huynh bớc đầu có nề nếp hiệu qủa Địa d xà hội rộng có khó khăn việc đạo hoạt động dạy học nh công tác quản lý học sinh Điều kiện kinh tế - xà hội địa phơng gặp nhiều khó khăn nên có ảnh hởng đến công tác giáo dục Một số gia đình cha ý đến công tác giáo dục, cha quan tâm đến học tập em II kết thực phong trào thi đua năm học 2009-2010: Tình hình triển khai: - Việc tổ chức thảo luận Chỉ thị Bộ trởng, kế hoạch triển khai Ngành.Tổ chức tuyên truyền đến cấp uỷ Đảng Thông qua việc báo cáo phong trào Xây dựng trêng häc th©n thiƯn, häc sinh tÝch cùc” theo chØ thị Bộ trởng Nhà trờng đà lồng ghép việc tuyên truyền đến Đảng uỷ Từ tranh thủ ủng hộ từ việc đạo Đảng đến quyền chi trờng bạn, đoàn thể tuyên truyền họp Đảng uỷ mở rộng, để bí th chi trởng khu làm giúp công tác tuyên truyền đến tâng lớp nhân dân Ngay từ nhận đợc kế hoạch, Nhà trờng đà tiến hành thành lập Ban đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, cán bộ, giáo viên Phát động thi đua, tổ chức tuyên truyền để cấp uỷ Đảng, quyền, tổ chức trị, xà hội, Đoàn niên, Đội thiếu niên, cán bộ, giáo viên ,học sinh, phụ huynh học sinh tham gia,tỉ chøc ký cam kÕt thùc hiƯn * Kết quả: 100% GV học sinh tham gia ký cam kết thực nghiêm Tham mu với cấp uỷ Đảng, quyền địa phơng xây dựng môi trờng giáo dục lành mạnh, an toàn cho học sinh, đảm bảo CSVC cho nhà trờng Dạy học cho hiệu - Đánh giá kết việc đổi phơng pháp giảng dạy cho giáo viên Thầy cô giáo tích cực đổi phơng pháp giảng dạy, nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo ý thức vơn lên rèn luyện khả tự học học sinh *Kết quả: 100% giáo viên đà tích cực áp dụng đổi phơng pháp giảng dạy, đánh giá học sinh Tích cực tự tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu tham khảo bổ xung vào kế hoạch dạy, tích cực sử dụng hiệu đồ dùng, trang thiết bị dạy học; tình trạng dạy chay, học chay sảy Những chuyển biến cđa häc sinh viƯc tÝch cùc häc tËp rÌn luyện Học sinh đợc khuyến khích đề xuất sáng kiến thầy giáo cô giáo thực giải pháp để việc dạy học đạt hiệu ngày cao * Kết quả: Qua việc áp dụng phơng pháp dạy học tích cực, học sinh đợc cung cấp phơng pháp tự học, tự nghiên cứu, tự đánh giá, hợp tác nhóm từ em say mê với việc học, kết ngày đợc nâng cao Đa trò chơi dân gian vào nhà trờng: - Những thuận lợi, khó khăn: + Thuận lợi: Nà Bó xà nhiều khó khăn kinh tế, xâm nhập trò chơi đại hạn chế, hầu hết trẻ em Nà Bó thờng sử dụng phổ biến trò chơi dân gian truyền thống Những trò chơi dân gian không tốn kinh tế, dễ tổ chức vui chơi lại vui vẻ bổ ích, đáp ứng đợc nhu cầu giải trí lành mạnh cho em Hiện nhà trờng đà thờng xuyên khuyến khích em chơi trò chơi dân gian đà đa số trò chơi dân gian vào trờng học nh: Chơi ô ăn quan, chơi chuyền, nhảy dây, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, kéo co, trồng nụ trông hoa, - Từ năm học 2009 2010 năm tiếp theo: Đa môn hát điệu dân ca Thái vào buổi sinh hoạt văn nghệ tập thể + Khó khăn: - Do thiếu thời gian, kinh phí, ngời, nên việc tổ chức trò chơi dân gian cho em cha đợc thờng xuyên có hạn chế định - Rất đợc GV HS yêu thích nhng thiếu nghệ nhân, thiếu ngời hớng dẫn Hỗ trợ chăm sóc di tích lịch sử, văn hoá (DTLSVH) - Những thuận lợi, khó khăn việc hỗ trợ, chăm sóc, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá - Năm học 2008 2009 cha thực đợc nà Bó vùng đất cha có bề dày lịch sử, văn hoá Công trình vệ sinh, nớc trờng học Công trình vệ sinh: - Số công trình vệ sinh tự hoại +Giáo viên chiếc, VS nam VS nữ + Häc sinh chiÕc, ®ã VS nam VS nữ - Số công trình vệ sinh khác: + Giáo viên 02 chiếc, VS nam 01 VS n÷ 01 + Häc sinh 02 chiÕc, ®ã VS nam 01 VS n÷ 01 - HƯ thèng công trình vệ sinh đợc sử dụng thờng xuyên (đảm bảo hợp vệ sinh, tiện sử dụng) 04 - Số công trình vệ sinh xây dựng năm học 2008-2009 + Giáo viên 02 chiếc, VS nam 01 VS n÷ 01 + Häc sinh 02 chiÕc, VS nam 01 VS nữ 01 6.2.Hệ thống níc s¹ch: - Cã hƯ thèng níc s¹ch, ngn níc: nớc giếng - Hệ thống nớc đủ dùng cung cấp thờng xuyên cho GV ,HS Phong trào trồng xanh năm học 2008-2009: - Toàn trờng đà trồng đợc 400 bạch đàn trồng chăm sóc 25 cảnh khuôn viên nhà trờng - Số đà trồng 427 đó: Cây cảnh 15 cây, bóng mát 12 cây, lấy gỗ 400 - Nơi trồng: quanh bờ rào trờng, cổng trờng sân trờng - Làm bồn hoa: Đà trồng chăm sóc có bồn hoa xanh tơi tạo cảnh đẹp cho khuôn viên nhà trờng Kết tự kiểm tra, đánh giá Kết tự kiểm tra, đánh giá công nhận trờng tham gia phong trào thi đua năm học 2008-2009: Tống số điểm - đạt: Loại III phơng hớng tiếp tục thực phong trào thi đua năm học 2009-2010: *Các nội dung trọng tâm: -Tiếp tục đầu t xây phòng chức năng, phòng học môn Tiếp tục đầu t mua sắm sửa chữa trang thiết bị phục vụ cho dạy học hoạt động tập thể -Hoàn thiện bồn hoa, cảnh, mua sắm số cảnh -Tiếp tục phát huy cách có hiệu phơng pháp dạy học tích cực -Tăng cờng việc áp dụng trò chơi dân gian vào nhà trờng cách thờng xuyên -Đơn vị có đăng ký kiểm tra công nhận xếp loại thực phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện , học sinh tích cực -Năm học 2008 2009 năm triển khai phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện, häc sinh tÝch cùc” nªn viƯc triĨn khai thùc hiƯn phong trào nhiều khó khăn bỡ ngỡ -Bớc sang năm học 2009 2010 năm nhµ trêng sÏ thùc hiƯn tèt phong trµo nµy cụ thể trờng thực kịp thời đầy đủ văn hớng dẫn, đạo nghành cấp IV kiến nghị ,đề xuất: Đề nghị dự án kiên cố hoá trờng lớp học sớm triển khai xây dựng để nhà trờng có đủ lớp học cho HS đợc học ca khu trung tâm Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT: - Lu trờng Hiệu trởng Phạm Văn Khanh ... tự hoại +Giáo viên chiếc, VS nam VS nữ + Học sinh chiếc, VS nam VS nữ - Số công trình vệ sinh khác: + Giáo viên 02 chiếc, VS nam 01 VS n÷ 01 + Häc sinh 02 chiếc, VS nam 01 VS nữ 01 - Hệ thống công... Số công trình vệ sinh xây dựng năm học 2008-2009 + Giáo viên 02 chiếc, ®ã VS nam 01 VS n÷ 01 + Häc sinh 02 chiếc, VS nam 01 VS nữ 01 6.2.HƯ thèng níc s¹ch: - Cã hƯ thèng níc s¹ch, nguồn nớc: nớc... rộng có khó khăn việc đạo hoạt động dạy học nh công tác quản lý häc sinh §iỊu kiƯn kinh tÕ - x· héi địa phơng gặp nhiều khó khăn nên có ảnh hởng đến công tác giáo dục Một số gia đình cha ý đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Liªn ®Oµn L® Tam N«Ng Céng Hµo X• Héi Chñ Nghüa Viöt Nam,