0

Kõ Ho¹Ch Ph¸t Trión Tr­êng Tióu Häc ®¹T Møc Chêt L­îng Tèi Thióu

23 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 03:08

KÕ ho¹ch ph¸t triÓn tr­êng tiÓu häc ®¹t møc chÊt l­îng tèi thiÓu Phßng gd&®t Mai S¬n Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam Trêng tiÓu häc Nµ Bã §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè 01/KH§MCLTT KÕ ho¹ch ph¸t triÓn t[.] Phòng gd&đt Mai Sơn Trờng tiểu học Nà Bó -Số: 01/KHĐMCLTT Cộng hoà x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam §éc lËp - Tù - Hạnh phúc Ngày 10 tháng năm 2008 Kế hoạch phát triển trờng học đạt mức chất lợng tối thiểu Năm học : 2008-2009 Phần A Bối cảnh nhà trờng - Ngày tháng năm thành lập: - Trờng tiểu học :Nà Bó đợc thành lập ngày 20 tháng năm 1978 - Kể từ năm 1988 (năm thành lập trờng đến nay) trờng luôn cố gắng phong trào giáo dục 2- Năm học 2007 - 2008 nhà trờng đăng ký xây dựng trờng tiểu học đạt mức chất lợng tối thiểu: - Để đảm bảo yêu cầu trờng tiểu học đạt mc chất lợng tèi thiĨu vỊ sè líp, sè häc sinh theo quy định *Về công tác phổ cập giáo dục tiểu học : Năm 1997 nhà trờng địa phơng đợc công nhận hoàn thành phổ câp giáo dục tiểu học đến năm 2002 Năm học 2008 - 2009 xà tách hành giới nên đến tháng 10 năm 2008 đợc công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi Khu vực nhà trờng tun sinh gåm 10 tiĨu khu b¶n ; 3/ Tình hình địa phơng - Xà Nà Bó x· thc vïng I cđa hun Mai S¬n víi tỉng diện tích tự nhiên toàn xà 6.382,13ha Dõn s 1.356 hộ 6.877 nhân Gồm dân tộc anh em sinh sống Dân tộc Kinh 317 hộ, 1.228 khẩu; Dân tộc Thái 567, hộ 3.070 khẩu; Dân tộc H'Mông 390 hộ, 2.210 khẩu; Dân tộc Khơ Mú 82 h, 396 khu Xà đợc chia 18 bản, tiểu khu với địa hình phức tạp, xa nhau, xa trung tâm xà đờng giao thông bớc đầu ®¶m b¶o Vị trí địa giới hành chính: Phía bắc giáp xã Tà Hộc, Chiềng Chăn, Phía nam giáp Xã Cị Nịi huyện Mai Sơn, Xã Chiềng Đơng Huyện n Châu Phía đơng giáp xã Tà Hộc huyện Mai Sơn xã Mường Khoa Huyện Bắc Yên; Phía tây giáp xã Mường Bon, Thị trấn Hát Lót NỊn kinh tÕ chủ yếu xà nhà năm qua buôn bán phát triển lúa, ngô, đậu, sắn, ăn số lơng thực khác Ngoài xà chăn nuôi gia súc, gia cầm Cùng với phát triển kinh tế, xà hội nên năm qua, đời sống nhân dân đà nâng lên rõ rệt, nghiệp giáo dục xà đợc quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ quy mô lẫn chất lợng cÊp häc (MÇm non - TiĨu häc - THCS) Huy động đợc trẻ em độ tuổi đến trờng, đến lớp đạt tỷ lệ cao, kết thi chuyển cấp đạt từ 99 - 100% Thuận lợi - khó khăn: a Thuận lợi: Đợc quan tâm, đạo sát cấp, ngành BCĐ phổ cập Huyện nhà, với quyền địa phơng nên năm qua công tác xà hội hóa giáo dục bớc đợc nâng lên, dân trí nhân dân đợc thay đổi rõ rệt, công tác phát triển giáo dục phổ cập giáo dục tiểu học đợc cấp ngành quan tâm chó träng nhiỊu h¬n - C¬ së vËt chÊt t¬ng đối đảm bảo phục vụ cho công tác dạy học - Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 100% có tâm huyết, say sa với nghề nghiệp, nhiệt tình với công tác giáo dục, tay nghề cao, công tác dân vận tốt - Ban đạo PCGD xà đợc Đảng ủy, HĐND, UBND quyền đoàn thể xà quan tâm, đạo sát sao, thờng xuyên hoạt động có nề nếp chất lợng cao b Khó khăn: - Xà Nà Bó địa bàn rộng, địa hình, địa lý khó khăn, phức tạp Nhân dân sống dải rác, số hộ nghèo 47 hộ - Còn số hộ gia đình phụ huynh cha thực quan tâm đến việc học tập em mình, cha biết kết hợp môi trờng giáo dục ( Nhà trờng - Gia đình - Xà hội) để giáo dục dạy dỗ em mình, hay cho nghỉ học bỏ học vào mùa làm nơng, làm rẫy - CSVC thiếu thốn, cha đáp ứng đợc đầy đủ nhu cầu cho công tác giáo dục theo chơng trình tiểu học mới, nhiều phòng học tạm, số phòng xây cấp đà xuống cấp nghiêm trọng Nhất trờng Tiểu học Nà Bó Vẫn bàn ghế cha quy cách, phù hợp với học sinh, trang thiết bị cha đáp ứng đầy đủ để phục vụ cho công tác dạy - học đặc biệt số thiết bị phục vụ cho líp míi thay s¸ch … A1/ Danh mơc c¸c ®iĨm trêng hiƯn cã ; Khu chÝnh : ( Tiểu khu - xà Nà Bó ) Điểm lẻ Thành Công ( Tiểu khu 7- Thành Công - xà Nà Bó ) Điểm lẻ Phiêng Hịnh ( Bản Phiêng Hịnh - xà Nà Bó ) - Trờng THCSNà Bó có trờng THCS đóng Tiểu khu xà Nà Bó gần điểm trờng trung tâm, trờng chung cho toàn xà A2/ Bản đồ trờng häc ( Cã phơ lơc kÌm theo) A3 S¬ đồ nhập học từ năm 2000 đến Phần B Các mục tiêu phát triển trung hạn (2006 -2010) B1/ Miêu tả mục tiêu dựa sở kế hoạch, thị, hớng dẫn từ cấp : -Trong trình xây dựng phát triển mục tiêu giáo dục giai đoạn 2006 2010 nhà trờng đà lấy Chỉ thị, kế hoạch, hớng dẫn Đảng cấp, định hớng dẫn ngành làm sở để xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nhà trờng Gồm : - Nghị đại hội X Đảng công tác giáo dục đào tạo thời kì - Nghị WT khóa VIII Đảng nâng cao chất lợng hiệu quản lý giáo dục thực chiến lợc phát triển giáo dục đào tạo coi Giáo dục quốc sách hàng đầu - Nghị 40-41/2000 QH Khóa X công tác phát triển giáo dục - Chỉ thị số 06/CT TW Bộ trị vận động Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh - ChØ thÞ sè: 33/2006/CT – TT cđa Thđ tíng Chính phủ chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục - Luật giáo dục 2005 nhiệm vụ đề giai đoạn chiến lợc phát triển giáo dục giai đoạn 2001-2010 - Nghị Đảng tỉnh Sơn La lần thứ XII, - Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2006 2010 nhà trờng B2/ Tầm nhìn mục tiêu trung hạn cho nhà trờng mục tiêu năm 1/ Giữ vững thành phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi 2/ Tu bổ, bảo quản sở vật chất, trang thiết bị ĐDDH xây dựng nhà hiệu bộ, nhà tập, công trình vệ sinh, hệ thống nớc sạch, tôn tạo khuôn viên cảnh quan s phạm 3/ Thực tốt quy chế chuyên môn nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, quan tâm đến chất lợng mũi nhọn, trọng nâng cao chất lợng đại trà, chống nhầm lớp 4/ Đổi công tác quản lý giáo dục, làm tốt công tác quy hoạh bồi dỡng đội ngũ giáo viên Trong tập trung vào việc nâng chuẩn, chuẩn bồi dỡng lực s phạm thực tiễn giảng dạy nhằm nâng cao chất lợng giáo dục 5/ Đổi tăng cờng công tác kiểm tra nội trờng học Đánh giá xếp loại cán giáo viên nghiêm túc theo chuẩn nghề nghiệp, sở làm tốt công tác thi ®ua khen thëng 6/ Thùc hiƯn tèt cc vËn ®éng kh«ng víi néi dung : “Nãi kh«ng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục ; Không vi phạm đạo đức nhà giáo ; Không để học sinh ngồi nhầm líp ” 7/ Thùc hiƯn tèt cc vËn ®éng: “ Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh 8/ Thực tốt công tác xà hội hóa giáo dục Phối hợp hài hòa, chặt chẻ hoạt động tổ chức đoàn thể nhà trờng C3 Tự đánh giá tiến độ thực mức chất lợng tối thiểu năm Bảng đánh giá tiến ®é thùc hiƯn MCLTT TT Néi dung Cã ®iĨm trờng: Điểm chính: Phúc Long điểm lẻ: Hơng Tiến 1.Tổ chức quản lý Hiệu trởng hiệu phó đà qua bồi dỡng đợc đào tạo nghiệp vụ quản lý trờng học, nắm đợc nội dung công tác quản lý Nhà nớc Giáo dục Đào tạo, mục tiêu kế hoạch Giáo dục tiểu học, nắm nội dung chơng trình kế hoạch môn học Chỉ có định 48: Hiệu trởng hiệu phó 1a có trình độ đào tạo tối thiểu 12+2 Hiệu trởng hiệu phó đợc cán giáo viên trờng Chỉ số kiểm kê MCLTT Số hiệu trởng/ Hiệu phó đà đợc tập huấn quản lý trờng học (5 ngày trở lên) Số Hiệu trởng/hiệu phó có trình độ dới 12+2 ( dới 9+3) Trờng có KHPT trờng học 2007 2008 Mục tiêu (Đạt, K đạt) 1HT/ 2HP Đạt mục tiêu đề Không có Đạt yêu cầu Có Đạt yêu cán bộ, nhân dân địa trình lên phòng phơng tín nhiệm chuyên giáo dục đào cầu môn nghiệp vụ tạo thời hạn Hiệu trởng hiệu phó phải Số điểm lẻ đợc đảm bảo chất lợng giảng hiệu trởng/ hiệu 1điểm Đạt dạy, dịch vụ nguồn phó đến làm ( Hơng yêu lực điểm lẻ tơng việc (từ lần trở Tiến ) cầu đuơng nh điểm lên năm) Đội ngũ giáo viên Tất giáo viên phải đạt trình độ đào tạo tối thiểu Cha 9+3 đợc đào tạo Số giáo viên dới đạt để dạy trẻ em có hoàn cảnh chuẩn 9+3 yêu đa dạng, bao gồm trẻ cầu khuyết tật Cha 4a Chỉ có Quyết định đạt Số giáo viên dới số 48: Giáo viên đạt trình yêu chuẩn 12+2 độ THSP 12+2 cầu 100% Tất giáo viên trờng điểm trờng phải đợc đào tạo chuyên môn Số giáo viên (ở ngày/năm quản ký lớp học tất điểm Đạt nội dung s phạm ( làm trờng) đợc tập 14 yêu giáo cụ, dạy lớp ghép, bồi dỡng huấn ngày trở cầu học sinh yếu kém, tăng cờng lên năm tiếng việt, giáo dục hòa nhập học trớc mối quan hệ giữ nhà trờng cộng đồng ) Số giáo viên đợc tập huấn Đạt 5a ngày trở lên ®iĨm trêng C¬ së vËt chÊt – Trang thiÕt bị trờng học Phòng học tất điểm tr- Số phòng học 3/12 Khôn ờng đợc xây dựng kiên ( tất gĐạt cố ( tờng, sàn mái ) có điểm ) có đủ ánh sáng tự nhiên Các điều kiện tốt điểm trờng phòng học phải đảm bảo học sinh khuyết tật đến học đợc Trờng, điểm trờng phải đặt nơi yên tĩnh, cao ráo, thoáng mát, thuận tiện cho tất học sinh học; nhà hàng quán khuôn viên trờng; có giếng nguồn nớc khác nhà vệ sinh ( không phòng học không cần chữa lớn ) phải tạm, mợn sửa - Số điểm trờng có nớc Không có Cha đạt - Số điểm trờng có nớc uống Không có Cha đạt Số điểm trờng có nhà vệ sinh K hông Có Cha Đạt Số điểm trờng Không Chỉ có QĐ 48: Các trcó nhà vệ sinh Có ờng điểm trờng phải có 7a cho giáo viên khu vệ sinh riêng dành cho Số điểm trờng thầy trò sân chơi có sân chơi Số phòng học có bảng tốt đạt 12/12 Tất phòng học trờng chuẩn điểm trờng Số phòng học đợc trang bị đủ bảng đen, có bàn ghế giáo 10/12 tốt đạt bàn ghế cho giáo viên, đủ viên bàn ghế cho giáo viên, đủ chuẩn bàn ghế cho häc sinh vµ cã Sè bµn ghÕ häc 140 hộp đựng, tủ có khóa để sinh tốt đạt /12 chứa tài liệu giảng dạy chuẩn phòng học tập Phòng học có tủ / hộp đựng 10/12 sách tốt Trờng điểm trờng Số lớp có SGK phải có sách, tài liệu tài liệu tham 10/12 tham khảo phù hợp với khảo khối lớp Mỗi giáo viên trờng Số giáo viên có 16/16 điểm trờng có đồ đồ dùng văn 10 dùng văn phòng phẩm cần phòng phẩm thiết nh: Thớc, kéo, phấn , cần thiết đủ giấy cho năm học Khôn gĐạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 11 12 13 14 Mỗi giáo trờng điểm có Số giáo viên có SGK để giảng dạy sách 16/16 theo yêu cầu khôi giáo khoa đủ lớp mà giáo viên dạy môn Số giáo viên có tài liệu HD 16/16 giảng dạy đủ môn Tất học sinh trờng Số học sinh có điểm trờng có SGK Toán 281 sách giáo khoa Toán Tiếng việt Tiếng việt Tất học sinh trờng vá điểm trêng cã ®đ ®å Sè häc sinh cã 281/28 dïng häc tËp tèi thiĨu nh vë vë vµ bót bút chì Mỗi học sinh dân tộc theo Số học sinh học trờng điểm tr- DTTS có tài liệu Không ờng đợc cung cấp tài tăng cờng tiếng có liệu tăng cờng Tiếng việt việt Đạt Đạt Đạt yêu cầu Đạt Cha đạt yêu cầu Xà hội hóa giáo dục Các trờng ®iĨm trêng 15 ®Ịu cã Ban ®¹i diƯn cha mĐ học sinh Ban đại diện CMHS trờng điểm trờng hoạt động đều, có hiệu 16 việc kết hợp với nhà trờng để giáo dục học sinh Trờng tổ chức hoạt động tuyên truyền dới nhiều hình thức để tăng thêm hiểu biết cộng đồng mục tiêu giáo dục tiểu 17 học, nội dung, phơng pháp cách đánh giá học sinh tiểu học, tạo điều kiện Số điểm trờng có Ban đại diện CMHS Bình quân số họp năm Sè ®iĨm trêng cã tõ cc häp cđa Ban đại diện CMHS/ năm trở lên Số điểm trờng đợc Hiệu trởng báo cáo có hỗ trợ tích cực cha mẹ học sinh Đạt yêu cầu Đạt Đạt Đạt cho cộng đồng tham gia thực mục tiêu giáo dục tiểu học Hoạt động kết giáo viên Điểm trung bình 1= dạy Dạy học theo trình chung Toán Tiếng 18 nớc việt 3= dạy đủ môn chơng trình Đảm bảo thực nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học Điểm trờng lu 19 chống mù chữ địa phgiữ hồ sơ theo ơng, xây dựng kế hoạch dõi sỉ số học nhập học độ tuổi, sinh không để sảy tợng lu ban bỏ học Đạt yêu cầu Điểm chính: Đạt yêu cầu II số kÕt qu¶ Tû lƯ nhËp häc tinh (HS – 10)/DS(6 – 10) Tû lÖ nhËp häc tinh (HS n÷ – 10)/DS n÷(6 n÷ – 10) Tû lÖ nhËp häc tinh (HSdtts – 10)/DSdtts(6 DT – 10) ThiÓu sè 214/2 81 105/1 08 120/1 24 III số khác Số điểm trờng dạy đủ khối lớp Số điểm trờng không dạy đủ khối lớp không gần điểm trờng dạy ®đ khèi líp Sè Tû Tû Tû häc sinh lƯ häc bi/tn lƯ häc 6-9 buổi/tuần lệ học 10 buổi/tuần Trờng đạt MCLTT Lấy tõ b¸o c¸o DFA LÊy tõ b¸o c¸o DFA Tû lệ học buổi/tuần Tự đánh giá 281/281 100 % Cha Đạt C4 Đánh giá sâu tình hình thực năm học trớc Năm học 2007-2008 nhờ có đạo sát cấp, ngành, quan tâm giúp đỡ lÃnh đạo địa phơng, lÃnh đạo phòng giáo dục với nỗ lực lực cố gắng lÃnh đạo tập thể cán giáo viên nhà trờng Trờng tiểu học Nà Bó đà dành đợc thành tựu sau đây: * Những thành tựu - Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trờng phù hợp tình hình thực tế - Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, tham gia bồi dỡng nghiệp vụ quản lý trờng học hiệu trởng hiệu phó - Tập chung nâng cao chất lợng học sinh toàn diện Chất lợng đại trà đạt 97% đó: Khá giỏi đạt: 39 % - Thành lập Ban ®¹i diƯn cha mĐ häc sinh, lËp kÕ ho¹ch ho¹t động rõ ràng sát với thực tế giúp ban đại diện CMHS hoạt động có hiệu - Duy trì tØ lƯ nhËp häc 100% ®óng ®é ti - Lu giữ bảo quản hồ sơ sổ sách nhà trờng tốt - Quy hoạch khuôn viên nhà trờng, tu bổ bảo quản CSVC TTBĐDDH, TTBĐDDH đợc dự án cấp - Thực tốt công tác xà héi hãa gi¸o dơc - TiÕp tơc ph¸t triĨn vỊ mặt để xây dựng trờng tiểu học ĐMCLTT Bên cạnh thuận lợi thành tựu đà đạt đợc, trình thực nhiệm vụ năm học nhà trờng đà gặp phải số khó khăn trở ngại hạn chế phát triển nhà trờng nh sau: - Điều kiện kinh tế nhân dân cha phát triển đồng đều, trình độ dân trí phận nhân dân thấp ảnh hởng ®Õn viƯc ®Çu t cho em häc tËp - Trang thiết bị dạy học cha đồng bộ, chất lợng cha cao - Chất lợng tuyển sinh đầu cấp thấp ảnh hởng trực tiếp đến trình độ mặt học sinh lớp - Cơ sở vật chất nhà trờng cha đợc đầu t kiên cố hóa Trờng lớp ngày xuống cấp nghiêm trọng 10 Bảng C4 Đánh giá sâu tình hình thực năm trớc (những u tiên phát triển cụ thể) Mô tả hoạt động phát triển cụ thể đà đợc Thành tựu (hoàn ý kiến lý đối thống toàn/ phần/ với mức độ thành tựu Kế hoạch không có) thực tế phát triển trờng học năm trớc - Bồi dỡng, đào tạo nghiệp vụ quản lý tr- - Công tác quản lý ờng học cho hiệu tổ chức vô quan 1- Tổ chức phó hiệu trởng trọng ảnh hởng trực quản lý nhà trờng Xây dựng nội quy tiếp đến phát triển quy chế hoạt động nhà trờng nhà trừơng - Xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế nhà trờng, 2- Xây dựng kế - Đúng thời gian, phù địa phơng dẫn đến hoạch phát triển hợp với thực tế đạt kết đạt đợc khả nhà trờng đợc kết tốt thi - LÃnh đạo xÃ, lÃnh đạo phòng quan tâm giúp đỡ đạo sát - BGH nhà trờng đạo sát hoạt động - Tất giáo viên chuyên môn đợc tham gia - Tạo điều kiện cho cán bồi dỡng nhiều giáo viên tham gia 3Nâng cao hình thức Nhng đào tạo chuẩn trình độ chuyên số GV chất lợng - Bản thân số GV môn cho đội ngũ học tập cha cao, cha động, cha giáo viên s phạm cha nhiêth tình Gia đình vững vàng dẫn đến cha có điều kiện để kết giảng dạy tham lớp bồi dỡng thấp nâng chuẩn chuẩn 4- Tập trung nâng - 97% HS đạt yêu - Chất lợng HS thớc cao chất lợng toàn cầu, 30 % đo chất lợng phát triển diện cho học sinh HS đạt giỏi nhà trờng - GV nhiệt tình 11 5- Duy trì tỷ lệ nhập học 6Quy hoạch khuôn viên làm sân chơi, làm đờng 7- Lập kế hoạch, trì hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh 8- Làm tốt công tác xà hội hóa giáo dục động - BGH đạo sát Phòng kiểm tra đôn đốc - Cha mẹ HS quan tâm - Chất lợng HS giỏi cha cao, HS yếu cần phải tập trung tìm biện pháp bồi dỡng - Nhà trờng kết hợp với trờng Mầm non làm tốt - 100% học sinh công tác vận động tuổi vào lớp toàn dân đa trẻ đến trờng - Nhà trờng cha quy - Môi trờng cảnh quan hoạch khuôn ảnh hởng trực tiếp viênửatong thời gian đến kết học sinh tới quy hoạch để - LÃnh đạo địa phơng, đón nhận DA kiên cố cha mẹ HS quan tâm hóa trờng lớp học - Hoạt động thờng - Đảm bảo bình xuyên đẳng nhu cầu học - Đóng góp tích cực tập học sinh vào công tác phát - Công tác vận động triển giáo dục tuyên truyền nhà nhà trờng trờng tốt - Mọi tầng lớp nhân - Do nhà trờng làm tốt dân có ý thức tự công tác vận động giác, tích cực đóng tuyên truyền đến góp, xây dựng góp tầng lớp nhân dân phần phát triển giáo - Do lÃnh đạo địa phdục Giáo dục thực ơng quan tâm đến trở thành vấn đề đ- nghiệp giáo dục îc mäi ngêi quan - Nh©n d©n x· Minh t©m TiÕn cã trun thèng hiÕu häc - Gi¸o dơc cã vai trò vô quan trọng phát triển cá nhân, gia đình, xà 12 - Các tổ chức nhà trờng liên kết với thực tốt kế hoạch đề để 9- Phối hợp hài hòa hoàn thành nhiệm chặt chẻ hoạt vụ chung nhà trđộng tổ ờng chức đoàn thể - Tạo khối nhà trờng đoàn kết trí cao phấn đấu đạt mục tiêu đề 11- Xây dựng hệ thống nớc sạch, công trình vệ sinh 12- Xây dựng phòng học, phòng đa chức - Điểm trờng cha có nớc uống dành cho giáo viên Cha có nớc uống dành cho học sinh tất điểm trừơng - Cha có nhà vệ sinh đạt yêu cầu cho giáo viên học sinh điểm trờng - Nhà trờng thiếu 12 phòng học kiên cố - Cha có hệ thống phòng chức hội - Các tổ chức nhà trờng phận quan trọng tạo nên đơn vị tổng thể Hoạt động tổ chức hoạt động nhà trờng thu nhỏ lấy chuyên môn làm nòng cốt - Nếu tổ chức không hoàn thành nhiệm vụ ảnh hởng trực tiếp đến qúa trình phát triển nhà trờng - Mọi tổ chức có ý thức tự giác để thực tốt công việc đợc giao - Đây việc cần quan tâm - Đề nghị cấp lÃnh đạo, dự án PEDC tạo điều kiện giúp đỡ để nhà trờng xậy dựng đợc hệ thống nớc công trình vệ sinh - Vấn đề ảnh hởng trực tiếp đến sức khỏe giáo viên học sinh nhà trờng dẫn đến việc thực mục tiêu đề gặp nhiều khó khăn - Phòng học phòng đa chức thiếu thốn ảnh hởng trực tiếp đến chất lợng giáo dục - Nhà trờng mong đợc cấp lÃnh đạo, 13 ban ngành dự án quan tâm đầu t xây dựng cho nhà trờng Tổng cộng có khoảng 10 20 hoạt động đợc liệt kê) Phần D Những u tiên phát tiển nhà trờng cho năm học tới D1 Danh mục tổng hợp u tiên phát triển nhà trờng Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học * Để đáp đợc nhu cầu dạy học nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy, , phát triển toàn diện nhân cánh học sinh trờng tiểu học Nà Bó xác định: đầu t xây dựng bảo quản sở vật chất trang thiết bị ĐDDH yêu cầu cấp thiết Vì năm học 2008 2009 nhà trờng phấn đấu : Tu sửa sở vật chất, đảm bảo cho dạy học Xin dự án kiên cố hóa trờng lớp học mong muốn đợc đầu t xây dung vào năm 2009 Phát triển chuyên môn đội ngũ giáo viên * Để trở thành trờng đạt mức chất lợng tối thiểu vấn đề quan trọng nâng cao chất lợng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Bởi vì: thầy giỏi có học trò giỏi, xuất phát từ yêu cầu nhà trờng đà lập kế hoạch phát triển chuyên môn đội ngũ giáo viên với nội dung sau đây: - Nâng cao hiểu biết cho giáo viên vấn đề giáo dục nói chung - Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn tổ khối, kế hoạch tự bồi dỡng chuyên môn thân, bồi dỡng thờng xuyên, bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ trờng nhiều hình thức: + Dự thăm lớp xây dựng dạy mẫu + Xem băng hình häc tËp vµ rót kinh nghiƯm 14 + Tỉ chøc buổi hội thảo phơng pháp, hình thức dạy học - Thực tốt việc đánh giá cán giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp Luôn động viên khuyến khích cán giáo viên, thực nghiêm túc quy định công tác thi đua khen thởng, quan tâm đến việc nhân điển hình tiên tiến - Tạo điều kiện cho giáo viên học nâng chuẩn chuẩn - Xây dựng môi trờng s phạm lành mạnh Kết giáo dục học sinh * Kết giáo dục học sinh thớc đo chất lợng phát triển giáo dục nhà trờng Vì trờng tiểu học Nà Bó tập trung phấn đấu để hoàn thành số mục tiêu sau: - Chất lợng đại trà đạt yêu cầu từ 95% trở lên Trong tỷ lệ học sinh giỏi đạt 25-30% - Phấn đấu đạt tỷ lệ nhập học Tinh 100% tất khối lớp - Chất lợng giáo dục đạo đức đạt 97- 100% thực đầy đủ Sự tham gia cộng đồng * Trong công t¸c ph¸t triĨn gi¸o dơc sù tham gia cđa céng đồng xà hội có vai trò vô quan trọng, điều kiện cần thiết, hỗ trợ đắc lực giúp nhà trờng hoàn thành kế hoạch năm học Để công tác có hiệu quả, nhà trờng cần thực tốt nội dung sau: - Thành lập ban đại diện cha mẹ HS tất điểm trờng - Xây dựng kế hoạch hoạt động cho ban đại diện cha mẹ học sinh - Tổ chức thành công đại hội giáo dục triển khai kế hoạch nhà trờng đến phụ huynh qua họp phụ huynh - Cùng ban đại diện cha mẹ học sinh lập kế hoạch sử dụng quỹ hỗ trợ trờng, điểm trờng mục đích, quy định, thời gian, tiết kiệm đối tợng - Kết hợp với tổ chức đoàn thể địa phơng nh hội phụ nữ, hội cựu chiến binh để tạo điều kiện giúp đỡ giáo viên học sinh nh cung cấp nớc đun sôi, sữu chữa bàn ghế, đờng nối thôn với nhau, Tổ chức quản lý nhà trờng 15 * Cùng với hoạt động công tác tổ chức quản lý nhà trờng công tác thiếu đợc Nó đợc xem nh sơng sống trình phát triển giáo dục Để việc có hiệu nhà trờng xác định tập trung vào nội dung sau: - Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trờng - Quản lý hoạt động chuyên môn theo chức Đảm bảo chất lợng giảng dạy tất điểm trờng - Quản lý sử dụng hiệu sở vật chất trang thiết bị ĐDDH - Xây dựng nội quy quy chế nhà trờng - Sắp xếp bố trí giáo viên đứng lớp Tổ chức biên chế lớp - Tổ chức dạy tăng buổi / tuần D2 Khung hoạt động Kế hoạch phát triển trờng học Chủ đề mô tả Thời hoạt Trách gian Tiêu Dự trù động cụ nhiệ Đầu (đặc Nguồ chí kinh thể m mong biệt n kinh đánh phí Kế hoạch thực muốn thời gian phí giá (VNĐ) phát hoàn triển trthành) ờng học 1-Tổ chức quản lý Xây Hiệu Xây Thực Từ th¸ng NSNN 150.000 dùng kÕ trëng dùng kÕ hiƯn 8/2008 hoạch hoạch tốt hết năm học thực hoạch năm học có kế biện pháp hoạch thực hóa giám sát tiến độ thực Quản lý BGH -Cơ sở - Chất l- - Từ tháng Tùy sử + GV vật chất, ợng tốt 8/2008 NSNN thuộc dụng hiệu TTBĐDD - 100% đến hết - NSĐP vào sở H đợc GV sử năm học - Dự án tình 16 vật chất, TTBĐDDH Bảo đảm Hiệu chất lợng trởng giảng dạy + Giáo viên 2-Phát triển chuyên môn đội ngũ giáo viên Đào tạo +Phò ng Nội chuẩn cho vụ GV +Hiệ u trởng +GV Tập huấn chuyên môn Phụ trách chuyê bảo quản tu sửa - GV biết sử dụng đồ dùng dạy học Kết giảng dạy tốt -Tất GV có lực s phạm vững vàng Đợc tham gia đào tạo chuẩn ngời dụng tốt ĐDTBD H PEDC hình thực tế - 100% Tháng GV có 9/2008 dạy giỏi, hồ sơ tốt, chất lợng HS đạt từ TB trở lên: 100% NSNN + KPCN 6.000.0 00 -Từ tháng NSNN 8/2008 + đến hết KPCN năm học - Từ 2007 đến 2010 30.000 000/ ngời 100% GV nắm đợc phơng pháp giảng dạy -Đạt tiêu tham gia học chuẩn Đợc sinh Nắm hoạt CM đợc ND, tổ khối PP, HT, Trong -NSNN 1.000.0 năm học -Hỗ trợ 00 từ dự 17 chỗ n môn, tổ trởng, GV Hớng dẫn lập kế hoạch giảng, dự thăm lớp, đánh giá HS theo PP GV, BGH Chỉ đạo Dạy đủ môn học, quan tâm đến việc dạy học cho trẻ em có hoàn cảch khó khăn Hiệu trởng + Giáo viên có hiệu - Đợc tập huấn chung nội dung, PP giảng dạy ngày Biết cách lập kế hoạch dạy - Học hỏi đồng nghiệp rút kinh nghiệm cho thân Đánh giá xác chất lợng HS -Dạy đủ môn học theo quy định - Các em có hoàn cảch khó khăn đợc quan tâm giảng dạy -100% GV biết cách lập kế hoạch -100% GV dự thăm lớp theo quy định nhà trờng - 100% GV đánh giá chất lợng HS 100% GV thực tốt quy định 100%H S có hoàn cảnh khó án loại sách tài liêu hớng dẫn học tập Trong - Hỗ trợ 5000.00 năm học nhà trờng - KPCN Trong Hỗ trợ năm học từ dự án tài liêu giảng dạy 18 chăm sóc có chất lợng học tập cao 3-Phát triển sở vật chất trang thiết bị dạy học - Tu sửa phòng học cấp IV khu Chính 4Tăng cờng xà hội hóa giáo dục 4.1 Duy trì hoạt động ban ĐDCMHS khu trung tâm khu Phiêng Hịnh, Thành Công khăn đợc quan tâm có kết học tËp cao -HiÖu trëng UBND x· - HiÖu trëng UBND xà Tu sửa Tạm đợc tất phòng học cấp IV phòng BGH, Hội đồng - HT -ĐDCM HS CBGV - Dự án PEDC Hoạt động điều đặn có tác động đến kết - Đang đề nghị - Đang đề nghị - Đang đề nghị - Đang đề nghị Chát l- Suất năm NSNN ợng hỗ học trự trờng học dạy học giáo dục 500.000 đ 19 4.2 Lập danh sách trẻ khó khăn vËn ®éng häc sinh ®i häc 4.3 Tỉ chøc kiĨm tra đánh giá hoạt động qua góc dự án 4.4 Sử dụng quỹ hỗ trợ điểm trờng để hỗ trợ trẻ em thiệt thòi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 5Bảo vệ quyền lợi kết giáo dục HS 5.1 Huy động trẻ đến trờng, tr× tû lƯ nhËp häc - HT - HCM HS - Dù ¸n PEDC UBND x· -HT UBND x· -Dự án PEDC - Thống Đạt kê toàn 100% Duy trì sĩ số Tháng 9/2008 Suốt năm học VNĐ NSNN -Dự án PEDC - Có góc - Đạt yêu -Năm học dự án cầu qui định NDNN -HT UBND x· -Dù ¸n PEDC - PGD - Sư dơng đạt hiệu quả, mục đích, quy định, đối tợng - Mỗi em quần án giá 50.000 đ Tháng 11/2008 - Dự án 1.500.0 PEDC 00đ - HT - GV CMHS UBND - Tất HS nhập học độ tuổi - 100% Tháng 9/2008 đến hết năm học NSNN -100% 2010 VNĐ 500.000 ® 20 ... Toán 281 sách giáo khoa Toán TiÕng viƯt TiÕng viƯt TÊt c¶ häc sinh cđa trêng vá điểm trờng có đủ đồ Số học sinh cã 281/28 dïng häc tËp tèi thiÓu nh vë vë bút bút chì Mỗi học sinh dân tộc theo Số... yêu cầu II số kết Tỷ lệ nhËp häc tinh (HS – 10)/DS(6 – 10) Tû lƯ nhËp häc tinh (HS n÷ – 10)/DS n÷(6 n÷ – 10) Tû lƯ nhËp häc tinh (HSdtts – 10)/DSdtts(6 DT – 10) ThiÓu sè 214/2 81 105/1 08 120/1... trờng không dạy đủ khối lớp không gần ®iĨm trêng d¹y ®đ khèi líp Sè Tû Tû Tû häc sinh lƯ häc bi/tn lƯ häc 6-9 bi/tn lƯ häc 10 bi/tn Trêng đạt MCLTT Lấy từ báo cáo DFA Lấy từ báo cáo DFA Tỷ lệ học
- Xem thêm -

Xem thêm: Kõ Ho¹Ch Ph¸t Trión Tr­êng Tióu Häc ®¹T Møc Chêt L­îng Tèi Thióu,