0

§Ò Thi Kióm Tra ®Þnh K× Lçn 1

3 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 02:10

§Ò thi kiÓm tra ®Þnh k× lÇn 1 §Ò thi kiÓm tra ®Þnh k× lÇn 2 M«n To¸n 4 ( Thêi gian 40 phót) C©u1 (2d) a ViÕt c¸c sè, biÕt sè ®ã gåm Bèn m¬i l¨m ngh×n hai tr¨m mêi ba Ba tr¨m bèn m¬i hai triÖu , mét tr[.] Đề thi kiểm tra định kì lần Môn: Toán ( Thêi gian 40 phót) C©u1: (2d) a ViÕt số, biết số gồm: - Bốn mơi lăm nghìn hai trăm mời ba -Ba trăm bốn mơi hai triệu , trăm năm mơi bảy nghìn , bốn trăm năm mơi ba b Sắp xếp số sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín 7698 ; 7968 ; 7896 ;7869 C©u : (2d ) Trong c¸c sè sau : 45 ; 1000 ; 5782 ; 7536 ;2010 a Những số chia hết cho b Những số chia hết cho Câu3 : (2d ) Đặt tính tính a 7469 + 2531 b 8923 - 7423 c 164 x 123 d.288 :24 C©u4 : (3d ) Mét s©n trờng hình chữ nhật có tổng chiều dài chiều rộng 100 m Chiều dài chiều rộng 20 m Tính diện tích hình chữ nhật Câu 5: (1d) TÝnh b»ng c¸ch thn tiƯn nhÊt 2009 x + x2009 + 2009 - Biểu điểm - Đáp án toán C©u : (2d) a - 45 213 ( ghi 0,5 ® ) - 342 157 453 (ghi 0,5 ®) b Sắp xêp từ bé đến lớn : 7698 ; 7869 ; 7896 ;7968 (ghi1d ) C©u2: (2d) a Sè chia hÕt cho : 2010 ; 1000 ; 5782 ; 5736 (ghi 1d) b Sè chia hÕt cho : 45 ; 2010 ; 1000 (ghi 1d) ( ThiÕu sè trõ 0,25 d c©u a , trừ 0,3 đ câub ) Câu3 : (2d) Đặt tính tính ghi môi phần ghi 0,5 đ Câu : (3d) Chiều dài sân trờng : ( 100 + 20 ) : = 60 (m) (ghi1d) Chiều rộng sân trờng : 60 - 20 = 40 (m) (ghi0,5d) DiƯn tÝch cđa s©n trêng lµ : 60 x 40 = 2400 (m2) (ghi 1d) Ghi đáp số cho 0,5 đ Câu : (1d) 2009x6 + 3x2009 + 2009 = 2009 x ( + + ) = 2009 x 10 = 20090 - Đề thi kiểm tra định ki lần Môn thi : TiÕng viƯt ( Thêi gian 40 ) Câu1 : (3d) a Chính tả nghe viết : Bài văn hay chữ tốt (tv4 tập ) Viết từ : Sáng sáng ngời văn hay chữ tốt b Cao Bá Quát chí luyện chữ nh ? Câu2 : (3d) Tìm động từ , tính từ đoạn văn sau : Chiếc xe đạp T xe đệp , xe sánh Xe màu vàng , hai vành loáng bóng Bao giê dõng xe , chó cịng rót giỴ díi yên lau , phủi bớc vào nhà Câu3 :(3,5d) Viết văn ngắn tả sách tiếng việt 4, tâp1 Đáp án - Biểu điểm Câu1 : (3d) a Viết - đẹp ghi điểm ( Sai lỗi trừ 0,1 điểm ) b Trả lời : Sáng sáng ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp Mỗi tối viết xong mời trang ngủ , mợn sách viết chữ đẹp làm mẫu để luyện nhiều kiểu chữ ( ghi1 đ) Câu2 :(3 đ ) - Tìm động từ : S¸nh , dõng , lau , phđi , rót , bíc ghi1,5 ® (ThiÕu ®éng tõ trõ 0,3 đ ) - Tìm tính từ : Đẹp , vàng , láng bóng , ghi1,5 đ (Thiếu tính từ trừ 0,3 đ ) Câu3 : (3,5 đ) Bảo đảm yêu cầu sau đợc3,5 đ - Viết đợc văn tả sách tv4 t1 đủ phần : Mở , thân , kết theo yêu cầu đà học , độ dài viết khoảng 10 câu - Viết ngữ pháp , trình bày bai Tùy theo mức độ sai sót ý ,về diễn đạt chữ viết,có thể ghi mức điểm :( 3,5 - - 2,5 - - 1,5 - - 0,5 ® ) ... (2d) a - 45 213 ( ghi 0,5 ® ) - 342 15 7 453 (ghi 0,5 đ) b Sắp xêp tõ bÐ ®Õn lín : 7698 ; 7869 ; 7896 ;7968 (ghi1d ) C©u2: (2d) a Sè chia hÕt cho : 2 010 ; 10 00 ; 5782 ; 5736 (ghi 1d) b Sè chia... 45 ; 2 010 ; 10 00 (ghi 1d) ( Thi? ?u số trừ 0,25 d câu a , trừ 0,3 đ câub ) Câu3 : (2d) Đặt tính tính ghi môi phần ghi 0,5 đ Câu : (3d) Chiều dài sân trờng : ( 10 0 + 20 ) : = 60 (m) (ghi1d) ChiÒu... (m2) (ghi 1d) Ghi ®óng đáp số cho 0,5 đ Câu : (1d) 2009x6 + 3x2009 + 2009 = 2009 x ( + + ) = 2009 x 10 = 20090 - §Ị thi kiểm tra định ki lần Môn thi : Tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: §Ò Thi Kióm Tra ®Þnh K× Lçn 1,