0

Từ vựng tiếng anh lớp 11 unit 10 healthy lifestyle and longevity vndoc com

3 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 16:11

Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 10 Healthy Lifestyle and Longevity VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 0[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 11 CHƯƠNG TRÌNH MỚI UNIT 10: HEALTHY LIFESTYLE AND LONGEVITY I Vocabulary Unit 10 lớp 11 Từ Phiên âm Định nghĩa ageing process (n) : q trình lão hóa anti-ageing food (n) : thức ăn chống lão hóa be attributed to /əˈtrɪbjuːt/ : quy cho boost (v) /buːst/ : đẩy mạnh, nâng lên consume (v) /kənˈsjuːm : tiêu thụ consumption (n) /kənˈsʌmpʃn/ : tiêu thụ diet (n) /ˈdaɪət/ : chế độ ăn kiêng dietary (a) /ˈdaɪətəri/ : thuộc chế độ ăn kiêng go/be on a diet : thực chế độ ăn kiêng 10 immune system (n) /ɪˈmjuːn ˈsɪstəm/ : hệ thống miễn dịch 11 life expectancy (n) /laɪf ɪkˈspektənsi/ : tuổi thọ trung bình 12 longevity (n) /lɒnˈdʒevəti/ : tuổi thọ 13 make sense to sb : làm cho hiểu rõ Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí 14 meditation (n) /ˌmedɪˈteɪʃn/ : điều đình, hịa giải 15 natural remedy /ˈnỉtʃrəl ˈremədi/ : phương pháp trị liệu dựa vào thiên nhiên 16 nutrition (n) /njuˈtrɪʃn/ : dinh dưỡng 17 nutritious (a) /njuˈtrɪʃəs/ : có chất dinh dưỡng 18 obesity (n) /əʊˈbiːsəti/ : béo phì 19 prescription (n) /prɪˈskrɪpʃn/ : đơn thuốc, toa 20 prescription medicine (n) /prɪˈskrɪpʃn - ˈmedsn/ : thuốc bác sĩ kê đơn 21 precaution (n) /prɪˈkɔːʃn/ : phòng ngừa, đề phòng 22 relieve (v) /rɪˈliːv/ : làm dịu đi, làm (cơn đau, …) 23 remedy (n) (+ for sth) /ˈremədi/ : phương thuốc, thuốc cứu chữa 24 stress-free (adj) /stress - fri:/ : không bị căng thẳng 25 workout (n) /ˈwɜːkaʊt/ : tập luyện II Bài tập vận dụng lớp 11 Unit 10 Choose the correct words in brackets to complete the sentences Antibacterial / Meditation takes many forms, but its core is the ability to control the mind and quieten it down Research for more recent periods shows a surprising and continuing improvement in life expectancy / oil-free among those aged 80 or above Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Bird's nest soup brings overall benefit to the immune system / alcohol-free and it gives you glowing skin Widespread gardening provides an opportunity for exercise, sunlight and nutritious / consumption food for people in Okinawa, Japan The first step in boosting / continuing Nagano's life span was a campaign to reduce salt consumption and promote a healthier diet and lifestyle Đáp án Meditation takes many forms, but its core is the ability to control the mind and quieten it down Research for more recent periods shows a surprising and continuing improvement in life expectancy among those aged 80 or above Bird's nest soup brings overall benefit to the immune system and it gives you glowing skin Widespread gardening provides an opportunity for exercise, sunlight and nutritious food for people in Okinawa, Japan The first step in boosting Nagano's life span was a campaign to reduce salt consumption and promote a healthier diet and lifestyle Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 11 đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-11 Bài tập Tiếng Anh lớp 11 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-11 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 11: https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop-11 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 ... diet and lifestyle Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 11 đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo Unit: https:/ /vndoc.com/ tieng -anh- lop -1 1 Bài tập Tiếng Anh lớp 11 nâng cao: https:/ /vndoc.com/ tieng -anh- pho-thong-lop -1 1. .. https:/ /vndoc.com/ tieng -anh- pho-thong-lop -1 1 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 11: https:/ /vndoc.com/ test/mon-tieng -anh- lop -1 1 Trang chủ: https:/ /vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro @vndoc.com |... phương thuốc, thuốc cứu chữa 24 stress-free (adj) /stress - fri:/ : không bị căng thẳng 25 workout (n) /ˈwɜːkaʊt/ : tập luyện II Bài tập vận dụng lớp 11 Unit 10 Choose the correct words in brackets
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng anh lớp 11 unit 10 healthy lifestyle and longevity vndoc com,