0

Tu vung tieng anh lop 7 unit 12 an overcrowded world

2 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 16:11

Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 UNIT 12 AN OVERCROWDEDWORLD VOCABULARY Từ mới Phiên âm Định ng[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí UNIT 12: AN OVERCROWDED WORLD VOCABULARY Từ Phiên âm Định nghĩa affect (v) /ə'fekt/ : tác động, ảnh hưởng block (v) /blɑ:k/ : gây ùn tắc cheat (v) /tʃi:t/ : lừa đảo crime (n) /kraim/ : tội phạm criminal (n) /'kriminəl/ : kẻ tội phạm density (n) /'densiti/ : mật độ dân số diverse (adj) /dai'və:s/ : đa dạng effect (n) /i'fekt/ : kết explosion (n) /iks'plouƷ ən/ : bùng nổ 10 famine (n) /ˈfæmɪn/ : nạn đói 11 flea market (n) /fli:'mɑ:kit/ : chợ trời 12 health care (n) /ˈhelθ ˌkeə(r)/ : chăm sóc sức khỏe 13 hunger (n) /'hʌɳgər/ : đói khát 14 issue (n) /ˈɪʃuː/ : vấn đề 15 major (adj) /'meiʤər/ : chính, chủ yếu, lớn 16 malnutrition (n) /,mỉlnju:'triʃən/ : bệnh suy dinh dưỡng 17 megacity (n) /'megəsiti/ : thành phố lớn 18 overcrowded (adj) /,ouvə'kraudid/ : đông đúc 19 physician (n) /fɪˈzɪʃ.ən/ : bác sĩ (người chuyên điều trị mà không dùng phẫu thuật) 20 poverty (n) /'pɔvəti/ : nghèo đói 21 slum (n) /slʌm/ : khu ổ chuột Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí 22 slumdog (n) /slʌmdɔg/ : kẻ sống khu ổ chuột 23 space (n) /speis/ : không gian 24 spacious (Adj) /'speiʃəs/ : rộng rãi 25 standard of living (n) /ˌstændəd əv ˈlɪvɪŋ/ : mức sống 26 underdeveloped (adj) /ˌʌndədɪˈveləpt/ : chưa phát triển 27 wealthy (adj) /welθi/ : giàu có Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 ... /speis/ : không gian 24 spacious (Adj) /''speiʃəs/ : rộng rãi 25 standard of living (n) /ˌstændəd əv ˈlɪvɪŋ/ : mức sống 26 underdeveloped (adj) /ˌʌndədɪˈveləpt/ : chưa phát triển 27 wealthy (adj)... 26 underdeveloped (adj) /ˌʌndədɪˈveləpt/ : chưa phát triển 27 wealthy (adj) /welθi/ : giàu có Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
- Xem thêm -

Xem thêm: Tu vung tieng anh lop 7 unit 12 an overcrowded world,