0

Giải pháp tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức tại Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

118 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 07:16

Giải pháp tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức tại Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.Giải pháp tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức tại Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.Giải pháp tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức tại Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.Giải pháp tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức tại Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.Giải pháp tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức tại Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Giải pháp tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, nội dung tìm hiểu, phân tích luận văn phản ánh thực trạng UBND huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Kết nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình trước Tơi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lương Đình Toại i LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn này, em nhận giúp đỡ tận tình nhiều cá nhân, tập thể trường Trước hết, em chân thành cảm ơn toàn thể thầy, cô giáo Viện đào tạo sau đại học Trường Đại học Thủy Lợi, trang bị cho em kiến thức định hướng đắn học tập tu dưỡng đạo đức, tạo tiền đề tốt để em học tập nghiên cứu Đặc biệt, em bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới TS Nguyễn Thế Hòa dành nhiều thời gian, tận tình bảo, hướng dẫn em suốt trình thực luận văn Em bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới tập thể cán bộ, nhân viên Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ em trình nghiên cứu điều tra, khảo sát thực tế Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn người thân, gia đình bạn bè động viên, khích lệ, chia sẻ khó khăn giúp đỡ nhiều mặt để em hồn thành khóa luận Mặc dù cố gắng, điều kiện thời gian trình độ, kinh nghiệm thân hạn chế nên chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy giáo, giáo góp ý để nội dung nghiên cứu hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC BẢNG BIỂU .viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 1.1 Khái niệm cán bộ, công chức quản lý cán bộ, công chức cấp huyện 1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức cấp huyện 1.1.2 Khái niệm quản lý cán bộ, công chức cấp huyện 1.2 Chức năng, nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân cấp huyện 10 1.2.1 Chức Uỷ ban nhân dân cấp huyện 10 1.2.2 Nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân cấp huyện 10 1.3 Mục tiêu, vai trò nguyên tắc công tác quản lý cán bộ, công chức 13 1.3.1 Mục tiêu công tác quản lý cán bộ, công chức 13 1.3.2 Yêu cầu công tác quản lý cán bộ, công chức 13 1.3.3 Vai trị cơng tác quản lý cán bộ, công chức 15 1.3.4 Nguyên tắc công tác quản lý cán bộ, công chức cấp huyện 16 1.4 Nội dung công tác quản lý cán bộ, công chức cấp huyện 18 1.4.1 Công tác quy hoạch lập kế hoạch quản lý cán bộ, cơng chức 18 1.4.2 Cơng tác xây dựng sách .19 1.4.3 Triển khai, tổ chức thực 20 1.4.4 Công tác kiểm tra, giám sát 23 1.5 Tiêu chí đánh giá cán bộ, cơng chức công tác quản lý cán bộ, công chức cấp huyện .25 1.5.1 Tiêu chí đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức 25 1.5.2 Tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý cán bộ, công chức 28 1.6 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý cán bộ, công chức 29 1.6.1 Các nhân tố khách quan 29 1.6.2 Các nhân tố chủ quan .30 iv 1.7 Kinh nghiệm quản lý cán bộ, công chức cấp huyện số địa phương học kinh nghiệm rút 31 1.7.1 Kinh nghiệm quản lý cán bộ, công chức cấp huyện số địa phương 31 1.7.2 Bài học kinh nghiệm rút cho công tác quản lý cán bộ, công chức cấp huyện .34 Kết luận chương .34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN 36 2.1 Khái quát huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 36 2.1.1 Khái quát chung .36 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan .36 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan .37 2.2 Phân tích thực trạng công tác quản lý cán công chức UBND huyện Văn Quan 40 2.2.1 Thực trạng đội ngũ CB, CC UBND huyện Văn Quan 40 2.2.2 Về công tác lập kế hoạch, quy hoạch nguồn nhân lực cán bộ, công chức 52 2.2.3 Về công tác xây dựng sách 55 2.2.4 Về công tác triển khai, tổ chức thực 57 2.2.5 Công tác tra, kiểm tra, giám sát 67 2.3 Đánh giá chung mặt đạt được, hạn chế nguyên nhân công tác quản lý cán bộ, công chức UBND huyện Văn Quan 68 2.3.1 Những mặt đạt 68 2.3.2 Hạn chế 70 2.3.3 Nguyên nhân 71 Kết luận chương .72 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN 73 3.1 Phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội huyện Văn Quan đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 73 iv 3.1.1 Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội huyện Văn Quan đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 73 3.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội huyện Văn Quan đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 74 3.2 Định hướng quản lý cán bộ, công chức UBND huyện Văn Quan .75 3.3 Giải pháp tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan 77 3.3.1 Hoàn thiện chế tuyển dụng cán bộ, công chức theo hướng bước thực hợp đồng làm việc số vị trí cơng việc 77 3.3.2 Đổi công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, công chức 78 3.3.3 Đổi cơng tác tổ chức quản lý xây dựng vị trí việc làm 86 3.3.4 Đổi công tác đánh giá cán bộ, công chức .93 3.3.5 Thực tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.100 3.3.6 Các giải pháp khác .102 Kết luận chương .105 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 106 iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức UBND huyện Văn Quan 38 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ biến động số lượng CB, CC từ năm 2016-201 .41 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ biến động trình độ chuyên môn từ năm 2016-2018 .43 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ biến động trình độ trị từ năm 2016-2018 43 Biểu đồ 2.4: Biểu đồ biến động độ tuổi từ năm 2016-2018 45 Biểu đồ 2.6 Biên chế giao thực từ năm 2016-2018 .58 Biểu đồ 2.7: Tổng hợp số lượng vị trí việc làm phòng ba .59 Biểu đồ 2.9: Biểu đánh giá, phân loại công chức từ năm 2018 65 vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Số lượng cán bộ, công chức UBND huyện Văn Quan 41 Bảng 2.2 Trình độ đào tạo đội ngũ CB, CC UBND huyện Văn Quan 42 Bảng 2.3 Cơ cấu đội ngũ CB, CC UBND huyện Văn Quan 44 Bảng 2.4 Quy hoạch chức danh trưởng, phó phịng ban UBND huyện (Ban Thường vụ Huyện ủy Quản lý) 54 Bảng 2.5 Tổng hợp giao thực biên chế HCNN giai đoạn 2016-2018 57 Bảng 2.6 Tổng hợp số lượng vị trí việc làm phòng, ban UBND huyện 58 Bảng 2.7 Tổng hợp kết tuyển dụng công chức từ năm 2016-2018 .60 Bảng 2.8 Kết đào tạo, bồi dưỡng CB, CC giai đoạn 2016-2018 63 Bảng 2.9 Tổng hợp kết đánh giá phân loại CB, CC năm 2018 64 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CB, CC Cán bộ, công chức CCHC Cải cách hành CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân VTVL Vị trí việc làm ix MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong tổng thể yếu tố cần thiết cho phát triển kinh tế-xã hội quốc gia nói chung, địa phương nói riêng, nhân tố người ln yếu tố bản, quan trọng, có tính chất định giữ vai trò chi phối yếu tố khác Đội ngũ cán bộ, công chức (CB, CC) phận nguồn nhân lực khu vực công – yếu tố cấu thành quan trọng nguồn nhân lực xã hội Đội ngũ ln có vai trị đặc biệt to lớn tồn thành tựu phát triển chung kinh tế-xã hội quốc gia địa phương Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán gốc công việc”, “công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” [1] Quan điểm Đảng ta quán triệt sâu sắc suốt trình lãnh đạo cách mạng thể sâu sắc văn kiện, nghị Đảng Nghị Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII rõ: “Cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng” [2] Trong bối cảnh nay, đất nước đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế, vai trò đội ngũ cán bộ, công chức trở nên quan trọng Do vậy, nhiệm vụ sáu nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XII mà Đảng ta xác định là: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán có đủ lực, phẩm chất uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” [3] Quản lý cán bộ, công chức nội dung quan trọng công tác xây dựng đội ngũ cán Đảng Thông qua công tác quản lý cán bộ, Đảng đề chủ trương, kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng cán xác, thiết thực; bố trí, sử dụng người, việc, đồng thời, hạn chế tối đa tượng suy thoái, biến chất đội ngũ cán bộ, cơng chức Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trị, tầm quan trọng đội ngũ cán bộ, cơng chức công tác quản lý cán bộ, công chức, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt coi trọng công tác Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, cơng chức có lập trường tư tưởng, lĩnh trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, ln tu dưỡng, rèn luyện, trình độ, lực nâng lên, nhiều cán động, sáng tạo, có đóng góp tích cực cho đất nước Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ, cơng chức đơng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu xảy nhiều nơi; lực đội ngũ cán bộ, cơng chức chưa đồng đều, có mặt cịn hạn chế, yếu kém; phận không nhỏ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, có biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hố", thiếu gương mẫu, uy tín thấp, lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm… Tình trạng nhiều nguyên nhân khác nhau, đó, nguyên chủ yếu công tác quản lý mà Nghị số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII rõ: “Cơng tác quản lý cán có nơi, có lúc bị bng lỏng; chưa có chế sàng lọc, thay kịp thời người yếu kém, uy tín thấp, khơng đủ sức khoẻ” [4] Văn Quan huyện miền núi nằm phía Tây Nam tỉnh Lạng Sơn Trong thời gian qua, quán triệt thực nghiêm túc đường lối, chủ trương, nghị Đảng, huyện Văn Quan đặc biệt coi trọng công tác xây dựng quản lý cán bộ, công chức, đạt nhiều kết đáng khích lệ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành nhà nước Tuy nhiên, công tác quản lý CB, CC huyện Văn Quan cịn số hạn chế như: cơng tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, viên chức chất lượng chưa cao, chưa đồng đều; quy hoạch cán thiếu tính tổng thể, cịn dàn trải, khép kín; cơng tác đào tạo, bồi dưỡng chậm đổi mới, chưa gắn với quy hoạch theo chức danh; việc xếp, bố trí, phân cơng, bổ nhiệm, giới thiệu cán ứng cử cịn tình trạng quy trình chưa người, việc; chưa có nhiều giải pháp thu hút nhân tài; số cán bộ, công chức chưa thực gương mẫu, nói khơng đơi với làm, trình độ chun mơn có mặt chưa đáp ứng u cầu nhiệm vụ, chí cịn vi phạm kỷ luật… Điều địi hỏi cần phải tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện có đủ phẩm chất, lực uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình Xuất phát từ thực tế trên, tác giả chọn vấn đề “Giải pháp tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn” đề tài luận văn Thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý Kinh tế Đây vấn đề ... thống cán bộ, công chức công tác quản lý cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn * Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi nội dung: Công tác quản lý cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân. .. quản lý cán bộ, công chức UBND huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 1.1 Khái niệm cán bộ, công chức quản lý cán bộ, công chức. .. lý luận quản lý đội ngũ cán bộ, công chức; - Đánh giá thực trạng công tác quản lý cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; - Đề xuất số giải pháp tăng cường công tác quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức tại Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.,