0

Giáo trình Vận hành lò hơi và hệ thống thiết bị phụ 2 (Nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện Cao đẳng)

39 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:34

Untitled 1 TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MÔN HỌC VẬN HÀNH LÒ HƠI VÀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHỤ 2 NGHỀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Qu[.] 1 TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MƠN HỌC: VẬN HÀNH LỊ HƠI VÀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHỤ NGHỀ: VẬN HÀNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 213/QĐ-CĐDK ngày 01 tháng 03 năm 2022 Trường Cao Đẳng Dầu Khí) Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2022 (Lưu hành nội bộ) TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình vận hành lị hệ thóng thiết bị phụ biên soạn nhằm phục vụ đào tạo cho học sinh, sinh viên nghề vận hành nhà máy nhiệt điện nói riêng sinh viên ngành điện nói chung hệ cao đẳng Sau học giáo trình người học mơ tả xử lý số cố thường gặp vận hành nhà máy hoạt động đại tu bảo dưỡng Giáo trình bao gồm bài: BÀI 1: Phân tích các cố thường xảy trình vận hành lị hệ thống thiết bị phụ BÀI 2: Xử lý cố trình vận hành Trong giáo trình đưa vào số lỗi thường gặp trình vận hành thực tiễn số nhà máy nhiệt điện nước ta với thông số cụ thể để người học có liên hệ thực tiễn sau Để sử dụng giáo trình đạt hiệu hiểu hệ thống giáo trình ta dựa vào mục lục để tra cứu nội dung cần xem giáo trình Ngồi ta xem thêm số giáo trình lĩnh vực nhà máy nhiệt điện tác giả Trương Duy Nghĩa, Nguyễn Sĩ Mão Giáo trình biên soạn dự đóng góp quý đồng nghiệp Tổ mơn Điện, Phịng kỹ thuật Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2, nhiệt điện Hải Phịng có đóng góp to lớn cơng tác biên soạn giáo trình Tuy nhiên trình biên soạn khó tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu độc giả để giáo trình hồn thiện thêm Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng 03năm 2022 Tham gia biên soạn Lê Thị Thu Hường Ninh Trọng Tuấn Nguyễn Xuân Thịnh Trang MỤC LỤC BÀI 1: PHÂN TÍCH CÁC CÁC SỰ CỐ THƯỜNG XẢY RA TRONG Q TRÌNH VẬN HÀNH LỊ HƠI VÀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHỤ 1.1Các cố thường gặp trình vận hành hệ thống thiết bị áp lực lò 10 1.2 Các cố thường gặp q trình vận hành hệ thống khói-gió lị 12 1.3 Các cố thường gặp trình vận hành hệ thống dầu đốt lò: 13 1.4 Các cố thường gặp trình vận hành hệ thống nhiên liệu lò: 14 1.5 Các cố thường gặp trình vận hành hệ thống thải tro xỉ: 14 1.6 Các cố thường gặp trình vận hành hệ thống khử lưu huỳnh, khói thải: 14 BÀI 18 XỬ LÝ SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH 18 2.1 biện pháp phòng ngừa: 19 2.2 Xử lý cố thường gặp q trình vận hành lị hệ thống thiết bị phụ: 27 Trang CHƯƠNG TRÌNH MƠ ĐUN: VẬN HÀNH LỊ HƠI VÀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHỤ Tên mơ đun: VẬN HÀNH LỊ HƠI VÀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHỤ 2 Mã mô đun: ELEO63161 Thời gian thực môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, tập: 58 giờ; Kiểm tra giờ) Số tín chỉ: 03 Vị trí, tính chất mơ đun: - Vị trí: Mơ đun vận hành lò hệ thống thiết bị phụ môn học chuyên môn nghề danh mục môn học/mô đun đào tạo bắt buộc nghề vận hành nhà máy nhiệt điện - Tính chất: Môn học trang bị kiến thức, kỹ cố thường gặp trình vận hành lị hệ thống thiết bị phụ Mục tiêu mô đun: - Về kiến thức: - Trình bày lỗi thường gặp trình vận hành lị hệ thống thiết bị phụ - Nêu biện pháp phòng ngừa số cố thường gặp trình vận hành lò hệ thống thiết bị phụ - Về kỹ năng: - Phân tích cố thường gặp trình vận hành - Xử lý cố thường gặp trình vận hành - Về lực tự chủ trách nhiệm: - Rèn luyện tác phong cơng nghiệp, có tinh thần học tập nghiêm túc yêu lao động nghề nghiệp - Có khả phối hợp làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học, trung thực - Phát huy tính tự giác, sáng tạo nghiêm túc học tập, làm việc Chương trình mơ đun: 5.1 Chương trình khung: Thời gian đào tạo (giờ) Mã MH/MĐ TT Tên mơn học, mơ đun Tín Tổng số Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, tập Kiểm tra LT Trang TH I COMP64002 COMP62004 COMP62008 COMP64010 COMP63006 FORL66001 SAEN52001 II II.1 ELET5201 ELEO53012 PETR612002 ELEI53115 ELET52116 10 11 12 II.2 Các môn học chung/ đại cương 23 465 180 260 16 2 75 30 60 41 18 29 10 51 4 75 36 35 2 75 120 30 15 42 23 58 72 2 0 Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 61 1545 379 1096 26 44 Môn học, mô đun sở An toàn điện Điện kỹ thuật Nhiệt kỹ thuật Đo lường điện Khí cụ điện 12 3 240 30 45 45 75 45 112 28 42 14 14 14 116 0 29 58 29 1 0 49 1305 267 980 18 40 30 28 2 45 14 29 1 75 42 29 75 42 29 Giáo dục trị Pháp luật Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng An ninh Tin học Tiếng Anh An toàn vệ sinh lao động Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề Tổng quan nhà máy nhiệt điện Phần điện nhà máy điện trạm biến áp Lò hệ thống thiết bị phụ Tua-bin hệ thống thiết bị phụ 13 ELEO52056 14 ELET52137 15 ELEO54031 16 ELEO54059 17 18 19 ELET5316 ELEO53140 AUTM64116 Bảo vệ rơ le Thí nghiệm điện PLC 3 75 75 75 14 14 14 58 58 58 1 2 20 ELEO55160 Vận hành lò hệ thống thiết bị phụ 135 14 116 21 ELEO63161 Vận hành lò hệ thống thiết bị phụ 75 14 58 22 ELEO55162 Vận hành Tua-bin hệ thống thiết bị phụ 135 14 116 23 ELEO63163 Vận hành Tua-bin hệ thống thiết bị phụ 75 14 58 24 25 25 ELET55157 ELET54153 ELET63120 Trang bị điện Thực tập sản xuất Khóa luận tốt nghiệp Tổng cộng 84 120 180 135 2010 28 15 559 87 155 129 1356 0 42 10 53 Trang 5.2 Chương trình chi tiết mơ-đun: Thời gian Số TT Tên chương/ mục Tổng Lý số thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận BT Kiểm tra LT TH Phân tích các cố thường xảy trình 16 10 0 vận hành lò hệ thống thiết bị phụ Xử lý cố trình 59 48 vận hành Cộng: 75 14 58 Điều kiện thực mơn học 6.1 Phịng học chun mơn hóa/nhà xưởng: - Phòng thực hành Vận hành Nhà máy nhiệt điện 6.2 Trang thiết bị máy móc: - Máy tính, máy chiếu - Máy tính, máy chiếu, bảng, phấn, bút viết bảng/phấn trắng màu, giẻ lau - Mơ hình Nhà máy nhiệt điện 6.3 Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: - Giáo trình, giáo án - Phiếu thực hành, phiếu học tập (nếu có) 6.4 Các điều kiện khác: - Projector, overhead Nội dung phương pháp đánh giá 7.1 Kiểm tra thưởng xuyên: - Số lượng bài: 02 - Cách thức thực hiện: Do giáo viên giảng dạy môn học/mô đun thực thời điểm q trình học thơng qua việc kiểm tra vấn đáp học, kiểm tra viết với thời gian làm 30 phút, kiểm tra số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm tập 7.2 Kiểm tra định kỳ: - Số lượng bài: 03 kiểm tra Trang - Cách thức thực hiện: Do giáo viên giảng dạy môn học/mô đun thực theo theo số kiểm tra quy định chương trình mơn học mục III hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm tập lớn, tiểu luận, làm thực hành, thực tập Giáo viên biên soạn đề kiểm tra lý thuyết kèm đáp án đề kiểm tra thực hành kèm biểu mẫu đánh giá thực hành theo đúng biểu mẫu qui định, đó: Nội dung Thời gian Bài kiểm tra số Lý thuyết Bài 1, 45÷60 phút Bài kiểm tra số Thực hành Bài 1, 45÷60 phút Bài kiểm tra số Thực hành Bài 1, 45÷60 phút Stt Bài kiểm tra Hình thức kiểm tra 7.3 Thi kết thúc môn học: Thi thực hành - Hình thức thi: Thi thực hành - Thời giant thi: 45÷60 phút Hướng dẫn thực mơ đun 8.1 Phạm vi áp dụng chương trình: - Chương trình mơ đun áp dụng cho nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện, hệ Cao đẳng 8.2 Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: - Đối với giáo viên, giảng viên: - Thiết kế giáo án theo thể loại lý thuyết tích hợp thực hành phù hợp với học Giáo án soạn theo buổi dạy - Tổ chức giảng dạy: (mơ tả chia ca, nhóm ) - Thiết kế phiếu học tập (nếu có) - Đối với người học: - Tài liệu, dụng cụ học tập, ghi đầy đủ - Hoàn thành thực hành kỹ - Tổ chức làm việc nhóm, làm việc độc lập - Tuân thủ qui định an toàn, giấc Những trọng tâm cần chú ý: Tất có nội dung quan trọng cần chú ý Tài liệu tham khảo: [1] - Phạm Lương Tuệ, Tuabin nước - Lý thuyết & Cấu tạo, NXB KHKT, 2005 8.3 Trang [2] - Nguyễn Công Hân - Đỗ Anh Tuấn - Nguyễn Quốc Trung, Nhà máy nhiệt điện, NXB KHKT, 2002 [3] - Nguyễn Sỹ Mão, Thiết bị lò hơi, NXB KHKT, 2006 [4] - Thiết kế nhà máy nhiệt điện, Nguyễn Công Hân - Phạm Văn Tân, NXB KHKT, 2006 [5] - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Quy trình vận hành, Quy trình bảo dưỡng sửa chữa tuabin, 2000, 2002 [6] - Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, Tài liệu kỹ thuật tổ tuabin - máy phát, Quy trình vận hành, bảo dưỡng sửa chữa tuabin, 2009 [7] - Nhà máy nhiệt điện ng Bí, Quy trình vận hành, bảo dưỡng sửa chữa tuabin, 2007 Trang BÀI 1: PHÂN TÍCH CÁC CÁC SỰ CỐ THƯỜNG XẢY RA TRONG Q TRÌNH VẬN HÀNH LỊ HƠI VÀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHỤ ❖ GIỚI THIỆU BÀI 1: Bài sau học xong học này, học sinh có khả năng: Trình bày cố thường gặp q trình vận hành lị hệ thống thiết bị phụ Phân tích tìm biện pháp khắc phục số cố thường gặp q trình vận hành lị hệ thống thiết bị phụ ❖ MỤC TIÊU CỦA BÀI 1: Về kiến thức: - Trình bày cố thường gặp q trình vận hành lị hệ thống thiết bị phụ Về kỹ năng: - Phân tích tìm biện pháp khắc phục số cố thường gặp q trình vận hành lị hệ thống thiết bị phụ Về lực tự chủ trách nhiệm: - Phát huy tính tự giác, sáng tạo nghiêm túc học tập, làm việc ❖ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP BÀI 1: - Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn giảng, vấn đáp, dạy học theo vấn đề); yêu cầu người học thực câu hỏi thảo luận tập (cá nhân nhóm) - Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình trước buổi học; hồn thành đầy đủ câu hỏi thảo luận tập tình theo cá nhân nhóm nộp lại cho người dạy đúng thời gian quy định ❖ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI 1: - Phịng học chun mơn hóa/nhà xưởng: Phịng mơ hình nhà máy nhiệt điện - Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu thiết bị dạy học khác - Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chương trình mơn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, tài liệu liên quan - Các điều kiện khác: Khơng có ❖ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI 1: Nội dung: - Kiến thức: Kiểm tra đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kiến thức Bài 1: Phân tích các cố thường xảy trình vận hành lò hệ thống thiết bị phụ Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Vận hành lò hơi và hệ thống thiết bị phụ 2 (Nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện Cao đẳng),