0

Writing about the qualities one needs to be able to do a certain job vndoc com

2 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 17:40

Writing about the qualities one needs to be able to do a certain job VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotli[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Writing about the qualities one needs to be able to a certain job Bản quyền thuộc VnDoc nghiêm cấm hành vi chép mục đích thương mại Topic: Write about the qualities one needs to be able to a certain job (Những kĩ cần thiết để làm công việc cụ thể) Write about the qualities one needs to be able to a certain job số There are many standards to evaluate if a people can a certain job The first quality is that they need to be hard-working All companies want to have employees who always try their best to make the company better Next, specialized skills are also important A well-specialized person will complete the task faster and better than another Last but not least, they are soft skills which are presentation skills, teamwork skills, time management skills Soft skills have an influence on our career and our lives To sum up, if you want to get a good job, you should have these qualities Bài dịch Có nhiều tiêu chuẩn để đánh giá người làm cơng việc cụ thể hay không Phẩm chất họ cần phải chăm Tất cơng ty muốn có nhân viên ln nỗ lực để cơng ty ngày tốt Tiếp theo, kỹ chuyên mơn quan trọng Người có chun mơn tốt hoàn thành nhiệm vụ nhanh tốt người khác Cuối không phần quan trọng kỹ mềm, kỹ thuyết trình, kỹ làm việc nhóm, kỹ quản lý thời gian Kỹ mềm có ảnh hưởng đến nghiệp sống Tóm lại, bạn muốn có cơng việc tốt, bạn cần phải có phẩm chất Đoạn văn tiếng Anh kĩ cần thiết để hoàn thành công việc số From my point of view, a person need to have some essential qualities to a certain job The first thing is that they need have communication skills Communication is required both inside and outside an organization because it is an effective way to help you get on well with coworkers and clients Next is teamwork skills As a new employee in the workforce, young adults are rarely the bosses and need to learn to be team players They must use their skills as something they offer to the company Moreover, employers want workers who have leadership qualities This does not mean that young adults will be a leader of the project or boss in the department, but it does mean they are selfmanagement and initiative They can plan, organize and take charge to things without being asked In short, you should prepare these qualities if you want a good job in the future Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Bài dịch Theo quan điểm tơi, người cần phải có số phẩm chất cần thiết để làm công việc Điều họ cần có kỹ giao tiếp Giao tiếp cần thiết bên bên ngồi tổ chức cách hiệu để giúp bạn có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp khách hàng Tiếp theo kỹ làm việc nhóm Là nhân viên mới, người trẻ tuổi trở thành sếp cần phải học cách trở thành người biết làm việc nhóm Họ phải sử dụng kỹ việc mà họ cung cấp cho công ty Hơn nữa, ông chủ muốn nhân viên có tố chất lãnh đạo Điều khơng có nghĩa người trẻ tuổi người lãnh đạo dự án sếp phận, có nghĩa họ người tự quản lý chủ động Họ lập kế hoạch, tổ chức chịu trách nhiệm thực việc mà khơng cần u cầu Tóm lại, bạn nên chuẩn bị phẩm chất muốn có cơng việc tốt tương lai Mời bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu văn mẫu Tiếng Anh hay miễn phí tại: https://vndoc.com/luyen-viet-tieng-anh Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 ... lai Mời bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu văn mẫu Tiếng Anh hay miễn phí tại: https:/ /vndoc. com/ luyen-viet-tieng-anh Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com. .. Bài dịch Theo quan điểm tơi, người cần phải có số phẩm chất cần thiết để làm cơng việc Điều họ cần có kỹ giao tiếp Giao tiếp cần thiết bên bên ngồi tổ chức cách hiệu để giúp bạn có mối quan hệ tốt... Hơn n? ?a, ơng chủ muốn nhân viên có tố chất lãnh đạo Điều khơng có ngh? ?a người trẻ tuổi người lãnh đạo dự án sếp phận, có ngh? ?a họ người tự quản lý chủ động Họ lập kế hoạch, tổ chức chịu trách nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Writing about the qualities one needs to be able to do a certain job vndoc com,