0

Luận án các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán môi trường và tác động của nó đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dệt may ở việt nam

303 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2023, 20:46

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT xii CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ TIẾNG ANH i DANH MỤC BẢNG BIỂU iii DANH MỤC HÌNH VẼ v PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu NC câu hỏi NC Đối tượng NC Phạm vi NC 5 Phương pháp nghiên cứu - PPNC định tính - PPNC định lượng 6 Những đóng góp mới luận án 6.1 Về mặt lý luận, khoa học 6.2 Về mặt thực tiễn 7 Kết cấu luận án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NC 1.1 Tổng quan các NC giới 1.1.1 Các NC có liên quan đến KTMT 1.1.1.1 Các NC liên quan đến công bố thông tin KTMT DN 1.1.1.2 Các NC liên quan đến tổ chức KTQTMT DN 15 1.1.2 Các NC liên quan đến NTTĐ đến KTMT 17 1.1.2.1 Các NC liên quan đến các NTTĐ đến vấn đề công bố thông tin KTMT18 1.1.2.2 Các NC liên quan đến các NTTĐ đến việc thực hiện KTTQMT 19 1.1.3 Các NC liên quan đến MQH giữa KTMT với KQHĐ DN 22 1.1.3.1 Các NC liên quan đến MQH giữa công bố thông tin KTMT với lợi ích, hiệu quả tài chính, MT DN 22 1.1.3.2 Các NC liên quan đến lợi ích KTQTMT 24 1.2 Tổng quan các NC nước 27 1.2.1 Các NC liên quan đến KTMT 28 1.2.2 Các NC liên quan đến các NTTĐ đến KTMT 31 1.2.3 Các NC liên quan đến MQH giữa tổ chức KT với KQHĐ DN 32 1.3 Nhận xét 33 1.4 Khoảng trống NC xác định vấn đề NC 35 1.4.1 Khoảng trống NC 35 1.4.2 Xác định vấn đề NC 36 Tóm tắt chương 37 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 38 2.1 Tổng quan về KTMT 38 2.1.1 Các khái niệm 38 2.1.1.1Môi Trường 38 2.1.1.2Báo cáo môi trường 38 2.1.1.3KTMT phân loại KTMT 39 2.1.2 Nội dung về KTMT 41 2.1.2.1 Tài sản môi trường 41 2.1.2.2 Nợ phải trả môi trường 42 2.1.2.3 Thu nhập môi trường 43 2.1.2.4 Chi phí môi trường 43 2.1.2.5 Kế tốn dịng vật liệu 45 2.1.2.6 Dự toán môi trường 46 2.1.2.7 Công bố thông tin (CBTT) 47 a Chính sách chung về mơi trường 48 b Các thông tin kế toán có liên quan đến mơi trường 48 2.1.3 Thực hiện KTMT 50 2.1.3.1 Về mặt nội dung 51 2.1.3.2 Về mặt hình thức tổ chức 51 a Đối với tổ chức bộ máy kế toán 51 b Tổ chức công tác KT 51 2.2 MQH giữa KTMT KQHĐ DN 53 2.2.1 KQHĐ DN 53 2.2.2 MQH giữa KTMT KQHĐ DN: 54 2.3 Các lý thuyết nền 56 2.3.1 Lý thuyết ngẫu nhiên 56 2.3.1.1 Nội dung lý thuyết 56 2.3.1.2 Vận dụng lý thuyết ngẫu nhiên vào các NC trước có liên quan: 56 2.3.1.3 Áp dụng lý thuyết ngẫu nhiên vào NC 57 2.3.2 Lý thuyết thể chế 58 2.3.2.1 Nội dung lý thuyết 58 2.3.2.2 Vận dụng lý thuyết thể chế vào các NC trước có liên quan: 58 2.3.2.3 Áp dụng lý thuyết thể chế vào NC 59 2.3.3 Lý thuyết hợp pháp 60 2.3.3.1 Nội dung lý thuyết 60 2.3.3.2 Vận dụng lý thuyết hợp pháp vào NC trước có liên quan: 61 2.3.3.3 Áp dụng lý thuyết hợp pháp vào NC 62 2.3.4 Lý thuyết bên liên quan 62 2.3.4.1 Nội dung lý thuyết 62 2.3.4.2 Vận dụng lý thuyết CBLQ vào các NC trước có liên quan 63 2.3.4.3 Áp dụng lý thuyết CBLQ vào NC 64 2.3.5 Lý thuyết phân tích lợi ích – chi phí 65 2.3.5.1 Nội dung lý thuyết 65 2.3.5.2 Vận dụng lý thuyết phân tích lợi ích – chi phí vào NC trước có liên quan: 66 2.3.5.3 Áp dụng lý thuyết phân tích lợi ích – chi phí vào NC 66 2.4 Các NTTĐ đến KTMT 67 2.5 Phát triển giả thuyết NC đề xuất 68 2.5.1 Các NTTĐ đến KTMT 68 2.5.1.1 Qui mô DN 68 2.5.1.2 Các bên liên quan 69 2.5.1.3 Kiểm toán 70 2.5.1.4 Nguồn lực tài chính 70 2.5.1.5 Trình độ nhân viên 71 2.5.1.6 Các qui định 72 2.5.1.7 Ngành nghề 73 2.5.1.8 Tôn giáo 73 2.5.2 KTMT tác động đến KQHĐ DNNDM tại VN 74 2.6 Mô hình NC đề xuất 75 2.7 Thang đo đề xuất 77 Tóm tắt chương 79 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 80 3.1 Thiết kế nghiên cứu 80 3.1.1 Lựa chọn PPNC 80 3.1.2 PP thu thập dữ liệu sơ cấp 81 3.1.2.1 Quan sát 81 3.1.2.2 Phỏng vấn / Thảo luận tay đôi 81 3.1.3 PP thu thập dữ liệu thứ cấp 82 3.1.4 Khung nghiên cứu 83 3.1.5 Qui trình NC hỗn hợp 84 3.2 Qui trình NC 85 3.3 PPNC định tính 88 3.3.1 Lựa chọn vận dụng PPNC định tính 88 3.3.2 Thảo luận, thu thập ý kiến chuyên gia 89 3.3.2.1 Số lượng chuyên gia: 89 3.3.2.2 Tiêu chí lựa chọn chuyên gia 90 3.3.2.3 Dàn ý thảo luận, thu thập ý kiến chuyên gia 91 3.3.2.4 Tiến hành thảo luận, thu thập ý kiến chuyên gia 91 3.4 Phương pháp NC định lượng 92 3.4.1 Bảng câu hỏi khảo sát 93 3.4.2 Tiến hành khảo sát thu thập dữ liệu 94 3.4.3 Đo lường tính tốn dữ liệu 95 Tóm tắt chương 100 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 101 4.1 Tổng quan ngành dệt may VN 101 4.2 Kết quả NC định tính 102 4.2.1 Kết quả thảo luận chuyên gia 102 4.2.2 Các giả thuyết mô hình nghiên cứu chính thức 107 4.2.3 Nhân tố thang chính thức 108 4.3 Kết quả NC định lượng 111 4.3.1 Thực trạng KTMT các DNDMTVN 111 4.3.2 Thống kê mô tả 113 4.3.3 Kiểm định thang đo NC 114 4.3.3.1 Kiểm định thang đo các NTTĐ 114 a Kiểm định độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) 114 b Phân tích EFA đối với thang đo về các NTTĐ 116 c Phân tích CFA đối với thang đo về các NTTĐ 117 4.3.3.2 Kiểm định thang đo KTMT 120 a Kiểm định độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) thang đo KTMT (ORGA) 120 b Phân tích EFA đối với thang đo KTMT 120 c Phân tích CFA đối với thang đo KTMT 121 4.3.3.3 Kiểm định thang đo KQHĐ DN (BENE) 122 a Kiểm định độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) thang đo KQHĐ DN 122 b Phân tích EFA đối với thang đo KQHĐ DN 123 c Phân tích CFA đối với thang đo KQHĐ DN 124 4.3.4 Kiểm định mơ hình, giả thuyết NC thơng qua mơ hình SEM 125 4.3.4.1 Kiểm định mơ hình lý thuyết 125 4.3.4.2 Kiểm định giả thuyết mơ hình 128 4.3.4.3 Kiểm định ước lượng mơ hình lý thuyết PP Bootstrap 129 4.3.4.4 Kết quả kiểm định giả thuyết mô hình 130 4.4 Bàn luận 131 4.4.1 Độ tin cậy thang do: 131 4.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến KTMT tác đợng đến KQHĐ các DNNDM tại VN 132 Tóm tắt chương 142 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ HÀM Ý 143 5.1 Kết luận 143 5.2 Một số hàm ý rút từ NC 146 5.3 Đóng góp khoa học luận án 150 5.4 Hạn chế hướng NC 151 5.4.1 Những hạn chế luận án 151 5.4.2 Hướng NC 151 Tóm tắt chương 152 KẾT LUẬN 153 TÀI LIỆU THAM KHẢO 154 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 173 PHỤ LỤC 3.1 DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA THAM GIA THẢO LUẬN 1/PL PHỤ LỤC 3.2 PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN CHUYÊN GIA 2/PL PHỤ LỤC 3.3 BẢNG KHẢO SÁT 6/PL PHỤ LỤC 3.4 DANH SÁCH CÔNG TY THAM GIA KHẢO SÁT 12/PL PHỤ LỤC 4.1 BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA 41/PL PHỤ LỤC 4.2: KẾ QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ 57/PL PHỤ LỤC 4.3 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA 65/PL PHỤ LỤC 4.4 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA 77/PL PHỤ LỤC 4.5 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CFA 93/PL CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT BCHN Báo cáo hàng năm BCKTMT Báo cáo kế toán môi trường BCMT Báo cáo môi trường BCQT Báo cáo quản trị BCTC Báo cáo tài chính BCTN Báo cáo thường niên BCTNXH Báo cáo trách nhiệm xã hội BVMT Bảo vệ môi trường CBLQ Các bên liên quan CBTT Công bố thông tin CBTTMT CLMT Công bố thông tin môi trường Chiến lược môi trường CP Chi phí CPMT Chi phí mơi trường CPNVL Chi phí nguyên vật liệu CPSXKD Chi phí sản xuất kinh doanh CTNY Công ty niêm yết DN Doanh nghiệp DNNDM Doanh nghiệp ngành dệt may DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DNSX Doanh nghiệp sản xuất HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐMT Hoạt động môi trường HQKT Hiệu quả kinh tế HQMT Hiệu quả môi trường KD Kinh doanh KQHĐ Kết quả hoạt đợng KT Kế tốn KT-XH Kinh tế – xã hợi KTCP Kế tốn chi phí KTMT Kế toán mơi trường KTQT Kế tốn quản trị KTQTMT Kế tốn quản trị mơi trường KTTC Kế tốn tài KTTCMT Kế toán tài chính mơi trường MĐTĐ Mức độ tác động MQH MT Mối quan hệ Môi trường MTKD Môi trường kinh doanh NC Nghiên cứu NCĐL Nghiên cứu định lượng NCĐT Nghiên cứu định tính NDM Ngành dệt may NDMVN Ngành dệt may Việt Nam NPTMT Nợ phải trả môi trường NTTĐ Nhân tố tác động ONMT Ô nhiễm môi trường PP Phương pháp PPNC Phương pháp nghiên cứu PTBV Phát triển bền vững QLMT Quản lý môi trường SP Sản phẩm SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh SXSP Sản xuất sản phẩm TĐMT Tác động môi trường TMBCTC Thuyết minh báo cáo tài chính TN Thu nhập TNMT Thu nhập môi trường TNTN Tài nguyên thiên nhiên TNXH Trách nhiệm xã hội Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TSCĐ TSMT Tài sản cố định Tài sản môi trường TTKT Thông tin kế toán TTKTMT Thông tin kế toán môi trường TTMT Thông tin môi trường VN Việt Nam 99/PL Model Saturated model Independence model RMR 000 252 GFI 1.000 368 AGFI PGFI 158 276 NFI Delta1 981 1.000 000 RFI rho1 972 IFI Delta2 990 1.000 000 TLI rho2 985 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model 000 000 CFI 990 1.000 000 Parsimony-Adjusted Measures Model Default model Saturated model Independence model PRATIO 667 000 1.000 PNFI 654 000 000 PCFI 660 000 000 NCP 14.237 000 1470.173 LO 90 2.803 000 1347.227 NCP Model Default model Saturated model Independence model HI 90 33.422 000 1600.487 FMIN Model Default model Saturated model Independence model FMIN 066 000 3.509 F0 033 000 3.459 LO 90 007 000 3.170 HI 90 079 000 3.766 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 049 406 LO 90 022 389 HI 90 075 423 PCLOSE 489 000 AIC Model Default model Saturated model AIC 56.237 56.000 BCC 56.774 57.074 BIC 112.999 169.524 CAIC 126.999 197.524 100/PL Model Independence model AIC 1505.173 BCC 1505.442 BIC 1533.554 CAIC 1540.554 ECVI Model Default model Saturated model Independence model ECVI 132 132 3.542 LO 90 105 132 3.252 HI 90 177 132 3.848 MECVI 134 134 3.542 HOELTER Model Default model Independence model HOELTER 05 357 10 HOELTER 01 439 12 Estimates (Group number - Default model) Scalar Estimates (Group number - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number - Default model) ORGA1 ORGA2 ORGA3 ORGA4 ORGA5 ORGA6 ORGA7 < < < < < < < - KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT Estimate 1.000 1.075 799 1.030 860 1.108 1.044 S.E C.R P Label 085 077 077 086 081 078 12.678 10.380 13.347 10.017 13.655 13.465 *** *** *** *** *** *** par_1 par_2 par_3 par_4 par_5 par_6 Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) ORGA1 ORGA2 ORGA3 ORGA4 ORGA5 ORGA6 ORGA7 < < < < < < < - KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT Estimate 612 767 588 828 563 859 839 101/PL 3.Phân tích CFA đối với thang đo về KQHĐ Model Fit Summary CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 12 21 CMIN 19.454 000 979.080 DF 15 P 022 CMIN/DF 2.162 000 65.272 RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model RMR 014 000 262 GFI 985 1.000 444 AGFI 964 PGFI 422 221 317 NFI Delta1 980 1.000 000 RFI rho1 967 IFI Delta2 989 1.000 000 TLI rho2 982 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model Parsimony-Adjusted Measures 000 000 CFI 989 1.000 000 102/PL Model Default model Saturated model Independence model PRATIO 600 000 1.000 PNFI 588 000 000 PCFI 593 000 000 NCP 10.454 000 964.080 LO 90 1.400 000 865.194 NCP Model Default model Saturated model Independence model HI 90 27.212 000 1070.355 FMIN Model Default model Saturated model Independence model FMIN 046 000 2.304 F0 025 000 2.268 LO 90 003 000 2.036 HI 90 064 000 2.518 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 052 389 LO 90 019 368 HI 90 084 410 AIC 43.454 42.000 991.080 BCC 43.856 42.703 991.281 PCLOSE 407 000 AIC Model Default model Saturated model Independence model BIC 92.107 127.143 1015.407 CAIC 104.107 148.143 1021.407 ECVI Model Default model Saturated model Independence model ECVI 102 099 2.332 LO 90 081 099 2.099 HI 90 142 099 2.582 HOELTER Model Default model HOELTER 05 370 HOELTER 01 474 MECVI 103 100 2.332 103/PL Model Independence model HOELTER 05 11 HOELTER 01 14 Estimates (Group number - Default model) Scalar Estimates (Group number - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number - Default model) BENE1 BENE2 BENE3 BENE4 BENE5 BENE6 < < < < < < - KQHD KQHD KQHD KQHD KQHD KQHD Estimate 1.000 992 925 1.121 1.026 1.042 S.E C.R P Label 078 081 080 081 085 12.761 11.395 14.069 12.738 12.226 *** *** *** *** *** par_1 par_2 par_3 par_4 par_5 Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) BENE1 BENE2 BENE3 BENE4 BENE5 BENE6 < < < < < < - KQHD KQHD KQHD KQHD KQHD KQHD Estimate 675 717 629 814 716 682 104/PL PHỤ LỤC 4.6 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH LÝ THUYẾT – SEM 105/PL Model Fit Summary CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 103 741 38 CMIN 878.595 000 10269.346 DF 638 703 P 000 CMIN/DF 1.377 000 14.608 RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model RMR 026 000 243 GFI 901 1.000 173 AGFI 885 PGFI 776 129 164 NFI Delta1 914 1.000 000 RFI rho1 906 IFI Delta2 975 1.000 000 TLI rho2 972 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model 000 000 CFI 975 1.000 000 Parsimony-Adjusted Measures Model Default model Saturated model Independence model PRATIO 908 000 1.000 PNFI 830 000 000 PCFI 885 000 000 NCP 240.595 000 9566.346 LO 90 166.774 000 9241.953 NCP Model Default model Saturated model Independence model HI 90 322.466 000 9897.169 FMIN Model Default model Saturated model Independence model FMIN 2.067 000 24.163 F0 566 000 22.509 LO 90 392 000 21.746 HI 90 759 000 23.287 106/PL RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 030 179 LO 90 025 176 HI 90 034 182 PCLOSE 1.000 000 AIC Model Default model Saturated model Independence model AIC 1084.595 1482.000 10345.346 BCC 1105.408 1631.736 10353.025 BIC 1502.202 4486.340 10499.415 CAIC 1605.202 5227.340 10537.415 ECVI Model Default model Saturated model Independence model ECVI 2.552 3.487 24.342 LO 90 2.378 3.487 23.579 HI 90 2.745 3.487 25.120 MECVI 2.601 3.839 24.360 HOELTER Model Default model Independence model HOELTER 05 338 32 HOELTER 01 351 33 Estimates (Group number - Default model) Scalar Estimates (Group number - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number - Default model) KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT KQHD STAK4 STAK3 STAK2 < < < < < < < < < < < - CBLQ QDIN TDON TRDO NTHU QUMO TCHI KTMT CBLQ CBLQ CBLQ Estimate 161 207 112 176 141 225 156 906 1.000 1.139 1.145 S.E .023 023 018 018 023 022 026 080 C.R 6.972 8.834 6.359 9.910 6.227 10.137 6.055 11.356 P *** *** *** *** *** *** *** *** Label par_46 par_47 par_48 par_49 par_50 par_51 par_52 par_58 057 058 19.939 19.845 *** *** par_1 par_2 107/PL STAK1 REGU3 REGU2 REGU4 REGU1 IMPA4 IMPA2 IMPA1 IMPA3 QUAL4 QUAL1 QUAL3 PERC2 PERC1 PERC3 PERC4 SIZE1 SIZE2 SIZE4 FINA4 FINA2 FINA1 ORGA1 ORGA2 ORGA3 ORGA4 ORGA5 ORGA6 ORGA7 BENE1 BENE2 BENE3 BENE4 BENE5 BENE6 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - CBLQ QDIN QDIN QDIN QDIN TDON TDON TDON TDON TRDO TRDO TRDO NTHU NTHU NTHU NTHU QUMO QUMO QUMO TCHI TCHI TCHI KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT KQHD KQHD KQHD KQHD KQHD KQHD Estimate 1.280 1.000 1.047 900 989 1.000 928 851 638 1.000 976 919 1.000 1.022 905 693 1.000 1.015 733 1.000 930 1.195 1.000 1.029 820 990 853 1.067 1.003 1.000 1.043 973 1.212 1.055 1.041 S.E .060 C.R 21.215 P *** Label par_3 047 051 047 22.426 17.606 21.101 *** *** *** par_4 par_5 par_6 043 048 042 21.628 17.806 15.204 *** *** *** par_7 par_8 par_9 043 043 22.923 21.297 *** *** par_10 par_11 066 063 062 15.391 14.389 11.214 *** *** *** par_12 par_13 par_14 058 048 17.490 15.174 *** *** par_15 par_16 071 089 13.030 13.475 *** *** par_17 par_18 078 072 071 080 074 071 13.227 11.328 14.033 10.620 14.426 14.170 *** *** *** *** *** *** par_40 par_41 par_42 par_43 par_44 par_45 085 088 088 087 092 12.295 11.080 13.782 12.065 11.350 *** *** *** *** *** par_53 par_54 par_55 par_56 par_57 Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) KTMT KTMT KTMT KTMT < < < < - CBLQ QDIN TDON TRDO Estimate 211 281 138 277 108/PL KTMT KTMT KTMT KQHD STAK4 STAK3 STAK2 STAK1 REGU3 REGU2 REGU4 REGU1 IMPA4 IMPA2 IMPA1 IMPA3 QUAL4 QUAL1 QUAL3 PERC2 PERC1 PERC3 PERC4 SIZE1 SIZE2 SIZE4 FINA4 FINA2 FINA1 ORGA1 ORGA2 ORGA3 ORGA4 ORGA5 ORGA6 ORGA7 BENE1 BENE2 BENE3 BENE4 BENE5 BENE6 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - NTHU QUMO TCHI KTMT CBLQ CBLQ CBLQ CBLQ QDIN QDIN QDIN QDIN TDON TDON TDON TDON TRDO TRDO TRDO NTHU NTHU NTHU NTHU QUMO QUMO QUMO TCHI TCHI TCHI KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT KQHD KQHD KQHD KQHD KQHD KQHD Estimate 156 301 146 1.000 816 835 832 873 832 885 750 849 906 838 734 657 911 842 806 787 784 727 573 843 799 705 748 730 778 623 748 615 811 569 842 822 617 690 605 805 673 623 109/PL Covariances: (Group number - Default model) CBLQ CBLQ CBLQ CBLQ CBLQ CBLQ QDIN QDIN QDIN QDIN QDIN TDON TDON TDON TDON TRDO TRDO TRDO NTHU NTHU QUMO < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > QDIN TDON TRDO NTHU QUMO TCHI TDON TRDO NTHU QUMO TCHI TRDO NTHU QUMO TCHI NTHU QUMO TCHI QUMO TCHI TCHI Estimate 320 134 300 203 225 111 179 247 156 236 139 070 112 080 080 162 154 140 134 025 061 S.E .036 028 038 028 033 023 029 038 028 034 024 032 024 028 021 031 037 027 028 019 023 Correlations: (Group number - Default model) CBLQ CBLQ CBLQ CBLQ CBLQ CBLQ QDIN QDIN QDIN QDIN QDIN TDON TDON TDON TDON TRDO < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > QDIN TDON TRDO NTHU QUMO TCHI TDON TRDO NTHU QUMO TCHI TRDO NTHU QUMO TCHI NTHU Estimate 596 273 479 461 422 298 353 383 343 430 360 119 271 160 228 307 C.R 8.976 4.851 7.838 7.153 6.821 4.881 6.106 6.560 5.661 6.948 5.739 2.194 4.605 2.828 3.834 5.171 4.179 5.105 4.857 1.347 2.658 P *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 028 *** 005 *** *** *** *** *** 178 008 Label par_19 par_20 par_21 par_22 par_23 par_24 par_25 par_26 par_27 par_28 par_29 par_30 par_31 par_32 par_33 par_34 par_35 par_36 par_37 par_38 par_39 110/PL TRDO TRDO NTHU NTHU QUMO < > < > < > < > < > QUMO TCHI QUMO TCHI TCHI Estimate 240 311 299 081 160 Variances: (Group number - Default model) CBLQ QDIN TDON TRDO NTHU QUMO TCHI e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 e15 e16 e17 e18 e19 e20 e21 e22 e23 e24 e25 e26 e27 Estimate 522 555 462 753 372 544 267 262 294 303 266 247 168 349 209 100 169 286 248 154 294 344 228 242 270 365 222 317 295 211 203 249 477 252 S.E .052 054 040 064 041 054 033 022 025 026 026 021 017 027 019 015 016 023 019 021 027 029 023 024 024 028 025 031 024 021 019 027 033 018 C.R 9.993 10.302 11.518 11.762 8.954 10.043 8.075 11.944 11.516 11.585 10.306 11.644 9.828 12.922 11.181 6.841 10.245 12.616 13.332 7.289 10.730 11.760 10.015 10.091 11.455 13.252 8.812 10.344 12.283 10.062 10.549 9.127 14.313 14.048 P *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Label par_59 par_60 par_61 par_62 par_63 par_64 par_65 par_66 par_67 par_68 par_69 par_70 par_71 par_72 par_73 par_74 par_75 par_76 par_77 par_78 par_79 par_80 par_81 par_82 par_83 par_84 par_85 par_86 par_87 par_88 par_89 par_90 par_91 par_92 111/PL e28 e29 e30 e31 e32 e33 e34 e35 e36 e37 e38 Estimate 335 155 460 141 147 405 298 408 199 335 425 S.E .023 011 032 010 011 028 021 028 014 024 030 C.R 14.325 13.779 14.378 13.559 13.712 14.322 14.200 14.338 13.813 14.233 14.314 P *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Label par_93 par_94 par_95 par_96 par_97 par_98 par_99 par_100 par_101 par_102 par_103 Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) BENE6 BENE5 BENE4 BENE3 BENE2 BENE1 ORGA7 ORGA6 ORGA5 ORGA4 ORGA3 ORGA2 ORGA1 FINA1 FINA2 FINA4 SIZE4 SIZE2 SIZE1 PERC4 PERC3 PERC1 PERC2 QUAL3 QUAL1 QUAL4 IMPA3 IMPA1 Estimate 388 453 648 366 476 381 675 710 324 657 378 560 389 606 532 559 498 639 710 328 529 615 619 649 709 830 432 539 112/PL IMPA2 IMPA4 REGU1 REGU4 REGU2 REGU3 STAK1 STAK2 STAK3 STAK4 Estimate 702 821 721 563 784 692 762 693 697 666 Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Parameter KTMT < KTMT < KTMT < KTMT < KTMT < KTMT < KTMT < KQHD < STAK4 < STAK3 < STAK2 < STAK1 < REGU3 < REGU2 < REGU4 < REGU1 < IMPA4 < IMPA2 < IMPA1 < IMPA3 < QUAL4 < QUAL1 < QUAL3 < PERC2 < PERC1 < PERC3 < PERC4 < SIZE1 < SIZE2 < - CBLQ QDIN TDON TRDO NTHU QUMO TCHI KTMT CBLQ CBLQ CBLQ CBLQ QDIN QDIN QDIN QDIN TDON TDON TDON TDON TRDO TRDO TRDO NTHU NTHU NTHU NTHU QUMO QUMO SE 041 042 032 032 039 038 041 000 018 015 015 014 018 015 030 015 016 018 029 034 013 028 031 026 027 030 053 023 027 SE-SE 002 002 002 002 002 002 002 000 001 001 001 001 001 001 002 001 001 001 002 002 001 002 002 002 002 002 003 001 002 Mean 206 276 136 279 161 302 150 1.000 817 834 832 873 831 887 748 850 904 839 734 655 913 843 815 786 784 732 572 843 801 Bias -.005 -.005 -.002 002 005 001 004 000 001 -.001 000 000 -.001 002 -.003 001 -.002 001 000 -.002 002 000 010 -.001 000 005 000 001 002 SE-Bias 003 003 003 003 003 003 003 000 001 001 001 001 002 001 002 001 001 001 002 003 001 002 003 002 002 002 004 002 002 113/PL Parameter SIZE4 < FINA4 < FINA2 < FINA1 < ORGA1 < ORGA2 < ORGA3 < ORGA4 < ORGA5 < ORGA6 < ORGA7 < BENE1 < BENE2 < BENE3 < BENE4 < BENE5 < BENE6 < - QUMO TCHI TCHI TCHI KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT KQHD KQHD KQHD KQHD KQHD KQHD SE 042 033 037 030 038 037 040 025 042 023 032 040 034 039 022 032 042 SE-SE 002 002 002 002 002 002 002 001 002 001 002 002 002 002 001 002 002 Mean 706 748 731 778 628 752 613 816 577 843 822 623 692 609 809 678 625 Bias 000 000 001 -.001 005 004 -.002 005 007 001 001 007 002 004 004 005 002 SE-Bias 003 003 003 002 003 003 003 002 003 002 003 003 003 003 002 003 003 ... VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TÓM TẮT LUẬN ÁN Tên luận án: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN MƠI TRƯỜNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NĨ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DỆT MAY. .. động đến môi trường DNNDM Đồng thời kết quả cho thấy KTMT DNNDM tại VN tác động mạnh đến KQHĐ các DNNDM tại VN Từ khóa: Kế tốn mơi trường; Tổ chức kế tốn mơi trường (KTMT); Nhân tố tác động. .. HQMT Hiệu quả môi trường KD Kinh doanh KQHĐ Kết quả hoạt đợng KT Kế tốn KT-XH Kinh tế – xã hợi KTCP Kế tốn chi phí KTMT Kế toán mơi trường KTQT Kế tốn quản trị KTQTMT Kế tốn quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán môi trường và tác động của nó đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dệt may ở việt nam,