0

BT NLKT update 2021

13 8 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2023, 18:05

Bµi 1 PHẦN 1 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 BẢN CHẤT CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN I Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau 1 Hạch toán là gì? a Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh b Tính. PHẦN - CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN I Hãy chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau Hạch tốn gì? a Ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh b Tính tốn tiêu kinh tế trình kinh doanh doanh nghiệp c Một hệ thống điều tra, quan sát, tính tốn, đo lường ghi chép q trình kinh tế tài nhằm quản lý q trình ngày chặt chẽ d Các câu sai Thước đo sử dụng chủ yếu hạch toán kế toán là: a Thước đo vật biên kiểm kê b Thước đo lao động c Thước đo giá trị d Tất thước đo Doanh nghiệp hoàn tất việc giao hàng viết hóa đơn cho khách hàng vào ngày 20/2 Trị giá lô hàng chưa VAT 300tr, VAT 30tr Nhưng khách hàng tốn 200tr, số cịn lại toán sau tháng Vậy Kế toán ghi nhận Doanh thu bán hàng sau: (DN tính thuế GTGT theo pp khấu trừ) a 200tr vào tháng số lại vào tháng b 330tr vào tháng c 300tr vào tháng d Các câu sai Cơng ty A hồn tất việc giao hàng theo hợp đồng cho khách hàng vào ngày 31/08, toàn tiền hàng nhận trước từ ngày 15/07 ký kết hợp đồng Doanh thu hợp đồng công ty A ghi nhận Báo cáo tài tháng a Tháng b Tháng c Tháng (50%), tháng (50%) d Các phương án sai Khi tính giá nguyên vật liệu, sản phẩm hàng hố xuất kho địi hỏi đơn vị phải tuân thủ nguyên tắc: a Doanh thu thực b Nhất quán c Kỳ kế toán d Khơng có đá p n nà o đu ng DN mua 15 tivi Sony nhập kho, giá mua triệu đồng/chiếc toán Trong kỳ DN xuất kho để bán cho Công ty B, giá bán10 trđồng/Chiếc chưa thu tiền Vậy chênh lệch doanh thu bán hàng giá vốn bỏ DN a tr đồng b 24 tr đồng c (25) tr đồng d Không đáp án đung II Hãy chọn hai phương án Đúng/Sai cho câu sau giải thích Hạch toán kế toán sử dụng thước đo giá tri S ( vật lao động ) Kế tốn tài phục vụ cho đối tượng bên ngồi doanh nghiệp S (cịn đối tượng bên DN) Việc đánh giá giá trị tài sản doanh nghiệp không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có hoạt động liên tục hay khơng Đ Doanh thu bán hàng ghi nhận doanh nghiệp nhận đủ tiền khách hàng toán S (khi hồn tất chuyẻn quyền sở h hàng hóa) Thơng tin kế tốn kỳ khơng thiết phải so sánh đơn vị phép thay đổi phương pháp kế toán S (trong kì khơng thay đổi ppkt phải nhát qn) Kế tốn quản trị cung cấp thơng tin cho đối tượng bên bên DN S (chỉ phục vụ nội DN) DN trả trước tiền thuê nhà tháng/ lần Tiền thuê tháng 20tr đồng/tháng Tháng DN toán tiền tháng (T1, 2, 3) 60tr đồng Vậy tổng chi phí hoạt động DN tháng bao gồm 60tr đồng tiền chi phí thuê nhà? S(60tr tính cho tháng ???)chi phí hoạt động bao gồm chi phí thu nhà >= 20 tr ĐỐI TƯỢNG CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN I Hãy chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau Đặc trưng đối tượng kế toán là: a Tính hai mặt, độc lập cân lượng b Đa dạng c Vận động theo chu kỳ khép kín d Tất đặc điểm Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thuộc: 3334 a Tài sản ngắn hạn b Nguồn vốn chủ sở hữu c Nợ phải trả doanh nghiệp d Tài sản dài hạn Tài sản doanh nghiệp nguồn lực: a Thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp b Thuộc quyền kiểm soát doanh nghiệp c Gắn với lợi ích tương lai doanh nghiệp d Có thể xác định giá trị e Tất điều kiện Nợ phải trả doanh nghiệp xác định bằng: a Tổng Tài sản trừ Tổng tài sản ngắn hạn b Tổng nguồn vốn trừ Nguồn vốn chủ sở hữu c Tổng Tài sản trừ Nguồn vốn chủ sở hữu d b c e Các phương án sai 5.Hàng DN mua nhập kho với mục đích để sản xuất sản phẩm khác hàng gọi là: a Hàng hóa b Nguyên vật liệu c Thành phẩm d Công cụ dụng cụ 6.DN mua 10 điều hòa nhập kho để bán lại trị giá 80tr, lô hàng làm tăng khoản mục sau DN: a Nguyên vật liệu b Hàng hóa c Cơng cụ dụng cụ Đối tượng kế toán sau thuộc tài sản DN? a Phải thu khách hàng b Khách hàng đặt trước tiền cho DN 131 dư bên có ( nợ phải trả ) c Khoản ứng trước cho người bán 331 bên tsan d Cả a c Đối tượng kế toán sau thuộc nguồn vốn DN? a Phải trả cho người bán b Khách hàng đặt trước tiền cho DN c Khoản ứng trước cho người bán d Cả a b 9.Ứng trước cho người bán có chất là: a Nợ phải trả b Nợ phải thu c Vốn chủ sở hữu d Không phải đáp án II Hãy chọn hai phương án Đúng/Sai cho câu sau giải thích Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp khơng bị thay đổi q trình kinh doanh S thay đổi vốn vận động liên tục theo quy luật thị trường Khi lập báo cáo, kế toán ghi nhầm khoản Phải thu khách hàng 200 triệu VNĐ sang phần Nguồn vốn Do Tổng tài sản Tổng nguồn vốn sau lập báo cáo chênh lệch 200 triệu VNĐ s lệch 400 tr Tổng tài sản doanh nghiệp luôn với tổng nguồn vốn chủ sở hữu Đ Khi DN phải nộp thuế cho nhà nước phải nộp báo cáo tài cuối năm cho quan thuế? S Số tiền nhân viên thử việc đặt cọc cho DN khoản phải thu DN? (N111/C3388) S phải trả Vật liệu mua đường chưa tính vào tài sản doanh nghiệp S (hạch toán vào tk 151) Số hàng gửi bán không thuộc tài sản doanh nghiệp S tk 157 Thành phẩm hàng hóa sản phẩm DN sản xuất hoàn thành nhập kho để bán? S có thành phẩm DN mua cát xây dựng nhập kho để bán lại số cát thuộc ngun vật liệu DN S thuộc hàng hóa 10 Hạch tốn kế tốn dựa sở kế tốn dồn tích Đ 11 Khi tài sản doanh nghiệp chủ yếu tài trợ Nợ phải trả DN gặp rủi ro khả toán tương lai Đ 14 Chứng khoán kinh doanh đối tượng kế toán thuộc tài sản doanh nghiệp? Đ 15.Ứng trước cho người bán đối tượng kế toán thuộc nguồn vốn doanh nghiệp S thuộc tài sản 16.Khách hàng ứng trước đối tượng kế toán thuộc tài sản doanh nghiệp? Đ nguồn vốn CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ I Hãy chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau Một chứng từ kế tốn cần a Chứng minh tính hợp pháp, hợp lý nghiệp vụ kinh tế b Cung cấp thông tin nghiệp vụ xảy c Thể trách nhiệm đối tượng có liên quan d Tất trường hợp Ý nghĩa chứng từ kế toán: a Phản ánh vận động đối tượng kế toán b Cung cấp thông tin cho quản lý c Là ghi sổ kế toán d Là tiến hành kiểm tra, tra hoạt động kinh tế e Tất nội dung Khi xuất kho sản phẩm bán cho khách hàng, giá ghi phiếu xuất kho là: a Giá bán chưa có thuế GTGT b Giá bán bao gồm thuế GTGT c Giá vốn hàng bán??? PXK hach tốn nội d Khơng phải loại giá DN tí nh thuế GTGT theo PP khấ u trừ , Doanh thu bá n hà ng : a Giá bán chưa có thuế GTGT b Giá bán bao gồm thuế GTGT c Giá vốn d Không phải loại giá Những yếu tố sau yếu tố bắt buộc chứng từ a Tên chứng từ b Ký hiệu hàng hóa c Thời gian lập chứng từ d Số tiền nghiệp vụ phát sinh e a, b, c d f a, c d Theo nội dung kinh tế, chứng từ kế tốn có loại như: a Phiếu thu, chi, nhập, xuất b Hoá đơn c Chứng từ mệnh lệnh d Cả a, b c e Cả a b Các loại hóa đơn sau khơng thuộc quản lý quan thuế? a Hóa đơn GTGT b Hóa đơn bán hàng c Hóa đơn bán lẻ d Hóa đơn đặc thù 8.Ngày 10/2 Doanh nghiệp ký hợp đồng bán hàng, ngày 15/2 giao hàng Ngày 17/2, người mua toán tiền hàng Vậy thời điểm lập hóa đơn bán hàng là: a Ngày 10/2 b Ngày 15/2 c Ngày 17/2 d Không phải đáp án 9.Thời gian lữu trữ phiếu thu, phiếu chi làm ghi sổ kế toán theo quy định là: a năm b 10 năm c Ngay sau ghi sổ d Vĩnh viễn II Hãy chọn hai phương án Đúng/Sai cho câu sau giải thích Kế tốn khơng thiết phải ghi định khoản kế tốn chứng từ đung phần ghi định khoản yếu tố bổ sung chứng từ kế toán Tên chữ ký người lập chứng từ bắt buộc phải ghi rõ chứng từ Đung thuộc yếu tố bắt buộc Chứng từ kế tốn lập mực đỏ S dùng cho số liệu điều chỉnh, phải mực xanh Có thể sửa chữa số tiền lập chứng từ kế toán sai Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chứng từ kế tốn khơng viết tắt, khơng tẩy xố, sửa chữa 1.Nội dung liên chứng từ khác S giống Chứng từ kế toán hầu hết lập cho giao dịch sau đưa vào ghi sổ lưu trữ Đ Sau ghi sổ hủy chứng từ kế tốn S Những chứng từ làm để ghi sổ thời gian lưu trữ tối đa năm S Hóa đơn giá trị gia tăng chứng minh chuyển giao quyền sở hữu người bán người mua S Hóa đơn GTGT lập vào thời điểm người mua toán tiền cho người bán Đ Trên Hóa đơn bán hàng ( hóa đơn trực tiếp) thể tổng tiền toán S Hóa đơn GTGT thể tiền chưa thuế, tiền thuế tổng tiền tốn Đ Hóa đơn đặc thù hóa đơn có in sẵn mệnh giá Hóa đơn Đ CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ I Hãy chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau Công ty A mua số thiết bị sản xuất cũ, giá hoá đơn chưa có thuế GTGT 50 triệu VNĐ, thuế suất thuế GTGT 10%, chi phí sửa chữa trước sử dụng chi triệu VNĐ, cơng ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, số thiết bị ghi sổ theo giá: a 50 triệu VNĐ b 60 triệu VNĐ c 55 triệu VNĐ d Tất số sai Trong tháng 12/N, phận sản xuất công ty A bàn giao số sản phẩm hồn thành Chi phí kinh doanh kỳ công ty sau: CPSX dở dang cuối kỳ 80.000, CPNVLTT 600.000 (vật liệu 500.000, vật liệu khác 100.000), CPNCTT 250.000, CPSXC 125.000 CPQLDN 230.000, đầu kỳ khơng có sản phẩm dở dang Giá thành lô thành phẩm là: a 1.045.000 b 815.000 c 895.000 d 975.000 e Khơng có đáp án đung Nếu giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ tăng gấp đôi, điều kiện khác không thay đổi, giá thành sản phẩm sẽ: a Giảm 50% so với ban đầu b Tăng gấp đôi c Tăng giá trị tăng thêm sản phẩm dở dang cuối kỳ d Giảm giá trị tăng thêm sản phẩm dở dang cuồi kỳ e Các đáp án sai Nếu giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ cuối kỳ tăng gấp đôi, điều kiện khác không thay đổi, giá thành sản phẩm hoàn thành kỳ sẽ: a Tăng gấp đôi b Giảm 50% so với ban đầu c Không thay đổi d Các đáp án sai Công ty A mua lô vật liệu theo giá hố đơn chưa có thuế GTGT 35 triệu VNĐ, thuế GTGT 3,5 triệu VNĐ, chi phí vận chuyển phải trả theo giá hố đơn chưa có thuế GTGT 5% triệu VNĐ, Cơng ty A tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, giá trị ghi sổ lô vật liệu là: a 35 triệu VNĐ b 40,6 triệu VNĐ c 38,5 triệu VNĐ d Các đáp án sai Nếu đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua tài sản nhận hoá đơn GTGT tài sản mua dùng cho đối tượng chịu thuế GTGT theo tỷ lệ thuế suất 0% tiền thuế GTGT mua hàng sẽ: a Không khấu trừ b Sẽ khấu trừ c Khơng có trường hợp Nếu đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua tài sản nhận hoá đơn GTGT tài sản mua dùng cho đối tượng khơng chịu thuế GTGT tiền thuế GTGT mua hàng sẽ: a Không khấu trừ b Sẽ khấu trừ c Khơng có trường hợp II Hãy chọn hai phương án Đúng/Sai cho câu sau giải thích Chi phí vận chuyển hàng hóa nhập kho cộng vào giá ghi sổ hàng hóa Đ Chênh lệch giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ với đầu kỳ tăng lên làm cho giá thành sản phẩm giảm Đ Chênh lệch giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ với cuối kỳ tăng lên làm giá thành sản phẩm giảm SAI Khi phát sinh hao hụt định mức (trong trình thu mua vật liệu), đơn giá vật liệu nhập kho giảm SAI Hao hụt định mức qua trình thu mua vật liệu khơng làm ảnh hưởng tới tổng giá trị vật liệu nhập kho SAI Tiền Thuế GTGT nguyên vật liệu mua để sản xuất mặt hàng chịu thuế GTGT khơng cộng vào giá ghi sổ số NVL ( Biết DN tính thuế GTGT theo PP khấu trừ) ĐÚNG Giá thành sản phẩm biến động chiều với chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ SAI Phương pháp tính giá phương pháp sử dụng thước đo giá trị ( thước đo tiền tệ) để xác định giá trị ghi sổ đối tượng kế toán ĐÚNG CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN I Hãy chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau Nghiệp vụ “Mua nguyên vật liệu, nhập kho, chưa toán tiền cho người bán” làm cho tài sản nguồn vốn doanh nghiệp thay đổi: a Tài sản tăng thêm/ Nguồn vốn giảm b Tài sản tăng thêm/ Vốn chủ sở hữu tăng c Tài sản tăng thêm/ Nợ phải trả tăng d Không đáp án đung Nghiệp vụ “Mua tài sản cố định đưa vào sử dụng, toán 50% tiền mặt” thuộc quan hệ đối ứng: a Tài sản tăng – Tài sản giảm b Tài sản tăng – Nguồn vốn tăng c Tài sản giảm – Nguồn vốn giảm d Các câu sai Nghiệp vụ “Trả lương nợ cho công nhân tiền mặt” định khoản: a Nợ TK Chi phí nhân cơng/ Có TK Tiền mặt b Nợ TK Tiền mặt/ Có TK Chi phí nhân cơng c Nợ TK Tiền mặt/ Có TK Phải trả công nhân viên d Nợ TK Phải trả công nhân viên/ Có TK Tiền mặt Nghiệp vụ “Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chuyển khoản” định khoản: a Nợ TK TGNH/ Có TK Thuế TNDN phải nộp b Nợ TK Lợi nhuận/Có TK Thuế TNDN phải nộp c Nợ TK Thuế TNDN phải nộp/ Có TK TGNH d Các định khoản sai Nghiệp vụ “Xuất kho hàng hoá gửi bán” ghi: a Nơ TK 156/Có TK 157 b Nợ TK 157/Có TK 156 c Nợ TK 157/Có TK 155 d Khơng đáp án đung Nghiệp vụ “Nhập kho thành phẩm từ sản xuất” kế toán định khoản: a Nợ TK Thành phẩm/ Có TK Tiền mặt b Nợ TK Thành phẩm/ Có TK TGNH c Nợ TK Hàng hố/ Có TK Tiền mặt d Nợ TK Thành phẩm/ Có TK Chi phí SX dở dang Khi đơn vị mua TSCĐ chưa trả tiền, kế toán định khoản a Nợ TK Nguồn vốn chủ sở hữu/ Có TK TSCĐ b Nợ TK TSCĐ/ Có TK Nguồn vốn chủ sở hữu c Nợ TK TSCĐ/ Có TK Phải trả người ban d Không đáp án đung Định khoản kế tốn “Nợ TK Tiền mặt/ Có TK Phải thu khách hàng” thể nội dung kinh tế sau: a Nhận tiền ứng trước khách hàng b Trả lại tiền mặt cho khách hàng c Khách hàng trả nợ tiền mặt d a c e b c f Không phải nội dung Khi DN nhận trước tiền hàng khách hàng TM số tiền nhận trước ghi : a Nợ TK 112/ Có 131 b Nợ 111/Có 331 c Nợ 111/Có 131 d Nợ 131/Có 111 10 Khi đơn vị trả trước tiền mua tài sản cho người bán CK số tiền trả trước ghi vào: a Nợ 112/Có 331 b Nợ 331/Có 112 c Nợ 131/Có 112 d Nợ 331/Có 111 11.Mua 02 điều hòa trị giá 8tr/bộ nhập kho để sử dụng, toán tiền mặt, ghi: a Nợ TK 153/ Có TK 111 b Nợ TK 156/ Có TK 111 c Nợ TK 211/ Có TK 111 d Nợ TK 111/ Có TK 331 12.Mua 01 điều hòa trị giá 32tr nhập kho để sử dụng, chưa toán, ghi: a Nợ TK 153/ Có TK 331 b Nợ TK 156/ Có TK 331 c Nợ TK 211/ Có TK 331 d Nợ TK 155/ Có TK 331 II Hãy chọn hai phương án Đúng/Sai cho câu sau giải thích Khơng nên định khoản nhiều tài khoản Nợ Nhiều tài khoản Có định khoản ĐÚNG Tất tài khoản chữ T có kết cấu chung bên phải Bên Có, bên trái bên Nợ Đ TK cấp 2, cấp có kết cấu giống tài khoản cấp Đ Tài khoản tài sản ln có số dư Bên Nợ Đ Tài khoản theo dõi nợ phải trả ln có số dư bên Có Đ Tất định khoản kế toán phải liên quan đến từ tài khoản trở lênD 7.Cách ghi tăng ghi giảm tài khoản chi phí giống tài khoản tài sảN Đ Cách ghi tăng ghi giảm tài khoản doanh thu, thu nhập ngược với tài khoản nguồn vốn S CHƯƠNG 5: HẠCH TỐN CÁC Q TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU Hãy chọn hai phương án Đúng/Sai cho câu sau giải thích Chi phí vận chuyển vật liệu mua ngồi trả tính vào giá thực tế vật liệu nhập kho Đ Chi phí vận chuyển vật liệu mua ngồi chưa trả khơng tính vào giá thực tế vật liệu nhập kho S Tiền ứng trước cho người bán nguyên vật liệu không ảnh hưởng tới giá thực tế vật liệu nhập kho Đ 10 Giá trị hao mòn TSCĐ dùng cho phịng hành tính vào giá thành sản xuất sản phẩm S ghi vào 642 Tiền lương ban giám đốc khơng tính vào CPSX SAI hội đồng quản trị Các chi phí vận chuyển hàng tiêu thụ tính vào chi phí bá n hà ng Đ Chênh lệch doanh thu giá vốn hàng bán lợi nhuận gộ p doanh nghiệp Đ Tài khoản “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” có số dư cuối kỳ bên Nợ Đ Bước quy trình định khoản xác định đung đối tượng kế toán cần theo dõi Đ 10 Trong định khoản tổng số tiền ghi Nợ tổng số tiền ghi Có nguyên tắc định khoản đ 11 Tài khoản Nợ ghi trước, tài khoản Có ghi sau nguyên tắc định khoản Đ 12 Rut tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt thuộc quan hệ đối ứng Tài sản tăng- Nguồn vốn giảm SAI 13.Tài khoản “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” khơng có số dư cuối kỳ Đ 14.Các tài khoản doanh thu thu nhập đến cuối kỳ kết chuyển sang bên Nợ TK911 sai 15.Các tài khoản 632,641,642 cuối kỳ kết chuyển sang bên Có TK 911 sai nợ 911 CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN I Hãy chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau 1.Bảng cân đối kế toán lập dựa cân đối: a Tài sản – Nguồn vốn b Doanh thu – Chi phí – Kết c Phát sinh Nợ - Có tài khoản d Luồng tiền vào – 2.Báo cáo sau cung cấp thông tin rõ Kết kinh doanh kỳ a Bảng cân đối kế toán b Báo cáo kết kinh doanh c a b d Không phải báo cáo Số dư Có TK “Hao mịn TSCĐ” được: a Ghi bình thường bên Tài sản Bảng cân đối kế tốn b Ghi bình thường bên Nguồn vốn Bảng cân đối kế toán c Ghi âm bên Tài sản Bảng cân đối kế toán d Ghi Báo cáo kết kinh doanh Số dư bên Nợ tài khoản “Lợi nhuận chưa phân phối” được: a Ghi số dương bên Nguồn vốn Bảng cân đối kế toán b Ghi số âm bên Nguồn vốn Bảng cân đối kế toán 11 c Ghi số dương bên Tài sản Bảng cân đối kế tốn d Khơng phải cách ghi Khoản tiền ứng trước khách hàng cuối kỳ trình bày: a Bên nguồn vốn Bảng cân đối kế toán b Bên tài sản Bảng cân đối kế toán sau bù trừ với khoản phải thu khách hàng c Dưới dạng số âm bên Tài sản Bảng cân đối kế toán (không bù trừ) d Không phải cách Nghiệp vụ “Xuất kho thành phẩm gửi bán” làm ảnh hưởng đến: a Bảng cân đối kế toán b Báo cáo kết kinh doanh c Cả hai báo cáo d Không báo cáo Khoản tiền ứng trước cho người bán cuối kỳ trình bày : a Bên tài sản Bảng cân đối kế toán b Bên nguồn vốn Bảng cân đối kế toán sau bù trừ với khoản phải trả người bán c Dưới dạng số âm bên nguồn vốn Bảng cân đối kế tốn (khơng bù trừ) d Khơng phải cách 8.Nghiệp vụ “ Giảm giá hàng bán’’ ảnh hưởng đến : a Bảng cân đối kế toán b Báo cáo kết kinh doanh c Cả bảng d Không phải đáp án 9.Nghiệp vụ “ Chiết khấu thương mại cho khách hàng’’ ảnh hưởng đến : a Bảng cân đối kế toán b Báo cáo kết kinh doanh c Cả bảng d Không phải đáp án 10.Báo cáo sau cho biết thông tin Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối doanh nghiệp thời điểm ( thường đầu kỳ cuối kỳ kế toán) a Bảng cân đối kế toán b Báo cáo kết kinh doanh c Báo cáo lưu chuyển tiền tệ d Cả bảng 11 Báo cáo sau cho biết thông tin tổng hợp số dư, số phát sinh tài khoản từ đến a Bảng cân đối phát sinh tài khoản 12 b Báo cáo kết kinh doanh c Bảng cân đối kế toán d Báo cáo lưu chuyển tiền tệ II Hãy chọn hai phương án Đúng/Sai cho câu sau giải thích 1.Số dư tài khoản tài sản nguồn vốn sử dụng để lập bảng cân đối kế tốn Đ Khơng bù trừ khoản Phải thu người mua với Phải trả người bán lập Bảng cân đối kế toán (trừ trường hợp đặc biệt ĐỀU CÙNG ĐƠN VỊ THUỘC1 TẬP ĐOÀN) Đ Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh báo cáo kế toán bắt buộc doanh nghiệp Đ Số dư bên Nợ tài khoản “Phải trả người bán” ghi âm bên Nguồn vốn Bảng cân đối kế toan SAI GHI DƯƠNG BÊN TS Số dư bên Có tài khoản “Phải thu khách hàng” ghi âm bên Tài sản Bảng cân đối kế toán SAI Số phát sinh kỳ tài khoản doanh thu chi phí trình bày bảng báo cáo kết kinh doanh ĐÚNG 7.Một số cân đối kế tốn phải đảm bảo là: Nợ- Có; TS- NV; Doanh thu- Chi phí- Lợi nhuận? Đ 8.Doanh nghiệp phải nộp báo cáo cho Ủy ban chứng khoán? SAI 9.Báo cáo tài năm báo cáo bắt buộc phải nộp cho quan thuế quản lý? Đ 10.Một hồ sơ quan trọng phải cung cấp cho ngân hàng doanh nghiệp muốn vay vốn Báo cáo tài chính? Đ 11.Phải thực khóa sổ kế tốn trước lập báo cáo tài Đ 12.Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo kế toán bắt buộc doanh nghiệp Đ 13.Thời hạn nộp báo cáo tài năm 90 ngày kể từ kết thuc năm tài chính? Đ 14.Doanh thu bán hàng không bao gồm loại thuế gián thu như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK, thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT? Đ 15.Khi doanh nghiệp có kết kinh doanh bị lỗ khơng phải nộp báo cáo tài chính? SAI 16.Theo chuẩn mực kế tốn quốc tế Hệ thống báo cáo tài có thêm “ Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu” mà chuẩn mực kế toán VN chưa quy định? Đ 17.Bảng cân đối kế toán bảng cung cấp số liệu mang tính thời kỳ? SAI 18.Bảng báo cáo kết kinh doanh cung cấp số liệu mang tính thời điểm? SAI 13
- Xem thêm -

Xem thêm: BT NLKT update 2021,