0

Các hàm cơ bản trong excel docx

49 1,550 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 19:20

SUMAVERAGECOUNTCOUNTACOUNTIFINTMODROUNDHàm số họcTRUNCAbsExpSumproductSin IntTruncModSumProductSumproductPowerNhóm hàm số học Hàm ABS()•Cú pháp: ABS(X)•Công dụng: Cho trị tuyệt đối của X•Ví dụ:=ABS(5)=ABS(5-10)→ 5→ 5 Công dụng : Trả về số dương từ một số đã cho Cú pháp: ABS(Number) Giải thích : Number: là số, biểu thức,địa chỉ ô chứa số Kết quả: là một số dương. Thí dụ: Abs(-20)=20 Abs(-3.1416)=3.1416 Công dụng : Trả về số nguyên lớn nhất mà vẫn còn nhỏ hơn bằng đối số đưa vào Cú pháp: INT(Number) Giải thích : Number: Là số mà ta cần lấy phần nguyên Kết quả: là một số nguyên. Thí dụ: Int(22768.35)=22768 Int(-3.1416)=-4 Công dụng : Bỏ đi phần lẻ chỉ lấy phần nguyên của một số. Cú pháp: Trunc(Number) Giải thích : Number: Số cần bỏ phần lẻ, lấy phần nguyên Kết quả: trả về một số nguyên của số trên . Thí dụ: Truc(22768.35)=22768 Trunc(-3.1416)=-3 Công dụng : Dùng để tính số dư của một phép chia. Khi một phép chia mà ta cần lấy số dư của phép chia thì ta dùng hàm này. Cú pháp: MOD(Number,Divisor) Giải thích : Number: Số bị chia của một phép chia Divisor: Số chia của một phép chia Kết quả của hàm là một số dư của phép chia Number/Divisor. Thí dụ: Mod(7,3)=1 Công dụng : Dùng để tính tổng các số. Cú pháp: SUM(Num1,Num2, ) Giải thích : Num1,Num2 . . .: Là các số cần tính tổng hoặc một vùng địa chỉ nào đó. Kết quả của hàm là tổng tất cả các số Num1, Num2 . Thí dụ: Sum(1,2,3,4,E3)=10Trong đó E3=“congty” Công dụng : Dùng để tính tích các thừa số Cú pháp: Product(Num1,Num2, ) Giải thích : Num1,Num2 . . .: Là các số hoặc một range cần tính tích Kết quả là tích tất cả các số Num1, Num2 . Thí dụ: Product(1,2,3,4,E3)=10Trong đó E3=“congty”[...]... False Thí dụ: If(8>5,”Đậu”,”Rớt”)=”Đậu” Chú ý: Khi các bạn dùng hàm IF thì cần chú ý các điều sau: Nếu N điều kiện thì ta dùng (N-1) hàm If lồng vào nhau Cách lồng hàm if: Giả sử ta các điều kiện sau Nếu thỏa ĐK1 Nếu thỏa ĐK2 Nếu thỏa ĐK3 GT1 GT2 GT3 IF(DK1,S1,IF(DK2,S2,S3)) Khi dùng các hàm If lồng vào nhau các bạn nhớ để ý đến từng tham số của từng hàm If mà khi ta viết lồng vào nhau Thí dụ: IF(DTB>=9,”G”,IF(DTB>=7,”K”,IF(DTB>=5,”TB”,”YẾU”)))... trong các số Cú pháp: MAX(Num1,Num2, ) Giải thích : Num1,Num2 : Là các số cần tìm giá trị lớn nhất hoặc một vùng địa chỉ nào đó Kết quả của hàm là một số lớn nhất trong dãy số trên Thí dụ: Max(1,2,3,4,E3)=4 Trong đó E3=“congty” Công dụng : Dùng để tìm giá trị nhỏ nhất Cú pháp: MIN(Num1,Num2, ) Giải thích : Num1,Num2 : Là các số cần tìm giá trị nhỏ nhất hoặc một vùng địa chỉ nào đó Kết quả của hàm. .. Cột Công dụng : Dùng để dò tìm giá trị trong một vùng dữ liệu hướng dò tìm ngang qua phải Cú pháp: VLOOKUP(Lookup_value,Table_array,Col_index_num, Range_lookup) Vlookup(Trịdò, bảngdò, bướcnhảy, kiểudò) Giải thích : Lookup_value: Là giá trị cần dò tìm trong bảng dò tìm Giá trị này phải làm sao cho giống cột đầu tiên nằm trong bảng dò tìm Table_aray: Bảng dò tìm là bảng phải chứa giá trị dò tìm và cột... quả của hàm là một số nhỏ nhất trong dãy số trên Thí dụ: Min(1,2,3,4,E3)=1 Công dụng : Tính trung bình cộng các số Cú pháp: AVERAGE(Num1,Num2, ) Giải thích : Number1,Number2 : Là các số cần tính trung bình cộng hoặc một vùng địa chỉ nào đó Kết quả của hàm là một số giá trị là trung bình cộng của các số trên Thí dụ: Average(1,2,3,4,E3)=2.5 Công dụng : Dùng để kết hợp các biểu thức logical đồng thời... sắp xếp các giá trị trong một vùng theo vị thứ RANK(Number,Ref,Order) Cú pháp: Giải thích : Number: là giá trị cần xếp vị thứ bao nhiêu trong dãy dữ liệu Ref: Vùng dữ liệu chứa giá trị Number để xếp vị thứ Order: hai giá trị là 0 hay 1, Mặc định là 0 Nếu Order=1 thì giá trị nhỏ nhất đựơc xếp thứ nhất còn Order=0 thì giá trị lớn nhất được xếp thứ nhất Kết quả: của hàm là giá trị đứng thứ mấy trong. .. Criteria Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria,Sum_range) Giải thích : Range: Vùng dữ liệu chứa dữ liệu thỏa điều kiện trong Criteria Criteria :Là điều kiện cần tính tổng, lấy các ô trong Range đối chiếu Sum_range : Vùng chứa dữ liệu số để tính tổng Nếu 1 ô ở trong Range thỏa Criteria thì lấy ô tương ứng trong Sum_range để cộng vào Kết quả : là con số của tổng Thí dụ: SUMIF(B1:B5,”A”,C1:C5)=6 SUMIF(B1:B5,”N”,C1:C5)=0... dụ Công dụng : Dùng để lấy các ký tự bên trái của một chuỗi Khi ta cần lấy một chuỗi con từ vị trí bên trái thì ta dùng hàm này LEFT(Text,Num_chars) Cú pháp: Giải thích : Text: Là chuỗi mà ta cần lấy chuỗi con Num_chars: Số ký tự cần lấy của chuỗi này từ vị trí bên trái Chú ý khi Text là chuỗi tiếng viết thì nhớ tính thêm số ký tự tiếng việt trong chuỗi text này Kết quả của hàm là một chuỗi gồm Num_chars... Công dụng : Dùng để lấy các ký tự bên phải của một chuỗi Khi ta cần lấy một chuỗi con từ vị trí bên phải thì ta dùng hàm này RIGHT(Text,Num_chars) Cú pháp: Giải thích : Text: Là chuỗi mà ta cần lấy chuỗi con Num_chars: Số ký tự cần lấy của chuỗi này từ vị trí bên phải Chú ý khi Text là chuỗi tiếng việt thì nhớ tính thêm số ký tự tiếng việt trong chuỗi text này Kết quả của hàm là một chuỗi gồm Num_chars... dụng : Dùng để lấy một chuỗi con từ vi trí bất kỳ trong một chuỗi Thông thường ta muốn lấy một chuỗi con ở vị trí giữa thì ta dùng hàm này Cú pháp: MID(Text,Start_num,Num_chars) Giải thích : Text: Là một chuỗi mà ta cần lấy chuỗi con Start_num: Vị trí bắt đầu của một chuỗi Text mà ta cần lấy Num_chars: Số ký tự cần lấy trong chuỗi text này Kết quả của hàm là một chuỗi gồm Num_chars ký tự của chuỗi... trị làm điều kiện để đối chiếu với vùng điều kiện Critria Criteria: Là điều kiện cần đếm Nếu điều kiện là giá trị hay biểu thức thì bỏ trong dấu nháy kép “điều kiện“ còn là địa chỉ thì không đặt trong nháy kép Nhớ chỉ dùng các dk đơn giản như =, >=, . : X là cơ số,N là số mũ lũy thừa Kết quả của hàm là XN Thí dụ: Power(2,8)=28=256Có thể thay hàm Power bằng toán tử ^ (2^8) Công dụng : Hàm tròn. tính tổng các số. Cú pháp: SUM(Num1,Num2, ) Giải thích : Num1,Num2 . . .: Là các số cần tính tổng hoặc một vùng địa chỉ nào đó. Kết quả của hàm là tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các hàm cơ bản trong excel docx, Các hàm cơ bản trong excel docx,