0

Đề thi trắc nghiệm mạng LAN (có đáp án) 997575

51 2 0
  • Đề thi trắc nghiệm mạng LAN (có đáp án) 997575

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 22:12

Câu 1 Địa chỉ IP có độ dài bao nhiêu bit và được phân thành bao nhiêu lớp? Câu 2 Server là gì?a Là một máy tính, cài đặt chương trình phần mềm cung cấp dịch vụ cho các máy tính khác a 32 bit, 4 lớp (A. Câu Địa IP có độ dài bit phân thành lớp? 32 bit, lớp (A, B,C,D) 32 bit, lớp (A,B,C,D,E) Câu 48 bit, lớp (A,B,C, D) Server gì? 48 bit, lớp (A,B,C,D,E) Là tập hợp cácmột máymáy tínhtính, có cấu mạnh, cung dịch vụ cho a Là cài hình đặt chương trìnhcấp phần mềm cungcác máy tính khác Là chương mềm cấptrình dịch phần vụ cho cung máy cấp tính dịch khácvụ cho máy tính khác Là máy tính có cấu hình mạnh CÂU Lớp Truy nhập mạng mơ hình giao thức TCP/IP tương ứng với lớp/cụm lớp mơ hình OSI? a Lớp Vật lý b Lớp Vật lý, Lớp Liên kết liệu c Lớp Mạng d Lớp Vật lý, Lớp Liên kết liệu, Lớp Mạng CÂU Chức lớp truy nhập mạng mơ hình TCP/IP là? Chọn câu trả lời a Đóng gói liệu IP vào khung b Điều khiển luồng c Định tuyến d Ánh xạ địa IP sang địa vật lý CÂU Kỹ thuật CSMA/CD nút mạng thử truy cập ngẫu nhiên đợi a 102.2μs b Bằng số ngẫu nhiên nhân với khe thời gian c 51.2μs d 52.1μs khoảng thời gian bao lâu? CÂU a Cấu trúc Ring b Cấu trúc Bus c Cấu trúc Mesh d Cấu trúc Star Kỹ thuật chuyển thẻ sử dụng cấu trúc mạng nào? CÂU a Đoạn liệu b Gói liệu c Bản tin d Khung liệu Định dạng đơn vị thông tin lớp truy nhập mạng là? CÂU Định dạng đơn vị thơng tin lớp Liên a Gói liệu b Đoạn liệu c Bản tin d Khung liệu mạng là? CÂU a Khung liệu b Đoạn liệu c Bản tin d Gói liệu Định dạng đơn vị thông tin lớp Giao vận là? CÂU 10 a Bản tin b Khung liệu c Đoạn liệu d Gói liệu Định dạng đơn vị thông tin lớp Ứng dụng là? CÂU 11 a Lớp truy nhập mạng b Lớp liên mạng c Lớp phiên d Lớp truyền tải Giao thức IP hoạt động lớp mơ hình TCP/IP? CÂU 12 a Định nghĩa chế định địa mạng Internet b Phân đoạn tái tạo liệu c Định d hướng đường cho đơn vị liệu đến host xa Phân đoạn Chức giao thức IP là? CÂU 13 Client gì? a Là máy tính sử dụng dịch vụ máy Server cung cấp b Là chương trình phần mềm yêu cầu phục vụ từ Server c Là tập hợp chương trình phần mềm thơng thường d Là máy tính có cấu hình mạnh CÂU 14 a Định tuyến lại b Điều khiển luồng; Phát khơng đến đích c Kiểm tra host xa có hoạt động hay khơng d Điều khiển luồng Chức giao thức tin điều khiển (ICMP lệnh ping) là? CÂU 15 a 255.240.0.0 b 255.255.0.0 c 255.255.255.0 d 255.255.240.0 Cho địa IP 192.168.2.30/12, mặt nạ mạng là? CÂU 16 a 192.55.255.255 b 192.255.255.255 c 192.55.12.255 d 192.55.12.127 Cho địa IP 192.55.12.120/28, địa quảng bá là? CÂU 17 Cho địa IP 192.55.12.120/28, mặt nạ mạng là? a 192.55.12.240 b 192.55.12.255 c 192.55.12.28 d 255.255.255.240 CÂU 18 a 192.55.12.232 b 192.55.120.112 c 192.55.12.122 d 192.55.12.112 Cho địa IP 192.55.12.120/28, địa mạng là? CÂU 19 Cho địa IP 192.55.12.120/28, dải địa IP hợp lệ là? a 192.55.12.1 đến 192.55.12.254 b 192.55.12.113 đến 192.55.12.126 c 192.55.12.254 đến 192.55.12.126 d 192.55.12.1 đến 192.55.12.126 CÂU 20 Địa IP 123.12.22.1 thuộc lớp nào? a d Lớp B b Lớp C c Lớp A Lớp D CÂU 21 a Lớp B b Lớp D Địa IP 128.122.11.1 thuộc lớp nào? c Lớp A d Lớp C CÂU 22 a Lớp D b Lớp A c Lớp B Địa IP 132.168.33.1 thuộc lớp nào? CÂU 23 a Lớp A b Lớp D c Lớp C Địa IP 191.11.20.3 thuộc lớp nào? CÂU 24 Mạng LAN có lời xác nhất? a điểm sau Hãy chọn Có phạm vi rộng, băng thơng thấp, quản trị mạng phức tạp Có phạm vi giá thành thấp b c Có đặc hẹp, băng thông lớn, dễ quản phạm vi rộng, băng thông lớn, quản trị mạng đơn giản trị d Có phạm vi hẹp, băng thông thấp, dễ quản trị giá thành cao CÂU 25 Địa IP 192.132.20.3 thuộc lớp nào? mạng câu trả a 172.0.0.1 b 150.5.0.3 c 203.100.60.1 d 127.0.0.1 Địa bên địa loopback? CÂU 81 a V35 b RJ11 c RJ45 d X21 Đầu cắm kết nối mạng máy tính sử dụng chuẩn đây? CÂU 82 a Mạng (Network) b Liên kết liệu (Datalink) c Vật lý (Physical) d Giao vận (Transport) Hub, Repeater hoạt động tầng? CÂU 83 Repeater dùng để làm gì? a Mã hóa liệu b Khuếch đại tín hiệu c Chống nghẽn mạng d Lọc liệu CÂU 84 a Arp b Route c Netstat d Ping Tiện ích dùng để kiểm tra thơng mạng là? CÂU 85 a Nén đóng gói liệu b Kiểm tra liệu c Lọc liệu d Phân tích liệu Dữ liệu truyền từ máy tính A đến máy tính B phải trải qua trình sau đây? CÂU 86 a Frame b Segment c Packet d Data Đơn vị liệu tầng application là? CÂU 87 Hãy chọn câu xác câu sau đây? DNS dùng để thiết lập kết nối Internet DNS trợ giúp cho truy cập Internet đơn giản mà không cần kỹ thuật khác Mỗi máy tính phân giải tên/địa (ví dụ: gateway, router) phảicókhả liên lạc với DNS DNS dùng để thiết lập tên định danh đến máy chủ mạng CÂU 88 a Cáp xoắn b Cáp đồng trục c Cáp chéo d Cáp thẳng Hai máy tính nối trực tiếp với sử dụng loại cáp đây? CÂU 89 a 192.168.1.32 – 192.168.1.64 b 192.168.1.33 – 192.168.1.62 c 192.168.1.32 – 192.168.1.62 d 192.168.1.33 – 192.168.1.63 Cho địa IP 192.168.1.32/27 Dãy địa IP gán cho máy tính là? CÂU 90 a ARP b ICMP c RARP d TCP Giao thức dùng để phân giải từ địa IP sang địa MAC là? CÂU 91 Đơn vị dùng để đo tốc độ truyền liệu là? a Byte b b/s c bit d Hz CÂU 92 a 192.168.11.12/24 b 192.168.10.1/24 c 192.168.1.32/24 d 192.168.1.256/24 Địa IP bên có địa mạng với địa 192.168.1.10/24? CÂU 93 a Application – Transport – Network Access – Internet b Application – Internet – Transport – Network Access c Application – Transport – Internet – Network Access d Application –Network Access – Internet – Transport Thứ tự lớp từ cao đến thấp mơ hình TCP/IP? CÂU 94 a 192.168.1.191 b 192.168.1.193 c 192.168.1.192 d 192.168.1.190 Cho biết địa broadcast mạng 192.168.1.128/26? CÂU 95 Chọn phát biểu đúng? a 10BaseT sử dụng cáp xoắn cặp có độ dài tối đa 100m, tốc độ truyền 10Mb/s 100BaseTX sử dụng cáp xoắn cặp có độ dài tối đa 50m, tốc độ truyền 10Mb/s b c 100BaseFX sử dụng cáp quang có độ dài tối đa 2000m, tốc độ truyền 100Mb/s d 10Base2 sử dụng cáp đồng trục có độ dài tối đa 500m, tốc độ truyền 10Mb/s CÂU 96 100BaseTX sử dụng cáp xoắn cặp có độ dài tối đa 100m, tốc độ truyền 100Mb/s a 10Base2 sử dụng cáp đồng trục có độ dài tối đa 400m, tốc độ truyền 10Mb/s b c 1000BaseSX sử dụng cáp quang có độ dài tối đa 450m, tốc độ truyền 1000Mb/s 1000BaseT sử dụng cáp xoắn cặp có độ dài tối đa 100m, tốc độ truyền 1000Mb/s d Chọn phát biểu đúng? CÂU 97 a Truy cập web b Phân giải tên miền c Gửi thư điện tử d Cấp phát IP động DHCP dùng để? CÂU 98 a Các phương án khác Là nhóm máy tính, kết nối phương tiện truyền dẫn, đảm bảo truyền thông liệu dễ dàng b c Là nhóm máy tính d Là nhóm máy tính, kết nối phương tiện truyền dẫn Mạng máy tính gì? chọn đáp án xác sau đây: CÂU 99 Các giao thức hoạt động tầng Transport? a FTP, HTTP b SMTP, FTP c TCP, UDP d DNS, TFTP CÂU 100 a Phi kết nối (Connectionless) b Hướng kết nối (Connectionoriented) c Định tuyến (Routing) d Không tin cậy TCP giao thức? CÂU 101 a Phi kết nối (Connectionless) b Tin cậy c Định tuyến (Routing) d Hướng kết nối (Connectionoriented) UDP giao thức? CÂU 102 a 21 b 20 c 53 d 69 DNS sử dụng cổng? CÂU 103 DNS dùng để? a Định tuyến b Duyệt web c Cấp phát IP tĩnh d Phân giải tên miền CÂU 104 Cơng ty ABC có hai mạng LAN LAN sử dụng địa 172.16.0.0/16 LAN sử dụng địa 192.168.1.0/24 Công ty muốn kết nối mạng LAN với sử dụng thiết bị nào? a Firewall b Hub/Repeater c Router d Bridge/Switch CÂU 105 a 25 69 b 20 21 c 80 8080 d 23 25 Cổng mặc định sử dụng cho FTP Server có giá trị bao nhiêu? CÂU 106 Chuẩn Fast Ethernet sử dụng mạng LAN có tốc độ truyền liệu bao nhiêu? a 1000Mbps b 10Mbps c 10000Mbps CÂU 107 Bộ giao thức TCP/IP gồm lớp nào? a Lớp Vật lý, Lớp Liên mạng, Lớp Giao vận, Lớp Ứng dụng Lớp Truy nhập mạng, Lớp Liên kết liệu, Lớp Giao vận, Lớp Ứng dụng b Lớp Truy nhập mạng, Lớp Liên mạng, Lớp Giao vận, Lớp Ứng dụng c d Lớp Truy nhập mạng, Lớp Mạng, Lớp Giao vận, Lớp Ứng dụng CÂU 108 Lớp ứng dụng mô hình giao thức TCP/IP tương ứng với lớp/cụm lớp mơ hình OSI? a Lớp Phiên b Lớp Ứng dụng, Lớp Trình diễn, Lớp Phiên c Lớp Ứng dụng d Lớp Ứng dụng, Lớp Trình diễn ... giải tên miền CÂU 104 Cơng ty ABC có hai mạng LAN LAN sử dụng địa 172.16.0.0/16 LAN sử dụng địa 192.168.1.0/24 Công ty muốn kết nối mạng LAN với sử dụng thi? ??t bị nào? a Firewall b Hub/Repeater... Layer d Layer Card mạng (NIC) thuộc tầng mơ hình OSI? CÂU 43 Nếu PCs kết nối với thơng qua HUB cần địa IP cho trang thi? ??i bị mạng này? a b c d CÂU 44 Cho địa IP máy tính mạng LAN có dạng 192.168.255.252... Ring d FDDI Công nghệ LAN sử dụng CSMA/CD? CÂU 47 a Switch b Hub c Các phương án khác d NIC Trang thi? ??t bị mạng làm giảm bớt va chạm (collisions)? CÂU 48 Công nghệ mạng LAN sử dụng rộng rãi nay?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm mạng LAN (có đáp án) 997575,