0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CƠ SỞ KHOA HỌC CHẤT RẮN

5 0 0
  • ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CƠ SỞ KHOA HỌC CHẤT RẮN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 21:39

Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG HCM Khoa Khoa Học Vật Liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CƠ SỞ KHOA HỌC CHẤT RẮN I THÔNG TIN CHUNG 1 Tên môn học tiếng Việt CƠ SỞ KHOA HỌC CHẤT RẮN 2 Tên môn học tiếng Anh FU. Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM Khoa Khoa Học Vật Liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CƠ SỞ KHOA HỌC CHẤT RẮN I THÔNG TIN CHUNG Tên môn học tiếng Việt: CƠ SỞ KHOA HỌC CHẤT RẮN Tên môn học tiếng Anh: FUNDAMENTALS OF SOLIDS SCIENCE Mã số môn học: Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành Là học phần: Bắt buộc Tên giảng viên: PGS,TS Trần Cao Vinh Số tín chỉ: 03 7.1 Số tiết lý thuyết: 45 7.2 Sồ tiết thực hành: 7.3 Số tiết tự học: 135 Các môn học tiên quyết: Đại cương khoa học vật liệu, Hóa đại cương II MƠ TẢ MƠN HỌC (COURSE DESCRIPTION) Môn học trang bị kiến thức vật lý tảng để người học hiểu mối quan hệ cấu trúc bên tính chất vật lý bên chất rắn Cấu trúc chất rắn xem xét từ cấu trúc vỏ điện tử, liên kết, kết tụ trình vận động nguyên tử Các tính chất vật lý chất rắn đề cập bao gồm tính chất học, điện học, từ học, quang học, nhiệt học III MỤC TIÊU MÔN HỌC (COURSE GOALS) Sinh viên học xong môn học có khả năng: Mục tiêu Mơ tả (mức tổng qt ) CĐR CDIO chương trình G1 Hiểu mức độ hình thành cấu trúc vật chất trạng thái rắn Hiểu vận dụng khái niệm để mô tả trạng thái Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM Khoa Khoa Học Vật Liệu G2 G3 G4 G5 tồn vật liệu rắn Hiểu mức độ trình vận động bên trạng thái rắn Hiểu tính chất vật liệu rắn tính chất đặc trưng số vật liệu rắn điển hình Có khả đánh giá sơ tính chất vật liệu rắn sở cấu trúc trạng thái tồn Có khả phân tích định tính ảnh hưởng yếu tố bên cấu trúc lên tính chất bên ngồi vật liệu rắn Có khả đọc hiểu tài liệu chuyên mơn mơn học IV CHUẨN ĐẦU RA CỦA MƠN HỌC Chuẩn Mô tả (Mức chi tiết - hành động) đầu G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2 G3.1 G3.2 G3.3 G3.4 G3.5 G3.6 G4.1 G4.2 G5.1 Mức độ (I/T/U) Hiểu cấu trúc vỏ điện tử liên kết nguyên tử Hiểu kết tụ nguyên tử trạng thái tồn vật liệu rắn Mô tả, phân loại trạng thái tồn vật liệu rắn điển hình Hiểu trình khuếch tán nguyên tử vật liệu rắn Hiểu phản ứng hoá học trình chuyển pha vật liệu rắn Hiểu tính chất học vật liệu rắn số vật liệu rắn điển hình Hiểu tính chất điện mơi vật liệu rắn số vật liệu rắn điển hình Hiểu tính chất từ học vật liệu rắn số vật liệu rắn điển hình Hiểu tính chất dẫn điện vật liệu rắn số vật liệu rắn điển hình Hiểu tính chất quang học vật liệu rắn số vật liệu rắn điển hình Hiểu tính chất nhiệt học vật liệu rắn số vật liệu rắn điển hình Có khả đánh giá sơ tính chất vật liệu rắn sở cấu trúc trạng thái tồn Có khả phân tích định tính ảnh hưởng yếu tố bên cấu trúc lên tính chất bên ngồi vật liệu rắn Có khả đọc hiểu tài liệu chuyên môn môn học U T U T T T T T T T T T T I Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM Khoa Khoa Học Vật Liệu V KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT STT Tên chủ đề Chuẩn đầu Hoạt động dạy/Hoạt Hoạt động học (gợi ý) động đánh giá Tuần Cấu trúc điện tử nguyên tử liên kết G1.1, G5.1 Tuần Sự kết tụ giản đồ pha G1.2, G1.3, G5.1 Tuần Cấu trúc tinh thể vật liệu điển hình G1.2, G1.3, G5.1 Tuần Khuếch tán, phản ứng hoá học chuyển pha G2.1, G2.2, G5.1 Tuần Trạng thái tồn vật rắn Tuần Tính chất học vật rắn Tuần Tính chất điện mơi vật rắn Tuần Tính chất từ vật rắn G3.3, G4.1, G4.2, G5.1 Tuần Tính chất dẫn điện vật rắn G3.4, G4.1, G4.2, G5.1 G1.3, G2.1, G2.2 G3.1, G4.1, G4.2, G5.1 G3.2, G4.1, G4.2, G5.1 Tuần 10 Tính chất quang vật rắn G3.5, G4.1, G4.2, G5.1 Tuần 11 Tính chất nhiệt vật rắn G3.6, G4.1, G4.2, G5.1 Tổng quan mối quan hệ Tuần 12 cấu trúc tính chất vật liệu rắn G4.1, G4.2 Thuyết giảng, thảo luận lớp, đọc tài liệu nhà Thuyết giảng, thảo luận lớp, đọc tài liệu nhà Thuyết giảng, thảo luận lớp, đọc tài liệu nhà Thuyết giảng, thảo luận lớp, đọc tài liệu nhà Tổng quan nội dung học Thuyết giảng, thảo luận lớp, đọc tài liệu nhà Thuyết giảng, thảo luận lớp, đọc tài liệu nhà Thuyết giảng, thảo luận lớp, đọc tài liệu nhà Thuyết giảng, thảo luận lớp, đọc tài liệu nhà Thuyết giảng, thảo luận lớp, đọc tài liệu nhà Thuyết giảng, thảo luận lớp, đọc tài liệu nhà Tổng kết môn học/thảo luận chung KT GK KT GK KT GK KT GK KT GK Thi CK Thi CK Thi CK Thi CK Thi CK Thi CK Thi CK Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM Khoa Khoa Học Vật Liệu VI ĐÁNH GIÁ Mã GK Tên Kiểm tra kỳ Mô tả (gợi ý) Các chuẩn Tỉ lệ đầu % đánh giá Trắc nghiệm, kết G1.1, G1.2, thời gian quy định 30 G1.3, G2.1, G2.2, G5.1 G3.1, G3.2, CK Thi cuối kỳ Trắc nghiệm, kết thời gian quy định G3.3, G3.4, G3.5, G3.6, 70 G4.1, G4.2, G5.1 VII TÀI LIỆU HỌC TẬP Understanding Solids: The science of materials, Richard J D Tilley, John Wiley and Sons, Ltd., 2013 VIII CÁC QUY ĐỊNH CHUNG    Sinh viên cần tuân thủ nghiêm túc nội quy quy định Khoa Trường Sinh viên không vắng buổi tổng số buổi học lý thuyết Đối với gian lận trình làm tập hay thi, sinh viên phải chịu hình thức kỷ luật Khoa/Trường bị điểm phần làm  Sinh viên vắng tập làm bù có lí đáng IX THƠNG TIN LIÊN HỆ     Giảng viên: PGS,TS Trần Cao Vinh Khoa: Khoa học Công nghệ Vật liệu Email: tcvinh@hcmus.edu.vn Điện thoại: 0918003012 TP HCM, ngày tháng năm 2018 Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM Khoa Khoa Học Vật Liệu TRƯỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG GS.TS Lê Văn Hiếu PGS.TS Trần Cao Vinh ... học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM Khoa Khoa Học Vật Liệu G2 G3 G4 G5 tồn vật liệu rắn Hiểu mức độ trình vận động bên trạng thái rắn Hiểu tính chất vật liệu rắn tính chất đặc trưng số vật liệu rắn. .. liệu rắn điển hình Hiểu tính chất điện môi vật liệu rắn số vật liệu rắn điển hình Hiểu tính chất từ học vật liệu rắn số vật liệu rắn điển hình Hiểu tính chất dẫn điện vật liệu rắn số vật liệu rắn. .. hình Hiểu tính chất quang học vật liệu rắn số vật liệu rắn điển hình Hiểu tính chất nhiệt học vật liệu rắn số vật liệu rắn điển hình Có khả đánh giá sơ tính chất vật liệu rắn sở cấu trúc trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CƠ SỞ KHOA HỌC CHẤT RẮN,