0

Luyện viết IELTS task 1

20 4 0
  • Luyện viết IELTS task 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 15:38

Luyện Ielts Viết task 1 Các dạng task 1 Time 20m và khoảng 150w Yêu cầu chung của Task 1 Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant (Tạ. Luyện Ielts Viết task 1: Các dạng task 1: - Time: 20m khoảng 150w - Yêu cầu chung Task 1: Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant (Tạm dịch: Tóm tắt lại thông tin cách chọn lọc báo cáo đặc điểm chính, đồng thời đưa so sánh liên quan) I The Bar Chart Cụ thể Dạng 1: Biều đồ có số liệu thay đổi theo thời gian General Overview 3 Body INTRODUCTION Tương tự dạng bar chart có số liệu thay đổi theo thời gian, ta xác định được: Chủ đề: Expenditure of people Nơi chốn: France and UK Khoảng thời gian: Khơng có Đơn vị đo lường: puonds Bài hồn chỉnh II The Diagram Cụ thể: Trước hết cần trả lời câu hỏi sau: III The ...Cụ thể Dạng 1: Biều đồ có số liệu thay đổi theo thời gian General Overview 3 Body INTRODUCTION Tương tự dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện viết IELTS task 1,