0

Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

64 0 0
  • Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 14:17

Chương 7 Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể • Hiểu về thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái • Phân biệt giữa tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ giá hối đo. Chương Kinh tế vĩ mô kinh tế mở Sau học xong chương này, sinh viên có thể: • Hiểu thị trường ngoại hối tỷ giá hối đối • Phân biệt tỷ giá hối đoái danh nghĩa tỷ giá hối đoái thực • Giải thích tầm quan trọng tỷ giá hối đối thực • Hiểu ý nghĩa tài khoản cán cân toán THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI CÁN CÂN THANH TOÁN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI ① Tỷ giá hối đoái danh nghĩa ② Các hệ thống tỷ giá hối đoái ③ Tỷ giá hối đoái thực ④ Tỷ giá ngang sức mua I THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Khái niệm: • Thị trường ngoại hối: • thị trường quốc tế mà • đồng tiền quốc gia • đổi lấy đồng tiền quốc gia khác • Tỷ giá hối đối (Exchange rate) • Cần phân biệt loại tỷ giá: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa , e (Nominal exchange rate) Tỷ giá hối đoái thực, er hay RER (Real exchange rate) I THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Tỷ giá hối đối danh nghĩa (Nominal exchange rate), e • Là mức hai đồng tiền hai quốc gia chuyển đổi cho • Có cách định nghĩa tỷ giá hối đoái danh nghĩa: 1) Là số lượng nội tệ thu đổi đơn vị ngoại tệ: e = DC/FC (nhiều nước áp dụng: VN, TQ ) 2) Là số lượng ngoại tệ thu đổi đơn vị nội tệ: E = FC/DC (một số nước áp dụng: Anh,Mỹ ) § Chúng ta sử dụng cách định nghĩa 1: e = DC/FC • e↑: nội tệ giảm giá, ngoại tệ tăng giá I THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Tỷ giá hối đoái danh nghĩa (Nominal exchange rate), e Tác động tỷ giá hối đoái đến xuất nhập VD: VIỆT NAM xuất áo sơ mi sang Mỹ: Px=220.000 VND/áo • Nhập nho: P*M= USD/kg • e =22.000VND/USD • Giá hàng xuất tính ngoại tê P*x=? • Giá hàng nhập tính nội tê PM=? • Khi e tăng e2=23.000 VND/USD tác động đến X, M? I THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Tỷ giá hối đoái danh nghĩa (Nominal exchange rate), e P!∗ P! 220.000 VND/ao = = = 10 USD/ao e 22.000 VND/USD e1=22.000 e2 =23.000 P*X : USD 10$ 9,56$ PM: VND 110.000 115.000 Khi e↑ ( nội tệ giảm giá) → § Khuyến khích gia tăng xuất X↑ § Hạn chế nhập khẩu, M↓ § Cán cân thương mại cải thiện: NX↑ I THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Tỷ giá hối đoái danh nghĩa (Nominal exchange rate), e • Cầu ngoại tệ (≈ Cung nội tệ): xuất phát từ nguồn: - Nhập HH & DV - Cư dân nước mua tài sản nước • Cung ngoại tệ (≈ Cầu nội tệ): xuất phát từ nguồn: - Xuất HH & DV - Cư dân nước mua tài sản nước Khi tỷ giá hối đối giảm xuống thì: a Các cơng ty xuất hàng có lợi b Các cơng ty nhập hàng có lợi c Người sản xuất hàng xuất có lợi d Khơng có câu Số cung ngoại tệ thị trường ngoại hối sinh do: a Xuất hàng hóa b Nước ngồi chuyển vốn đầu tư tài sản vào nước c Thu nhập từ yếu tố sản xuất tài sản đặt nước d Cả câu Số cầu ngoại tệ thị trường ngoại hối sinh do: a Nhập hàng hóa nước ngồi b Chuyển vốn đầu tư tài sản nước c Trả nợ vay nước doanh nghiệp tư nhân d Cả ba câu Cơ chế mà tỷ giá hối đối tự hình thành thị trường ngoại hối: a Cơ chế tỷ giá hối đoái cố định b Cơ chế tỷ giá hối đối thả hồn tồn c Cơ chế tỷ giá hối đối thả có quản lý d (a) (c) Cơ chế mà tỷ giá hối đối Ngân hàng Trung ương cơng bố cam kết trì thị trường ngoại hối là: a Cơ chế tỷ giá hối đoái cố định b Cơ chế tỷ giá hối đoái thả hoàn toàn c Cơ chế tỷ giá hối đối thả có quản lý d Cơ chế tỷ giá hối đối thả khơng hồn tồn Nợ nước khoản mục của: a Tài khoản vãng lai b Khoản tài trợ thức c Tài khoản vốn tài d Các câu sai 10 Cầu ngoại tệ Việt Nam xuất phát từ: a Nhập vào VN mua tài sản nước ngồi cơng dân VN b Nhập vào VN mua tài sản VN cơng dân nước ngồi c Xuất từ VN mua tài sản VN cơng dân nước ngồi d Xuất từ VN mua tài sản nước ngồi cơng dân VN 11 Cung ngoại tệ Việt Nam xuất phát từ: a Xuất từ Việt Nam tiên mua tài sản nước công dân Việt Nam b Xuất từ Việt Nam cơng dân nước ngồi mua tài sản Việt Nam c Nhập vào Việt Nam mua tài sản nước ngồi cơng dân Việt Nam d Nhập vào Việt Nam vá công dân nước mua tài sản Việt Nam 12 Các khoản mục tài khoản vãng lai là: a Xuất - nhập b Thu nhập tài sản ròng (hay Thu nhập sơ cấp ròng) c Chuyển nhượng ròng (hay Thu nhập thứ cấp ròng) d Cả câu 13 Các tài khoản cán cân toán là: a Tài khoản vãng lai, tài khoản vốn, tài khoản tài chính, sai số thống kê, khoản tài trợ thức b Tài khoản vãng lai, tài khoản tài trợ thức, tài khoản dự trữ c Khoản tài trợ thức, tài khoản vốn, tài khoản tài chính, tài khoản tiền gởi khơng kỳ hạn d Cả câu 14 Khi NHTW bán ngoại tệ lượng cung nội tệ sẽ: a Tăng lên b Giảm xuống c Không đổi d Chưa biết 15 Lượng kiều hối chuyển Việt Nam hàng năm phản ánh trong: a Tài khoản vốn b Tài khoản tài c Tài khỏan vãng lai d Khoản tài trợ thức • Exchange Rate - e - Tỷ giá hối đối • Nominal Exchange Rate - e - Tỷ giá hối đoái danh nghĩa • Floating Exchange Rate - ẽ - Tỷ giá hối đối thả hồn tồn • Fixed Exchange Rate - ef - Tỷ giá hối đoái cố định • Managed Floating Exchange Rate - Tỷ giá hối đoái thả có quản lý • Real Exchange Rate - er - Tỷ giá hối đối thực • Purchasing Power Parity – PPP – Tỷ giá ngang sức mua • Balance of Payments – BP/BOP - Cán cân tốn • Current Account – CA - Tài khoản vãng lai • Capital and Financial Account – KA - Tài khoản vốn tài 62 • Capital Account – Tài khoản vốn • Financial Account – Tài khoản tài • Errors and Omissions – EO - Sai số thống kê • Official Financing – OF - Khoản tài trợ thức • Net Foreign Factor Income – NFFI - Thu nhập yếu tố rịng từ nước ngồi • Capital Mobility – CM - Vốn di chuyển tự • Foreign Currency - FC – Ngoại tệ • Domestic Currency – DC - Nội tệ 63 ...Chương Kinh tế vĩ mô kinh tế mở Sau học xong chương này, sinh viên có thể: • Hiểu thị trường ngoại hối tỷ giá hối... giá tự biến động • Nhưng vượt giới hạn cho phép • NHTW can thiệp • Nhằm tránh tác động xấu đến kinh tế I THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Tỷ giá hối đối thực er (Real exchange rate) • Là tỷ giá phản ánh tương... (BP)? Các tài khoản cán cân toán Nếu tỷ giá hối đối tăng (nội tệ giảm giá) có làm gia tăng xuất kinh tế không? Bên cạnh đó, nhập cán cân thương mại chịu ảnh hưởng nào? Nêu hạng mục Cán cân toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở,