0

Giáo trình Tiện lệch tâm, tiện định hình (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

84 0 0
  • Giáo trình Tiện lệch tâm, tiện định hình (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 11:13

Nội dung chính của giáo trình được chia thành 07 bài, bao gồm các nội dung: Tiện trục lệch tâm gá trên mâm cặp 4 chấu; Tiện bạc lệch tâm bằng phương pháp gá trên mâm 4 chấu; Tiện bạc lệch tâm gá trên mâm cặp ba vấu tự định tâm; Tiện mặt định hình bằng cách phối hợp hai chuyển động;... Mời các bạn cùng tham khảo! TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: TIỆN LỆCH TÂM, TIỆN ĐỊNH HÌNH NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG/TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số:……, ngày……, tháng……, năm 2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp) Đồng Tháp, năm 2017 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin đƣợc phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình tài liệu khơng thể thiếu q trình dạy học, nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng đến thống việc sử dụng tài liệu dạy học thời gian tới, Ban Giám Hiệu Nhà Trƣờng có kế hoạch biên soạn giáo trình theo chƣơng trình đƣợc phê duyệt, tập thể Giáo Viên Cắt Gọt Kim Loại tiến hành biên soạn giáo trình mộ đun: Tiện lệch tâm, Tiện định hình Giáo trình mơ đun: Tiện lệch tâm, tiện định hình đƣợc biên soạn theo đơn vị học nằm chƣơng trình mơ đun tự chọn thuộc chƣơng trình đào tạo nghề Cắt Gọt Kim Loại trình độ Cao Đẳng Nghề đƣợc Ban Giám Hiệu phê duyệt, kiến thức chuyên môn đƣợc tham khảo sách, tài liệu tác giả có kinh nghiệm kinh nghiệm thực tế giảng dạy Trƣờng Nội dung c a giáo trình đƣợc chia thành 07 bài, bao gồm nội dung: Bài 1: Tiện trục lệch tâm gá mâm cặp chấu Bài 2: Tiện bạc lệch tâm phƣơng pháp gá mâm chấu Bài 3: Tiện bạc lệch tâm gá mâm cặp ba vấu tự định tâm Bài 4: Tiện trục lệch tâm gá hai mũi tâm Bài 5: Tiện mặt định hình cách phối hợp hai chuyển động Bài 6: Tiện mặt định hình dao định hình Bài 7: Tiện mặt định hình thƣớc chép hình Giáo trình đƣợc dùng làm tài liệu dạy học cho Giáo Viên học sinh, sinh viên, tài liệu tham khảo cho bậc Cao Đẳng Nghề Trong trình biên soạn giáo trình, mặt dù cố gắng nhƣng chắn không tránh khỏi thiếu sót định Rất mong đƣợc đóng góp ý kiến xây dựng c a nhà chuyên môn, bạn đồng nghiệp, em sinh viên, giáo trình đƣợc hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Đồng Tháp, ngày …tháng … năm 2017 Tham gia biên soạn Chủ biên: MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN LỜI GIỚI THI U GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN BÀI TI N TRỤC L CH TÂM GÁ TRÊN MÂM CẶP BỐN VẤU 10 Các đặc điểm c a trục lệch tâm 10 Yêu cầu kỹ thuật gia công trục lệch tâm 11 Phƣơng pháp gia công 11 Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp khắc phục 16 Kiểm tra sản phẩm 16 Vệ sinh cơng nghiệp an tồn lao động cho ngƣời thiết bị máy móc: 17 Bài tập thực hành 18 BÀI 2: TI N BẠC L CH TÂM BẰNG PHƢƠNG PHÁP RÀ GÁ 20 Các đặc điểm c a bạc lệch tâm 20 Yêu cầu kỹ thuật gia công bạc lệch tâm 21 Phƣơng pháp gia công 21 Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp khắc phục 24 Kiểm tra sản phẩm 25 Vệ sinh công nghiệp 26 Bài tập thực hành 27 BÀI 3: TI N BẠC L CH TÂM GÁ TRÊN MÂM CẶP BA VẤU TỰ ĐỊNH 29 Phƣơng pháp gia công 29 Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp khắc phục: 32 Kiểm tra sản phẩm 33 4 Vệ sinh công nghiệp 34 Bài tập thực hành 35 BÀI 4: TI N TRỤC L CH TÂM GÁ TRÊN HAI MŨI TÂM 38 Phƣơng pháp gia công 38 Kiểm tra sản phẩm 46 Vệ sinh công nghiệp 46 Bài tập thực hành 47 BÀI 5: TI N MẶT ĐỊNH HÌNH BẰNG CÁCH PHỐI HỢP HAI CHUYỂN ĐỘNG 49 Các đặc điểm c a mặt định hình 49 Yêu cầu kỹ thuật tiện mặt định hình 49 Phƣơng pháp gia công phối hợp hai chuyển động 50 Kiểm tra sản phẩm 57 Vệ sinh công nghiệp 58 Bài tập thực hành 59 BÀI 6: TI N MẶT ĐỊNH HÌNH BẰNG DAO ĐỊNH HÌNH 61 Các loại dao định hình 61 Các dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp khắc phục 69 Kiểm tra sản phẩm 70 Vệ sinh công nghiệp 70 Bài tập thực hành 71 BÀI 7: TI N MẶT ĐỊNH HÌNH BẰNG THƢỚC CHÉP HÌNH 74 Thƣớc chép hình 74 Phƣơng pháp tiện mặt định hình thƣớc chép hình 75 Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp khắc phục 79 Kiểm tra sản phẩm 80 Vệ sinh công nghiệp 80 Bài tập thực hành 81 TÀI LI U THAM KHẢO 84 GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN Tên mơ đun: TIỆN LỆCH TÂM – TIỆN ĐỊNH HÌNH Mã số mơ đun: MĐ 33 I Vị trí tính chất mơ đun: - Vị trí: + Mơ-đun tiện lệch tâm – tiện định hình đƣợc bố trí sau sinh vên học xong MH07, MH09, MH10, MH11, MH12, MH15, MĐ22; MĐ23… - Tính chất: + Là mơ-đun chun mơn nghề thuộc môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc II Mục tiêu mô đun: -Kiến thức: - Phân tích đƣợc đặc điểm c a chi tiết lệch tâm, mặt định hình - Trình bày đƣợc yêu cầu kỹ thuật tiện lệch tâm, tiện định hình - Lập đƣợc tiến trình cơng nghệ tiện lệch tâm, tiện định hình - Chọn, tra bảng đƣợc chế độ cắt tiện lệch tâm, tiện định hình - Trình bày đƣợc cấu tạo nguyên lý làm việc c a thƣớc chép hình - Trình bày đƣợc phƣơng pháp tiện lệch tâm, tiện định hình (trên mâm cặp chấu, mâm cặp chấu, mâm hoa ) Kỹ năng: - Giải thích đƣợc phƣơng pháp lấy dấu tạo khoảng cách lệch tâm đơn giản - Lắp đƣợc đối trọng tiện lệch tâm - Vận hành thành thạo máy tiện để gia cơng chi tiết lệch tâm quy trình, quy phạm đạt cấp xác 10-8, độ nhám cấp4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian an toàn tuyệt đối cho ngƣời máy - Chế tạo mài sửa đƣợc dao định hình đơn giản - Gá lắp, điều chỉnh đƣợc thƣớc chép hình quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn gia công - Vận hành thành thạo máy tiện để gia cơng mặt định hình phối hợp hai chuyển động, dao định hình, thƣớc chép hình quy trình, quy phạm đạt cấp xác 12-10, độ nhám cấp 4, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian an tồn - Phân tích đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục tiện lệch tâm, tiện mặt định hình đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian an toàn -Năng lực tự chủ trách nhiệm: - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, ch động tích cực sáng tạo học tập IV Điều kiện thực mơ đun 1.Phịng học chun mơn hóa/ nhà xƣởng: phịng học tích hợp lý thuyết, thực hành 2.Trang thiết bị máy móc: Máy tiện vạn năng, Máy chiếu, TV, máy tính, bảng phấn 3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo, thiết bị, vật tƣ thực tập 4.Các điều kiện khác: phiếu đánh giá dành cho ngƣời học V Nội dung phƣơng pháp đánh giá 1.Nội dung: -Kiến thức: - Phân tích đƣợc đặc điểm c a chi tiết lệch tâm, mặt định hình - Trình bày đƣợc yêu cầu kỹ thuật tiện lệch tâm, tiện định hình - Lập đƣợc tiến trình cơng nghệ tiện lệch tâm, tiện định hình - Chọn, tra bảng đƣợc chế độ cắt tiện lệch tâm, tiện định hình - Trình bày đƣợc cấu tạo nguyên lý làm việc c a thƣớc chép hình - Trình bày đƣợc phƣơng pháp tiện lệch tâm, tiện định hình (trên mâm cặp chấu, mâm cặp chấu, mâm hoa ) Kỹ năng: - Giải thích đƣợc phƣơng pháp lấy dấu tạo khoảng cách lệch tâm đơn giản - Lắp đƣợc đối trọng tiện lệch tâm - Vận hành thành thạo máy tiện để gia cơng chi tiết lệch tâm quy trình, quy phạm đạt cấp xác 10-8, độ nhám cấp4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian an toàn tuyệt đối cho ngƣời máy - Chế tạo mài sửa đƣợc dao định hình đơn giản - Gá lắp, điều chỉnh đƣợc thƣớc chép hình quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật an tồn gia cơng - Vận hành thành thạo máy tiện để gia cơng mặt định hình phối hợp hai chuyển động, dao định hình, thƣớc chép hình quy trình, quy phạm đạt cấp xác 12-10, độ nhám cấp 4, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian an tồn - Phân tích đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục tiện lệch tâm, tiện mặt định hình đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian an toàn -Năng lực tự ch trách nhiệm: - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, ch động tích cực sáng tạo học tập 2.Phƣơng pháp - Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá nhiều hình thức: Trắc nghiệm, vấn đáp, tự luận - Kỹ năng: Đánh giá thông qua thao tác c a sinh viên sau trình đƣợc thực tập đồng thời kết hợp với kiểm tra kết thúc mô đun - Năng lực tự ch trách nhiệm: Rèn luyện, uốn nắn từ đầu để hình thành thói quen, tác phong cơng nghiệp VI Hƣớng dẫn thực mô đun 1.Phạm vi áp dụng mô đun - Chƣơng trình mơ đun đƣợc sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề 2.Hƣớng dẫn phƣơng pháp giảng dạy, học tập mô đun - Đối với giáo viên, giảng viên: + Trƣớc giảng dạy, giáo viên cần vào nội dung c a học để chuẩn bị đầy đ điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lƣợng giảng dạy + Nên áp dụng phƣơng pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ + Khi hƣớng dẫn thực hành Giáo viên hƣớng dẫn, thao tác mẫu sửa sai chổ cho sinh viên - Đối với ngƣời học: + Xem trƣớc nội dung kiến thức để tiếp thu tốt + Thực đàm thoại với giáo viên để tăng khả tiếp thu nhớ + Thƣờng xuyên luyện tập nội dung xƣởng thực hành BÀI TIỆN TRỤC LỆCH TÂM GÁ TRÊN MÂM CẶP BỐN VẤU Mã MĐ 33-01 A MỤC TIÊU: + Phân tích đƣợc đặc điểm c a trục lệch tâm + Giải thích đƣợc phƣơng pháp lấy dấu để tạo khoảng cách lệch tâm đơn giản + Gá lắp đƣợc phơi quy trình, quy phạm, u cầu kỹ thuật (điều chỉnh độ lệch tâm theo dấu vạch) + Lắp đƣợc đối trọng tiện lệch tâm + Vận hành thành thạo máy tiện để tiện trục lệch tâm ngắn gá mâm cặp bốn vấu quy trình quy phạm, đạt cấp xác 10-8, độ nhám cấp 4-5, yêu cầu kỹ thuật, thời gian đảm bảo an toàn cho ngƣời máy + Phân tích đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục tiện lệch tâm, tiện mặt định hình + Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, ch động tích cực sáng tạo học tập B NỘI DUNG: Các đặc điểm trục lệch tâm Những chi tiết có bề mặt trụ ngồi có đờng tâm song song nhng lệch khoảng (khoảng lệch tâm) gọi làchi tiết lệch tâm Trục lệch tâm trục có tâm c a cổ trục 0' lệch so với tâm c a trục 10 Kiểm tra sản phẩm Hình 6.8 Bản vẽ chi tiết đầu búa gò - Dùng dƣỡng, thƣớc cặp kiểm tra sản phẩm - Chỉ kiểm tra trục dừng hẳn - Quay thử phôi tay trƣớc khởi động trục chính, đề phịng vấu bó phơi làm an tồn - Đƣa dao xa tốc, phơi trƣớc khởi động trục - Phải có tinh thần trách nhiệm, bảo vệ c a công, thể tinh thần tƣơng trợ giúp đỡ học tập Vệ sinh công nghiệp - Dừng máy, điều chỉnh tay gạt c a máy vị trí an toàn, ngắt điện khỏi máy - Dùng chổi cọ quét phoi ổ dao băng máy, dùng giẻ để lau dụng cụ đo, dụng cụ cắt để vào t dụng cụ theo vị trí qui định, xếp gọn gàng chi tiết gia công - Bôi trơn bề mặt làm việc bàn dao băng máy, bàn giao máy nêu rõ tình trạng làm việc c a máy cho giáo viên phụ trách - Các loại dụng cụ đo, loại calip phải đƣợc đặt nỉ nắp hộp trục t dụng cụ - Các dao tiện, chìa vặn, đệm, búa, chìa khoá xiết mâm cặp, mũi tâm đặt khay gỗ đặt băng máy sau ụ động -Vị trí làm việc để tránh tai nạn cho ngƣời đứng máy 70 - Sắp xếp tổ chức lại nơi làm việc Hình 6.9 Sắp xếp tổ chức lại nơi làm việc - Nơi làm việc phải đ ánh sáng, đảm bảo vấn đề thơng gió, sƣởi ấm, chống ồn, chống rung động, an toàn đƣờng dây điện - Nơi làm việc ngăn nắp nhƣ tồn nhà xƣởng - Đảm bảo vệ sinh phịng cháy - Phoi, rác đƣợc để nơi riêng Bài tập thực hành Hình 6.10 Bản vẽ chi tiết đầu búa gò Yêu cầu kỹ thuật 71 - Tiện kích thƣớc - Tiện dung sai cho phép - Đúng hình dáng hình học - Đạt độ bóng Rz40 C YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP BÀI Nội dung: -Về kiến thức: + Trình bày đƣợc thơng số hình học c a dao tiện định hình + Phân tích đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục tiện lệch tâm, tiện mặt định hình - Về kỹ năng: + Chế tạo mài sửa đƣợc dao định hình đơn giản + Vận hành thành thạo máy tiện để gia cơng mặt định hình phối hợp hai chuyển động quy trình, quy phạm đạt cấp xác 12 ÷ 10, độ nhám cấp ÷ 5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian an toàn -Về lực tự ch trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực học tập Phƣơng pháp đánh giá: - Về kiến thức: Đƣợc đánh giá hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm - Về kỹ năng: Đánh giá qua tập thực hành - Về lực tự ch trách nhiệm: Đánh giá qua tác phong, thái độ học tập CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI 6: Câu Ngƣời thợ chọn phƣơng pháp tiện mặt định hình dao định hình khi: A Gia cơng đơn B Gia công loạt nhỏ C Gia công loạt lớn D Cả B, C Câu Để đảm bảo xác biên dạng c a mặt định hình ngƣời thợ phải: A Gá lƣỡi cắt c a dao cao tâm B Gá lƣỡi cắt c a dao thấp tâm C Gá lƣỡi cắt c a dao tâm 72 D Tất Câu Tìm phát biểu vị trí c a dao đĩa định hình: A Vị trí mặt c a dao đĩa cần nằm thấp dƣới tâmc a ngang với tâm c a phơi B Vị trí mặt c a dao đĩa cần nằm ngang tâm c anó ngang với tâm c a phơi C Vị trí mặt c a dao đĩa nằm cao đƣờng tâm c a phôi D Tất Câu Tại tiện định hình dao định hình nên tiện bề mặt định hình có bề rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Tiện lệch tâm, tiện định hình (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp,