0

phân tích thiết kế hướng đối tượng quán lý cửa hàng đồ chơi smart baby

83 4 0
  • phân tích thiết kế hướng đối tượng quán lý cửa hàng đồ chơi smart baby

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 09:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THEO HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN ĐỒ CHƠI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THEO HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN ĐỒ CHƠI SMART BABY Sinh viên thực : PHÙNG VIỆT HOÀNG :20810310047 Giảng viên hướng dẫn : LÊ THỊ TRANG LINH Ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chuyên ngành : CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Lớp : D15CNPM1 Mơ tả tóm tắt đề tài - Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý cửa hàng bán đồ chơi Smart Baby bao gồm chức sau: + Đăng nhập + Quản lý hóa đơn + Quản lý nhân viên + Quản lý nhà cung cấp Nội thực Hà Nội, tháng năm 2022 dung - Chương 1: Khảo sát hệ thống - Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống - Chương 3: Phát sinh mã trình - Chương 4: Thiết kế giao diện Kết đạt Hoàn thành báo cáo chuyên đề học phần mơn: “Phân tích thiết kế hướng đối tượng” Xây dựng phần mềm hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng, đơn giản phù hợp với doanh nghiệp vừa nhỏ Hà Nội, ngày tháng năm 2022 Giảng viên hướng dẫn (ký ghi rõ họ tên) TS Lê Thị Trang Linh Sinh viên thực (ký ghi rõ họ tên) PHIẾU CHẤM ĐIỂM ST T Họ tên sinh viên Phùng Việt Hoàng 20810310047 Họ tên giảng viên Giảng viên chấm 1: Giảng viên chấm 2: Nội dung thực Điểm Chữ ký Khảo sát + Phân tích + Làm báo cáo Chữ ký Ghi MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 1.1 Hiện trạng .2 1.2 Tổng quan 1.3 Hoạt động nghiệp vụ 1.4 Yêu cầu phần mềm 1.4.1 Yêu cầu chức 1.4.2 Yêu cầu phi chức .8 1.4.2.1 Yêu cầu bảo mật 1.4.2.2 Yêu cầu lưu 1.4.2.3 Yêu cầu tính sử dụng 1.4.2.4 Yêu cầu ràng buộc thiết kế 1.4.2.5 Yêu cầu phần cứng 1.4.2.6 Yêu cầu phần cứng 1.4.2.7 Yêu cầu sử dụng phần mềm 1.4.2.8 Các yêu cầu khác .9 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 10 2.1 Xác định Actor Use case tổng quán hệ thống .10 2.1.1 Các Actor hệ thống 10 2.1.2 Sơ đồ Use Case tổng quát 10 2.2 Phân tích, thiết kế chức hệ thống 11 2.2.1 Chức đăng nhập .11 2.2.1.1 Biểu đồ use case chức đăng nhập 11 2.2.1.2 Biểu đồ hoạt động chức đăng nhập 12 2.2.1.3 Biểu đồ trình tự chức đăng nhập .13 2.2.1.4 Biểu đồ cộng tác chức đăng nhập 13 2.2.2 Chức quản lý hóa đơn 14 2.2.2.1 Biểu đồ use case chức quản lý hóa đơn 14 2.2.2.2 Biểu đồ hoạt động chức quản lý hóa đơn 15 2.2.2.2.1 Thêm hóa đơn 16 2.2.2.2.2 Xóa hóa đơn .18 2.2.2.2.3 Tìm kiếm hóa đơn 19 2.2.2.2.4 Sửa hóa đơn .21 2.2.2.2.5 In hóa đơn 22 2.2.2.3 Biểu đồ trình tự chức quản lý hóa đơn 23 2.2.2.4 Biểu đồ cộng tác chức quản lý hóa đơn 29 2.2.3 Chức quản lý nhân viên 33 2.2.3.1 Biểu đồ use case chức quản lý nhân viên .33 2.2.3.2 Biểu đồ hoạt động chức quản lý nhân viên 34 2.2.3.2.1 Thêm nhân viên 36 2.2.3.2.2 Sửa nhân viên 37 2.2.3.2.3 Xóa nhân viên 39 2.2.3.2.4 Tìm kiếm nhân viên 40 2.2.3.3 Biểu đồ trình tự chức quản lý nhân viên 41 2.2.3.4 Biểu đồ cộng tác chức quản lý nhân viên .45 2.2.3.5 Biểu đồ trạng thái chức quản lý nhân viên .48 2.2.4 Chức quản lý nhà cung cấp 49 2.2.4.1 Biểu đồ use case chức quản lý nhà cung cấp 49 2.2.4.2 Biểu đồ hoạt động chức quản lý nhà cung cấp 50 2.2.4.2.1 Thêm nhà cung cấp 52 2.2.4.2.2 Sửa nhà cung cấp .53 2.2.4.2.3 Xóa nhà cung cấp 54 2.2.4.2.4 Tìm kiếm nhà cung cấp .56 2.2.4.3 Biểu đồ trình tự chức quản lý nhà cung cấp 57 2.2.4.4 Biểu đồ cộng tác chức quản lý nhà cung cấp 61 2.3 Biểu đồ lớp tổng quát hệ thống .64 2.4 Biểu đồ thành phần 65 2.5 Biểu đồ triển khai 65 CHƯƠNG III: PHÁT SINH MÃ TRÌNH 66 3.1 Mã trình chức đăng nhập .66 3.2 Mã trình chức quản lý hóa đơn 66 3.3 Mã trình chức quản lý nhân viên 67 3.4 Mã trình chức quản lý nhà cung cấp 68 CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 70 4.1 Giao diện hệ thống .70 4.2 Các menu 70 4.3 Các form .71 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Phiếu nhập kho Hình 1.2: Phiếu đặt hàng Hình 1.3: Phiếu xuất kho Hình 2.1: Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống 10 Hình 2.2: Sơ đồ Use Case đăng nhập .11 Hình 2.3: Biểu đồ hoạt động chức đăng nhập .12 Hình 2.4: Biểu đồ trình tự chức đăng nhập 13 Hình 2.5: Biểu đồ cộng tác chức đăng nhập 14 Hình 2.6: Biểu đồ Use Case chức quản lý hóa đơn .14 Hình 2.7: Biểu đồ hoạt động chức quản lý hóa đơn 16 Hình 2.8: Biểu đồ hoạt động quản lý hóa đơn chức thêm hóa đơn 17 Hình 2.9: Biểu đồ hoạt động quản lý hóa đơn chức xóa hóa đơn 18 Hình 2.10: Biểu đồ hoạt động quản lý hóa đơn chức tìm kiếm hóa đơn .20 Hình 2.11: Biểu đồ hoạt động quản lý hóa đơn chức sửa hóa đơn 21 Hình 2.12: Biểu đồ hoạt động quản lý hóa đơn chức in hóa đơn 23 Hình 2.13: Biểu đồ trình tự chức quản lý hóa đơn 24 Hình 2.14: Biểu đồ trình tự chức thêm hóa đơn 25 Hình 2.15: Biểu đồ trình tự chức sửa hóa đơn 26 Hình 2.16: Biểu đồ trình tự chức xóa hóa đơn 27 Hình 2.17: Biểu đồ trình tự chức tìm kiếm hóa đơn 28 Hình 2.18: Biểu đồ trình tự chức in hóa đơn 29 Hình 2.19: Biểu đồ cộng tác chức quản lý hóa đơn 30 Hình 2.20: Biểu đồ cộng tác chức thêm hóa đơn 30 Hình 2.21: Biểu đồ cộng tác chức sửa hóa đơn .31 Hình 2.22: Biểu đồ cộng tác chức xóa hóa đơn 31 Hình 2.23: Biểu đồ cộng tác chức tìm kiếm hóa đơn 32 Hình 2.24: Biểu đồ cộng tác chức in hóa đơn .32 Hình 2.25: Biểu đồ Use Case chức quản lý nhân viên 33 Hình 2.26: Biểu đồ hoạt động chức quản lý nhân viên 35 Hình 2.27: Biểu đồ hoạt động quản lý nhân viên chức thêm nhân viên 36 Hình 2.28: Biểu đồ hoạt động quản lý nhân viên chức sửa nhân viên 38 Hình 2.29: Biểu đồ hoạt động quản lý nhân viên chức xóa nhân viên 39 Hình 2.30: Biểu đồ hoạt động quản lý nhân viên chức tìm kiếm nhân viên 41 Hình 2.31: Biểu đồ trình tự chức quản lý nhân viên .41 Hình 2.32: Biểu đồ trình tự chức thêm nhân viên 42 Hình 2.33: Biểu đồ trình tự chức sửa nhân viên 43 Hình 2.34: Biểu đồ trình tự chức xóa nhân viên 44 Hình 2.35: Biểu đồ trình tự chức tìm kiếm nhân viên 45 Hình 2.36: Biểu đồ cộng tác chức quản lý nhân viên 46 Hình 2.37: Biểu đồ cộng tác chức thêm nhân viên .46 Hình 2.38: Biểu đồ cộng tác chức sửa nhân viên 47 Hình 2.39: Biểu đồ cộng tác chức xóa nhân viên 48 Hình 2.40: Biểu đồ cộng tác chức tìm kiếm nhân viên 48 Hình 2.41: Biểu đồ trạng thái chức quản lý nhân viên 48 Hình 2.42: Biểu đồ Use Case chức quản lý nhà cung cấp .49 Hình 2.43: Biểu đồ hoạt động chức quản lý nhà cung cấp 51 Hình 2.44: Biểu đồ hoạt động quản lý nhà cung cấp chức thêm nhà cung cấp 52 Hình 2.45: Biểu đồ hoạt động quản lý nhà cung cấp chức sửa nhà cung cấp 54 Hình 2.46: Biểu đồ hoạt động quản lý nhà cung cấp chức xóa nhà cung cấp 55 Hình 2.47: Biểu đồ hoạt động quản lý nhà cung cấp chức tìm kiếm nhà cung cấp 56 Hình 2.48: Biểu đồ trình tự chức quản lý nhà cung cấp 57 Hình 2.49: Biểu đồ trình tự chức thêm nhà cung cấp 58 Hình 2.50: Biểu đồ trình tự chức sửa nhà cung cấp 59 Hình 2.51: Biểu đồ trình tự chức xóa nhà cung cấp 60 Hình 2.52: Biểu đồ trình tự chức tìm kiếm nhà cung cấp .61 Hình 2.53: Biểu đồ cộng tác chức quản lý nhà cung cấp 62 Hình 2.54: Biểu đồ cộng tác chức thêm nhà cung cấp 62 Hình 2.55: Biểu đồ cộng tác chức sửa nhà cung cấp .63 Hình 2.56: Biểu đồ cộng tác chức xóa nhà cung cấp 63 Hình 2.57: Biểu đồ cộng tác chức tìm kiếm nhà cung cấp 64 Hình 2.58: Biểu đồ lớp tổng quát hệ thống .64 Hình 2.59: Biểu đồ thành phần hệ thống 65 Hình 2.60: Biểu đồ triển khai hệ thống 65 Hình 3.1: Mã trình chức đăng nhập .66 Hình 3.2: Mã trình chức quản lý hóa đơn .67 Hình 3.3: Mã trình chức quản lý nhân viên 68 Hình 3.4: Mã trình chức quản lý nhà cung cấp .69 Hình 4.1: Giao diện hệ thống 70 Hình 4.2: Các menu hệ thống 70 Hình 4.3: Giao diện đăng nhập 71 Hình 4.4: Giao diện quản lý hóa đơn .72 Hình 4.5: Giao diện quản lý nhân viên 72 Hình 4.6: Giao diện quản lý nhà cung cấp .73 LỜI MỞ ĐẦU Ngày chất lượng sống người nâng cao người ngày địi hỏi nhiều nhu cầu khác cho thân số nhu cầu cơng nghệ thiết bị đại phục vụ mặt cuôc sống người Vì có nhiều sở bán cung cấp thiết bị điện máy phục vụ cho nhu cầu người Nhưng việc gia tăng nhiều cửa hàng hay chuỗi cửa hàng lớn phục vụ nhu cầu mua sắm mà ta biết ngày công nghệ trở nên đại mà có đa dạng mẫu mã thiết bị điện máy phục vụ nhiều nhu cầu, cơng việc khác việc quản lý gặp nhiều khó khăn cách quản lý thủ công giải pháp tối ưu Với phát triển công nghệ thông tin cố gắng đáp ứng yêu cầu người Việc đưa công nghệ thông tin áp dụng vào quản lý đưa vào thực để thể tốc độ độ xác Với việc tạo hệ thống : " Quản lý cửa hàng đồ chơi Smart Baby" em muốn tạo hệ thống giúp chủ hàng dễ dàng quản lý cửa hàng, chuỗi cửa hàng cách đơn giản, tối ưu hiệu Với tính xây dựng nhu cầu thực tế mà chủ cửa hàng cần để xử lý cơng việc 10 Hình 2.51: Biểu đồ trình tự chức xóa nhà cung cấp 69 Hình 2.52: Biểu đồ trình tự chức tìm kiếm nhà cung cấp 2.2.4.4 Biểu đồ cộng tác chức quản lý nhà cung cấp 70 Hình 2.53: Biểu đồ cộng tác chức quản lý nhà cung cấp Hình 2.54: Biểu đồ cộng tác chức thêm nhà cung cấp 71 Hình 2.55: Biểu đồ cộng tác chức sửa nhà cung cấp Hình 2.56: Biểu đồ cộng tác chức xóa nhà cung cấp 72 Hình 2.57: Biểu đồ cộng tác chức tìm kiếm nhà cung cấp 2.3 Biểu đồ lớp tổng quát hệ thống Hình 2.58: Biểu đồ lớp tổng quát hệ thống 2.4 Biểu đồ thành phần 73 Hình 2.59: Biểu đồ thành phần hệ thống 2.5 Biểu đồ triển khai Hình 2.60: Biểu đồ triển khai hệ thống 74 CHƯƠNG III: PHÁT SINH MÃ TRÌNH 3.1 Mã trình chức đăng nhập Hình 3.1: Mã trình chức đăng nhập 3.2 Mã trình chức quản lý hóa đơn 75 Hình 3.2: Mã trình chức quản lý hóa đơn 3.3 Mã trình chức quản lý nhân viên 76 Hình 3.3: Mã trình chức quản lý nhân viên 3.4 Mã trình chức quản lý nhà cung cấp 77 Hình 3.4: Mã trình chức quản lý nhà cung cấp 78 CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 4.1 Giao diện hệ thống Hình 4.1: Giao diện hệ thống 4.2 Các menu Hình 4.2: Các menu hệ thống 79 - Khi người dùng click vào menu quản lý nhân viên, hệ thống thực hiển thị form quản lý nhân viên - Khi người dùng click vào menu quản lý hóa đơn, hệ thống thực hiển thị form quản lý hóa đơn - Khi người dùng click vào menu quản lý nhà cung cấp, hệ thống thực hiển thị form quản lý nhà cung cấp - Khi người dùng click vào nút thoát, hệ thống kết thức chương trình 4.3 Các form Hình 4.3: Giao diện đăng nhập 80 Hình 4.4: Giao diện quản lý hóa đơn Hình 4.5: Giao diện quản lý nhân viên 81 Hình 4.6: Giao diện quản lý nhà cung cấp 82 KẾT LUẬN Mặc dù cố gắng tìm hiểu cơng việc “quản lý cửa hàng bán đồ chơi Smart Baby” qua phần mềm tham khảo khơng tránh khỏi thiếu sót Mong thầy đóng góp thêm ý kiến để em có thêm kinh nghiệm từ hồn chỉnh Qua mơn học em học cách thiết kế hệ thống phần mềm quản lý theo hướng đối tượng qua phân tích tốn từ biểu đồ UML, sau hồn thành hệ thống phải đảm bảo tính xác thông tin đưa vào hệ thống không xảy lỗi, để không ảnh hưởng đến chất lượng việc quản lý, phải đảm bảo tính ổn định hệ thống, tốc độ, khả tìm kiếm, chỉnh sửa cách linh hoạt v v.v Do thời gian hạn chế kinh nghiệm thân chưa nhiều nên việc phân tích thiết kế chưa hồn thiện phần mềm quản lý thực thụ Nó mang tính chất học hỏi, trao dồi bước đầu làm quen với thực tế Nhưng qua báo cáo này, em học hỏi nhiều kiến thức kinh nghiệm q trình phân tích thiết kế hệ thống 83 ... Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống - Chương 3: Phát sinh mã trình - Chương 4: Thiết kế giao diện Kết đạt Hoàn thành báo cáo chuyên đề học phần mơn: ? ?Phân tích thiết kế hướng đối tượng? ?? Xây... dụng vào quản lý đưa vào thực để thể tốc độ độ xác Với việc tạo hệ thống : " Quản lý cửa hàng đồ chơi Smart Baby" em muốn tạo hệ thống giúp chủ hàng dễ dàng quản lý cửa hàng, chuỗi cửa hàng cách... ứng việc quản lý cửa hàng bán sách, làm cho công việc cửa hàng thuận tiện 1.4.1 Yêu cầu chức - Các chức quản lý cửa hàng: + Đăng nhập + Quản lý hóa đơn + Quản lý nhân viên + Quản lý nhà cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích thiết kế hướng đối tượng quán lý cửa hàng đồ chơi smart baby,