0

TIỂU LUẬN CUỐI kì học PHẦN THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI CHƯƠNG II HIẾN PHÁP CUBA 2019 và sự mở ĐƯỜNG CHO PHÁT TRIỂN nền KINH tế

19 4 0
  • TIỂU LUẬN CUỐI kì học PHẦN THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI  CHƯƠNG II HIẾN PHÁP CUBA 2019 và sự mở ĐƯỜNG CHO PHÁT TRIỂN nền KINH tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 09:34

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TIỂU LUẬN CUỐI KÌ HỌC PHẦN: THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI Mã học phần: ITS1101 (3 tín chỉ) CHƯƠNG II HIẾN PHÁP CUBA 2019 VÀ SỰ MỞ ĐƯỜNG CHO PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ HÀ NỘI, 2021 0 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài .1 Tổng quan nghiên cứu đề tài .2 Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục NỘI DUNG Chương Nội dung sách kinh tế Hiến pháp Cuba 2019 Chương Ảnh hưởng sở hữu tư nhân nội dung sách kinh tế Hiến pháp Cuba 2019 đến trình phát triển kinh tế Cuba .7 Chương Liên hệ với Việt Nam 10 KẾT LUẬN .14 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 0 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Hiến pháp luật tổ chức quốc gia hay nhà nước thiết lập thể chế máy quyền, xác định phạm vi quyền lực quyền, bảo đảm quyền tự công dân Nội dung Hiến pháp quy định chế độ trị, sách kinh tế, văn hóa…; quyền người, quyền nghĩa vụ công dân; tổ chức hoạt động máy nhà nước Hiến pháp không đơn thiết lập cấu quản lý quốc gia mà cịn đóng vai trò quan trọng lĩnh vực quốc tế Cuba quốc gia với kinh tế mang đặc trưng kinh tế kế hoạch tập trung phát triển, gần hồn tồn khép kín thành phần kinh tế nhà nước chiếm tuyệt đại đa số Đối mặt với thách thức khó khăn tài chính, phủ Cuba nỗ lực việc cải cách kinh tế Cuba Ngày 10 tháng năm 2019, Quốc hội Cuba thông qua Hiến pháp Ðây Hiến pháp thứ hai Cuba kể từ Cách mạng thành công năm 1959, tiếp sau Hiến pháp 1976 hành, bổ sung sửa đổi hai lần vào năm 1992 2002 Bên cạnh việc tái khẳng định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc trì tảng mơ hình kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa, Hiến pháp 2019 đưa nhiều thay đổi quan trọng, có điểm tác động tới phát triển kinh tế Cuba như: Công nhận thành phần kinh tế đề chế tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước, công nhận quyền sở hữu tài sản tự kinh doanh nhà đầu tư, có nhà đầu tư nước ngồi, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhận định, văn luật tối cao "một Hiến pháp đại, định hình Nhà nước Xã hội chủ nghĩa pháp quyền, cho phép khơi thơng tiến trình cần thiết tiến bước dứt khoát trình xây dựng mơ hình kinh tế - xã hội" Những sửa đổi Hiến pháp 2019 nội dung quan trọng để hướng tới cải cách phát triển kinh tế Cuba Từ lý trên, nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài “Chương II Hiến pháp Cuba 2019 mở đường cho phát triển kinh tế” làm đề tài nghiên cứu cho tiểu luận cuối kỳ mơn Thể chế trị giới Đây đề tài có ý nghĩa thực tiễn ý nghĩa khoa học sâu sắc Trong 0 nghiên cứu này, nhóm sử dụng dịch tiếng Anh Hiến Pháp Cuba năm 2019 constituteproject.org1 Tổng quan nghiên cứu đề tài Khi Hiến pháp 2019 Cuba đời, đổi điều khoản quy định Hiến pháp nhiều người nhiều quốc gia ý đến Song việc tiến hành nghiên cứu hoàn chỉnh nội dung Hiến pháp 2019 Cuba chưa thực có nhiều, phần lớn phân tích học giả nhiều quốc gia khác đăng báo, tạp chí Phó giáo sư Luật châu Á Ngoc Son Bui đưa nghiên cứu điển hình Hiến pháp năm 2019 Cuba với tựa đề “YOU, THE PEOPLE: CUBA’S INTERNATIONAL CONSTITUTION” lập luận Hiến pháp khái niệm hóa hiến pháp quốc tế Đây nghiên cứu Hiến pháp với cách tiếp cận luật Bài viết “On the New Constitution of Cuba” Wu Hongying nhận định Hiến pháp 2019 Cuba sau “về hiến pháp hồn tồn Hiến pháp khơng phản ánh thay đổi lớn lĩnh vực trị, kinh tế, xã hội ngoại giao Cuba 40 năm qua mà đánh dấu tư kế hoạch Chính phủ Cộng sản Cuba phát triển bền vững chủ nghĩa xã hội Cuba kỷ XXI để đảm bảo điều khơng thể đảo ngược khơng thay đổi hoàn toàn…sẽ dẫn đến tác động lớn sâu rộng đến phát triển tương lai Cuba lĩnh vực trị, kinh tế, xã hội ngoại giao.”2 Như vậy, nhìn chung, vấn đề liên quan đến Hiến pháp Cuba chưa nhận nhiều quan tâm nhà nghiên cứu Vì vậy, viết nhóm đóng góp vào sở liệu nghiên cứu Hiến pháp quốc gia Mỹ Latinh Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu tiểu luận nhằm phân tích đánh giá nội dung kinh tế quy định chương II Hiến pháp Cuba 2019 ảnh hưởng nội dung chương II Hiến pháp Cuba 2019 đến trình phát triển kinh tế Cuba nay, từ so sánh liên hệ với Việt Nam Cuba Constitution, , [21/12/2021] Wu Hongying (2019), “On the New Constitution of Cuba”, Contemporary International Relations, [21/12/2021] 0 Để đạt mục tiêu nghiên cứu, tiểu luận tập trung trả lời ba câu hỏi sau: - Cơ sở cho đời chương II Hiến pháp Cuba 2019 gì? - Chương II Hiến pháp Cuba 2019 bao gồm nội dung bật - Nhận xét, đánh giá nội dung chương II Hiến pháp Cuba 2019 ảnh nào? hưởng đến trình phát triển kinh tế Cuba nay; so sánh với tình hình thực tế Hiến pháp Việt Nam? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài tiểu luận chương II Hiến pháp Cuba 2019 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: nghiên cứu nội dung kinh tế Hiến pháp quy định chương II Hiến pháp Cuba 2019 - Phạm vi thời gian: đề tài nghiên cứu giai đoạn 2019 – thời điểm Hiến pháp 2019 Quốc hội Cuba thông qua thời điểm - Phạm vi không gian: đề tài lấy Cuba làm trọng tâm nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bài viết tiếp cận từ góc độ thể chế trị Như trình bày phần tổng quan nghiên cứu đề tài, chưa có nhiều nghiên cứu tồn diện hiến pháp Cuba chủ yếu từ góc độ luật pháp Đây điểm quan trọng nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính khoa học xã hội – nhân văn: - Phương pháp phân tích diễn ngơn: nghiên cứu sâu văn bản, cụ thể Hiến pháp Cuba nên phương pháp phân tích diễn ngơn đóng vai trị quan trọng - Phương pháp sử học: nghiên cứu sở đời chương II Hiến pháp Cuba trình phát triển nội dung qua Hiến pháp - Phương pháp phân tích tài liệu: Bằng việc phân tích số liệu, viết báo cáo nước, phương pháp giúp người viết tìm hiểu, phân tích đánh 0 giá nội dung chương II Hiến pháp Cuba ảnh hưởng đến q trình phát triển kinh tế Cuba - Phương pháp so sánh: thông qua phương pháp này, người viết tìm điểm tương đồng khác biệt nội dung sách kinh tế Hiến pháp Cuba Hiến pháp Việt Nam Bố cục Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục từ viết tắt danh mục tài liệu tham khảo, nghiên cứu gồm có 03 chương sau: Chương Nội dung sách kinh tế Hiến pháp Cuba 2019 Ở chương 1, nghiên cứu trình bày nội dung kinh tế quy định chương II Hiến pháp Cuba 2019, bao gồm sở hình thành, trình phát triển nội dung bật Chương Ảnh hưởng sở hữu tư nhân nội dung sách kinh tế Hiến pháp Cuba 2019 đến trình phát triển kinh tế Cuba Ở chương 2, nghiên cứu tập trung trình bày ảnh hưởng quy định sở hữu tư nhân chương II Hiến pháp Cuba 2019 tới tình hình kinh tế Cuba nay, bao gồm: thách thức, phương pháp số liệu thực tế Chương Liên hệ trường hợp Việt Nam Tại chương 3, nghiên cứu trình bày liên hệ với Việt Nam khía cạnh phát triển kinh tế dự tảng quy định sở hữu tư nhân Hiến pháp theo ví dụ Cuba 0 NỘI DUNG Chương Nội dung sách kinh tế Hiến pháp Cuba 2019 1.1 Tổng quan Cuba Hiến pháp Cuba 2019 Vào ngày tháng năm 1959, lực lượng cách mạng Fidel Castro lãnh đạo lật đổ phủ nhà độc tài Fulgencio Batista Hai năm sau đó, ơng thức tun bố Cuba theo đường Xã hội chủ nghĩa ánh sáng soi đường chủ nghĩa Mác-Lênin Cũng lẽ mà Cuba bị Mỹ cấm vận kinh tế trở nên tồi tệ Liên bang Xô Viết tuyên bố sụp đổ vào năm 1990, khiến Cuba viện trợ quan trọng từ siêu cường Thời kỳ đen tối người dân Cuba gọi “período especial” - thời kỳ thiếu hụt diện rộng kinh tế bất ổn Do đó, sống họ gặp nhiều thách thức, việc tiếp cận với thực phẩm, phương tiện giao thông, lượng điện nhu cầu thiết yếu khác bị hạn chế Mặc dù vậy, nhiều người Cuba thể niềm tự hào mãnh liệt lịch sử cách mạng đất nước họ quốc gia theo đường xã hội chủ nghĩa Mỹ Latinh Vào đầu kỷ 21, Cuba nới lỏng số sách kinh tế xã hội nhằm có động thái cho muốn nối lại mối quan hệ Hoa Kỳ tiếp tục lệnh cấm vận kinh tế kéo dài chế độ Castro Mãi tháng năm 2015, tổng thống Mỹ Barack Obama thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau 50 năm gián đoạn Vào kỷ niệm 60 năm Cách mạng Cuba, ngày 10/4/2019, Hiến pháp nước ban hành, hành động quan trọng nhiệm kỳ tổng thống ông Raul Castro Cụ thể, Quốc hội Cuba thông qua Hiến pháp mới, vốn 6,8 triệu cử tri nước thông qua trưng cầu ý dân tổ chức ngày 24/2/2019 với số quy định chức danh lãnh đạo quy định nhiệm kỳ giới hạn độ tuổi bổ nhiệm Ngày 13/7/2019, với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối, Quốc hội Cuba thức thơng qua Luật Bầu cử Theo đó, Quốc hội quan chủ chốt định chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước số đại biểu kết hợp với đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Chức danh Chủ tịch nước chức danh Thủ tướng Chính phủ, vốn thay đổi theo Hiến pháp năm 1976 khôi phục 0 1.2 Nội dung sách kinh tế Hiến pháp Cuba Trong Hiến pháp ban hành vào năm 2019, nội dung coi có nhiều điểm quan trọng liên quan tới hệ thống kinh tế, ngồi việc tái khẳng định vai trị chủ đạo kinh tế nhà nước, Hiến pháp cịn cơng nhận vai trò thị trường quyền tư hữu Cụ thể, Hiến pháp cũ nước công nhận tài sản nhà nước, hợp tác xã, nông dân, tài sản cá nhân liên doanh3, đó, Hiến pháp “cơng nhận vai trị thị trường hình thức sở hữu mới, có sở hữu tư nhân” tức cơng nhận nhiều dạng tài sản khác bao gồm: tài sản Nhà nước nắm giữ (của toàn dân) tiếp tục hình thức tài sản chủ yếu4; tài sản tư nhân khơng cịn giới hạn tài sản "cá nhân", thường xảy hệ thống xã hội chủ nghĩa 5; đất đai tư liệu sản xuất (trừ đất đai mang tính chiến lược lợi ích quốc gia) sở hữu quản lý cá nhân tư nhân, hợp tác xã tổ chức nước mà khoản đầu tư vào đất nước Hiến pháp bảo đảm rõ ràng6 Do đó, doanh nghiệp Nhà nước khơng cịn chủ thể độc quyền kinh tế quốc dân; độc quyền việc quản lý chức xã hội công cộng thiết yếu Điều phản ánh chuyển dịch sang thể chế kinh tế hỗn hợp, tồn hoạt động kinh tế Nhà nước, liên doanh với nhà đầu tư nước doanh nghiệp tư nhân với quy mô lớn nhiều so với doanh nghiệp siêu nhỏ nước mà Chính phủ Cuba thường chấp nhận trước Sự công nhận cho phép hợp thức hóa xí nghiệp vừa nhỏ Ngồi ra, Hiến pháp nhìn nhận tầm quan trọng đầu tư ngoại quốc phát triển đất nước Thực tế nay, Cuba có chế cho đầu tư nước ngồi với mục đích bổ sung kích thích cho đầu tư nhà nước thơng qua cơng ty liên doanh Có thể khẳng định rằng, Hiến pháp Cuba ban hành vào năm 2019 có nhiều đổi lĩnh vực kinh tế, điều cần thiết để Cuba có bước đà vững cho phát triển sau Điều 87, Hiến pháp Cuba 1940 Điều 22, Hiến pháp Cuba 2019 Điều 22, Hiến pháp Cuba 2019 Điều 23, Hiến pháp Cuba 2019 Điều 28, Hiến pháp Cuba 2019 0 Chương Ảnh hưởng sở hữu tư nhân nội dung sách kinh tế Hiến pháp Cuba 2019 đến trình phát triển kinh tế Cuba Chương II Hiến pháp Cuba 2019 đề cập đến nhiều nội dung quan trọng có tác động mạnh tới phát triển kinh tế, khơng thể khơng nhắc đến bước tiến thừa nhận quyền sở hữu tư nhân (private property rights) 2.1 Sở hữu tư nhân Cuba dấu mốc quan trọng Theo lý thuyết chủ nghĩa Mác-Lênin, q trình sản xuất, người khơng tương tác với tự nhiên mà tương tác lẫn với nhiều mối quan hệ phức tạp Quan hệ người với người trình sản xuất gọi quan hệ sản xuất Quan hệ sản xuất bao gồm ba nhân tố: quan hệ người với người sở hữu tư liệu sản xuất, tổ chức quản lý phân phối sản phẩm Trong đó, quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất nhân tố có tính định, đồng thời ba nhân tố tác động lẫn Khi thể chế hóa quan hệ sở hữu thành quy phạm pháp luật gọi chế độ sở hữu, phân biệt rõ quyền quyền sở hữu pháp lý, quyền chiếm hữu thực tế quyền sử dụng Kèm theo quyền phái sinh, quyền định đoạt, quyền thừa kế, quyền chuyển nhượng, quyền chấp Khi chủ sở hữu tư liệu sản xuất cộng đồng gọi sở hữu cơng cộng (công hữu); chủ sở hữu tư liệu sản xuất người hay vài người gọi sở hữu tư nhân (tư hữu); chủ sở hữu đan xen, gồm công hữu tư hữu gọi sở hữu hỗn hợp Cịn sở hữu tư liệu tiêu dùng sở hữu cá nhân Thông thường nước tồn ba loại hình: cơng hữu, tư hữu sở hữu hỗn hợp, sở hữu tư nhân chiếm địa vị thống trị gọi chế độ tư hữu, sở hữu cơng cộng địa vị thống trị gọi chế độ công hữu8 Như vậy, sở hữu tư nhân, theo quan điểm nghĩa Mác-Lênin hiểu sở hữu cá nhân tài sản hợp pháp Cộng hịa Cuba với tư cách nước xã hội chủ nghĩa từ tháng năm 1959 xây dựng kinh tế quốc gia theo sát quan điểm khoa học cốt lõi chủ “Những quan điểm khoa học cốt lõi chủ nghĩa Mác-Lênin sở hữu việc vận dụng vào trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (2011), Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, < https://dangcongsan.vn/kinh-te/nhung-quan-diem-khoa-hoc-cot-loi-cua-chu-nghia-maclenin-ve-so-huu-va-viecvan-dung-vao-qua-trinh-xay-dung-xa-hoi-xa-hoi-chu-nghia-o-viet-nam-60002.html>, [21/12/2021] 0 nghĩa Mác-Lênin sở hữu thay đổi, cải cách theo sát với nhu cầu khách quan tất yếu thời đại Hiến pháp 1940 Cuba có quy định cơng dân có quyền sở hữu tư nhân Sau Cách mạng tuyên ngôn độc lập 1959, lãnh đạo Chủ tịch nước Fidel Castro, Cuba có hàng loạt đạo luật quy định liên quan đến sở hữu tư nhân nhằm đáp ứng với nhu cầu thách thức thời đại 10 Hiến pháp năm 1976 đánh dấu dấu mốc quan trọng xác lập tài sản tài sản nhà nước xã hội chủ nghĩa thuộc quyền sở hữu toàn dân Cuba11 Dưới lãnh đảo Chủ tịch nước Raul Castro tiến trình cải cách kinh tế mở cửa, sau nhiều thập kỷ Cuba lần lại có động thái cho phép quyền sở hữu tư nhân12 Vào năm 2011, Quốc hội thông qua Nghị định luật 288 cho phép cơng dân Cuba có quyền sở hữu hợp pháp với đất đai 13 Sở hữu đất sở để Cuba có thị trường kinh tế tự 14, thúc đẩy đầu tư tư nhân đầu tư nước phát triển kinh tế15 Hiến pháp Cuba 2019 phân biệt rõ hình thức sở hữu tài sản dựa tảng xã hội chủ nghĩa sở hữu chung Theo đó, vai trị bổ sung hỗ trợ cho phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa, sở hữu tư nhân định nghĩa quyền sở hữu số phương tiện sản xuất định phù hợp với yêu cầu đề ra16 Có thể khẳng định, quy định quyền sở hữu Hiến pháp mong muốn tuân thủ nguyên tắc xã hội chủ nghĩa mà tạo đường thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia Điều 87, Hiến pháp Cuba 1940 10 Lina Forero-Nino, “The Cuban Government Approves Guidelines to Reform Cuba's Economic Model and Develops an Implementation Strategy”, Law and Business Review of the Americas, vol.17, no.4, pp 761764 11 Điều 15, Chương I, Hiến pháp Cuba 1976 12 “Cuba Passes Law Allowing Private Home Sales”(2011), BBC, https://www.bbc.com/news/worldlatin-america-15575632, [21/12/2021] 13 Damien Cave (2011), “Cuba to Allow Buying and Selling of Property, With Few Restrictions”, New York Times, https://www.nytimes.com/2011/11/04/world/americas/cubans-can-buyand-sell-property-governmentsays.htm, [21/12/2021] 14 Jill Hamberg, “Cuba Opens to Private Housing but Preserves Housing Rights”, New Political Space, vol.19, no.1, pp.189 15 Mimi Whitefield (2019), “Foreign Investment in Cuba Might be at Risk if U.S Allows Lawsuits over Confiscated Property”, MIAMI HERALD, , [21/12/2021] 16 Điều 22, Chương II, Hiến pháp Cuba 2019 0 2.2 Ảnh hưởng sở hữu tư nhân phát triển kinh tế Cuba sau Hiến pháp 2019 Sự thay đổi Hiến pháp đặt tảng cho thay đổi khác cải cách kinh tế, đặt biệt tạo thuận lợi việc ban hành quy định pháp luật bảo quyền lợi đơn vị sản xuất người tiêu dùng Tháng năm 2021, phủ định mở cửa kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân tất lĩnh vực, ngoại trừ y tế, truyền thông giáo dục Khoảng 2.000 việc làm đến với người lao động tự Theo đó, ứớc tính có khoảng 600.000 người Cuba làm việc khu vực tư nhân, chiếm khoảng 13% lực lượng lao động17 Đến tháng năm 2021, sở Hiến pháp công nhận thành phần kinh tế quyền sở hữu tài sản tự kinh doanh nhà đầu tư, có nhà đầu tư nước ngồi, Quốc hội Cuba thông qua luật cho phép thành lập doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) Cấu trúc pháp lý rõ ràng giúp người dân Cuba gặp thuận lợi phát triển hoạt động kinh doanh họ Với quy định mới, đây, Cuba, doanh nghiệp có tối đa 100 nhân viên phép hoạt động công ty có khả giao dịch ngoại tế Đây bước ngoặt mang lại cho khu vực kinh tế tư nhân nhiều tự để phát triển Bên cạnh đó, số tự kinh tế Cuba 28.1, đứng thứ 176 toàn giới năm 2021 So sánh với năm trước, sau thay đổi tảng Hiến pháp, số tổng hợp tăng 1.2 điểm18 Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Bộ trưởng Kinh tế Cuba Alejandro Gil cho biết giá tiêu dùng nước tăng 70% năm 2021 GDP Cuba năm 2021 tăng 2%, thấp mục tiêu 6% đặt trước 19 Sự nỗ lực thay đổi Cuba so sánh có điểm tương đồng với đường cải cách Trung Quốc Đặng Tiểu Bình Những thay đổi thực 17 Havana (2021), “Cuba legalizes small and medium enterprises in boost for private sector”, France24, < https://www.france24.com/en/live-news/20210807-cuba-legalizes-small-and-medium-enterprises-in-boost-forprivate-sector>, [22/12/2021] 18 2021 Index of Economic Freedom, < https://www.heritage.org/index/country/cuba>, [22/12/2021] 19 Minh Hằng (2021), “Lạm phát Cuba tăng 70% COVID-19 cấm vận Mỹ”, Vietnam+, [https://www.vietnamplus.vn/lam-phat-tai-cuba-tang-hon-70-do-covid19-va-cam-van-cua-my/762369.vnp], [22/12/2021] 0 cách chắn chắn theo thời gian, kết có phát triển thịnh vượng quốc gia20 Tuy nhiên, đường phát triển kinh tế phía trước Cuba chắn chắn gặp nhiều khó khăn Theo số liệu từ Trading Economic, năm 2020, ảnh hưởng đại dịch COVID-19, tăng trưởng GDP Cuba tụt xuống ngưỡng -6.0% GDP Cuba giảm mạnh 10,9%, mức tồi tệ kể từ khủng hoảng kinh tế năm 199321 Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Kinh tế Alejandro Gil nhận định Cuba khép lại năm 2021 với mức lạm phát cao 70% so với kỳ năm ngoái, phần lớn việc giá hàng hóa tăng 44% hồi đầu năm yếu tố đại dịch biện pháp bao vây cấm vận từ Mỹ Bất chấp số xấu tình hình dịch bệnh, kinh tế Cuba đón chờ số liệu tốt Những nới lỏng trừng phạt kinh tế đến từ Hoa Kỳ tự chủ sản xuất vaccine kiểm soát dịch bệnh chắn chắn tạo hội cho kinh tế Cuba phát triển thời gian tới22 Theo Bộ trưởng Kinh tế Cuba, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quốc gia Caribe dự kiến tăng trưởng 4% vào năm 2022 nhờ phục hồi bước kinh tế, đặc biệt ngành du lịch, trụ cột đóng góp nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai cho đất nước sau xuất dịch vụ, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng tác động toàn cầu đại dịch COVID-19 Chương Liên hệ trường hợp Việt Nam Cả Cuba Việt Nam theo đuổi trình chuyển đổi từ hệ thống kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang hệ thống kinh tế phù hợp với quy luật thị trường Ở Việt Nam, trình chuyển đổi gọi thời kỳ Đổi Mới (Renovation) năm 1986 Ở Cuba, trình gọi chung chung hơn: " liberalization tự hóa" Cuba Việt Nam chia sẻ nhiều điểm chung thể chế trị Cả hai quốc gia theo đuổi hệ thống đảng đảng cộng sản lãnh đạo Vì vậy, hiến pháp hai quốc gia có đặc điểm chung, phù hợp với mơ hình kinh tế-chính trị 20 Benjamin Powell (2021), “Support Cuba's emerging market economy by ending the embargo”, The Hill, < https://thehill.com/opinion/international/541070-support-cubas-emerging-market-economy-by-endingthe-blockade>, [22/12/2021] 21 Trading Economic, < https://tradingeconomics.com/>, [22/12/2021] 22 “Du lịch Cuba bước hồi sinh nhờ kiểm sốt tốt dịch Covid-19” (2021), Cổng Thơng tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, < https://bvhttdl.gov.vn/du-lich-cuba-tung-buoc-hoi-sinh-nho-kiem-soat-totdich-covid-19-20211126151141027.htm>, [22/12/2021] 10 0 Hiến pháp năm 2013 Việt Nam dành chương III để đưa quy định kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ môi trường Khoản điều 51 xác định “nền kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” Việc khẳng định vai trò kinh tế nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa quan điểm xuyên suốt, quan trọng Hiến pháp Việt Nam từ trước đến Ví dụ, Hiến pháp năm 1992, chế độ kinh tế quy định từ điều 15 đến điều 29 chương II Điều 15 Hiến pháp năm 1992 khẳng định “nhà nước phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo chế thị trường có quản lý Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” Quyền sở hữu tư nhân quy định từ hiến pháp năm 1946 Điều thứ 12 Hiến pháp năm 1946 Việt Nam quy định “quyền tư hữu tài sản công dân Việt Nam bảo đảm” 23 Tuy vậy, yếu tố kinh tế thị trường chưa xuất Hiến pháp 1946 Hiến pháp năm 1959 Chương Hiến pháp 1959 đưa quy định chế độ kinh tế xã hội Ví dụ, điều 10 khẳng định “nhà nước lãnh đạo hoạt động kinh tế theo kế hoạch thống nhất” 24 Có hai ngun nhân giải thích cho thiếu vắng chủ thể kinh tế khác hai hiến pháp Thứ nhất, giống Cuba, Việt Nam quốc gia theo mơ hình xã hội chủ nghĩa Thứ hai, giai đoạn đất nước thời kỳ chiến tranh nên việc nhấn mạnh vào kinh tế kế hoạch hóa tập trung đóng vai trị vơ quan trọng Tuy nhiên, Hiến pháp năm 1992 Hiến pháp 2013 hành nhấn mạnh vào đặc điểm kinh tế nhiều thành phần Điều 16 Hiến pháp 1992 xác định “phát huy tiềm thành phần kinh tế: kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tư tư nhân kinh tế tư Nhà nước nhiều hình thức”25 Khoản điều 51 Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định 23 Hiến pháp 1946: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-1946-Viet-NamDan-Chu-Cong-Hoa-36134.aspx 24 Hiến pháp 1959: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-1959-Viet-NamDan-Chu-Cong-Hoa-36855.aspx 25 Hiến pháp 1992: https://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx? itemid=22335 11 0 “Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất kinh doanh”26 Như vậy, thấy rằng, song song với việc tiếp tục nhấn mạnh vai trò Nhà nước Việt Nam có bước chuyển mạnh mẽ nhận thức lẫn hành động việc đề cao tầm quan trọng chủ thể kinh tế khác Những thay đổi mở đường cho phát triển kinh tế mạnh mẽ Việt Nam Trong giai đoạn đầu cải cách, ngược lại với cải cách Liên Xơ nước Đơng Âu, q trình cải cách Việt Nam Cuba tập trung chủ yếu vào thay đổi kinh tế, thay kết hợp cải cách kinh tế trị Những cải cách kinh tế thành công diễn hai quốc gia, tạo tiền đề cho thay đổi lĩnh vực khác Thứ hai, trình độ lên chủ nghĩa xã hội, Việt Nam Cuba có chiến lược cách thức riêng để phù hợp với tình hình quốc gia Do đó, sách tư nhân hóa, chẳng hạn, khơng giống Chile Nga hầu khác tham gia vào cải cách kinh tế Thứ ba, khủng hoảng tài thúc đẩy cải cách kinh tế hầu phát triển phát triển đặn qua thời kỳ khủng hoảng dầu mỏ, điều kiện thương mại suy giảm khủng hoảng nợ năm 1970 đến 1980, khủng hoảng Việt Nam Cuba lại nhiều đột ngột phần sụp đổ Liên Xô vào năm 1992 Sự phát triển kinh tế động lực thúc đẩy phát triển nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội Người dân ngày tiếp cận điều kiện sống tốt Theo báo cáo “Các số sách cho Cuba Việt Nam năm 1998 – 2002” thực UNDP - Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho thấy, số chất lượng sống Cuba Việt Nam, chẳng hạn tuổi thọ, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh tỷ lệ biết chữ, phần lớn ngang với nước phát triển giới Nói chung, sách cải cách kinh tế thực nước phát triển kinh tế chuyển đổi phân loại sau Các 26 Hiến pháp 2013: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop? categoryId=920&articleId=10052989 12 0 sách ổn định bao gồm nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách tỷ lệ lạm phát, chủ yếu thông qua việc cắt giảm trợ cấp phủ cho doanh nghiệp, hình thức thu hẹp tài khóa khác (cắt giảm ngân sách tăng thuế) hạn chế tiền tệ Các sách tự hóa bao gồm kiểm soát giá (đối với sản phẩm, tiền tệ lãi suất) bãi bỏ quy định (đối với sản xuất, thương mại đầu tư) Các sách tư nhân hóa bao gồm cải cách ruộng đất nơng thôn thành lập doanh nghiệp tư nhân (thành lập doanh nghiệp mới, liên doanh hoàn toàn tư nhân), bán doanh nghiệp thuộc sở hữu Chính phủ cho khu vực tư nhân Khái niệm tư nhân hóa đơi mở rộng để bao gồm khái niệm cấu lại tinh giản doanh nghiệp thuộc sở hữu Chính phủ để đảm bảo hiệu cao Cả Việt Nam Cuba thực nhiều cải cách này, đề cập trước đây, họ thực theo 'cách họ' trái ngược với việc sử dụng sách tiêu chuẩn phần lớn giới Một điểm khác biệt lớn cải cách kinh tế Cuba Việt Nam so với quốc gia tiến hành cải cách lại cam kết xã hội sớm Chính phủ Cuba Việt Nam việc đối phó với thách thức kinh tế Đây thường gọi “mạng lưới an toàn” (hoặc thiếu mạng lưới an toàn) bối cảnh cải cách kinh tế sớm kinh tế chuyển đổi phát triển khác Tất nhiên, mạng lưới an tồn đóng vai trị quan trọng nỗ lực trì chất lượng sống cao suốt Thời kỳ Đặc biệt Cuba cải cách kinh tế tiếp tục diễn ngày hai quốc gia Tuy nhiên, kết hợp đói nghèo Việt Nam nhu cầu cạnh tranh nguồn lực hạn chế dường làm tổn hại đến mạng lưới an toàn Việt Nam mối quan tâm nhiều người Việt Nam, người tiếp tục coi việc cung cấp vai trị quan trọng phủ Cải cách kinh tế Việt Nam Cuba bao gồm lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ cơng nghiệp, sách sách tài khóa tiền tệ phủ tiền tệ, tỷ giá hối đoái dịch vụ phủ KẾT LUẬN Những cải cách kinh tế hiến pháp năm 2019 bước ngoặt để thúc đẩy kinh tế Cuba việc gia nhập thị trường giới mở nhiều hội hội nhập cho lĩnh vực khác Việc mở rộng chấp thuận cho nguồn lực tư nhân 13 0 không đem đến chuyển dịch mặt tăng trưởng kinh tế mà bước đệm để phát triển lĩnh vực khác Cuba 14 0 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tiếng Việt “Du lịch Cuba bước hồi sinh nhờ kiểm soát tốt dịch Covid-19” (2021), Cổng Thơng tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, , [22/12/2021] “Những quan điểm khoa học cốt lõi chủ nghĩa Mác-Lênin sở hữu việc vận dụng vào trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (2011), Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, , [21/12/2021] Minh Hằng (2021), “Lạm phát Cuba tăng 70% COVID-19 cấm vận Mỹ”, Vietnam+, , [22/12/2021] Hiến pháp 1946: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hienphap-1946-Viet-Nam-Dan-Chu-Cong-Hoa-36134.aspx Hiến pháp 1959: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hienphap-1959-Viet-Nam-Dan-Chu-Cong-Hoa-36855.aspx Hiến pháp 1992: https://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php %20lut/view_detail.aspx?itemid=22335 Hiến pháp 2013: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ ThongTinTongHop?categoryId=920&articleId=10052989 Hiến pháp Cuba 1940 Hiến pháp Cuba 1976 10 Hiến pháp Cuba 2019 11 Hoàng Vũ, “Tái cấu máy nhà nước theo hướng pháp quyền đại”, Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, , [22/12/2021] 15 0 B Tiếng Anh 12 “Cuba Passes Law Allowing Private Home Sales” (2011), BBC, , [21/12/2021] 13 2021 Index of Economic Freedom, , [22/12/2021] 14 Benjamin Powell (2021), “Support Cuba's emerging market economy by ending the embargo”, The Hill, , [22/12/2021] 15 Ngoc Son Bui (2019), “YOU, THE PEOPLE: CUBA’S INTERNATIONAL CONSTITUTION”, [21/12/2021] 16 Damien Cave (2011), “Cuba to Allow Buying and Selling of Property, With Few Restrictions”, New York Times, , [21/12/2021] 17 Franklin W Knight, “Cuba”, Britannica, , [22/12/2021] 18 Havana (2021), “Cuba legalizes small and medium enterprises in boost for private sector”, France24, , [22/12/2021] 19 Jill Hamberg, “Cuba Opens to Private Housing but Preserves Housing Rights”, New Political Space, vol.19, no.1, pp.189 20 Lina Forero-Nino, “The Cuban Government Approves Guidelines to Reform Cuba's Economic Model and Develops an Implementation Strategy”, Law and Business Review of the Americas, vol.17, no.4, pp 761- 764 21 Mimi Whitefield (2019), “Foreign Investment in Cuba Might be at Risk if U.S Allows Lawsuits over Confiscated Property”, MIAMI HERALD, [21/12/2021] 22 Trading Economic, , [22/12/2021] 16 0 23 Wu Hongying (2019), “On the New Constitution of Cuba”, Contemporary International Relations, [21/12/2021] 17 0 ... 87, Hiến pháp Cuba 1940 Điều 22, Hiến pháp Cuba 2019 Điều 22, Hiến pháp Cuba 2019 Điều 23, Hiến pháp Cuba 2019 Điều 28, Hiến pháp Cuba 2019 0 Chương Ảnh hưởng sở hữu tư nhân nội dung sách kinh tế. .. sở cho đời chương II Hiến pháp Cuba 2019 gì? - Chương II Hiến pháp Cuba 2019 bao gồm nội dung bật - Nhận xét, đánh giá nội dung chương II Hiến pháp Cuba 2019 ảnh nào? hưởng đến trình phát triển. .. DUNG Chương Nội dung sách kinh tế Hiến pháp Cuba 2019 Chương Ảnh hưởng sở hữu tư nhân nội dung sách kinh tế Hiến pháp Cuba 2019 đến trình phát triển kinh tế Cuba .7 Chương Liên hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN CUỐI kì học PHẦN THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI CHƯƠNG II HIẾN PHÁP CUBA 2019 và sự mở ĐƯỜNG CHO PHÁT TRIỂN nền KINH tế ,

Từ khóa liên quan