0

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm phần LSVN (1919 1975)

2 17 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 20:08

Đáp án Giai đoạn 1919 1930 (từ trang 1 đến hết trang 6) 60 câu 1 B 11 B 21 B 31 D 41 C 51 A 2 D 12 A 22 D 32 B 42 D 52 A 3 A 13 A 23 C 33 D 43 B 53 A 4 C 14 B 24 C 34 C 44 A 54 D 5 A 15 A 25 B 35 A 45. Đáp án Giai đoạn 1919-1930 (từ trang đến hết trang 6): 60 câu 10 B D A C A A A B A A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A A B A B B B C B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B D C C B B A D D D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B D C A C A B B A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D B A C D A C A C 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A A A D C C C B B C Giai đoạn 1930-1945 (từ trang đến hết trang 12): 60 câu 10 C B A D C B D D C D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A C B A D B C A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B A A B B A A C D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C C D C A B A B D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A C A D C D D A A 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C A B C A A D B Giai đoạn 1945-1954 (từ trang 13 đến hết trang 19): 65 câu C B D 11 12 13 A B D 21 22 23 C D D 31 32 33 A A A 41 42 43 A A C 51 52 53 B C B 61 62 63 A C D A D B D B 14 15 16 17 18 C D C C D 24 25 26 27 28 D D A D C 34 35 36 37 38 C A B B B 44 45 46 47 48 B B D C B 54 55 56 57 58 B A C C B 64 65 B B 10 B A 19 20 D B 29 30 C A 39 40 D A 49 50 B C 59 60 B B Giai đoạn 1954-1975 (từ trang 20 đến hết trang 25): 50 câu 10 B C A D C A A A A D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D B B C C C D C A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A A C C A D C D D D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A A C B C A B A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D B A B A D C B A C ... 29 30 C A 39 40 D A 49 50 B C 59 60 B B Giai đoạn 1954-1975 (từ trang 20 đến hết trang 25): 50 câu 10 B C A D C A A A A D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D B B C C C D C A 21 22 23 24 25 26 27
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án câu hỏi trắc nghiệm phần LSVN (1919 1975),