0

Slide nhóm 6 VẼ THIẾT KẾ MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ C2 VÀ VẼ THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN ĐIỀU KIỂN ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ BA PHA

11 4 0
  • Slide nhóm 6 VẼ THIẾT KẾ MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ C2 VÀ VẼ THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN ĐIỀU KIỂN ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ BA PHA

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 21:26

PowerPoint Presentation VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CAD TRONH KỸ THUẬT NGÀNH ĐIỆN ĐỀ TÀI VẼ THIẾT KẾ MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ C2 VÀ VẼ THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN ĐIỀU KIỂN ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ BA PHA Người hướng dẫn ThS Phạm Mạnh Toàn Nhóm thực hiện Nhóm 6 Lớp CAD trong kỹ thuật LT 04 Khóa 62 NỘI CHÍNH CỦA ĐỒ ÁN PHẦN 1 VẼ THIẾT KẾ ĐIỆN CĂN HỘ C2 1 1 Mặt bằng cấp điện căn hộ C2 1 2 Mặt bằng thiết bị điện căn hộ C2 1 3 Mặt cắt đi dây ngầm căn hộ C2 1 4 Sơ đồ tủ điện căn hộ C2 PHẦN 2. VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CAD TRONH KỸ THUẬT NGÀNH ĐIỆN ĐỀ TÀI: VẼ THIẾT KẾ MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ C2 VÀ VẼ THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN ĐIỀU KIỂN ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ BA PHA     Người hướng dẫn: ThS Phạm Mạnh Tồn Nhóm thực hiện: Nhóm Lớp: CAD kỹ thuật LT_04  Khóa: 62 NỘI CHÍNH CỦA ĐỒ ÁN PHẦN VẼ THIẾT KẾ ĐIỆN CĂN HỘ C2 1.1 Mặt cấp điện hộ C2 1.2 Mặt thiết bị điện hộ C2 1.3 Mặt cắt dây ngầm hộ C2 1.4 Sơ đồ tủ điện hộ C2 PHẦN VẼ THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ BA PHA 2.1 Mạch đảo chiều động ba pha 2.2 Tủ máy đảo chiều động ba pha PHẦN VẼ THIẾT KẾ ĐIỆN CĂN HỘ C2 1.1 MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN CĂN HỘ C2 1.2 MẶT BẰNG THIẾT BỊ ĐIỆN CĂN HỘ C2 1.3 MẶT CẮT SƠ ĐỒ ĐIỆN NGẦM TƯỜNG C2 1.4 SƠ ĐỒ TỤ ĐIỆN CĂN HỘ PHẦN VẼ THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ BA PHA 2.1 MẠCH ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ BA PHA 2.2 TỦ MÁY ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ BA PHA ... PHẦN VẼ THIẾT KẾ ĐIỆN CĂN HỘ C2 1.1 Mặt cấp điện hộ C2 1.2 Mặt thiết bị điện hộ C2 1.3 Mặt cắt dây ngầm hộ C2 1.4 Sơ đồ tủ điện hộ C2 PHẦN VẼ THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ BA PHA 2.1 Mạch đảo. .. đảo chiều động ba pha 2.2 Tủ máy đảo chiều động ba pha PHẦN VẼ THIẾT KẾ ĐIỆN CĂN HỘ C2 1.1 MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN CĂN HỘ C2 1.2 MẶT BẰNG THIẾT BỊ ĐIỆN CĂN HỘ C2 1.3 MẶT CẮT SƠ ĐỒ ĐIỆN NGẦM TƯỜNG C2. .. ĐIỆN NGẦM TƯỜNG C2 1.4 SƠ ĐỒ TỤ ĐIỆN CĂN HỘ PHẦN VẼ THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ BA PHA 2.1 MẠCH ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ BA PHA 2.2 TỦ MÁY ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ BA PHA
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide nhóm 6 VẼ THIẾT KẾ MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ C2 VÀ VẼ THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN ĐIỀU KIỂN ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ BA PHA,