0

Quy luật phù hợp của quan hệ sản xuất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

30 3 0
  • Quy luật phù hợp của quan hệ sản xuất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 15:51

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN ĐỀ TÀI QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………………………….3 Chương 1: Quy luật phù hợp QHSX với trình độ phát triển LLSX… 1.1 Các khái niệm…………………………………… ………………………………… 1.1.1 Lực lượng sản xuất kết cấu………………………………………… …5 1.1.2 Quan hệ sản xuất……………………………………………………………6 1.2 Mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất……………………………7 Chương : Chủ trương khốn nơng nghiệp Việt Nam……………………… 2.1 Lịch sử hình thành phát triển khốn hộ Việt Nam……………………………10 2.1.1 Giai đoạn hình thành khốn hộ …………………………………………10 2.1.2 Giai đoạn phát triển khoán hộ ………………………………………… 11 2.2 Thực trạng khoán hộ………… ………………………………………………… 14 2.2.1 Thành tựu……………………………………………………………………14 2.2.2 Hạn chế …………………………………………………………………… 17 2.2.3 Nguyên nhân ……………………………………………………………… 17 Chương 3: Những chủ trương kiến nghị chủ trương khoán Việt Nam……… 3.1 Những chủ trương khoán hộ Việt Nam nay………………………………… …18 3.2 Kiến nghị đẩy nhanh chế khoán……………………………………………… 24 KẾT LUẬN……………………………………………………………………………… 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO… 28 PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nền kinh tế đất nước phát triển bị chi phối nhiều yếu tố, quy luật Quan Hệ Sản Xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất Có thể nói quy luật quan trọng, bản, phổ biến trình xây dựng đất nước quốc gia Sự mâu thuẫn hay phù hợp quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất có ảnh hưởng khơng nhỏ tới kinh tế Sự tương quan tổng hòa mối quan hệ tạo nên kinh tế có lực lượng sản xuất kéo theo quan hệ sản xuất tiến phát triển Hay nói cách khác Quy luật sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất điều kiện tất yếu để phát triển kinh tế Vì vậy, việc nghiên cứu tìm tịi quy luật giúp cho có thêm hiểu biết ban đầu cụ thể phát triển nước ta giới; hiểu quy luật kinh tế ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Quy luật phù hợp quan hệ sản xuất trình độ phát triển lực lượng sản xuất PHẠM VI NGHIÊN CỨU Không gian: Ở Việt Nam Thời gian: Từ giai đoạn áp dụng xuất khoán hộ( năm 1966) MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Phân tích quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất - Khái quát lịch sử hình thành phát triển chủ trương khốn nông nghiệp Việt Nam - Đánh giá thành tựu hạn chế đổi nơng nghiệpìm - Tìm nguyên nhân thành tựu hạn chế đổi nông nghiệp - Đề xuất kiến nghị thúc đẩy chủ trương khoán Việt Nam PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu lý thuyết vấn đề nêu kết hợp với vấn đề thực tiễn xung quanh Sai_ Xem lại giáo trình kinh tế trị KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Ngoài mục lục, phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, đề tài gồm 03 chương: - Chương 1: Quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất - Chương 2: Chủ trương khoán Việt Nam tới đổi kinh tế nông nghiệp - Chương 3: Những chủ trương kiến nghị chủ trương khoán Việt Nam Chương 1: QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 1.1 Các khái niệm: 1.1.1 Lực lượng sản xuất kết cấu: Một trình sản xuất vật chất cần phải có nhân tố thuộc về: - Người lao động( lực, kỹ năng, tri thức,…) - Tư liệu sản xuất định( đối tượng lao động, công cụ lao động, tư liệu phụ trợ q trình,…)  Tồn nhân tố tạo thành lực lượng sản xuất trình sản xuất Lực lượng sản xuất mối quan hệ người với tự nhiên trình sản xuất, tồn nhân tố vật chất tinh thần tạo thành sức mạnh thực tiễn cải biến tự nhiên theo nhu cầu sinh tồn, phát triển người, kỹ thuật trình sản xuất có mối quan hệ biện chứng với Lực Lượng Sản Xuất Tư Liệu Người l Sản Xuất độ Công cụ Tư liệu Đối tượng LĐ LĐ LĐ Tư liệu phụ trợ Lực lượng sản xuất gồm hai yếu tố bản: người lao động với kĩ lao động họ tư liệu sản xuất định, trước hết công cụ lao động Các yếu tố lực lượng sản xuất khơng thể tách rời, có mối quan hệ chặt chẽ với Trong yếu tố cấu thành nên lực lượng sản xuất, người lao động công cụ lao động yếu tố quan trọng Người lao động chủ thể trình lao động sản xuất, với sức mạnh kĩ lao động 1.1.2 Quan hệ sản xuất: Để tiến hành trình sản xuất định người phải có mối quan hệ với Tổng thể mối quan hệ gọi quan hệ sản xuất Hay nói cách khác, quan hệ sản xuất phạm trù triết học mối quan hệ kinh tế người với người trình sản xuất( sản xuất tái sản xuất xã hội) Quan hệ sản xuất bao gồm quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, quan hệ tổ chức quản lý sản xuất quan hệ phân phối sản phẩm làm ra… Quan hệ sản xuất người tạo hình thành phát triển cách khách quan không phụ thuộc vào ý chí người Do người khơng thể tách rời khỏi cộng đồng nên trình sản xuất phải có mối quan hệ với Quan hệ sản xuất gồm có mặt: - Quan hệ người với người việc chiếm hữu tư liệu sản xuất chủ yếu( gọi quan hệ sở hữu) - Quan hệ người với người việc tổ chức, quản lý xã hội trao đổi hoạt động cho nhau( gọi quan hệ tổ chức, quản lý) - Quan hệ người với người phân phối, lưu thông sản phẩm làm ra( gọi quan hệ phân phối lưu thông) Những mối quan hệ sản xuất tồn mối quan hệ thống chi phối , tác động lẫn sở định quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất( quan hệ đặc trưng cho xã hội) Quan hệ sản xuất mang tính khách quan, hình thành q trình phát triển lịch sử không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan người Quan hệ sản xuất giữ vai trị xun suốt quan hệ xã hội quan hệ sản xuất quan hệ định quan hệ khác 1.2 Mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất: Mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất mối quan hệ thống biện chứng, lực lượng sản xuất định quan hệ sản xuất quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất Lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất hai mặt bản, tất yếu trình sản xuất Lực lượng sản xuất nội dung vật chất trình sản xuất, cịn quan hệ sản xuất “ hình thức xã hội” q trình Lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất tồn tính quy định lẫn nhau, thống với Đây yêu cầu tất yếu, phổ biến diễn trình sản xuất thực xã hội Mối quan hệ thống lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất tuân theo tính tất yếu khách quan: quan hệ sản xuất phải phù hợp vào trình độ phát triển lực lượng sản xuất giai đoạn lịch sử định Mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất mối quan hệ thống có bao hàm khả chuyển hóa thành mặt đối lập phát sinh mâu thuẫn Vai trò định lực lượng sản xuất hình thành biến đổi quan hệ sản xuất: - Tương ứng với trình dộ phát triển định lực lượng sản xuất tất yếu địi hỏi có quan hệ sản xuất phù hợp với ba mặt quan hệ sản xuất - Xu hướng sản xuất vật chất không ngừng biến đổi phát triển Từ biến đổi lực lượng sản xuất mà quan hệ sản xuất phải biến đổi cho phù hợp Lực lượng sản xuất thường biến đổi nhanh ( yếu tố người lao động thúc đẩy phát triển nó), cịn quan hệ sản xuất thường biến đổi chậm (vì Quan hệ sản xuất bị quy định quan hệ sở hữu Tư liệu sản xuất bị níu giữ yêu cầu phải bảo đảm lợi ích giai cấp thống trị nắm giữ quyền sở hữu Tư liệu sản xuất) Tác động ngược lại Quan hệ sản xuất Lực lượng sản xuất: - Quan hệ sản xuất quy định mục đích, cách thức sản xuất cách thức phân phối lợi ích từ q trình sản xuất trực tiếp tác động tới thái độ người lao động, tới suất, chất lượng hiệu q trình sản xuất cải tiến cơng cụ lao động Sự tác động xảy theo hai xu hướng: - Nếu quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển - Nếu quan hệ sản xuất khơng phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất kìm hãm phát triển lưc lượng sản xuất Khi phân tích vận động mâu thuẫn biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, C.Mác rằng: “ Tới giai đoạn phát triển chúng, lực lượng sản xuất vật chất xã hội mâu thuẫn với quan hệ sản xuất có…, từ trước tới lực lượng sản xuất phát triển Từ chỗ hình thức phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ trở thành xiềng xích lực lượng sản xuất Khi bắt đầu thời đại cách mạng xã hội” - Mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất mối quan hệ mâu thuẫn biện chứng nội dung vật chất, kỹ thuật với hình thức kinh tế- xã hội trình sản xuất - Mâu thuẫn vân động mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất nội dung “quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuấ” Sự tác động quy luật tạo nguồn gốc động lực vận động, phát triển phương thức sản xuất, sản xuất vận động, phát triển phương thức sản xuất vận động, phát triển toàn đời sống xã hội hợp tác xã) đạt suất bình quân từ đến tấn/ha, sản lượng lương thực đạt khoảng 222.000 tấn, tăng 4000 so với năm trước Sau 15 năm, Ban Bí thư Trung ương Đảng đưa thị số 100-CT/TW có ý nghĩa quan trọng việc mở đường thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển Chỉ thị đánh giá cột mốc đầu tiên, bước đột phá táo bạo vào mơ hình hợp tác hóa, tập thể hóa nơng nghiệp nước ta mở khả năng, cho phép hộ gia đình làm chủ số khâu sản xuất, sử dụng đất đai, tài nguyên; có quyền tiêu thụ sản phẩm làm hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước Sau thị 100 ban hành, khoán sản phẩm triển khai, thực hợp tác xã tổ, đội sản xuất Năng suất lúa sau thực khoán sản phẩm tăng dao động khoảng trung bình 4-20% có nơi tăng đến 50% Năm 1982, tỉnh Bắc Ninh vào năm thứ hai thực việc khốn sản phẩm đến nhóm người lao động, đồng thời năm mùa lớn Sản xuất nơng nghiệp giành thắng lợi tồn diện, đạt vượt tiêu kế hoạch đề Tổng diện tích gieo trồng tăng so với năm 1981, sản lượng quy thóc tổng cơng 222.777 tấn, đạt 110,99% so với kế hoạch, suất lúa hai vụ tăng Điển huyện Tiên Sơn, Thuận Thành, Gia Lương, Quế Võ( Tiên Sơn huyện dẫn đầu toàn tỉnh suất lúa hai vụ đạt 60,49 tạ/ha) Tiếp đến nghị số 10 NQ-TW Đổi quản lý nông nghiệp, Khốn 10 đời thừa nhận “hộ nơng dân đơn vị kinh tế tự chủ Sau tháng 3-1989, hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng tiếp tục khẳng định hộ nông dân đơn vị kinh tế tự chủ sản xuât hàng hóa Tác dụng chế Khốn 10 đem đến thành tựu thủy lợi, cải tạo giống, thâm canh tăng nâng suất mở rộng diện tích đất canh tác 15 Đến năm 1988, nhập 450000 gạo từ năm 1989, Việt Nam vừa bảo đảm nhu cầu lương thực nước, có dự trữ, vừa xuất gạo năm từ đến 1,5 triệu tiến dần lên tới đến 4,5 triệu năm sau Điển hình Hợp Thịnh( phía Nam huyện Tam Dương, sau Chỉ thị 100 Nghị 10 Bộ Chính trị vận dụng chủ trương, sách, kinh nghiệm làm Có bước đi, cách làm phù hợp với chế mới: - Quyết định đưa ngô đông vào đất vụ lúa, mang hiệu kinh tế cao - Giống lú ngắn ngày T1, CN2 giống ngô tháng: VM1, Ganga 5, TSB2 gieo trồng địa phương mở rộng quy mô sản xuất vào năm Tiếp nối thành công ban đầu thành cơng sau đó, Hợp Thịnh dầu việc ứng dụng sản xuất thành công ngô giống vụ đông đất vụ lúa Đến năm 2014 năm 2015, xã triển khai mơ hình: “cánh đồng mẫu lớn quy mơ 60ha”, mơ hình “Sản xt khoai tây theo chuẩn VietGap, vụ đông 2015 Những áp dụng chế khốn, sáng tạo tỏng nơng nghiệp giúp cho Hợp Thịnh khởi sắc, đời sống nhân dân cải thiện Việc thực “khốn mới” kích thích người nơng dân hăng hái sản xuất, chủ động cơng việc, tích cực chăm sóc, thâm canh nên suất sản lượng trồng tăng; tận dụng thời gian, nguồn lao động đất đai; việc đóng thuế, bán sản phẩm cho Nhà nước nhiều sở làm nhanh gọn trước 2.2.2 Hạn chế: Tình trạng giấu diện tích, hạ thấp suất, sản lượng để hưởng lợi diễn phổ biến Một số diện tích đất, ruộng để lại cho xã viên mượn, làm ngồi kế hoạch tạo nên tình trạng đất đai, lao động bị phân tán, không tập trung cho công việc tập thể Một số hợp tác xã, tập đồn sản xuất có biểu khốn trắng thu tơ, có nơi giao trả ruộng đất tư liệu sản xuất cho chủ cũ để họ tự làm nộp tô cho hợp tác xã, tập đoàn sản xuất 16 2.2.3 Nguyên nhân: Việc thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước, ý thức tự giác người lao động nâng cao, tác động tốt đến hiệu sản xuất, kinh doanh địa phương Từ đó, có bước phát triển, đời sống nhân dân dần cải thiện Tuy nhiên, tình hình cịn nhiều yếu tố ổn định Do khả lãnh đạo lực quản lí ta nhiều mặt bất cập, phận cán bộ, đảng viên nhân dân chưa mạnh dạn “bung ra” tìm phương kế làm ăn Nhưng nguyên nhân sâu xa chủ trương đổi lúc giai đoạn thử nghiệm, tìm tịi, mang tính chất mặt, phần, chưa triệt để, tồn diện, việc thực địa phương góp phần trải nghiệm nhằm tổng kết thực tiễn để tiếp tục hoàn chỉnh thêm đường lối đổi Đảng 17 Chương 3: NHỮNG CHỦ TRƯƠNG VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CHỦ TRƯƠNG KHOÁN Ở VIỆT NAM 3.1 Những chủ trương khoán hộ Việt Nam nay: Qua việc phân tích vấn đề liên quan khốn – chủ trương “khốn hộ” Việt Nam, bên cạnh thơng qua thị 100-CT/TW nghị 10- NQ/TW để thấy rõ chủ trương khoán hộ “hộ nơng dân tự chủ” Từ đó, năm gần Việt Nam việc áp dụng chủ trương “Khoán hộ” thể rõ việc hướng đến “Tự chủ tài chính” đơn vị nghiệp cơng lập chế khoán doanh nghiệp Thứ nhất,Cơ chế tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập: - Cụ thể, chế tự chủ tài đơn vị hiểu chế đơn vị trao quyền tự định, tự chịu trách nhiệm khoản thu, khoản chi đơn vị, không vượt mức khung Nhà nước quy định - Để triển khai chế tự chủ tài chính, đơn vị nghiệp xây dựng quy chế tiêu nội sát với đặc thù lĩnh vực thực tế đơn vị - Tự chủ tài đơn vị cơng bước đột phá mang tính đổi cần thực hiện, giảm áp lực tài cho ngân sách nhà nước Trong đó, mục tiêu chế tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập qui định sau: - Trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị, xếp lại máy, sử dụng lao động nguồn lực tài để hồn thành nhiệm vụ giao; phát huy tính sáng tạo, động, xây dựng “thương hiệu riêng” cho đơn vị 18 - Thực chủ trương xã hội hóa việc cung cấp dịch vụ cho xã hội, huy động cho đóng góp cộng đồng xã hội để phát triển hoạt động nghiệp, bước giảm dần bao cấp từ ngân sách nhà nước - Thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp Việc thực chế tự chủ tài thực theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Sau gần 10 năm thực nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP thể rõ mục tiêu đổi toàn diện đơn vị nghiệp công lập; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị đồng thực nhiệm vụ, tổ chức máy, nhân tài Gồm mức độ tự chủ tài chính: - Tự chủ tài đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên chi đầu tư - Tự chủ tài đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên - Tự chủ tài đơn vị tự bảo đảm phần chi thường xuyên - Tự chủ đơn vị Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên( theo chức năng, nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao, khơng có nguồn thu nguồn thu thấp) Việc triển khai giao quyền tự chủ tài cho đơn vị nghiệp công lập mang lại số hiệu quả: - Các đơn vị nghiệp công lập chủ động sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giao để thực nhiệm vụ hiệu quả, phát triển nâng cao số lượng, chất lượng 19 - Nguồn thu đơn vị nghiệp công lập với nguồn kinh phí tiết kiệm 10% chi hoạt động thường xuyên ngân sách nhà nước góp phần bảo đảm bù đắp phần nhu cầu tiền lương tăng thêm, theo quy định Chính phủ - Nhờ tăng cường khai thác nguồn thu, tiết kiệm chi thực chế tự chủ, thu nhập tăng thêm cán bộ, viên chức bình quân khoảng từ 0,5 đến 1,5 lần tiền lương cấp bậc đơn vị Riêng số đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục đại học tự bảo đảm tồn chi phí hoạt động thực chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động khoảng 2-3 lần, Đại học Quốc Tế-Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh Về việc xếp máy tinh giảm biên chế, cân đối tài dẫn đến việc xóa tính bao cấp số địa phương thực triệt để đạt kết định: - Năm 2018, Hà Nội đơn vị nghiệp cơng lập giảm từ 401 đơn vị cịn 208 đơn vị - Tại Quảng Ninh, 84 đơn vị giao tự chủ tài chính, có thêm 1442 viên chức khơng hưởng lương từ Ngân sách nhà nước Kinh phí ngân sách cấp năm 2018 giảm 120 tỷ đồng so năm 2017 Việc thực tự chủ tài kinh phí đơn vị nghiệp ngày nhiều tăng tính đa dạng, từ huy động nguồn vốn phát triển hoạt động nghiệp đến mở rộng hoạt động, dịch vụ để phát triển nguồn thu nghiệp Cơ sở vật chất tăng cường, mở rộng hoạt động nghiệp đa dạng phong phú, góp phần tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ Triển khai vận dụng tài doanh nghiệp: 20 - Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 nêu rõ, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên chi đầu tư vận dụng chế tài chính( cơng ty TNHH thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), đáp ứng: - Hoạt động dịch vụ doanh nghiệp, đơn vị nghiệp cơng có điều kiện xã hội hóa cao, Nhà nước khơng cần bao cấp; giá dịch vụ nghiệp cơng tính đủ chi phí (bao gồm trích khấu tài sản cố định); Nhà nước xác định giá trị tài sản giao vốn cho đơn vị quản lý theo qui định pháp luật quản lí sử dụng tài sản nhà nước; hạch toán kế toán để phản ánh hoạt động theo qui định chuẩn mực kế tốn có liên quan áp dụng cho doanh nghiệp Thực trạng việc áp dụng tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lậpđiển hình đại học cơng lập Việt Nam: - Theo Nghị số 35/2009/QH12 Quốc hội khóa XII chủ trương, đổi số chế tài giáo dục đào tạo từ năm 2010-2011 đến năm học 2014-2015 - Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu sử dụng học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm 2014-2015 - Đi theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập  Tất thể rõ mục tiêu đổi toàn diện đơn vị nghiệp cơng lập nói chung trường đại học cơng lập nói riêng; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, chịu trách nhiệm cho đơn vị đồng thực nhiệm vụ, tổ chức máy, nhân tài 21 - Các đại học công lập chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội phạm vi nguồn tài sử dụng phù hợp với đơn vị, tiến tới quản lý hoạt động đơn vị theo đầu ra, giảm việc quản lý theo yếu tố chế quản lý tài cơng Nhà nước - Thúc đẩy đại học công lập mở rộng quy mơ, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hoạt động GD ĐT để đáp áp nhu cập học tập cao xã hội( hình thức đào tạo quy, thường xuyên, đào tạo tập trung đào tạo từ xa, tổ chức liên kết đào tạo với sở nước giới, mời chuyên gia nước vào Việt Nam giảng dạy - Cơng tác quản lý tài đại học công lập thực thống dân chủ, minh bạch công khai; thúc đẩy tạo lập sử dụng nguồn tài ngồi ngân sách nhà nước có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu xã hội - Các trường đại học cơng lập hồn thiện cơng tác kế hoạch tài chính, khai thác nguồn thu, đổi phương thức quản lý, xếp tổ chức máy  Cơ chế quản lý tài bậc giáo dục đại học nước ta năm qua có bước chuyển mình, thay đổi phù hợp với yêu cầu phát triển song số tồn hạn chế: - Khả tự chủ tài Đại học Cơng lập kinh phí chi thường xuyên thấp Các khoản chi phụ thuộc chủ yếu vào nguồn ngân sách nhà nướ - Quyền tự chủ đại học công lập chun mơn cịn hạn chế, chưa triệt để( xác định ngành, chuyên ngành đào tạo, chương trình đào tạo, hình thức tổ chức, ) 22 - Cịn bất cập xây dựng triển khai quy chế chi tiêu nội bộ; khơng có khả cân đối thu chi Thứ hai, Cơ chế khoán doanh nghiệp: Việc doanh nghiệp mong muốn chế làm việc có suất hiệu Do đó, đa số áp dụng chế khốn Có loại khoán phần lớn doanh nghiệp sử dụng: Khoán nội quy: - Thường xuất doanh nghiệp nhà nước Khốn khối lượng cơng việc: - Doanh nghiệp thường khoán: số lượng gọi cho nhân viên bán hàng, số lần hẹn khách, số hợp đồng Khoán hiệu quả: - Doanh nghiệp khoán vào doanh thu thường bên kinh doanh Khoán khối lượng hiệu cơng việc: - Doanh nghiệp khốn cho nhân viên khối lượng hiệu cơng việc Khốn hiệu cơng việc chi phí: - Doanh nghiệp khốn hiệu cơng việc chi phí Tuy chế khoán doanh nghiệp áp dụng rộng rãi tồn đọng ưu điểm nhược điểm có chế khoán giải 23 điều gọi CCSP( Control Centre System of Person)- tư xây dựng KPI( Key Performance Indicator) Cơ chế CCSP dựa vào yếu tố kết hợp: - Nội quy - Khối lượng công việc - Hiệu công việc - Lợi ích nhóm 3.2 Kiến nghị việc đẩy nhanh chế khốn: Dựa phân tích chế khoán, thực trạng, chủ trương áp dụng Chúng ta có kiến nghị việc đẩy nhanh chế khốn: - Đẩy mạnh khốn chi phí tự chủ tài - Hồn thiện sách quản lý phát triển hệ thống điều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Trong có chế tự chủ trường đại học - Tăng cường đầu tư song song đổi phương thức, chế đầu tư nhà nước, nâng cao hiệu - Sử dụng kinh phí ngân sách giao hiệu , tiết kiệm tránh - Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, thực phổ lãng phí biến chế tự chủ đến tồn thể quan, đơn vị, cán công chức, viên chức Tạo điều kiện chủ động sử dụng biên chế kinh phi giao chất lượng - Thực chế độ báo cáo, cơng khai tài minh bạch theo quy định - Cần xác định rõ số kinh phí tiết kiệm để đơn vị chi trả thu nhập tăng thêm 24 - Để xây dựng chế khốn tự chủ phù hợp hiệu quả, cần có nghiên cứu vấn đề liên quan, chọn lọc kinh nghiệm quốc tế Đồng thời phải vào điều kiện cụ thể Việt Nam - Rút kinh nghiệm mặt tốt hạn chế qua mơ hình thực hiện, từ xây dựng mơ hình chế khốn tốt phù hợp - Các quan chủ quản phải có trách nhiệm xét duyệt toán năm đơn vị trực thuộc, xác định số kinh phí tiết kiệm để đơn vị thực chi trả thu nhâp tăng thêm trích lập quỹ theo qui định - Áp dụng phổ biến việc tự chủ tài trường đại học cơng lập( cịn chịu chi phối chế, sách ưu đãi mà Chính phủ trao cho) Triển khai khái quát đầy đủ mối quan hệ nghĩa vụ Tạo nên thước đo trình độ quản lý, đổi phủ nghiệp phát triển bền vững nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo 25 KẾT LUẬN Trong trình lãnh đạo quản lý đất nước Đảng Nhà nước ta suốt hàng chục năm qua, thực tiễn theo nghiên cứu nhận định cho thấy mặt tốt hạn chế trình nắm bắt vận dụng quy luật kinh tế quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Song nói vậy, phủ nhận thành tựu nhận thức vận dụng quy luật Hơn nữa, bối cảnh tồn cầu hóa đường hội nhập quốc tế; việc áp dụng quy luật sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất thúc đẩy nhanh việc phát triển lực lượng sản xuất đơi với bước hồn thiện quan hệ sản xuất để phát triển kinh tế xã hội, khắc phục nguy cư tụt hậu xa kinh tế yêu cầu cấp thiết Nên tiếp tục thống phổ biến nhận thức kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Kinh tế vận hành đồng theo quy luật thị trường Đảm bảo yêu cầu với giai đoạn việc phát triển đất nước Xác lập kinh tế xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Có quan hệ sản xuất tiến phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân động lực quan trọng kinh tế; chủ thể thuộc thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác cạnh tranh theo pháp luật” Bên cạnh đó, ta thấy Đảng Nhà nước ta có nhiều chủ trương, biện pháp để phát triển kinh tế nhằm phát triển lực lượng sản xuất Luôn tiếp tục đổi mô hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế; đẩy mạnh chế tự chủ tài chính, phát triển kinh tế tri thức, nâng cao sức cạnh tranh kinh tế, doanh nghiệp hàng hóa dịch vụ chủ động Đảng Cộng sản Việt Nam.(tr25) “Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII” Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, H 2016 26 Xây dựng hồn thiện luật pháp sách kinh tế để phát triển bền vững Đào tạo nguồn nhân lực, đổi thể chế nhằm tăng cường hiệu lực, phát huy dân chủ, tăng cường kỉ luật Nhìn lại 30 năm qua, bước phát triển vượt bậc đất nước ta gắn liền với đổi có tính định thể chế, chất mở rộng dân chủ, thực chế thị trường hoạt động kinh tế Đột phá việc quản lý, sách đổi phù hợp đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập trung bình cơng xóa đói giảm nghèo đạt thành tựu ấn tượng Tóm lại, q trình cơng đổi trình mà ngày có nhận thức vận dụng đắn, khách quan quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ lực lượng sản xuất với điều kiện thực tiễn Việt Nam 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục & Đào tạo (2018) Giáo trình nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Học viện CEO Việt Nam (26/06/2019) Cơ Chế Khoán Trong Doanh Nghiệp Truy cập từ https://ceovietnam.edu.vn/news/5-co-che-khoan-trong-doanh-nghiep Chỉ thị 100-CT/TW Chính phủ vấn đề “Cải tiến cơng tác khốn, mở rộng “khốn sản phẩm đến nhóm lao động người lao động” hợp tác xã nông nghiệp” Truy cập từ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/Chi-thi100-CT-TW-1981-Cai-tien-cong-tac-khoan-mo-rong-san-pham-den-nhom-lao-donghop-tac-xa-nong-nghiep-247358.aspx Nghị 10-NQ/TW: “Tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân” Truy cập từ http://dangcongsan.vn/dua-nghi-quyet-trung-uong-6-trung-uong-7-vao-cuoc-song/tunghi-quyet-den-cuoc-song/nghi-quyet-10nqtw-tao-dong-luc-phat-trien-kinh-te-tunhan-521904.html Bích Hảo (TTXVN) (26/05/2019) Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc- Người mở đường cho tư đổi nông nghiệp Truy cập từ https://baotintuc.vn/ho-so/bi-thu-tinh-uykim-ngoc-nguoi-mo-duong-cho-tu-duy-doi-moi-nong-nghiep20190526085228194.htm 28 Văn Thảo (16/04/2009) Bí thư “khoán hộ”-Kỳ 3:Như lưỡi tầm sét Truy câp từ https://tuoitre.vn/bi-thu-khoan-ho -ky-3-nhu-luoi-tam-set-311366.htm 29 ... sản xuất quan hệ sản xuất mối quan hệ thống biện chứng, lực lượng sản xuất định quan hệ sản xuất quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất Lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất hai mặt... người Quan hệ sản xuất giữ vai trò xuyên suốt quan hệ xã hội quan hệ sản xuất quan hệ định quan hệ khác 1.2 Mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất: Mối quan hệ lực lượng sản xuất. .. hội trình sản xuất - Mâu thuẫn vân động mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất nội dung ? ?quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuấ” Sự tác động quy luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luật phù hợp của quan hệ sản xuất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ,