0

(Luận văn thạc sĩ) quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam CN thanh xuân

116 1 0
  • (Luận văn thạc sĩ) quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam   CN thanh xuân

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 15:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  NGUYỄN ĐỨC DŨNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  NGUYỄN ĐỨC DŨNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS,TS ĐINH VĂN SƠN HÀ NỘI, NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Đức Dũng, học viên cao học lớp CH25B.TCNH, chuyên ngành Tài Ngân hàng, Trường Đại học Thương Mại Bản luận văn thực hướng dẫn thầy giáo: GS,TS Đinh Văn Sơn Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cách nghiêm túc, độc lập số liệu, tư liệu, kết có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin chịu trách nhiệm vấn đề liên quan nội dung cơng trình Tác giả Nguyễn Đức Dũng ii LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS,TS Đinh Văn Sơn người tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ em thực hoàn thành luận văn Em xin cảm ơn thầy giáo, giáo Bộ mơn Tài Ngân hàng tập thể thầy cô giáo Khoa Sau Đại học trường Đại học Thương mại nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ em trình học tập trường Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè ln động viên tơi suốt q trình học tập thực luận văn Hà Nội, ngày… tháng năm 2021 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Dũng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ .vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu đề tài 6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 11 1.1.4 Nguyên nhân hệ rủi ro tín dụng 11 1.1.5 Hệ rủi ro tín dụng 15 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 17 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu vai trò quản trị rủi ro tín dụng 17 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 19 1.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II 22 iv 1.2.4 Các nguyên tắc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II24 1.3 Các tiêu chí đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 26 1.3.1 Tiêu chí đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng .26 1.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng .28 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại Việt Nam 30 1.4.1 Kinh nghiệm BIDV-Chi nhánh Bắc Thăng Long .30 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Hà Nội .32 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút cho BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN 36 2.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 37 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh 38 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 41 2.2.1 Nhận diện đo lường RRTD BIDV - CN Thanh Xuân 41 2.2.2 Công tác tổ chức quản trị rủi ro tín dụng BIDV - CN Thanh Xuân .50 2.2.3 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng BIDV - CN Thanh Xn 51 2.2.4 Cơng tác phịng ngừa, khắc phục xử lý rủi ro tín dụng .56 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 58 2.3.1 Những thành tựu đạt 58 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân .59 v KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN .68 3.1 Dự báo định hướng phát triển hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 68 3.1.1 Dự báo xu hướng kinh tế hoạt động ngân hàng thời gian tới .68 3.1.2 Định hướng hoạt động chung BIDV 70 3.1.3 Định hướng hoàn thiện quản trị rủi ro tín d ụng BIDV - CN Thanh Xuân 71 3.2 Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 73 3.2.1 Giải pháp sách tín dụng sách quản trị RRTD .73 3.2.2 Hồn thiện cơng cụ, biện pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng 74 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực BIDV-Chi nhánh Thanh Xuân 77 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng phương án, dự án sản xuất kinh doanh 79 3.2.5 Tăng cường công tác khắc phục, xử lý rủi ro tín dụng, nợ xấu 80 3.2.6 Nâng cao tiêu chuẩn tín dụng, tiêu chuẩn đảm bảo khoản vay 82 3.2.7 Ứng dụng công nghệ ngân hàng .83 3.3 Kiến nghị 84 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ ngành liên quan 84 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 86 3.3.3 Kiến nghị với trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 93 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 vi DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT STT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình dư nợ tín dụng giai đoạn 2018 – 2020 Bảng 2.2: Tình hình phân loại nợ giai đoạn 2018 – 2020 Bảng 2.3: Tình hình nợ hạn năm giai đoạn 2018 – 2020 Bảng 2.4: Tỷ lệ trích dự phịng RRTD giai đoạn 2018 – 2020 Bảng 2.5: Tỷ lệ vốn năm giai đoạn 2018 – 2020 Bảng 2.6: Hệ số bù đắp RRTD năm giai đoạn 2018 – 2020 Bảng 2.7: Nhóm khách hàng mức xếp hạng BIDV HÌNH VẼ Hình 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức BIDV - CN Thanh Xuân Hình 2.2 Quy mơ vốn huy động BIDV – CN Thanh Xn Hình 2.3 Quy mơ dư nợ tín dụng BIDV – CN Thanh Xuân Hình 2.4: Mức độ tập trung tín dụng theo thời hạn giai đoạn 2018 – 2020 Hình 2.5: Mức độ tập trung tín dụng theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2018 - 2020 Hình 2.6: Mức độ tập trung tín dụng theo ngành kinh tế năm 2018 – 2020 83 chủ sở hữu tài sản đảm bảo không theo số liệu phương án vay vốn khách hàng 3.2.6.2 Nâng cao tiêu chuẩn đảm bảo khoản vay Khi cho khách hàng vay cần xây dựng tiêu chuẩn đảm bảo tiền vay về: danh mục tài sản, định giá, tiêu chuẩn chất lượng tài sản đảm bảo, tính khoản tài sản đảm bảo… Các tiêu chuẩn đưa phải hạn chế rủi ro đạo đức bên cho vay bên vay Hiện nay, việc thực chấp cầm cố gặp nhiều khó khăn mơi trường kinh tế, pháp luật nên có nhiều vấn đề chưa giải tác động lớn đến hoạt động tín dụng, tạo tâm lý với người vay người vay với điều kiện ràng buộc vật chất vay vốn Vì cán tín dụng cần tn thủ quy chế ngân hàng Đặc biệt khắc phục số tồn đánh giá tài sản người vay cao, không quản lý tài sản chấp, tài sản chấp bị giảm sút mặt giá trị… Thực tế áp dụng khó khăn song trường hợp cụ thể, cán tín dụng làm tốt quy chế, quy trình chấp tài sản xác định địa điểm, sở hữu hợp pháp, giá thị trường, mức cho vay hợp lý, hồ sơ vay vốn đầy đủ theo quy định pháp luật… chắn Chi nhánh hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng 3.2.7 Ứng dụng cơng nghệ ngân hàng Trong quy trình quản lý nợ xấu, việc theo dõi, phân tích, đánh giá, phân loại khoản nợ khách hàng cần đến công nghệ kỹ thuật đại Tin học hóa hoạt động quản lý nợ chuyển hóa phương thức theo dõi phân tán nợ xấu, nợ có vấn đề Chi nhánh thành theo dõi tập trung Hội sở chính; Qua việc ứng dụng cơng nghệ, ngân hàng xây dựng chương trình phần mềm có khả tích hợp với hệ thống việc chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội nhằm tổng hợp đánh giá xác, minh bạch, khách quan kịp thời thực trạng diễn biến nợ theo khách hàng, để đề 84 sách tín dụng có tính khả thi; phân tích kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp để giải dứt điểm khoản nợ có dấu hiệu khơng bình thường có khả vốn Kết hợp với việc xếp hạng tín dụng nội bộ, ngân hàng cần phát triển phần mềm phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro, tự động liên kết kết xếp hạng tín dụng nội trạng thái nợ thực tế Chương trình phần mềm tự động hạn chế sai sót chủ quan tác nghiệp cán tín dụng phân loại nợ bán tự động số ngân hàng thương mại áp dụng Đầu tư, nâng cấp đại hóa cơng nghệ ngân hàng Hội sở Chi nhánh đồng để đảm bảo việc kết nối thông tin xây dựng mạng giao dịch trực tuyến toàn quốc Đảm bảo Hội sở trung tâm đầu não lưu trữ xử lý thông tin, giảm bớt ranh giới Chi nhánh tạo điều kiện cho việc ứng dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử triển khai giao dịch ngân hàng từ xa qua internet, điện thoại, máy tính… Thiết lập hồn chỉnh hệ thống thông tin (về quản lý, khách hàng, thị trường…) hệ thống tốn đại có khả liên kết 24/7 Chi nhánh Hội sở Tuy việc triển khai tăng cường trang bị kỹ thuật cơng nghệ gây tốn khoản kinh phí khơng nhỏ cho ngân hàng, song việc lâu dài giúp ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ xấu, nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng… 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ ngành liên quan Chính phủ cần có quy định cụ thể liên quan đến cơng bố thơng tin tài doanh nghiệp có xác minh kiểm tốn, quy định chặt chẽ điều kiện để thành lập cơng ty kiểm tốn quy định rõ trách nhiệm cơng ty kiểm tốn kiểm tốn viên có liên quan 85 cho đời báo cáo kiểm toán sơ sài, thiếu trung thực Vì thực tế cho thấy chất lượng nhiều cơng ty kiểm tốn chưa đảm bảo Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng thương mại Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật địi hỏi cấp bách Nhà nước phải khơng ngừng tạo môi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lý vững để thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn đầu tư Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục hồn thiện, đổi mơi trường kinh tế, coi giải pháp tổng thể trình đổi lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nói riêng, chẳng hạn như: a) Trong việc ban hành thực chế sách pháp luật cần nắm bắt nhanh kịp thời phát triển kinh tế xã hội, cần phải thu thập ý kiến đầy đủ, khách quan từ quan ban ngành, doanh nghiệp để đảm bảo việc thực thi xác, hiệu quả, cơng phù hợp với điều kiện thực tế b) Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến quyền chủ nợ bảo đảm tiền vay nhằm giúp cho ngân hàng thuận lợi phải thực biện pháp xử lý tài sản để thu hồi nợ, tránh tình trạng dây dưa, kéo dài, ảnh hưởng đến lành mạnh tài ngân hàng c) Thúc đẩy thị trường tài chính, thị trường tiền tệ trước hết thị trường liên ngân hàng nhằm xác định khuôn khổ hoạt động ngân hàng, tạo thêm nhiều hội đầu tư nhằm phân tán rủi ro, nâng cao hiệu 86 sử dụng vốn đa dạng hóa cơng cụ toán nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng d) Hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thơng tin, kiểm tốn, kế tốn theo chuẩn mực quốc tế…để thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung ngân hàng thương mại nói riêng phát triển an toàn, bền vững hội nhập quốc tế Hoàn chỉnh quy định pháp luật có liên quan trực tiếp gián tiếp đến hoạt động cấp tín dụng ngân hàng quy định giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, quy định ngành kinh doanh, vốn vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành khác nhau, có ảnh hưởng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chính phủ cần điều phối kết hợp với ngành có liên quan, với Ngân Hàng Nhà Nước để thống nhất, chia sẻ quan điểm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, giải vấn đề vướng mắc trình cấp tín dụng ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 3.3.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) kênh thơng tin giúp ngân hàng đối phó với vấn đề thơng tin khơng cân xứng, từ góp phần nâng cao chất lượng phân tích tín dụng CIC có nhiệm vụ thu thập thông tin doanh nghiệp thông tin khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng từ tổ chức tín dụng, quan hữu quan, quan thơng tin ngồi nước, văn quy phạm pháp luật Trên sở đó, cung cấp thơng tin đáp ứng yêu cầu tổ chức tín dụng Tuy nhiên, thơng tin tín dụng mà trung tâm cung cấp năm qua chưa đáp ứng mặt số lượng chất lượng Đây nguyên nhân làm hạn chế khả phân tích tín dụng ngân hàng thương mại 87 Việt Nam Chính vậy, CIC khơng phải mở rộng quy mơ thơng tin mà cịn phải nâng cao chất lượng thông tin cung cấp Để làm điều này, Ngân Hàng Nhà Nước cần phải thực biện pháp sau: - Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng thương mại, trung tâm thông tin cán bộ, quan quản lý nhà nước doanh nghiệp, để thu thập thêm thông tin doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam (kể doanh nghiệp chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng) Trên sở đó, CIC xếp, phân loại thơng tin cần cung cấp cho ngân hàng thương mại cách nhanh chóng xác - Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động CIC theo hướng bắt buộc ngân hàng thành viên cần thực vai trị, trách nhiệm tham gia cung cấp khai thác thông tin từ CIC Có biện pháp xử lý tổ chức tín dụng khơng thực nghiêm túc quy định thông tin, cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu thông tin - Liên hệ với tổ chức thơng tin quốc tế, ngân hàng nước ngồi nhằm khai thác thơng tin đối tác nước ngồi có ý định đầu tư vào Việt Nam, để kịp thời phát ngăn ngừa rủi ro ngân hàng Việt Nam cho khách hàng nước vay vốn - Nhanh chóng củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng cơng nghệ mới, đại hóa tự động hóa tất công đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo nhiều sản phẩm thông tin Đồng thời sâu phân tích, đánh giá xếp loại rủi ro tín dụng doanh nghiệp, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Tạo kênh kết nối trực tuyến ngân hàng với CIC mà không thông qua chi nhánh Ngân Hàng Nhà Nước để đảm bảo cung cấp thông tin nhanh 3.2.2.2 Đưa hệ thống văn pháp luật hồn thiện phù hợp thơng lệ quốc tế Trong định hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam, Ngân Hàng 88 Nhà Nước cần phải bổ sung thêm định hướng thực nội dung Basel II cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng Trong cần trọng đến việc rà sốt, sửa đổi bổ sung ban hành quy định liên quan đến hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại, phải phù hợp với thông lệ quốc tế nêu rõ lộ trình tiêu chí thực Một khó khăn cho việc ứng dụng Basel II quản trị rủi ro ngân hàng nói chung Quản trị rủi ro tín dụng nói riêng Việt Nam chưa có quy định hay văn hướng dẫn cụ thể việc thực tiêu chí Hiệp ước Vì để ứng dụng nội dung Basel II Quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Nhà Nước cần phải ban hành văn thức với quy định, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện, điều kiện thực cho phù hợp với điều kiện hệ thống ngân hàng Việt Nam - Trong thời gian tới, cần trọng tới việc xây dựng văn hướng dẫn thống nghiệp vụ tài phái sinh phái sinh tín dụng cho ngân hàng thương mại Ngân Hàng Nhà Nước nên nghiên cứu xây dựng sở pháp lý cho công cụ phái sinh khác giao dịch phái sinh tín dụng, phái sinh lãi suất… đồng thời, cho phép ngân hàng thực nghiệp vụ phái sinh này, tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại cung cấp phương tiện phịng ngừa rủi ro tín dụng cho thân ngân hàng Ngân Hàng Nhà Nước nên ban hành văn hướng dẫn thực nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nghiệp vụ tương đối khó mặt kỹ thuật thực có ý nghĩa lớn q trình quản trị rủi ro tín dụng, kinh doanh ngân hàng Điều thể phát triển mạnh mẽ thị trường phái sinh toàn cầu số lượng hợp đồng giá trị hợp đồng giao dịch Ngoài ra, hợp đồng giao dịch cần phải chuẩn hóa Các quy định phải cụ thể chặt chẽ quy định loại tài sản sử dụng làm tài sản 89 sở, số lượng lô giao dịch… Tương tự hợp đồng bảo hiểm, kiện rủi ro có liên quan đến biến cố chi trả bảo hiểm cần xác định rõ phạm vi, giới hạn trả tiền trường hợp loại trừ (trường hợp xảy biến cố không trả tiền), tránh trường hợp quy định không rõ ràng dẫn đến tranh chấp người tham gia bảo hiểm công ty chi trả tiền bảo hiểm Nghiên cứu hợp đồng chuẩn hóa ISDA (International Swaps and Derivatives Assotiation - Hiệp hội phái sinh hoán đổi quốc tế) để áp dụng Việt Nam, đặc biệt quy trình xử lý có kiện tín dụng chế định giá tài sản tham chiếu 3.3.3 Kiến nghị với trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 3.3.3.1 Chính sách tín dụng phải đồng bộ, phù hợp với thực tế Hiện nay, hệ thống BIDV diễn tình trạng quy định ban hành sau lại có cơng văn sửa đổi Với việc thay đổi chế quản lý sách, văn ban hành cịn có nhiều thiếu sót dẫn đến chi nhánh áp dụng phổ biến tới khách hàng gặp nhiều khó khăn, tạo ấn tượng thiếu chuyên nghiệp đánh giá khách hàng Trụ sở BIDV cần quán sách tín dụng, văn ban hành phải đảm bảo tính đầy đủ hợp lý để đảm bảo sửa đổi Đối với chương trình cho vay ưu đãi KHDN vừa nhỏ, cần đa dạng tiêu chí làm khách hàng có hưởng chế độ ưu đãi lãi suất hay khơng Cơ sở cần vào quy mơ, ngành nghề,… từ xác định tiêu chí khả tốn, ROE, tốc độ tăng doanh thu,… phù hợp Với phương pháp ngân hàng tìm kiếm nhiều khách hàng tốt mà đảm bảo chất lượng tín dụng 3.3.3.2 Quy trình cấp tín dụng ổn định Tháng 1/2015, BIDV chuyển đổi sang quy trình cấp tín dụng tập trung, 90 thành lập Phòng Đánh Giá Xếp Hạng Phê Duyệt Giới Hạn Tín Dụng Phịng Kiểm Sốt Giải Ngân Trụ sở nhằm nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng chun mơn hóa cơng tác bán hàng chi nhánh Việc thay đổi mơ hình giảm thiểu rủi ro nghề nghiệp có đánh giá khách quan khách hàng đa số NHTM cổ phần áp dụng quy trình Tuy nhiên, quy trình làm nhiều khách hàng BIDV cảm thấy phức tạp chuyển sang quan hệ với TCTD khác Việc thay đổi quy trình thiếu hiệu ngân hàng nóng vội chuyển đổi, thời gian triển khai thử nghiệm ngắn, phạm vi triển khai thử nghiệm lớn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trình chuyển đổi Theo quy trình việc cấp tín dụng BIDV khơng cịn đơn giản giai đoạn trước CBTD không phổ biến thấu đáo nội dung, mục đích yêu cầu làm khách hàng hiểu lầm 3.3.3.3 Đẩy mạnh thủ tục quy trình cấp tín dụng gọn nhẹ Với quy trình thủ tục rườm rà làm tiến độ cấp tín dụng cho khách hàng lâu đồng thời yêu cầu khách hàng bổ sung nhiều hồ sơ từ dẫn đến giảm hài lòng khách hàng việc sử dụng sản phẩm tín dụng Do đó, ngân hàng cần xây dựng quy trình cấp tín dụng gọn nhẹ đảm bảo giảm thiểu rủi ro 3.3.3.4 Đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu BIDV cần đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng phương tiện thông tin đại chúng có tính chất tồn hệ thống để đảm bảo số lượng khách hàng nắm bắt thông tin lớn Ngoài ra,ngân hàng cần xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu từ Trung Ương xuống chi nhánh, phòng, điểm giao dịch theo mẫu thống nhất, tạo thống hình ảnh Đầu tư sở vật chất, nâng cao trình độ cơng nghệ cho chi nhánh thường xuyên tổ chức đào tạo, cho cán 91 học hỏi kinh nghiệm Có kế hoạch hỗ trợ cho chi nhánh việc phát triển khách hàng bền vững 3.3.3.5 Nâng cao chất lượng công nghệ thông tin Một hệ thống thông tin cần thiết để ngân hàng quản lý tốt hoạt động phát triển khách hàng CNTT tiền đề quan trọng để lưu giữ xử lý sở liệu tập trung, cho phép giao dịch trực tuyến thực hiện, cho phép khai thác liệu cách qn, nhanh chóng, xác CNTT hỗ trợ triển khai sản phẩm dịch vụ tín dụng tiên tiến chuyển tiền tự động, cho vay dân cư nhiều hình thức khác Nhờ khả trao đổi thông tin tức thời, CNTT góp phần nâng cao hiệu việc quản trị ngân hàng, tạo điều kiện thực mơ hình xử lý tập trung giao dịch có tính chất phân tán chuyển tiền, giao dịch thẻ, tiết kiệm đáng kể chi phí giao dịch Đồng thời, hệ thống CNTT đại giúp công tác báo cáo ngân hàng thuận tiện mà cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ cho nhà quản trị từ nhà quản trị đưa sách kịp thời phù hợp Để hệ thống CNTT ngày đại, cần phải thực 3.3.3.6 Đầu tư sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin đại Cơng tác QTRR thành cơng thực tảng hệ thống thông tin đáng tin cậy Chính vậy, BIDV-Chi nhánh Thanh Xuân cần tập trung đầu tư vào công nghệ xây dựng cho hệ thống thơng tin, phần mềm phục vụ cho công tác thẩm định cho vay hiệu quả, phòng ngừa rủi ro Nâng cao vai trò trách nhiệm cán quản lý rủi ro tuyến phòng ngừa, trang bị cho họ máy móc thiết bị đại, quyền truy cập mạng intrenet để họ phát huy hết chức việc thẩm định tái thẩm định khoản vay BIDV - CN Thanh Xn có nguồn thơng tin cập nhật xác khách hàng vay thông tin liên quan khác để định giá tài sản 92 chấp…thì có định cho vay xác Song song với đó, việc kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ tình hình tài khách hàng vay tiến hành nhằm phát kịp thời, ngăn ngừa rủi ro xảy Để thực giải pháp đạt hiệu BIDV-Chi nhánh Thanh Xn cần có tiềm lực tài mạnh để đảm bảo hệ thống sở vật chất, hạ tầng công nghệ đầu tư đồng Do việc đầu tư cơng nghệ tốn chi phí triển khai Đồng thời, việc triển khai giải pháp đòi hỏi trình độ nguồn nhân lực phải đảm bảo đáp ứng vận hành ổn định công nghệ đầu tư 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng quản trị rủi ro tín dụng BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân thời gian qua, giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tập trung xử lý tồn ảnh hưởng không tốt đến chất lượng tín dụng, nâng cao khả phịng ngừa rủi ro tín dụng BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân; đề xuất sửa đổi cấu tổ chức, quy trình tín dụng, hỗ trợ thơng tin cho BIDV, góp phần hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng toàn hệ thống Đồng thời kiến nghị Ngân hàng nhà nước, Chính phủ doanh nghiệp số vấn đề để tạo lập môi trường kinh doanh quản trị rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững 94 KẾT LUẬN Nhìn chung hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam mang nặng tính chủ quan, thiếu linh động việc đánh giá, phân tích, dự báo rủi ro xảy mà đặc biệt rủi ro từ hoạt động tín dụng hoạt động yếu ngân hàng thương mại Do đề tài nghiên cứu Quản trị rủi ro tín dụng khơng cũ, phải phù hợp với tình hinh thực tế giai đoạn phát triển đất nước Đáp ứng yêu cầu đó, đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân” thực thời kỳ đất nước hồi phục Vì để cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng tốt hơn, đủ sức ứng phó với rủi ro ngày phức tạp kinh tế thị trường thời kỳ cần phải ứng dụng phương pháp Quản trị rủi ro tiên tiến hiệu quốc tế công nhận Basel II lựa chọn tối ưu Đề tài thực sở kết hợp lý luận (chương 1); Thực trạng hoạt động công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân (chương 2) để đưa giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng (chương 3) Và từ kết nghiên cứu tác giả thấy việc giải hậu rủi ro tín dụng tốn khó, cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung BIDV – CN Thanh Xuân nói riêng cần có phối hợp thực đồng từ nhiều phía quan chức cao cấp Chính phủ, Ngân Hàng Nhà Nước thân hệ thống ngân hàng Qua giải pháp kiến nghị mà đề tài nêu ra, tác giả hy vọng góp phần hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh thông qua công tác tăng cường quản trị rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Thanh Xuân 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Peter S Rose (2000), “Quản trị Ngân hàng thương mại”, NXB Tài chính, Hà Nội Phan Thị Cúc (2007), “Giáo trình tín dụng ngân hàng”, NXB thống kê, Hà Nội.” Trần Huy Hoàng (2012), “Quản trị Ngân hàng thương mại”, NXB Lao động xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều (2007), “Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng đại”, NXB Thống kê, Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, “Báo cáo tài hợp năm 2017, 2018, 2019, 2020” Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – CN Thanh Xuân, Báo cáo tổng kết năm 2017, 2018, 2019, 2020 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2020), “Quy trình cấp giới hạn tín dụng khách hàng, nhóm khách hàng liên quan” , Hà Nội 8.Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2020), “Quy trình cấp khoản tín dụng khách hàng”, Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2020), “Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng”, Hà Nội 10 Tơn Thị Quỳnh Hoa (2017), “Hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Nghệ An” Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 11 Lương Thị Hạnh (2015), “Nâng cao chất lượng tín dụng NHNNo &PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk lắc” Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP HCM 12 Phạm Thị Đào (2017), “Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng ngân 96 hàng liên doanh Việt Nga” Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Đỗ Văn Tuyến (2016), “Quản trị rủi ro tín dụng sở giao dịch ngân hàng NN& PTNT Việt Nam” Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Thương mại 14 Lê Thị Như Ý (2015), “Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Agribank Đồng Tháp” Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP HCM ... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN 2.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi... VỚI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN .68 3.1 Dự báo định hướng phát triển hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng. .. – CN Thanh Xuân Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – CN Thanh Xuân 8 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam CN thanh xuân ,