0

Đề thi và đáp án môn kế toán doanh nghiệp

22 2 0
  • Đề thi và đáp án môn kế toán doanh nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:23

Đề 01 Câu 1: Bán hàng thu tiền mặt 16.500.000, thuế GTGT 1.500.000 Biết DN tính GTGT theo phương pháp khấu trừ Nợ TK 111: 16.500.000 Có TK 511: 15.000.000 DT bán hàng Có TK 3331: 1.500.000 Thuế Câu 2: Ngày 20/3 mua vật liệu công ty N, trả chuyển khoản theo tổng giá toán (cả thuế GTGT 10%) 275.000.000 Hàng nhập kho đủ, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Nợ TK 152: 275/1,1 = 250.000.00 Nợ TK 133: 25.000.000 Có TK 112: 275.000.000 Câu 3: DN sx sp A -CPSX kỳ: 143.500 Trong đó: +CP NVLTT: 116.000 +CP nhân công trực tiếp: 11.000 + CPSX chung: 16.500 -Kết sx: kỳ sx hoàn thành nhập kho 100 sp Biết CPSX dở dang đầu kỳ 5.000, CPSX dở dang cuối kỳ 3.500 Em tính tổng giá thành giá thành đơn vị sản phẩm hồn thành kỳ Định khoản bút tốn nhập kho thành phẩm -Tổng giá thành sp: 143.500 + 5.000 – 3.500 = 145.000 -Giá thành sp: 145.000/100 = 1450 -Định khoản: Nợ TK 155: 145.000 thành phẩm Có TK 154: 145.000 cpsx dở dang Đề Câu 1: Em định khoản nv sau: Đem tiền mặt gửi vào ngân hàng 20tr; chưa nhận đc giấy báo có NH Nợ 113: 20tr Có 111: 20tr Câu 2: Ngày 5, thu mua nhập kho 15.000 m Giá mua ghi hóa đơn 110.000.000( có thuế 10%), Tiền mua vật liệu doanh nghiệp chưa toán CPVC bốc dỡ chi tiền mặt 2tr, thuế 10%, Biết dn tính thuế theo pp khấu trừ Em tính giá trị NVL thực tế nhập kho định khoản nv? Giá thực tế NVL nhập kho: 102tr A, Nợ 152: 100tr N133: 10tr Có 331: 110tr B, Nợ 152: 2tr N133: 200.000 C111: 2tr2 Câu 3: Em tính tổng giá thành giá thành đơn vị sp hoàn thành kỳ định khoản bút toán liên quan cho nv sau: - Chi phí sx phát sinh kết chuyển vào cuối kỳ CP NVL trực tiếp : 4tr CPNC trực tiếp : 1tr CPSX chung: 600.000 - Trong kỳ sản xuất hoàn thành nhập kho 100 sp CP sản xuất dở dang đàu kỳ 300.000, cuối lỳ 500.000 Em tính tổng giá thành giá thành đơn vị sản phẩm hồn thành kỳ Đkhoan bút tốn nhập kho thành phẩm ? - Tổng giá thành= ( 4tr+1tr+600.000 ) + 300.000 – 500.000= 5tr4 - Giá thành đơn vị sp= 5tr4/ 100 = 54000 Đkhoan: Nợ 155: 5tr4 Có 154: 5tr4 Đề Câu 1: Chi tiề n mặt vận chuyển hàng hóa đem bán 350.000 Nợ TK 641: 350.000 Có Tk 111: 350.000 Câu 2: Tính giá trị NVL TH DN tính thuề GTGT trực tiềp DN tính thuề GTGT khấu trừ cho nghiệp vụ Định khoản theo phương pháp khấu trừ Mua NVL theo tổng giá tốn (giá thuề GTGT) 110 triệu đồ ng, thuề GTGT 10 triệu đồ ng Chi phí bồc dỡ bằ ng tiề n mặt 0.5 triệu đồ ng Khoản giảm giá hàng mua hưởng 1% 1.1 triệu đồ ng (trong thuề GTGT 10%) trừ trực tiềp hóa đơn -Giá trị NVL thuề GTGT theo pp trực tiềp = 110 + 0.5 - 1.1 = 109.4 triệu đồ ng -Thuề GTGT theo pp khấu trừ = 100 + 0.5 - = 99.5 triệu đồ ng -Mua NVL: A,Nợ TK 152: 500.000 (CP bồếc dỡ) Có TK 111: 500.000 B,Nợ TK 152: 100 tr Nợ TK 133: 10 tr Có TK 331: 110 tr Nợ TK 331: 110tr Có TK 515: 1.1tr Có TK 112: 108.900 Câu 3: Xuất kho 2.000sp bán trực tiềp cho khách hàng X theo đơn giá chưa thuề GTGT 10% 150.000đ/sp Tiề n hàng khách hàng toán bằ ng chuyển khoản Biềt đơn giá vồn sồ hàng 110.000đ/sp DN tính thuề theo pp khấu trừ? -Giá vồn: Nợ Tk 632: 110.000*2.000= 220.000.000 Có Tk 155: 220.000.000 -Doanh thu: Nợ TK 112: 150.000*2.000= 330.000.000 Có TK 511: 300.000.000 Có TK 3331: 30.000.000 Đề 04 Câu 1: em định khoản nghiệp vụ: Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên mua hàng 10.000.000đ Trả lời: Nợ TK 141: 10.000.000 Có TK 111: 10.000.000 Câu 2: Em tính giá trị nguyên vật liệu nhập kho định khoản: Mua nhập kho 2000 kg vật liệu Y giá mua chưa thuế GTGT 10% 75.000.000 đồng Tiền mua vật liệu toán chuyển khoản sau trừ 1% chiết khấu toán hưởng Chi phí vận chuyển 1.000.000 đồng tốn tiền tạm ứng Biết DN tính thuế GTGT theo pp khấu trừ? Trả lời: Giá trị nguyên vật liệu nhập kho = 75.000.000+1.000.000= 76.000.000đ Định khoản: Mua vật liệu: Nợ TK 152: 75.000.000 Nợ TK 133: 7.500.000 Có TK 331: 82.500.000 Chiết khấu: Nợ TK 331: 82.500.000 Có TK 515: 825.000=82,5tr x 1% (sơ chiết khấu tt đc hưởng) Có TK 112: 81.675.000 Chi phí: Nợ TK 152: 1.000.000 Có TK 141: 1.000.000 Câu 3: Tại phân xưởng sản xuất loại sản phẩm A B có tài liệu:  Chi phí sản xuất phát sinh kỳ:  CPNVL TT: 3.000.000 (SP A: 2.000.000, SP B 1.000.000)  CPNC TT: 500.000 ( SP A: 300.000, SP B: 200.000)  CPSX chung: 700.000 Em phân bổ CPSX chung phân bổ theo chi phí nhân cơng trực tiếp? Trả lời: Phân bổ CPSX chung theo chi phí nhân công trực tiếp SP A= (700.000*300.000)/(300.000+200.000)= 420.000đ SP B= 700.000 - 420.000= 280.000 (Nợ TK 154:4 tr2 Có TK 621(A): 2tr Có Tk 621 (B): 1tr Có TK 622: (A): 300.000 Có TK 622(B): 200.000 Có TK 627: 700.000 Đề 05 Câu 1: Em định khoản: Vay dài hạn ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ Trả lời: Nợ TK 111: 100.000.000 Có TK 341: 100.000.000 Câu 2: Em tính giá NVL nhập kho định khoản nghiệp vụ sau: mua 6.000kg vật liệu Y nhập kho Giá mua đơn vị chưa thuế GTGT 10% 40.000đ/kg Tiền mua VL DN chưa toán Người bán đồng ý chiết khấu thương mại cho doanh nghiệp 5% giảm trừ trực tiếp hóa đơn Biết doanh nghiệp tính thuế GTGT khấu trừ? Trả lời: Giá NVL nhập kho= (40.000*6.000) – 5%x( 40.000* 6000)= 228.000.000đ Định khoản: A,Nợ 152: 6000 x 40.000 = 240 tr Nợ 133: 24tr Có 331: 264tr B,Nợ 331: 13,2 tr Có 133: 1,2 tr = 24tr x 5% Có 152: 12 tr = 240 tr x 5% C,Nợ 152: 228 tr Nợ 133: 22,8tr Có 331: 250,8 tr Nợ TK 152: 6.000 x 40.000 = 240.000.000 Nợ TK 133: 24.000.000 Có TK 515: 264.000.000 x 5% = 13.200.000 Có TK 331:250.800.000 Câu 3: Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A tháng 8/N có tài liệu sau:  Chi phí sản xuất kỳ gồm:  Chi phí NVLTT: 250.000  Chi phí nhân cơng trực tiếp: 80.000  Chi phí sản xuất chung: 60.000  Kết sản xuất: kỳ sản xuất hồn thành nhập kho 1000sp Biết chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 40.000, chi phí sản xuất cuối kỳ 25.000 Em tính tổng giá thành giá thành đơn vị sản phẩm hoàn thành kỳ, định khoản bút toán liên quan Trả lời: Tổng giá thành sản phẩm= 40.000+390.000-25.000= 405.000 Giá thành đơn vị= 405.000/1000= 405đ/sp Nợ TK 154: 390.000 SX dở dang Có TK 621: 250.000 CPNVL trực tiếp Có TK 622: 80.000 CP nhân cơng trực tiếp Có TK 627: 60.000 CPSX chung Đềề 06 Câu 1: Em định khoản: Chi tiề n mặt mua vằn phòng phẩm vềề sử dụng 420.000đ Nợ TK 642: 420.000 Có TK 111: 420.000 Câu 2: Tính giá trị NVL Y nhập kho định khoản: Mua 8.000kg vật liệu Y nhập kho Giá mua đơn vị chưa thuề GTGT 10% 40.000đ/kg Tiề n mua vật liệu DN chưa toán Người bán đồ ng ý chiềt khấu thương mại cho DN 5% giảm trừ trực tiềp hoá đơn Chi phí vận chuyển chưa thuề GTGT 10% 5.000.000 tốn bằ ng tiề n mặt Biềt DN tính thuề GTGT khấu trừ Giá NVL Y nhập kho: 8000 x 40000 x 95%= 304tr A,Nợ TK 152: 40000 x 8000 = 320tr Nợ TK 133: 32 tr Có TK 331: 352 tr B,Nợ TK 331: 17.600.000 Có TK 133: 1.600.000 Có TK 152: 16 tr C,Nợ TK 152: 304 tr Nợ TK 133: 30.400.000 Có TK 331: 334.400.000 Cpvc Nợ 152: 5tr Nợ 133: 500.000 Có 111: 5tr5 Nợ TK 152: 8.000 x 40.000 = 320.000.000 Nợ TK 133: 32.000.000 Có TK 515: 352.000.000 x 5% = 17.600.000 Có TK 331: 334.400.000 Nợ TK 152: 5.000.000 Nợ TK 133: 500.000 Có TK 111:5.500.000 Câu 3: Em định khoản: Xuất kho 5.000 sp bán trực tiềp cho khách hàng X theo đơn giá bán chưa thuề GTGT 10% 155.000đ/sp Tiề n hàng khách hàng toán bằ ng chuyển khoản Biềt đơn giá vồn sồ hàng 140.000đ/sp DN tính thuề GTGT theo pp khấu trừ -Giá vồn: Nợ TK 632: 140.000*5.000=700.000.000 Có TK 155: 700.000.000 -Doanh thu: Nợ TK 112: 852,5 tr Có TK 511: 155.000*5.000=775.000.000 Có TK 3331: 77tr5 Đềề 07 Câu 1: Em định khoản: Nhận phiều tính lãi tiề n gửi khơng kì hạn ngân hàng 16.000.000đ Nợ TK 1388: 16.000.000 Có TK 515: 16.000.000 Câu 2: Tính giá trị NVL xuất kho định khoản: Xuất kho 5.000kg vật liệu Y để sx sp 2.000kg dùng chung cho phân xưởng, giá xuất kho vật liệu Y 20.000đ/kg Giá trị nguyên vật liệu xuất kho = 7.000*20.000= 140.000.000 Định khoản: Nợ TK 621: 5000*20.0000= 100.000.000 SXSP Nợ TK 627: 2000*20.000= 40.000.000 Phấn xưởng Có TK 152: 140.000.000 NVL Câu 3: Em định khoản: Xuất bán trực tiềp phân xưởng sx thành phẩm cho công ty Z với giá thuề GTGT 10% 55.000.000 Tổng giá thành sx thực tề: 40.000.000 DN tính thuề GTGT theo pp khấu trừ -Giá vồn: Nợ TK 632: 40.000.000 Có TK 155: 40.000.000 -Doanh thu: Nợ TK 131: 55.000.000 Có TK 511: 50.000.000 Có TK 3331: 5.000.000 Đề 08 Câu 1: Chi TGNH để trả lãi vay ngân hàng 3.000.000đ trả lời: Nợ TK 635: 3.000.000 Có TK 112: 3.000.000 Câu 2: Tính giá NVL nhập kho định khoản: Mua nhập kho 200kg vật liệu X 100kg vật liệu Y, đơn giá mua chưa thuế GTGT 10% 62.000đ/kg vật liệu X 80.000đ/kg vật liệu Y Tiền vật liệu doanh nghiệp tốn tiền gửi ngân hàng.DN tính Thuế GTGT theo pp khấu trừ? Trả lời: Gtri nhập kho vật liệu   VL X= 200*62.000= 12.400.000 VL Y= 100*80.000= 8.000.000  20tr4 Định khoản Nợ TK 152 (X): 12.400.000 Nợ TK 152 (Y): 8.000.000 Nợ Tk 133: 2.040.000 = 12.400.000x10% + 8.000.000x10% Có TK 112: 22.440.000 Câu 3: Ngày 02/6 xuất kho 300sp bán trực tiếp cho khách hàng theo đơn giá chưa thuế GTGT10% 40.000 0đ/sp,tiền khách hàng chưa toán Biết giá vốn số hàng 31.000đ/sp DN tính Thuế GTGT theo pp khấu trừ? Trả lời:  Giá vốn: Nợ TK 632: 31.000*300= 9.300.000 Có TK 155: 9.300.000  Doanh thu: Nợ TK 131: 13.200.000 Có Tk 511: 12.000.000 Có TK 3331: 1.200.000 Đề 09 Câu 1: Định khoản: Chi tiền mặt tạm ứng lương cho nhân viên 20tr Nợ TK 334: 20tr Có Tk 111: 20tr Câu 2: Định khoản: MUa NVL cơng ty X chưa tốn cho nhà cung cấp, sô lượng 10.000kg, đơn giá chưa thuế GTGT 10% 12.500 đ/kg Cuối tháng hàng chưa nhập kho Biết DN tính thuế GTGT khấu trừ Hàng chưa về, kế tốn cắt hóa đơn Cuối tháng hàng chưa định khoản sau: Nợ TK 151: 10.000 x 12.500 = 125 tr Nợ TK 133: 12,5 tr Có TK 331: 137,5 tr Câu 3: Em định khoản: Xuất kho số thánh phẩm bán trục tiếp cho công ty X theo tổng giá GTGT 10% 30.800.000, tổng giá vốn 20.000.000 Cơng ty tốn 50% tiền mặt Cơng ty tính th GTGT theo phương pháp khấu trừ -Giá vốn: Nợ TK 632: 20 tr Có TK 155: 20 tr -Doanh thu: A,Nợ TK 131: 30.800.000 Có TK 511: 28 tr Có TK 3331: 2.800.000 B,Nợ TK 111: 15.400.000 Có TK 131: 15.400.000 Hoặc Có thể gộp ln bút tốn doanh thu N131: 15.400.000 N11: 15.400.000 ( 30.800.000 x 50%) C511: 28.000.000 C 3331: 2.800.000 Đề 10 Câu 1: Em định khoản: bán hàng chưa thu tiền, giá bán chưa thuế 80.000.000, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tính 10% Trả lời: Nợ TK 131: 88.000.000 Có TK 511: 80.000.000 (DT bán hàng) Có TK 3331: 8.000.000 Câu 2: Em định khoản: Thu mua số CCDC thuộc loại phân bổ lần dùng trực tiếp cho phận sản xuất chung, chưa trả tiền cho công ty N Tổng số tiền cần trả bao gồm thuế GTGT 10% 6.600.000 Biết DN tính thuế GTGT khấu trừ? Trả lời: Thu mua: Nợ TK 153: 6.000.000 Nợ TK 133: 600.000 Có TK 331: 6.600.000 Nợ 627: 6tr Phân bổ Nợ 133: 600.000 Nợ TK 627: 6.000.000 Có TK 153: 6.000.000 Có 331: 6tr6 Câu 3: Em định khoản nghiệp vụ: Số hàng gửi bán kỳ trước khách hàng chấp nhận toán qua ngân hàng, doanh nghiệp nhận giấy báo Có Giá vốn thành phẩm gửi bán 75.000.000đ, giá bán có thuế GTGT 10% 121.000.000đ DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ? Trả lời: Giá vốn: Nợ TK 632: 75.000.000 Có TK 157: 75.000.000 Doanh thu: Nợ TK 112: 121.000.000 Có TK 511: 110.000.000 Có TK 3331: 11.000.000 ĐỀ 11 Câu 1: Định khoản: Nhận giấy báo Có ngân hàng khoản nợ khách hàng kỳ trước trả 66.000.000 Nợ TK 112: 66 tr Có TK 131: 66 tr Câu 2: Định khoản: Xuất dùng công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ lần theo giá thực tế, sử dụng cho phân xưởng sx chính: 38.000.000, cho phận bán hàng 26.000.000 -Kỳ xuất dùng: Nợ TK 242: 64 tr Có TK 153: 64 tr -Kỳ phân bổ: Nợ TK 627: 38tr/2 = 19 tr Nợ TK 641: 26tr/2 = 13 tr Có TK 242: 32 tr Câu 3: Định khoản: Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, giá vốn thành phẩm xuất kho 94.000.000, giá bán theo hóa đơn có thuế GTGT 10% 132.000.000 Khách hàng toán chuyển khoản DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ -Giá vốn: Nợ TK 632: 94 tr Có TK 155: 94 tr -Doanh thu: NỢ TK 112: 132 tr Có TK 511: 120 tr Có TK 3331: 12 tr ĐỀ 12 Câu 1: Em định khoản nghiệp vụ sau: Kiểm kê nguyên vật liệu kho phát thiếu số nguyên vật liệu trị giá 2.000.000 chưa rõ nguyên nhân Trả lời: Nợ TK 1381: 2.000.000 Có TK 152: 2.000.000 Câu 2: Em định khoản nghiệp vụ sau: Mua số CCDC trị giá 19.800.000 đồng, thuế GTGT 10% Doanh nghiệp chưa tốn Chi phí vận chuyển bốc dỡ DN tốn tiền mặt 1.000.000 đồng Biết DN tính thuế GTGT khấu trừ Trả lời: A,Nợ TK 153: 18.000.000 ĐK Mua Nợ TK 133: 1.800.000 Có TK 331: 19.800.000 B,Nợ TK 153: 1.000.000 ĐK Vận chuyển Có TK 111: 1.000.000 Câu 3: Em định khoản nghiệp vụ sau: Xuất hàng A khách hàng M với số lượng 420 sp, giá bán 210.000đ/sp, Thuế GTGT 10%, khách hàng chưa tốn Biết rằng, giá vốn lơ hàng có trị giá 63.000.000đ Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Giá vốn: Nợ TK 632: 63.000.000 Có TK 156: 63.000.000 Doanh thu: Nợ TK 131: 97.020.000 Có TK 51188.200.000 Có TK 3331: 8.820.000 Đề 13 Câu 1: Em định khoản: Xử lý số hàng thiếu chưa rõ nguyên nhân 2.000.000 sau: yêu cầu thủ kho phải bồi thường 1.000.000 số cịn lại tính vào giá vốn hàng bán Trả lời: A Nợ TK 1381: tr Có TK 155: tr B Nợ TK 334(1388): tr Nợ TK 632: tr Có tK 1381: tr Câu 2: Em định khoản: Nhận góp vốn liên doanh đồng kiểm sốt cơng ty K lô vật liệu hội đồng liên doanh thống đánh giá lơ vật liệu có trị giá 68.000.000 Trả lời: Nợ TK 152: 68 tr Có TK 411: 68 tr VCSH Câu 3: Em định khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh bao gồm: Tiền lương nhân viên: 15.000.000đ, khấu hao TSCĐ 8.000.000đ, tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm thuế GTGT 10% 6.600.000đ Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm gồm thuế GTGT 10% 4.620.000đ DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ? Trả lời: Tiền lương cho nhân viên: Nợ TK 642: 15.000.000 Có TK 334: 15.000.000 Khấu hao TSCĐ: Nợ TK 642: 8.000.000 Có TK 214: 8.000.000 Tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm thuế GTGT 10% Nợ TK 642: 6.000.000 Nợ TK 1331: 600.000 Có TK 331: 6.600.000 Chi tiền mặt mua văn phịng phẩm thuế GTGT: Nợ TK 642: 4.200.000 Nợ TK 1331: 420.000 Có TK 111: 4.620.000 Đề 14 Câu 1: Nhận biên chia lãi từ hoạt động liên doanh 10.000.000đ, chưa nhận tiền Trả lời: Nợ TK 1388: 10.000.000 Có TK 515: 10.000.000 Câu 2: Tính ngun giá tài sản cố định định khoản: Dùng Quỹ tốn nghĩ từ phát triển biển mua tơ vận tải tải theo tổng giá toán 550.000.000 (trong thuế GTGT 10%).Chi phí giao dịch, chạy thử 4.000.000 Tiền mua tơ chi phí liên quan doanh nghiệp chi tiền gửi ngân hàng Biết DN tính thuế GTGT khấu trừ? Trả lời: -Phản ánh giá mua CP chạy thử: Nợ TK 211: 500.000.000 Nợ TK 133: 50.000.000 Có TK 112: 550.000.000 Nợ TK 211: 4.000.000 Có TK 112: 4.000.000 Kết chuyển Nợ TK 414: 504.000.000 Có TK 411: 504.000.000 => Nguyên giá TSCĐ: 504.000.000đ Câu 3: em định khoản: Nhập kho thành phẩm hồn thành từ q trình sản xuất với tổng giá thành sản xuất 368.000.000 Trả lời: Nợ TK 155: 368.000.000 Có TK 154: 368.000.000 Đề 15 Câu 1: Thu tiền mặt thủ kho bồi thường 1.000.000 Trả lời: Nợ TK 111: 1.000.000 Có TK 1388: 1.000.000 Câu 2: Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10% toán TGNH Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu mua vào 440.000đ trả tiền mặt, thuế GTGT 40.000đ Biết doanh nghiệp tính thuế GTGT theo pp khấu trừ? Trả lời: Nợ TK 152: 50.000.000 Nợ TK 133: 5.000.000 Có TK 112: 55.000.000 Nợ TK 152: 400.000 Nợ TK 133: 40.000 Có TK 111: 440.000 Câu 3: Chi phí bán hàng phát sinh bao gồm tiền lương nhân viên 18.000.000, khấu hao TSCĐ 11.000.000, tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm thuế GTGT 10% 13.200.000 DN tính Thuế GTGT theo pp khấu trừ? Chi phí bán hàng phát sinh bao gồm tiền lương nhân viên 18.000.000đ Nợ TK 641: 18.000.000 Có TK 334: 18.000.000 Khấu hao TSCĐ 11.000.000đ: Nợ TK 641: 11.000.000 Có TK 214: 11.000.000 Tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm thuế GTGT 10% 13.200.000đ: Nợ TK 641: 12.000.000 Nợ TK 1331: 1.200.000 Có TK 331: 13.200.000 Đề 16 Câu 1: Chi TGNH để ứng trước cho người cung cấp vật liệu Trả lời: Nợ TK 331: 20.00.000 Có TK 112: 20.000.000 Câu 2: Tính nguyên giá TSCĐ định khoản: nhận lại góp vốn liên doanh dài hạn từ công ty A TSCĐ theo giá thỏa thuận 62.000.000, trị giá vốn góp trước 45.000.000, số chênh lệch toán TGNH Nợ TK 211: 62.000.000 Có TK 112: 17.000.000 Có TK 228: 45.000.000 => Nguyên giá TSCĐ = 62.000.000 Câu 3: Số hàng gửi bán kỳ trước KH chấp nhận toán qua NH, DN nhận giấy báo Có Giá vốn TP gửi bán 120.000.000, giá bán thuế 10% 165.000.000 DN tính thuế GTGT theo pp khấu trừ? Trả lời: Nợ TK 632: 120.000.000 Có TK 157: 120.000.000 Nợ TK 112: 165.000.000 Có TK 511: 150.000.000 Có TK 333: 15.000.000 Đề 17 Câu 1: Định khoản: Phải thu khoản tiền bồi thường bên vi phạm hợp đồng 4.000.000 Nợ TK 1388: tr Có TK 711: tr Câu 2: Định khoản: Nhượng bán dây chuyền công nghệ cao Công ty Q theo giá chưa thuế GTGT 10% 560.000.000 Nguyên giá tài sản 870.000.000, hao mòn lũy kế 300.000.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10% Người mua chưa thah toán tiền Biết DN tính thuế GTGT khấu trừ -TSCĐ giảm: Nợ TK 811: 570.000.000 = 870 – 300 (giá trị lại TSCĐ) Nợ TK 214: 300.000.000 Có TK 211: 870.000.000 -Thu nhập: Nợ TK 131: 616.000.000 Có TK 711: 560.000.000 Có TK 3331: 56.000.000 Câu 3: Định khoản: Xuất kho thành phẩm chuyển cho khách hàng, giá trị thành phẩm xuất kho 146.000.000, giá bán có thuế GTGT 10% 198.000.000.Chi phí vận chuyển chưa thuế GTGT 3.000.000, thuế GTGT 10% , chi tiền mặt DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ -Giá vốn: Nợ TK 632: 146 tr Có TK 155: 146 tr -DT: Nợ TK 131: 198 tr Có TK 511: 180 tr Có 3331: 18 tr -CP vận chuyển: Nợ TK 641: 3.000.000 Nợ TK 133: 300.000 Có TK 111: 3.300.000 Đềề 18 Câu 1: Chi tiề n mặt 15.000.000 tạm ứng cho nhân viên cơng tác Nợ TK 141: 15.000.000 Có TK 111: 15.000.000 Câu 2: Mua thiềt bị sản xuất công ty N theo giá thuề GTGT 10% 660.000.000 DN toán bằ ng chuyển khoản sau trừ 1% chiềt khấu toán hưởng TSCĐ đc đấ u tư bằ ng nguồ n vồn xây dựng DN tính Thuề GTGT theo pp khấu trừ? -Mua thiềt bị: Nợ TK 211: 600.000.000 Nợ TK 133: 60.000.000 Có Tk 331: 660.000.000 -Chiềt khấu: Nợ TK 331: 660.000.000 Có TK 112: 653.400.000 Có Tk 515: 6.600.000 Hoặc Nợ TK 211: 600.000.000 Nợ TK 133: 60.000.000 Có TK 112: 653.400.000 Có Tk 515: 6.600.000 Chuyển nguồn Nợ TK 441: 600.000.000 Có TK 411: 600.000.000 Câu 3: Xuất kho CCDC dùng cho phân xưởng sản xuất 1.500.000, cho phận bán hàng 500.000, cho phận QLDN 300.000 Nợ TK 627: 1.500.000 Nợ TK 641: 500.000 Nợ TK 642: 300.000 Có TK 153: 2.300.000 ĐỀ 19 Câu 1: Em định khoản nghiệp vụ sau: Chi tiề n mặt vận chuyển hàng hóa đem bán 550.000đ Nợ TK 641: 550.000 Có TK 111: 550.000 Câu 2: Em định khoản nghiệp vụ sau: Ngày 2/4, tiền hành mua thiềt bị sản xuất theo giá chưa thuề GTGT 10% 700.000.000 DN chưa toán tiề n hàng Chi phí vận chuyển, lằp đặt, chạy thử chi bằ ng tiề n mặt theo giá chưa thuềế GTGT 10% 3.200.000 Thiềt bị dự kiền sử dụng vòng 20 nằm Tài sản đấ u tư từ nguồ n vồn đấ u tư phát triển Biềt doanh nghiệp tính thuề GTGT khấu trừ? A,Nợ TK 211: 700 tr Nợ TK 133: 70 tr Có TK 331: 770 tr B,Nợ TK 211: 3.200.000 Nợ TK 133: 220.000 Có TK 111: 3.520.000 Quỹỹ đấều tư phát triển:  Kềết chuỹển Nợ TK 414: 700 + 3,2 = 703.200.000 Có TK 411: 703.200.000 Câu 3: Em định khoản nghiệp vụ sau: Chi phí dịch vụ mua ngồi phục vụ phân xưởng 8.000.000 chưa bao gồ m thuề GTGT 10% trả bằ ng tiề n mặt DN tính thuề GTGT theo phương pháp khấu trừ Nợ TK 627: tr Nợ TK 133: 800.000 Có TK 111: 8.800.000 Đềề 20 Câu 1: Em định khoản: Chi tiề n mặt tạm ứng cho nhân viên mua hàng 7.000.000đ Nợ TK 141: 7.000.000 Có TK 111: 7.000.000 Câu 2: Tính khấu hao bình qn theo tháng cho tài sản định khoản: Ngày 25/4, đem góp vồn liên doanh bằ ng thiềt bị sx, Nguyên giá 600.000.000, khấu hao 160.000.000, tỷ lệ khấu hao bình quân nằm 12% Hội đồ ng liên doanh thồng xác định giá vồn góp thiềt bị 500.000.000 Nợ TK 222: 500.000.000 Nợ TK 214: 160.000.000 Có TK 211: 600.000.000 Có TK 711: 60.000.000 Khấếu hao bình quấn theo nằm: 600 tr x 12% = 7.200.000 Khấếu hao bình quấn theo tháng : 7.200.000 / 12 = 600.000 Câu 3: Em định khoản: Xuất kho vật liệu để chề tạo sản phẩm X 80.000.000, chề tạo sản phẩm Y 60.000.000 Nợ TK 621(X): 80.000.000 Nợ TK 621(Y): 60.000.000 Có TK 152: 140.000.000 Đề 21 Câu 1: Định khoản: Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm sử dụng 550.000 Nợ TK 642: 550.000 Có TK 111: 550.000 Câu 2: Định khoản: Tính tiền lương phải trả cho công nhân trục tiếp sản xuất thuộc phân xưởng sx 80.000, nhân viên quản lý phân xưởng sx 15.000 nhân viên bán hàng 12.000, nhân viên quản lý DN 23.000 Nợ TK 622: 80.000 Nợ TK 627: 15.000 Nợ TK 641: 12.000 Nợ TK 642: 23.000 Có TK 334: 130.000 Câu 3: Định khoản: Xuất hàng A để bán cho khách hàng M với số lượng 100sp, giá bán 200.000 đ/sp, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa toán Biết giá vốn lơ hàng có trị giá 10.000.000 DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ -Giá vốn: Nợ TK 632: 10.000.000 Có TK 155: 10 tr -Doanh thu: Nợ TK 131: 22.000.000 Có TK 511: 20.000.000 Có TK 3331: 2.000.000 Đề 22 Câu 1: Định khoản: Nhận phiếu tính lãi tiền gửi khơng kỳ hạn ngân hàng 18.000.000 Nợ TK 1388: 18 tr Có TK 515: 18 tr Câu 2: Định khoản: Trích KPCD, BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ hành Biết tiền lương phải trả công nhân trục tiếp sxsp X 45.000.000, sp Y 25.000.000, lương nhân viên phân xưởng 5.500.000 Nợ TK 622( X): 45tr x 23% = 10.350.000 Nợ TK 622 (Y): 25tr x 23% = 5.750.000 Nợ TK 627: 5,5tr x 23% = 1.265.000 Nợ TK 334: (45+25+5,5) x 10,5% = 7.927.500 Có TK 338: 25.292.500 Câu 3: Định khoản : Xuất hàng A để bán cho khách hàng M với số lượng 150 sp, giá bán 120.000 đ/sp, thuế GTGT 10%, khách hàng toán tiền gửi ngân hàng Biết rằng, giá vốn lô hàng có trị giá 15.000.000 DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ -Giá vốn: Nợ TK 632: 15 tr Có TK 155: 15 tr -Doanh thu: Nợ TK 112: 19.800.000 Có TK 511: 18 tr Có 3331: 1.800.000 Đề 23 Câu 1: Định khoản: Chi TGNH để trả lãi vay ngân hàng 3.200.000 Nợ TK 341: 3.200.000 Có TK 112: 3.200.000 Câu 2: Định khoản: Tính số tiền lương phải trả tháng (đvt: 1.000 đ): - Công nhân trực tiếp sx: 216.000 - Nhân viên quản lý phân xưởng: 62.000 - Nhân viên bán hàng: 35.000 - Nhân viên quản lý DN: 45.000 Nợ TK 622: 216.000.000 Nợ TK 627: 62.000.000 Nợ TK 641: 35.000.000 Nợ TK 642: 45.000.000 Có TK 334: 358.000.000 Câu 3: DN sx sp A tháng 8/N có tài liệu sau: -Chi phí sx kỳ gồm: +CP NVLTT: 200.000 +CP nhân công trực tiếp: 60.000 +CP sx Chung: 50.000 -Kết sx: Trong kỳ sản xuất hoàn thành nhập kho 100sp Biết CPSX dở dang đầu kỳ: 18.000, CPSX dở dang cuối kỳ 12.000 Em tính tổng giá thành giá thành đơn vị sp hoàn thành kỳ Định khoản bút toán nhập kho thành phẩm Tổng giá thành sp: ( 200.000 + 60.000 + 50.000) + 18.000 – 12.000 = 316.000 Giá thành đơn vị: 316.000 / 100 = 3160 Định khoản: Nợ TK 155: 316.000 Có TK 154: 316.000 Đề 24 Câu 1: Định khoản: Thanh toán tiền mua hàng kỳ trước cho người bán theo giá thuế GTGT 10% 33.000.000 tiền gửi ngân hàng Nợ TK 331: 33.000.000 Có TK 112: 33.000.000 Câu 2: Định khoản: Tiền lương phải trả công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm X 45.000.000, sp Y 25.000.000, lương nhân viên phân xưởng 5.500.000 Nợ TK 622 (X): 45.000.000 Nợ TK 622 (Y): 25.000.000 Nợ TK 627: 5.500.000 Có TK 334: 75.500.000 Câu 3: DN sxsp A tháng 5/N: -CP sx kỳ gồm: +CP NVLTT: 180.000 +CP nhân công trực tiếp: 50.000 +CP sx chung: 20.000 -Kết sx: Trong kỳ sản xuất hoàn thành nhập kho 100sp A Biết CPSX dở dang đầu kỳ: 22.000, CPSX dở dang cuối kỳ 13.000 Em tính tổng giá thành giá thành đơn vị sp hoàn thành kỳ Định khoản bút toán nhập kho thành phẩm Tổng giá thành sp = (180.000 + 50.000 + 20.000) + 22.000 – 13.000 = 259.000 Giá thành đơn vị = 259.000 / 100 = 2590 Đinhk khoản bút toán nhập kho thành phẩm; Nợ TK 155: 259.000 Có TK 154: 259.000 Đề 25 Câu 1: Định khoản: Mua NVL nhập kho theo giá mua chưa thuế 20.000.000 thuế suất GTGT 10%, toán tiền gửi ngân hàng BIết DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Nợ TK 152: 20 tr Nợ TK 133; tr Có TK 112: 22 tr Câu 2: Định khoản: Tính tiền ăn ca phải trả cơng nhân trực tiếp sx thuộc phân xưởng sx số 1: 20.000.000, phân xưởng 2: 18.000.000 Nợ TK 622 (PX1) : 20 tr Nợ TK 622 (PX2): 18 tr Có TK 334: 38 tr Câu 3: DN sxsp A tháng 5/N: -CP sx kỳ gồm: +CP NVLTT: 320.000 +CP nhân công trực tiếp: 120.000 +CP sx chung: 50.000 -Kết sx: Trong kỳ sản xuất hoàn thành nhập kho 1000sp A Biết CPSX dở dang đầu kỳ: 28.000, CPSX dở dang cuối kỳ 22.000 Em tính tổng giá thành giá thành đơn vị sp hoàn thành kỳ Định khoản bút toán nhập kho thành phẩm Tổng giá thành sp = (320.000 + 120.000 + 50.000) + 28.000 – 22.000 = 496.000 Giá thành đơn vị = 496.000 / 1000 = 496 Định khoản: Nợ TK 155: 496.000 Có TK 154: 496.000 ... Câu 3: Em định khoản nghiệp vụ: Số hàng gửi bán kỳ trước khách hàng chấp nhận toán qua ngân hàng, doanh nghiệp nhận giấy báo Có Giá vốn thành phẩm gửi bán 75.000.000đ, giá bán có thuế GTGT 10%... thuế GTGT 10% 40.000đ/kg Tiền mua VL DN chưa toán Người bán đồng ý chiết khấu thương mại cho doanh nghiệp 5% giảm trừ trực tiếp hóa đơn Biết doanh nghiệp tính thuế GTGT khấu trừ? Trả lời: Giá... định khoản nghiệp vụ sau: Xuất hàng A khách hàng M với số lượng 420 sp, giá bán 210.000đ/sp, Thuế GTGT 10%, khách hàng chưa toán Biết rằng, giá vốn lơ hàng có trị giá 63.000.000đ Doanh nghiệp tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi và đáp án môn kế toán doanh nghiệp ,

Từ khóa liên quan