0

KE HOACH ON THI THPT MÔN HÓA 2022

6 11 0
  • KE HOACH ON THI THPT MÔN HÓA 2022

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 00:44

TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN II TỔ TỰ NHIÊN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2021 2022 Như Xuân, tháng 9 năm 2021 TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN II TỔ TỰ NHIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Như Xuân, ngày 20 tháng 9 năm 2021 KẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2021 2022 I CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH Căn cứ công văn số 218SGDĐT GDTrH ngày 2712021 của SGDĐT về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 2022; Căn cứ côn. TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN II TỔ TỰ NHIÊN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ƠN THI TỐT NGHIỆP MƠN HĨA HỌC NĂM HỌC 2021-2022 Như Xuân, tháng năm 2021 TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN II TỔ TỰ NHIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Như Xuân, ngày 20 tháng năm 2021 KẾ HOẠCH ƠN THI TỐT NGHIỆP THPT MƠN HĨA HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022 I CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH Căn công văn số 218/SGDĐT-GDTrH ngày 27/1/2021 SGDĐT xây dựng tổ chức thực kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022; Căn công văn số 2599/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2021 c SGDĐT v ề h ướng d ẫn thực công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 c B ộ tr ưởng B ộ GDĐT việc hướng dẫn thực điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT tình hình dịch bệnh Covid - 19; Căn kết thực nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, k ết thi t ốt nghi ệp THPT năm học 2020 - 2021 tình hình thực ti ễn nhà tr ường năm học 2021 - 2022; nhóm Hóa học trường THPT Như Xuân II xây dựng kế hoạch ôn thi t ốt nghi ệp môn Hóa sau: II ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Thuận lợi: * Giáo viên: - Nhận quan tâm, đạo sát BGH nhà trường - Được giúp đỡ, hướng dẫn đồng nghiệp có nhiều kinh nghi ệm vi ệc ơn thi tốt nghiệp - Có nhiệt tình, tìm tịi, sáng tạo, trách nhiệm cao cơng việc * Học sinh: - Phần lớn có ý thức đạo đức tốt, ngoan, nhiều học sinh xếp loại lực học trung bình - Đa số em xác định mục đích, có ý thức ơn tập * Cơ sở, vật chất: Phòng học đảm bảo ánh sáng, chỗ ngồi cho học sinh Khó khăn: * Giáo viên: có GV tham gia ơn thi , chưa nhiều kinh nghiệm ôn thi * Học sinh: - Số lượng HS (20 em) - Kiến thức HS khơng đồng đều, kĩ tính tốn làm m ột số em yếu - Một số em chưa xác định động mục đích ôn tập, lười h ọc, không ôn đầy đủ, nghỉ học khơng lí - Nhiều phụ huynh học sinh khơng quan tâm, động viên em h ọc t ập, cịn có tư tưởng phó mặc cho nhà trường xã hội * Cơ sở, vật chất: - Cơ sở vật chất trường thiếu, chưa có phịng làm vi ệc c t ổ ch ức, đồ dùng phục vụ giảng dạy học tập nghèo nàn, đặc bi ệt phòng h ọc b ộ mơn, thực hành, thí nghiệm chưa có III MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU: Điểm trung bình mơn Hóa đạt 7,60đ IV NỘI DUNG ƠN TẬP: 4.1 CÁC MỤC TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC a Chỉ tiêu - Có học sinh điểm thi THPT mơn Hóa đạt từ 9.00đ - Tỉ lệ điểm thi THPT mơn Hóa: đạt tối thiểu từ 7,60đ trở lên b Biện pháp GV dạy lớp phải tăng cường kiểm tra học sinh, dạy ôn luy ện để nâng cao ki ến th ức cho học sinh rèn luyện cho học sinh phương pháp làm tập Phân tích lỗi sai học sinh câu trả l ời, vi ết, ki ểm tra d ưới hình thức như: nhận xét kiểm tra, chữa bài, phân tích đáp án trắc nghi ệm Động viên, khuyến khích tiến học sinh tham gia ki ểm tra đánh giá đ ặc biệt đối tượng học sinh yếu kém; nhắc nhở HS có sa sút v ề ý th ức k ết qu ả h ọc tập Tăng cường hình thức đánh giá: vấn đáp, trị chơi, thuyết trình, vi ết luận, Rèn luyện cho học sinh tự nhận xét đánh giá thân, đánh giá b ạn, đánh giá giáo viên, đánh giá nhóm, đánh giá lớp Tăng cường trình tự học học sinh lúc, n ơi; g ắn t ự h ọc v ới ki ểm tra đánh giá trình độ lực học sinh Ứng dụng cơng nghệ thông tin thông qua việc trao đổi qua mạng, gi ới thi ệu trang web Hóa, diễn đàn Hóa học Thành lập nhóm giúp học tốt để học sinh có nơi trao đổi, giao lưu, nâng caO kiến thức 4.2 KẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MƠN HĨA NĂM HỌC 2021 - 2022 a Thời lượng giảng dạy: - Đợt 1: 10 tuần, từ ngày 14/9/2021 đến ngày 30/12/2021 - Đợt 2: 20 tuần, từ ngày 17/01/2022 đến 1/7/2022 Thời gian học : Học buổi chiều tuần từ thứ hai đến thứ bảy (từ 14h đến 16h 30 phút, tương đương tiết học) b Kế hoạch giảng dạy: Số T Bu T ổi 1 CĐ1: Este-lipit 2 CĐ1: Este-lipit 3 CĐ1: Este-lipit 4 CĐ2: Cacbohiđrat 5 CĐ2: Cacbohiđrat 6 7 8 9 CĐ4: Polime 10 10 CĐ4: Polime 11 11 CĐ5: Đại cương kim loại 12 12 CĐ5: Đại cương kim loại 13 13 CĐ6: Kim loại kiềm 14 14 CĐ6: Kim loại kiềm 15 15 CĐ7: Kim loại kiềm thổ - nhôm tiế Nội dung Kiến thức t CĐ3: Amin – amino axit – protein CĐ3: Amin – amino axit – protein CĐ3: Amin – amino axit – protein - Lý thuyết Bài tập lý thuyết Một số dạng tập Lý thuyết Bài tập lý thuyết -Một số dạng tập Lý thuyết Bài tập lý thuyết Một số dạng tập Lý thuyết Bài tập lý thuyết Một số dạng tập Lý thuyết Bài tập lý thuyết Một số dạng tập Lý thuyết Bài tập lý thuyết Một số dạng tập Lý thuyết Bài tập lý thuyết Một số dạng tập Lý thuyết Bài tập lý thuyết Một số dạng tập Lý thuyết Bài tập lý thuyết Một số dạng tập Lý thuyết Bài tập lý thuyết Một số dạng tập Lý thuyết Bài tập lý thuyết Một số dạng tập Lý thuyết Bài tập lý thuyết Một số dạng tập Lý thuyết Bài tập lý thuyết Một số dạng tập Lý thuyết Bài tập lý thuyết Một số dạng tập Lý thuyết Bài tập lý thuyết Một số dạng tập Lý thuyết Bài tập lý thuyết Một số dạng tập Thí nghiệm hữu Điều chế Thí nghiệm hữu Điều chế Thí nghiệm vơ Điều chế Nhận biết sơ ion, chất khí, 16 16 CĐ7: Kim loại kiềm thổ - nhôm 17 17 CĐ8: Tổng hợp hóa hữu 18 18 CĐ8: Tổng hợp hóa hữu 19 19 CĐ9: Tổng hợp hóa vơ - CĐ9: Tổng hợp hóa vơ … - Thí nghiệm vơ - Điều chế - Nhận biết sơ ion, chất khí, 20 20 21 21 … Dựa vào đề minh họa Bộ GD&ĐT -Sự điện li Vấn đề 1: Ôn tập hóa 11 - Nitơ hợp chất -Tổng hợp hữu - Tổng hợp hiđrocacbon - Este – Lipit - Cacbohiđrat -Amin, amino axit protein 22 22 Vấn đề 2: Ơn tập kiến thức hóa 12 - Polime - Đại cương kim loại - Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ nhôm - Sắt số kim loại quan trọng - Este – Lipit - Cacbohiđrat -Amin, amino axit protein 23 23 Vấn đề 2: Ơn tập kiến thức hóa 12 - Polime - Đại cương kim loại - Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ nhôm - Sắt số kim loại quan 24 24 trọng Vấn đề 2: Ôn tập kiến thức hóa - Este – Lipit 12 - Cacbohiđrat -Amin, amino axit protein - Polime - Đại cương kim loại - Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ nhôm - Sắt số kim loại quan trọng - Este – Lipit - Cacbohiđrat -Amin, amino axit protein 25 25 Vấn đề 2: Ôn tập kiến thức hóa 12 - Polime - Đại cương kim loại - Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ nhôm - Sắt số kim loại quan 26 27 26 27 4 Vấn đề 3: Tổng ôn kiến thức tổng hợp hóa 11,12 Vấn đề 3:Tổng ôn kiến thức tổng hợp hóa 11,12 28 28 Kiểm tra chữa đề 29 29 Kiểm tra chữa đề 30 30 Kiểm tra chữa đề Duyệt BGH Tổ Trưởng CM trọng - Tổng hợp hữu - Tổng hợp vơ - Thí nghiệm thực hành - Tổng hợp hữu - Tổng hợp vơ - Thí nghiệm thực hành -Tổng hợp kiến thức ôn thi tốt nghiệp - Tổng hợp kiến thức ôn thi tốt nghiệp -Tổng hợp kiến thức ôn thi tốt nghiệp Giáo viên soạn ... trung bình mơn Hóa đạt 7,60đ IV NỘI DUNG ÔN TẬP: 4.1 CÁC MỤC TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC a Chỉ tiêu - Có học sinh điểm thi THPT mơn Hóa đạt từ 9.00đ - Tỉ lệ điểm thi THPT mơn Hóa: đạt tối thi? ??u từ 7,60đ... TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN II TỔ TỰ NHIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Như Xuân, ngày 20 tháng năm 2021 KẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022. .. ới thi ệu trang web Hóa, diễn đàn Hóa học Thành lập nhóm giúp học tốt để học sinh có nơi trao đổi, giao lưu, nâng caO kiến thức 4.2 KẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MƠN HĨA NĂM HỌC 2021 - 2022
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH ON THI THPT MÔN HÓA 2022,

Từ khóa liên quan