0

New output

2 3 0
  • New output

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 16:08

1 KHỐI JACK KẾT NỐI 1K R32 SW4 10k +5 R33 1K UP SW3 SW5 10k R34 1K +5 R35 DOWN SW4 SW6 10k R36 1K +5 R37 10k SET SW2 +5 SELECT SW5 10k BACK SW6 1K R31 10k I/O SW1 +5 SW3 R30 1K C3 1000uF/16V +5 C2 104 R29 C1 104 SW2 R28 VoVo+ SW1 +5 AC AC GND R27 2 R26 L N KHỐI NÚT NHẤN HLK HLK-5M12 KHỐI NGUỒN A A HD1 HD2 N L HD4 C-1 C-2 C-5 C-6 HD3 C-3 C-4 HD5 C-7 C-8 GND GND GND GND GND GND KHỐI CHẤP HÀNH VCC VCC VCC R8 120k KHỐI VI XỬ LÝ SW4 SW5 SW6 SW3 CTR8 CTR7 R2 120k AREF GND 13 12 ~11 ~10 ~9 15 14 13 12 11 10 VCC GND +5 ~6 RESET ~5 3.3V 5V ARDUINO UNO ~3 GND GND Tx -> Vin Rx
- Xem thêm -

Xem thêm: New output ,