0

230 câu hỏi trắc nghiệm mạng máy tinh

27 7 0
  • 230 câu hỏi trắc nghiệm mạng máy tinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 10:59

Câu 1 Thiết bị hub thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI? A Tầng 1 B Tầng 2 C Tầng 3 D Tất cả đều sai Câu 2 Thiết bị Switch thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI? A Tầng 2 B Tầng 1 C Tầng 3 D Tất cả đều sai Câu 3 Thiết bị Bridge nằm ở tầng nào của mô hình OSI? A Tầng 2 B Tầng 1 C Tầng 3 D Tất cả đều sai Câu 4 Thiết bị Repeater nằm ở tầng nào của mô hình OSI? A Tầng 1 B Tầng 2 C Tầng 3 D Tất cả đều sai Câu 5 Thiết bị Router thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI? A Tầng 3 B Tầng. Câu 1: Thiết bị hub thông thường nằm tầng mơ hình OSI? A Tầng B Tầng C Tầng D Tất sai Câu 2: Thiết bị Switch thông thường nằm tầng mơ hình OSI? A Tầng B Tầng C Tầng D Tất sai Câu 3: Thiết bị Bridge nằm tầng mơ hình OSI? A Tầng B Tầng C Tầng D Tất sai Câu 4: Thiết bị Repeater nằm tầng mơ hình OSI? A Tầng B Tầng C Tầng D Tất sai Câu 5: Thiết bị Router thông thường nằm tầng mơ hình OSI? A Tầng B Tầng C Tầng D Tất sai Câu 6: Thiết bị Hub 48 port có collision domain? A B C D Câu 7: Thiết bị Switch có collision domain? A collision domain /1 port B collision domain C collision domain D Tất Câu 8: Thiết bị Switch 16 port có Broadcast domain? A B C D tất sai Câu 9: Thiết bị Hub 16 port có Broadcast domain? A B C D Câu 10: Thiết bị Router port có collision domain ? A B C D Câu 11: Thiết bị router có Broadcast domain? A broadcast domain /1port B broadcast domain C broadcast domain D broadcast domain Câu 12: Để nối Router máy tính ta phải bấm cáp kiểu nào? A Thẳng B Chéo C Tùy ý D Tất sai Câu 13: Thiết bị Repeater xử lý ở: A Tầng 1: Vật lý B Tầng 2: Data Link C Tầng 3: Network D Tầng trở lên Câu 14: Phát biểu sau cho Switch: A Sử dụng địa vật lý hoạt động tầng Data Link mơ hình OSI B Sử dụng địa vật lý hoạt động tầng Network mơ hình OSI C Sử dụng địa vật lý hoạt động tầng Physical mơ hình OSI D Sử dụng địa IP hoạt động tầng Network mơ hình OSI Câu 15: Chọn phát biểu ĐÚNG switch hub: A HUB SWITCH cho hiệu suất hoạt động ngang nhau, nhiên SWITCH cho phép cấu hình để thực số cơng việc khác nên đắt tiền B Sử dụng SWITCH hiệu hơn, SWITCH phân cách collisiondomain C Sử dụng HUB hiệu hơn, HUB làm tăng kích thước collision-domain D HUB làm tăng hiệu mạng chuyển tín hiệu nhị phân mà khơng xử lý hết Khác với SWITCH phải xử lý tín hiệu trước truyền nên làm tăng độ trễ dẫn đến giảm hiệu mạng Câu 16: Cáp UTP sử dụng với đầu nối là: A RJ45 B BNC C Cả A B D Tất sai Câu 17: Khoảng cách tối đa cho cáp UTP : A 100m B 185m C 150m D 50m Câu 18: Khi sử dụng mạng máy tính ta lợi ích: A Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, sở liệu, máy in, phần mềm tiện ích, …) B Quản lý tập trung, bảo mật backup tốt C Sử dụng dịch vụ mạng D Tất Câu 19: Kỹ thuật dùng để nối kết nhiều máy tính với phạm vi văn phịng gọi là: A LAN B WAN C MAN D Internet Câu 20: Mạng Internet phát triển của: A Các hệ thống mạng LAN B Các hệ thống mạng WAN C Các hệ thống mạng Intranet D Cả ba phương án Câu 21: Kiến trúc mạng LAN là: A RING B BUS C STAR D Phối hợp mơ hình Câu 22: Phát biểu sau mơ tả cho cấu hình Star A Dễ kiểm soát quản lý tập trung B Khi cáp đứt điểm làm tồn mạng ngưng hoạt động C Khó tái lập cấu hình so với cấu hình khác D Cần cáp nhiều so với cấu hình khác Câu 23: Mơ tả thích hợp cho mạng Bus A Phương tiện rẻ tiền dễ sử dụng B Cần nhiều cáp cấu hình khác C Dễ sửa chữa cấu hình khác D Số lượng máy mạng không ảnh hưởng đến hiệu suất mạng Câu 24: Môi trường truyền tin thông thường mạng máy tính là: A Các loại cáp như: đồng trục, xoắn đôi, Cáp quang, cáp điện thoại, B Sóng điện từ C Tất mơi trường nêu Câu 25: Việc nhiều gói tin bị đụng độ mạng làm cho: A Hiệu truyền thông mạng B Hiệu truyền thông mạng tăng lên C Hiệu truyền thông mạng không thay đổi D Phụ thuộc vào ứng dụng mạng tính hiệu Câu 26: Định nghĩa giao thức mạng (protocol): A Là tập luật quy định để quản lý việc truyền thông liệu mạng B Là tập quy ước, thoả thuận mà thiết bị mạng phải tuân theo để liên lạc với C Là chế “bắt tay ba lần” mà thiết bị mạng phải thực khởi động D Là tập đặc tả mà nhà sản xuất sản phẩm mạng phải dựa theo để thiết kế sản phẩm Câu 27: Trong chồng giao thức TCP/IP, tầng Transport có giao thức nào: A TCP, UDP B SMTP C HTTP Câu 28: Giao thức FTP sử dụng cổng dịch vụ số: A 20, 21 B 25 C 53 Câu 29: Giao thức SMTP sử dụng cổng dịch vụ số: A 25 B 23 C 110 D 53 Câu 30: Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số: A 110 B 23 C 25 D 53 Câu 31: Giao thức HTTP sử dụng cổng dịch vụ số: A 80 B 23 C 25 D 53 Câu 32: Giao thức HTTPs sử dụng cổng dịch vụ số: A 443 B 23 C 80 D 53 Câu 33: Để kết nối hai HUB với ta sử dụng kiểu bấm cáp: A Chéo (cross-over) B Thẳng (straight-through) C Console D Tất Câu 34: Trong mơ hình mạng hình (star model), hub xử lý trung tâm bị hỏng thì: A Mạng khơng thể tiếp tục hoạt động B Mạng hoạt động bình thường nhánh nhỏ C Khơng cả, Hub xử lý trung tâm ko có ý nghĩa mơ hình Câu 35: Trong mơ hình mạng kiểu bus, máy tính bị hỏng thì: A Cả mạng ngừng làm việc B Mạng làm việc được, nhiên truy cập đến máy bị hỏng C Làm đường bus bị hỏng Câu 36: Phát biểu “Trong mơ hình mạng kiểu vịng (Ring Model), có máy tính bị hỏng, máy tính cịn lại khơng thể truy cập đến nhau” hay sai? A Sai B Đúng Câu 37: Nhiệm vụ tầng mạng (Network Layer): A Định địa vật lý B Định tuyến C Định địa logic Câu 38: Phát biểu đúng: A TCP giao thức cài đặt tầng giao vận (Transport Layer) B IP giao thức cài đặt tầng liên kết liệu (Datalink Layer) C SMTP PPP giao thức cài đặt tầng vật lý (Physical Layer) D TCP/IP giao thức cài đặt tầng ứng dụng (Application Layer) Câu 39: Subnet mask cổng seria router 11111000 Số thập phân là: A 248 B 224 C 240 D 210 Câu 40: Số thập phân 231 đổi sang nhị phân số sau đây: A 11100111 B 11110011 C 11011011 D 11111001 Câu 41: Số thập phân 172 đổi sang nhị phân số sau đây: A 10101100 B 10011001 C 10010010 D 10101110 Câu 42: Địa sau chọn cho host subnet 192.168.15.19/28? A 192.168.15.17 B 192.168.15.14 C 192.168.15.16 D 192.168.15.31 Câu 43: Có địa lớp C, cần 10 subnets Vậy chọn subnet mask sau đây: A 255.255.255.240 B 255.255.255.224 C 255.255.255.192 D 255.255.255.248 Câu 44: Những địa sau gán mạng 27.35.16.32/8 A 27.35.16.33 B 28.35.16.32 C 29.35.16.47 D 26.35.16.45 Câu 45: Địa IP sau đặt cho PC: A 192.168.1.2/24 B 192.168.0.255/24 D.192.168.1.0/24 C 192.168.0.0/24 Câu 46: Phát biểu sau đúng: A Địa private địa người dùng tự đặt thay đổi B Địa private địa nhà cung cấp dịch vụ đặt ta thay đổi đuợc C Địa Public địa người dùng tự đặt thay đổi Câu 47: Chọn phát biểu đúng: A địa động máy chủ DHCP cấp phát B địa tĩnh máy chủ DHCP cấp phát C địa động người dùng tự đặt Câu 48: Trong Mail Server thường sử dụng giao thức sau đây? A POP3, SMTP B SNMP C ICMP, FTP Câu 49: Dịch vụ sau yêu cầu quản trị Active Directory A DNS B WINS C SMTP D DHCP Câu 50: DC viết tắt từ nào? A Domain Controller B Domain Name Controller C Domain Control D Tất Câu 51: Dịch vụ DNS Server có chức gì? A Phân giải tên miền (IP sang tên miền ngược lại) B Phân giải địa MAC C Phân giải tên netbios D Tất sai Câu 52: Kiểu truyền thơng multicast mơ hình Điểm - Nhiều Điểm kiểu truyền thơng mà: A Một nhóm thiết bị nhận thơng điệp B Chỉ có thiết bị nhận thông điệp C Tất thiết bị mạng nhận thông điệp Câu 53: tầng mơ hình OSI (từ đến 7): A Physical Layer - Datalink Layer - Network Layer - Transport Layer - Session Layer - Presentation Layer- Application Layer B Application Layer - Presentation Layer - Session Layer - Transport Layer Network Layer - Datalink Layer - Physical Layer C Application Layer - Session Layer - Presentation Layer - Transport Layer Network Layer - Datalink Layer - Physical Layer D Tất đề sai Câu 54: Tầng Vật Lý (Physical Layer) làm nhiệm vụ: A Việc truyền liệu thực hệ thống dây cáp (cáp quang, cáp đồng ), sóng điện từ, tầng vật lý làm nhiệm vụ sửa lỗi liệu bị sai lệch đường truyền B Truyền tính hiệu điện từ dây cáp mạng C Truyền luồng bit liệu qua môi trường vật lý Câu 55: Tốc độ truyền liệu tính theo đơn vị: A Số bit gửi đơn vị thời gian B Độ dài đường dây cáp chia cho thời gian bit truyền dây cáp Câu 56: Phát biểu tầng Data Link sai: A Kiểm soát lưu lượng nhiệm vụ tầng Data Link B Nếu gói liệu chuyển đến thiết bị khác mạng, tầng Data Link thêm vào tiêu đề Frame địa IP nơi nhận (địa đích) C Tầng Datalink chia luồng bit nhận từ tầng mạng (Network) thành đơn vị liệu gọi frame Đây q trình đóng gói liệu trước chuyển cho tầng Vật lý (Physical Layer) D Tầng Datalink cung cấp chế kiểm soát lỗi để tăng độ tin cậy dịch vụ Câu 57: Giao thức IP giao thức họat động tầng: A Network Layer (tầng mạng) B Datalink Layer (tầng liên kết liệu) C Physical Layer (tầng vật lý) D IP tên giao thức mạng mà thuật ngữ địa máy tính mạng Câu 58: Phát biểu đúng: A Telnet, HTTP, SMTP, FTP giao thức cài đặt tầng ứng dụng (Application Layer) B TCP HTTP giao thức cài đặt tầng giao vận (Transport Layer) C SMTP PPP giao thức cài đặt tầng vật lý (Physical Layer) D IP giao thức cài đặt tầng liên kết liệu (Datalink Layer) Câu 59: Địa IP (Version 4) là: A Một số 32 bits B Một số 64 bits C Không phải số mà sâu ký tự bao gồm có ký tự số dấu Ví dụ: 10.10.0.300 Câu 60: Phát biểu sau TCP : A TCP có chế kiểm sốt tắc nghẽn giao thơng liệu B Tiến trình gửi truyền với tốc độ TCP đảm bảo điều cách tăng thêm buffer C TCP định hướng dịng (stream-oriented) Do tạo nên tính tin cậy dịch vụ D TCP cung cấp dịch vụ truyền tin tin cậy 100% Câu 61: UDP cung cấp dịch vụ truyền tin cậy TCP A Sai B Đúng Câu 62: Phát biểu sau UDP sai: A HTTP giao thức hoạt động tầng ứng dụng sử dụng dịch vụ UDP B UDP khơng có chế kiểm sốt tắc nghẽn, tiến trình gửi đẩy liệu cổng UDP với tốc độ C UDP khơng hướng nối, khơng có q trình bắt tay trước tiến trình bắt đầu trao đổi liệu Câu 63: Đơn vị liệu (BPDU) tầng liên kết (Data link) gọi A Frames B Packets C Datagram D Segments Câu 64: Đơn vị liệu (BPDU) tầng mạng (network) gọi là: A Packets B Datagram C Frames D.Segments Câu 65: Đơn vị liệu (BPDU) tầng vận chuyển (transport) gọi là: A Segment B Packet C Datagram D Frame Câu 66: Tầng mơ hình OSI có chức định tuyến mạng A Network B Presentation C Session D Transport Câu 67: Chọn tầng có mơ hình tham chiếu OSI A Tầng Data link B Tầng Access C Tầng Internet D Tầng medium Câu 68: Chọn tầng có giao thức TCP/IP (Chọn câu đúng): A Tầng Internet B Tầng Access C Tầng Data link D Tầng medium Câu 69: Các giao thức nằm tầng Transport A TCP, UDP B IP C FTP D DNS Câu 70: Các giao thức nằm tầng network mơ hình OSI A IP, ICMP B TCP C UDP D FTP Câu 71: Địa vật lý gồm B: A B C 16 D 32 Câu 72: Địa IPv4 gồm bit: A 32 B 16 C D 48 Câu 73: Chọn câu giao thức ICMP A Là giao thức gởi thông tin lỗi điều khiển gói tin IP B Ping lệnh dựa giao thức ICMP C Là giao thức xác định địa IP từ tên miền Câu 104: Tầng mơ hình OSI chịu trách nhiệm mã hóa liệu theo dạng âm thanh, hình ảnh, văn … A Application B Session C Network D Presentation Câu 105: Tầng mơ hình OSI làm việc với tín hiệu điện: A Physical B Network C Data Link D Session Câu 106: Đơn vị liệu tầng Physical là: A Bits B Packets C Segments D Frames Câu 107: Cho biết đặc điểm địa tầng Data Link A Còn gọi địa MAC B Còn gọi địa mạng C Còn gọi địa loopback Câu 108: Chức tầng Network: A Định tuyến đường truyền B Điều khiển việc truyền tin tin cậy C Thêm địa mạng vào gói tin Câu 109: Địa IP là: A Địa logic máy tính B Một số nguyên 32 bit C Một record chứa hai field chính: địa network địa host network D Cả ba câu Câu 110: Giả sử máy A có địa 172.29.14.1/24 máy B có địa 172.29.14.100/24 Tại máy A, để kiểm tra xem gửi liệu đến máy B hay không, ta dùng lệnh nào: A ping 172.29.14.100 B ping 172.29.14.1 C ipconfig 172.29.14.100 D Tất sai Câu 111: Dạng thập phân số 10101001 là: A 169 B 167 C 163 D 168 Câu 112: Địa IP hợp lệ: A 172.29.0.2 B 172.29.2.0 C 192.168.134.255 D 127.10.1.1 Câu 113: Trong địa sau, địa không nằm mạng với địa lại: A 200.29.110.57/255.255.255.248 B 200.29.110.50/255.255.255.248 C 200.29.110.52/255.255.255.248 D 200.29.110.54/255.255.255.248 Câu 114: Giả sử hệ thống mạng bạn phải chia thành mạng (subnet) sử dụng địa lớp B Mỗi mạng chứa 2500 host Vậy subnet mask sử dụng: A 255.255.224.0 B 255.255.240.0 C 255.248.0.0 D 255.255.252.0 Câu 115: Mục tiêu kết nối mạng máy tính? A Cung cấp dịch vụ mạng đa dạng, chia sẻ tài nguyên, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách giảm bớt chi phí đầu tư B Chia sẻ thông tin, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách C Chia sẻ phần cứng, phần mềm, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách D Chia sẻ tài nguyên mạng, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách Câu 116: Trong mơ hình OSI, tầng xác định giao diện người dùng môi trường OSI? A Tầng Application B Tầng Presentation C Tầng Session D Tầng Transport Câu 117: Trong mô hình sau, mơ hình mơ hình mạng dùng phổ biến nay: A Client - Server B Peer - to - Peer C Remote Access D Terminal – Mainframe Câu 118: Dịch vụ mạng DNS dùng để: A Phân giải tên địa B Cấp địa cho máy trạm C Truyền file liệu D Gửi thư điện tử Câu 119: Giao thức DHCP cấp thơng số sau cho máy trạm client: A IP Address B Subnet Mask C DNS Server D Default Gateway Câu 120: Một mạng lớp C mượn bit để chia Subnet Subnet Mask là: A 255.255.255.192 B 255.255.224.0 C 255.255.255.240 D 255.255.255.128 Câu 121: Địa IPv6 gồm bit? A 128 B 32 C 48 D 64 Câu 122: Thiết bị mạng làm giảm bớt va chạm (collisions)? A Switch B Hub C NIC D Transceiver Câu 123: Địa MAC là: A Địa lớp gắn cứng vào Card mạng B Địa lớp Router xử lý cho việc định tuyến C Địa lớp gắn với cổng dịch vụ D Có thể thay đổi TCP/IP Properties Windows Câu 124: Trong số Hệ điều hành sau, Hệ điều hành mạng là: A Windows 2003 Server B Windows 98 C Windows 2003 Professional D Windows XP Câu 125: Dịch vụ mạng SMTP dùng để: A Gửi thư điện tử B Nhận thư điện tử C Phân giải tên địa D Cấp địa cho máy trạm Câu 126: Định tuyến tĩnh loại định tuyến: A Nhà quản trị phải cấu hình dịng lệnh cho mạng đích cần thiết B Dùng cho mạng nhỏ cấu trúc đơn giản C Nhà quản trị việc cấu hình giao thức định tuyến cho Router D Router giúp lựa chọn đường ngắn mạng Câu 127: Trong số cặp giao thức cổng dịch vụ sau, cặp đúng: A HTTP: TCP Port 80 B SMTP: TCP Port 25 C Telnet: UDP Port 23 D TFTP: TCP Port 69 Câu 128: Để phân giải địa IP thành địa MAC, sử dụng giao thức: A ARP B DHCP C RARP D ICMP Câu 129: Khả định tuyến thực thiết bị: A Router B Switch C Hub D NIC Câu 130: Các dịch vụ quay số tương tự (Dial-up) sử dụng thiết bị để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự? A Modem B Repeater C Router D NIC Câu 131: Dịch vụ cho phép tham chiếu host tên thay cho việc dùng địa IP duyệt Internet? A DNS B POTS C HTTP D FTP Câu 132: Giao thức sử dụng phổ biến Internet là: A Ethernet B TCP/IP C OSI D IEEE Câu 133: Hub thiết bị hoạt động tầng mơ hình OSI: A Tầng Vật lý B Tầng Data Link C Tầng Transport D Tầng Network Câu 134: Một Hub tốc độ 100Mbps có 12 cổng tốc độ cổng là: A Tối đa 100Mbps có 12 máy tính cắm vào Hub B Tối đa 100Mbps có máy tính cắm vào Hub C Tối thiểu 8.3Mbps có 12 máy tính cắm vào Hub D Tối thiểu 100Mbps có máy tính cắm vào Hub Câu 135: NIC thiết bị hoạt động lớp mơ hình OSI: A Lớp B Lớp C Lớp D Lớp Câu 136: Switch thiết bị hoạt động lớp mơ hình OSI: A Lớp B Lớp C Lớp D Lớp Câu 137: Địa sau địa quảng bá mạng 192.168.25.128/28: A 192.168.25.143 B 192.168.25.255 C 192.168.25.141 D 192.168.25.180 Câu 138: Topo thường dùng mạng LAN: A Ethernet B Bus C Token Ring D Token bus Câu 139: Để kết nối trực tiếp hai máy tính với ta dùng: A Cáp chéo (Cross - Cable) B Rollover Cable C Cáp thẳng ( Straight Cable) D Tất sai Câu 140: Mô hình phân lớp OSI có lớp: A B C D Câu 141: Các đơn vị liệu giao thức mơ hình OSI gọi là: A PDU B Packet C CSU D Frame Câu 142: Thứ tự đóng gói liệu truyền qua mơ hình OSI: A Data, Segment, Packet, Frame, Bit B Data, Packet, Segment, Bit, Frame C Data , Packet, Segment, Frame, Bit D Data, Segment, Frame, packet, Bit Câu 143: Nếu lấy địa lớp B để chia Subnet với Netmask 255.255.240.0 có Subnets sử dụng (useable subnets)? A 14 B C D 30 Câu 144: Thiết bị mạng dùng để nối mạng kiểm soát broadcast? A Router B Hub C Bridge D Ethernet switch Câu 145: Địa địa broadcast lớp 2? A FFFF.FFFF.FFFF B 111.111.111.111 C 255.255.255.255 D AAAA.AAAA.AAAA Câu 146: Địa SWITCH sử dụng định gửi data sang cổng (port) nào? A Destination MAC address B Source MAC address C Network address D Subnetwork address Câu 147: Một mạng lớp C mượn bit để chia Subnet Subnet Mask là: A 255.255.255.248 B 55.255.255.1 C 255.255.224.0 D 255.255.255.128 Câu 148: Thẻ giao tiếp mạng (NIC) thuộc lớp mô hình OSI? A Layer 2|Layer B Layer C Layer D Layer Câu 149: Nếu PCs kết nối với thơng qua HUB cần địa IP cho trang thiết bị mạng này? A B C D Câu 150: Routers làm việc lớp mơ hình OSI? A Layer B Layer C Layer D Layer Câu 151: Độ dài tối đa cho phép sử dụng dây cáp mạng UTP mét? A 100 B 185 C 200 D 500 Câu 152: Có vùng va chạm (collision domains) mạng gồm 88 máy tính, 10 HUB REPEATER? A B 10 C 12 D 100 Câu 153: Vai trò tầng vật lý mơ hình OSI là: A Kích hoạt, trì đình liên kết vật lý hệ thống B Cung cấp phương tiện điện, C Cung cấp chức thủ tục D Cả a, b c Câu 154: Trong mơ hình TCP/IP giao thức IP nằm ở: A Tầng B Tầng C Tầng D Tầng Câu 155: Lớp thực việc chuyển đổi cú pháp liệu để đáp ứng yêu cầu truyền liệu ứng dụng: A Presentation B Transport C Session D Application Câu 156: Trong mơ hình mạng tầng ISO công bố, tầng làm nhiệm vụ truyền liệu hai điểm cuối, thực kiểm soát lỗi/luồng, thực ghép kênh, cắt/hợp liệu: A Transport B Data link C Network D Session Câu 157: Đơn vị đo thông lượng là: A Bit/s B Byte/s C Byte/phút D Bit/phút Câu 158: Công nghệ mạng LAN sử dụng rộng rãi nay? A Ethernet B Token Ring C ArcNet D FDDI Câu 159: Phần địa IP ROUTER sử dụng tìm đường đi? A FDDI B Network address C Router address D Host address Câu 160: Một mạng lớp A mượn 21 bit để chia Subnet Subnet Mask là: A 255.255.255.248 B 255.255.224.0 C 255 255.192.0 D 255.255.248.0 Câu 161: Địa số địa địa Broadcast lớp C? A 221.218.253.255 B 190.12.253.255 C 190.44.255.255 D 129.219.145.255 Câu 162: Số lượng bit nhiều mượn để chia Subnet địa IP lớp C là? A B C D Câu 163: Trong HEADER IP PACKET có chứa: A Source and Destination addresse B Source address C Destination address D Không chứa địa Câu 164: Lớp mô hình OSI đóng gói liệu kèm theo IP HEADER? A Layer B Layer C Layer D Layer Câu 165: Địa 139.219.255.255 địa gì? A Broadcast lớp B B Broadcast lớp A C Broadcast lớp C D Host lớp B Câu 166: Số nhị phân có giá trị 164? A 10100100 B 10010010 C 11000100 D 10101010 Câu 167: Địa lớp cho phép mượn 15 bits để chia Subnet? A Lớp A B Lớp B C Lớp C D Tất sai Câu 168: Giao thức dùng để tìm địa IP biết địa MAC máy tính? A ARP B RARP C DHCP D TCP/IP Câu 169: TCP làm việc lớp mơ hình OSI? A Layer B Layer C Layer D Layer Câu 170: Giao thức không đảm bảo liệu gửi có tới máy nhận hồn chỉnh hay khơng? A UDP B TCP C ARP D RARP Câu 171: Độ dài địa MAC là? A 48 bits B bits C 24 bits D 36 bits Câu 172: Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối máy tính mạng hình (STAR) là: A Switch/Hub B Router C Repeater D NIC Câu 173: Giao thức mạng sử dụng mạng cục LAN: A TCP/IP B NETBIOS C IPX D Tất câu Câu 174: Địa IP sau không dùng để kết nối trực tiếp mạng Internet (không tồn mạng Internet): A 192.168.98.20 B 126.0.0.1 C 201.134.1.2 D Tất Câu 175: Địa IP sau thuộc lớp C: A 195.148.21.10 B 190.184.254.20 C 225.198.20.10 D Câu A B Câu 176: Lệnh PING dùng để: A Kiểm tra máy tính mạng có thơng khơng B Kiểm tra máy tính có đĩa cứng hay khơng C Kiểm tra máy tính có hoạt động tốt hay khơng D Kiểm tra máy tính có truy cập vào Internet khơng Câu 177: Lệnh sau cho biết địa IP máy tính: A IPCONFIG B IP C TCP_IP D FTP Câu 178: Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP dùng Subnet Mask 255.255.255.0 cặp máy tính sau liên thông: A 192.168.100.15 192.186.100.16 B 192.168.1.3 192.168.100.1 C 192.168.15.1 192.168.15.254 D 172.25.11.1 172.26.11.2 Câu 179: Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP Subnet Mask 255.255.255.224, xác định địa broadcast mạng biết máy tính mạng có địa 192.168.1.1: A 192.168.1.31 B 192.168.1.255 C 192.168.1.15 D 192.168.1.96 Câu 180: Trong mạng Ring, trạm mạng nối với vòng nhờ phận: A Hub, Switch B Bridge, Router C Router D Repeater Câu 181: Topo mạng cục mà tất trạm phân chia chung đường truyền chính: A Bus B Ring C Star D Hybrid Câu 182: Byte địa IP có dạng: 11011011 Vậy thuộc lớp nào: A Lớp C B Lớp A C Lớp B D Lớp D Câu 183: Byte địa IP có dạng: 01000111 Vậy thuộc lớp nào: A Lớp A B Lớp B C Lớp C D Lớp D Câu 184: Byte địa IP có dạng 10110111 Vậy thuộc lớp nào: A Lớp B B Lớp A C Lớp C D Lớp D Câu 185: Trong lớp A, B, C, D, E lớp dùng cho mạng có số trạm cực lớn: A Lớp A B Lớp B C Lớp C D Lớp D Câu 186: Trong giao thức giao vận Internet, giao thức có liên kết: A TCP B UDP C TCP UDP D Không phải đáp án Câu 188: Nếu lấy địa lớp B để chia Subnet với Netmask 255.255.240.0 có Subnets sử dụng được? A 14 B C D 30 Câu 189: Để kết nối Router với Router ta dùng: A Cáp chéo (Cross - Cable) B Cáp thẳng (Straight Cable) C Rollover Cable D Tất sai Câu 197: Lệnh dùng để xác định đường truyền hệ điều hành Windows: A Tracert B Nslookup C Route D Ipconfig Câu 198: Tầng hai mơ hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành: A Frame B Segment C Packet D PSU Câu 199: Phương pháp dùng để ngăn chặn thâm nhập trái phép (theo danh sách truy nhập xác định trước) lọc bỏ gói tin: A Firewall B Encryption C Physical Protection D Login/ password Câu 200: Cáp xoắn đôi có kiểu: A B C D Câu 201: Để có kiến trúc mạng chung tương thích mạng, năm 1984 tổ chức Tiêu chuẩn giới cơng bố mơ hình mạng, là: A OSI B ISO C DECNET D ARPANET Câu 202: Dịch vụ cho phép người sử dụng từ trạm làm việc đăng nhập vào trạm xa qua mạng làm việc với hệ thống: A Telnet B FTP C Email D WWW Câu 203: Dịch vụ cho phép chuyển file từ trạm sang trạm khác, yếu tố địa lý hay hệ điều hành sử dụng: A FTP B Telnet C Email D WWW Câu 204: Phương thức mà hai bên đồng thời gửi liệu đi: A Full - duplex B Simplex C Half - duplex D Phương thức khác Câu 205: Địa Subnet IP nằm từ bit thứ tới bit thứ 23 Vậy địa IP thuộc lớp nào: A Lớp A B Lớp C C Lớp B D Lớp D Câu 206: Cáp sợi quang (Fibre Optic) thường sử dụng để: A Liên kết vị trí xa việc sử dụng kết nối WAN B Thay cáp UTP rẻ C Vượt qua giới hạn khoảng cách D Kết nối PC đến hộp nối tường Câu 207: Điều giao thức dạng connectionless (không kết nối)? A Cung cấp dịch vụ phân phát liệu không đáng tin cậy B Hoạt động chậm giao thức dạng connection-oriented C Các gói liệu có phần header phức tạp so với giao thức dạng ConnectionOriented D Nút gửi phải truyền lại liệu bị đường truyền Câu 209: Chương trình Telnet cho phép: A Người sử dụng từ xa chạy chương trình host B Gọi điện thoại liên quốc gia C Hiển thị danh sách tập tin thư mục D Theo dõi toàn hoạt động mạng Câu 210: Có mạng sử dụng địa Class B, bạn muốn chia mạng với Subnet có tối đa 500 host, phải dùng Subnet Mask: A 11111111.11111111.11111110.00000000 B 11111111.11111111.11111111.00000000 C 11111111.11111111.11111100.00000000 D 11111111.11111111.11111111.11000000 Câu 211: Một nút mạng có thơng số địa IP sau: 194.12.2.179 255.255.255.240 Xác định số hiệu Subnet mà host thuộc vào host number nút mạng: A Subnet 11110000, host number 179 B Subnet 01010101, hostnumber 12 C Subnet 10110011, host number 179 D Subnet 11110000, host number 11 Câu 212: Một network có địa thuộc Class B sử dụng Subnet Mask 255.255.252.0, chia thành Subnet? A 64 B 16 C 32 D 128 Câu 213: Một network có địa thuộc Class C sử dụng Subnet Mask 255.255.255.252 Hỏi có host Subnet? A B Subnet Mask không hợp lệ C D Câu 214: Chức tầng Presentation gì? A Chuyển liệu sang khuôn dạng phù hợp B Sửa lỗi C Đánh số thứ tự gói liệu D Kiểm sốt luồng liệu Câu 225: FTP tương ứng với tầng mơ hình OSI? A Layer B Layer C Layer D Layer Câu 229: Để kết nối máy tính Switch với ta dùng: A Cáp thẳng (Straight Cable) B Cáp chéo (Cross – Cable) C Rollover Cable D Tất sai Câu 230: Trong số cặp giao thức dịch vụ sau, cặp sai? A TFTP: TCP Port 69 B SMTP: TCP Port 25 C FTP: TCP Port 21 D HTTP: TCP Port 80 ... ý nghĩa mơ hình Câu 35: Trong mơ hình mạng kiểu bus, máy tính bị hỏng thì: A Cả mạng ngừng làm việc B Mạng làm việc được, nhiên truy cập đến máy bị hỏng C Làm đường bus bị hỏng Câu 36: Phát biểu... tra máy tính có hoạt động tốt hay không D Kiểm tra máy tính có truy cập vào Internet khơng Câu 177: Lệnh sau cho biết địa IP máy tính: A IPCONFIG B IP C TCP_IP D FTP Câu 178: Trong mạng máy tính... trường nêu Câu 25: Việc nhiều gói tin bị đụng độ mạng làm cho: A Hiệu truyền thông mạng B Hiệu truyền thông mạng tăng lên C Hiệu truyền thông mạng không thay đổi D Phụ thuộc vào ứng dụng mạng tính
- Xem thêm -

Xem thêm: 230 câu hỏi trắc nghiệm mạng máy tinh,

Từ khóa liên quan