0

(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

145 3 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 10:05

(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI PHẠM NGỌC TUYỀN KẾ TỐN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƢỚC (SCIC) LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI PHẠM NGỌC TUYỀN KẾ TỐN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƢỚC (SCIC) Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN PHÚ GIANG HÀ NỘI – 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tồn nội dung luận văn: “Kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Tại Tổng Cơng ty Đầu tƣ Kinh doanh vốn nhà nƣớc” cơng trình nghiên cứu riêng tơi dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Phú Giang Các số liệu trích dẫn trung thực, luận văn không trùng lặp với cơng trình nghiên cứu tƣơng tự khác Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Học viên Phạm Ngọc Tuyền ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu đề tài “Kế tốn doanh thu, chi phí kết Tổng công ty Đầu tƣ Kinh doanh vốn nhà nƣớc”, tác giả gặp nhiều khó khăn, nhƣ vƣớng mắc Song nhận đƣợc giúp đỡ thầy giáo, đặc biệt có bảo hƣớng dẫn tận tình giáo viên hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Phú Giang, Trƣờng đại học thƣơng mại tác giả hoàn thành đƣợc đề tài theo kế hoạch Trƣớc tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giáo viên hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Phú Giang, trƣờng Đại học Thƣơng Mại Đồng thời, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô khoa sau đại học trƣờng Đại học Thƣơng Mại giúp đỡ, tạo điều kiện cho tác giả trình viết luận văn Do thời gian nghiên cứu trình độ cịn nhiều hạn chế, đề tài không tránh khỏi số sai sót Tác giả mong muốn nhận đƣợc nhiều đóng góp q báu từ thầy bạn đọc để đề tài hồn thiện có ý nghĩa thiết thực thực tiễn áp dụng Tác giả đề tài Phạm Ngọc Tuyền iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Tên đầy đủ Tổng công ty Đầu tƣ Kinh doanh vốn nhà nƣớc SCIC BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CP GTGT Giá trị gia tăng KPCĐ Kinh phí cơng đồn KQKD Kết kinh doanh SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp Chi phí iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC SƠ ĐỒ vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu .2 1.3 Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài nghiên cứu .4 1.4 Các mục tiêu nghiên cứu 1.5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .4 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu: 1.7 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.8 Kết cấu luận văn CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm, định nghĩa liên quan đến kế toán chi phí, doanh thu kết kinh doanh doang nghiệp 1.1.1 Một số khái niệm, định nghĩa liên quan đến doanh thu 1.1.2 Một số khái niệm, định nghĩa liên quan chi phí 11 1.1.3 Một số khái niệm liên quan đến kết kinh doanh 12 1.2 Kế tốn chi phí, doanh thu kết kinh doanh doanh nghiệp .13 1.2.1 Ảnh hưởng chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kế tốn chi phí, doanh thu kết 13 1.2.2 Kế tốn chi phí, doanh thu kết theo qui định chế độ kế toán hành 20 1.3 Kế toán chi phí, doanh thu, kết kinh doanh theo định số 45/2008/QĐ/BTC ngày 27/06/2008 33 v 1.3.1 Kế toán doanh thu 34 1.3.2 Kế tốn chi phí: .36 KẾT LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƢỚC (SCIC) 38 2.1 Tổng quan Tổng công ty Đầu tƣ kinh doanh vốn nhà nƣớc .38 2.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước 38 2.1.2 Tổ chức cơng tác kế tốn tổng cơng ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước 50 2.2 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh Tổng cơng ty đầu tƣ kinh doanh vốn nhà nƣớc 55 2.2.1 Kế toán doanh thu Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước 55 2.2.2 Kế tốn chi phí Tại Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước 64 2.2.3 Kế tốn xác định kết Tại Tổng cơng ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước 72 2.3 Đánh giá Thực trạng doanh thu, chi phí kết kinh doanh tổng công ty đầu tƣ kinh doanh vốn nhà nƣớc 76 2.3.1 Những ưu điểm kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 76 2.3.2 Những hạn chế kế toán doanh thu, chi phí, kết kinh doanh 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 83 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƢỚC 84 3.1 Sự cần thiết yêu cầu việc hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 84 vi 3.1.1 Sự cần thiết việc hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết SCIC .84 3.1.2 u cầu việc hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết SCIC .88 3.1.3 Ngun tắc hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết SCIC .91 3.2 Một số giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết tổng công ty đầu tƣ kinh doanh vốn nhà nƣớc 92 3.2.1 Hồn thiện chứng từ kế tốn 92 3.2.2 Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 93 3.2.3 Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí, doanh thu kết Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước 93 KẾT LUẬN CHƢƠNG 98 KẾT LUẬN CHUNG 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty Đầu tƣ Kinh doanh vốn nhà nƣớc 41 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ máy kế toán Tổng công ty Đầu tƣ Kinh doanh vốn nhà nƣớc 53 Sơ đồ 2.3 : Trình tự ghi sổ kế toán 55 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất nƣớc ta trình hội nhập kinh tế quốc tế, điều kiện thuận lợi nhƣng có nhiều thách thức doanh nghiệp, doanh nghiệp phải cạnh tranh với doanh nghiệp nƣớc mà sóng đầu tƣ doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi chàn vào gây sức ép lên doanh nghiệp nội, địi hỏi doanh nghiệp phải có phƣơng thức quản lý tài hiệu để tăng sức cạnh tranh Chính doanh nghiệp cần phải tổ chức máy kế toán tất phần hành cách khoa học hợp lý, đặc biệt nhà quản lý ln quan tâm đến kế tốn doanh thu, chi phí KQKD Đối với doanh nghiệp mục tiêu chung tối đa hóa lợi nhuận, để làm đƣợc điều doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ có hiệu tiêu doanh thu chi phí Dựa vào thơng tin nhà quản trị hiểu cách xác tình hình hoạt động, tình hình tài doanh nghiệp, có nhƣ nhà quản trị đƣa đƣợc định kịp thời hợp lý nhằm đem lại hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong năm qua phủ tiến hành mạnh mẽ q trình cổ phần hóa, thối vốn doanh nghiệp nhà nƣớc mà nhà nƣớc không cần nắm giữ chi phối vấn đề đặt sau cổ phần hóa phần vốn nhà nƣớc doanh nghiệp quản lý nhƣ việc thối vốn doanh nghiệp sau cổ phần hóa Do việc thành lập Tổng công ty Đầu tƣ Kinh doanh vốn nhà nƣớc (SCIC) thực cần thiết để quản lý vốn doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa cách hiệu nhất, nhƣ việc thoái vốn mang lại lợi ích tối đa cho nhà nƣớc, với mang nguồn vốn đầu tƣ cho có hiệu bảo tồn đƣợc vốn nhà nƣớc Tuy nhiên mơ hình nƣớc ta q trình hình thành phát triển cịn gặp khó khăn định nhƣ doanh nghiệp sau cổ phần hóa chậm bàn giao SCIC… Làm cho ... doanh thu Tổng cơng ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước 55 2.2.2 Kế toán chi phí Tại Tổng cơng ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước 64 2.2.3 Kế toán xác định kết Tại Tổng công ty Đầu. .. TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƢỚC (SCIC) 2.1 Tổng quan Tổng công ty Đầu tƣ kinh doanh vốn nhà nƣớc 2.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh. .. nghiên cứu đề tài: ? ?Kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước? ?? 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu Kế tốn doanh thu, chi phí, kết kinh doanh đƣợc số tác
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC),